• Kom naar de VeReFi Zomermarkt op 27 en 28 juni!

  Op 27 en 28 juni organiseren we weer een spetterende zomermarkt bij De Zonnewijzer in Randwijk. Twee dagen met een keur aan kennisworkshops om uit te kiezen én alle gelegenheid om te netwerken op ons gezellige VeReFi-plein.

  Dit keer hebben de twee dagen elk een ander thema. Dag 1 gaat over schadelastbeheersing, met onderwerpen als de werkhervattingkas, eigen risico dragen voor de WW en bezwaar en beroep bij UWV-besluiten. Op dag 2 staat inzetbaarheid centraal: hoe zorgen we ervoor dat we met zijn allen op een goede manier de pensioenleeftijd halen? Kortom, voor elk wat wils!

  Welk dag spreekt u het meeste aan?
  Op beide dagen worden andere workshops georganiseerd. Onder de tabs Workshops 27 juni en workshops 28 juni vindt u een beschrijving van de workshops waaruit u kunt kiezen.

  Gratis als u een Uitgebreid RSC-lidmaatschap heeft
  Heeft u een Uitgebreid RSC-lidmaatschap? Dan heeft u gratis toegang tot de Zomermarkt! Een dag Zomermarkt levert RSC-leden zes PE-punten op.

  Meld u snel aan, want vol = vol
  Dag 1 van de Zomermarkt is uitverkocht! Maar, dag 2 is minstens zo interessant en voor deze dag kunt u zich nog wel inschrijven. Graag tot ziens op de VeReFi Zomermarkt!

 • De dagindeling is als volgt:

  10.00 – 11.00 uur: eerste serie van 4 workshops in verschillende lokalen
  11.00 – 11.20 uur: pauze
  11.20 – 12.20 uur: herhaling workshopronde 1
  12.20 — 13.40 uur: lunch
  13.40 – 14.40 uur: tweede serie van 4 workshops in verschillende lokalen
  14.40 – 15.00 uur: pauze
  15.00 – 16.00 uur: herhaling workshopronde 2
  16.00 – 17.00 uur: borrel
 • Workshops 27 juni

  Schadelastbeheersing: van beleid naar praktijk

  U kunt zich niet meer voor deze dag inschrijven!

  Ochtend

  1. De verschillende rollen van de casemanager en het opnieuw inrichten van het verzuimbeleid, passend binnen de AVG

   Marjol Nikkels, specialist sociale zekerheid en directeur CS Opleidingen
   Veel organisaties werken nog met het Eigen Regie Model waarbij de leidinggevende bepaalt of een bedrijfsarts nodig is. Dit is in strijd met is de Arbowetgeving en de privacyregels. Als de leidinggevende de casemanager is, zal er een groot risico zijn op onwettelijke acties. Als de Autoriteit Persoonsgegevens dan op bezoek komt, heeft de organisatie grote kans op een boete, oplopend tot 20 miljoen euro of 4% van de jaaromzet. Binnen het risicomanagement is dus belangrijk ervoor te zorgen dat het verzuimbeleid, het verzuimprotocol en alle werkprocedures passen binnen de wettelijke kaders. Wat betekent dit voor de verschillende rollen van de casemanagers? Op welke manier buigen we het Eigen Regie Model om zodat het wel passend wordt? In deze sessie belicht Marjol de hoofdlijnen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en op welke manier organisaties hun verzuimbeleid kunnen updaten om wel in de regie te blijven binnen de privacyregels.

  2. Riskmanagement sociale zekerheid: wat zegt het verzuimpercentage over je organisatie?

   Jeroen Breen, partner CPI Risk, Finance & Governance
   Gemiddeld genomen bedraagt het ziekteverzuim iets minder dan 4%. Daarbij wordt gekeken naar de duur van het ziekteverzuim. Maar wat zegt dat nu eigenlijk? Het maakt voor de kosten immers veel uit wie er precies ziek is en hoelang. Bovendien: de grootste kosten zijn niet de loondoorbetaling; de werkelijke kosten voor de werkgever komen pas zodra deze aanvullende maatregelen moet nemen die geld kosten, dan wel wanneer er omzetderving plaatsvindt. Helaas worden die sommetjes vaak niet gemaakt. Waar het ook vaak mis gaat in de berekeningen is de wijze hoe er met zieke parttimers wordt gerekend. Wanneer we kijken naar de werkelijke kosten van ziekteverzuim, praten we ineens over hele andere bedragen. Een effectief verzuimbeleid begint dan ook met het zichtbaar maken van deze kosten.

  3. Praktische uitleg van de controle van de premiebeschikking Werkhervattingskas

   Michèle Sonneveld en Marja Florax (Van Kantoor Mr. van Zijl)
   Hoe kunt u de premiebeschikking Werkhervattingskas controleren, en waarom is dit belangrijk? Michèle Sonneveld en Marja Florax (Van Kantoor Mr. van Zijl ) laten u een paar kneepjes van het vak zien:

    1. Hoe te besparen op de WGA- en ZW-lasten?
     • Controle van de uitkeringsbeslissingen van UWV
     • Voor welke bedrijven kansrijk?
     • Is controle ook zinvol voor eigenrisicodragers? Jazeker!
    2. Welke stukken zijn nodig en hoe lees je die?
     • de premiebeschikking Whk
     • de instroomlijsten van de belastingdienst
     • de risico overzichten van UWV
     • uitkeringsbeslissingen van UWV
    3. Op hoofdlijnen de te controleren aspecten
     • Algemene aspecten van de premiebeschikking
     • Gevolgen van overgang van onderneming
     • Correctieboekingen

   De Belastingdienst verstuurt begin december aan werkgevers de beslissing waarmee de hoogte wordt vastgesteld van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die de betreffende werkgever in het volgende jaar moet betalen. De controle van premiebesluiten is één van de belangrijke taken van casemanagers, en er kan veel geld mee worden bespaard. Met één uur tijd is de tijd te kort om te verdiepen, maar na het bijwonen van deze bijeenkomst kunt u altijd besluiten later dit jaar nog een keer deel te nemen aan een bijscholing via het RSC.

  4. Casuïstiek loonsancties

   Ben Lansbergen, staf arbeidsdeskundige Bezwaar & Beroep UWV
   Een loonsanctie krijgen is altijd een hele schrik. Zeker voor Ziektewet-eigenrisicodragers speelt dit probleem momenteel als ze het eerste spoortraject niet goed hebben ingevuld. Waar worden de loonsancties voor gegeven? Waar let UWV op in de praktijk en wat zijn goede tips om een sanctie te voorkomen? En heeft het zin om tegen een loonsanctie in beroep te gaan? Of kun je beter kiezen om de loonsanctie te bekorten? Of kies je voor beide? Ben is staf arbeidskundige Bezwaar & Beroep UWV en kan als geen ander uitleggen hoe u loonsancties kunt voorkomen en hoe de schadelast bij loonsancties verminderd kan worden.

  Middag

  1. Eigen risico dragen voor de WW

   Joost Ahsmann, projectmanager, trainer en adviseur Ahsmann Advies
   Bij Overheids- en Onderwijswerkgevers blijft de Ziektewet- en WGA-schade opvallend hoog. Nog bijzonderder is het feit dat de werkloosheidslasten bij deze werkgevers – als gevolg van de WW en bovenwettelijke WW – landelijk gezien ruim twee keer zo hoog zijn als totale WIA: ruim € 700 miljoen per jaar aan werkloosheidslasten versus €300 miljoen aan WIA uitkeringen. Dit is opmerkelijk omdat elke Overheids- en Onderwijswerkgever bij wet eigenrisicodrager is voor de WW.

   Voor casemanagers en inkomensspecialisten in deze sector is het dan ook belangrijk de instroom in Ziektewet, WGA en WW in samenhang te zien. Hoe zorgt u ervoor dat mensen re-integreren en voorkomt u dat ze uiteindelijk in de WW belanden? Dit vraagt om adequate kennis om de verplichtingen die horen bij het eigenrisicodragerschap te kunnen uitvoeren en daarnaast ook om de werkloosheidslasten te beïnvloeden.

   In deze workshop gaat Joost Ahsmann in op vragen als:

   1. Wat is ERD WW en hoe kijk je ernaar?
   2. Wat gebeurt er?
   3. Welke aspecten zijn veranderbaar?
   4. Waar heeft u binnen uw rol invloed op?
  2. Wetsvoorstel wijziging Wsfv: de WGA van 10 jaar naar 5 jaar

   Marjol Nikkels, specialist sociale zekerheid en directeur CS Opleidingen
   Het wetsvoorstel wijziging Wsfv regelt dat de toerekening van de WGA-lasten aan werkgevers wordt teruggebracht van 10 jaar naar 5 jaar. Deze maatregel heeft als streefdatum 1 januari 2020 en geldt zowel voor publiek verzekerde werkgevers als eigenrisicodragers voor de WGA. Voor eigenrisicodragers geldt dat de re-integratieverantwoordelijkheid die de werkgever voor zijn (ex-) werknemers heeft na vijf jaar naar UWV gaat. Voor publiek verzekerde werkgevers blijft de re-integratieverantwoordelijkheid tijdens de looptijd van de WGA-uitkering bij het UWV liggen. De overheid beoogt dat werkgevers minder het gevoel ervaren dat alle verantwoordelijkheid eenzijdig bij hen ligt en dat bedrijven minder huiverig zijn om vast personeel aan te nemen. Omdat uiteindelijk de toerekening wel korter wordt, maar de totale rekening nog bij de werkgevers blijft liggen, zal dit beoogde doel niet worden behaald. Marjol gaat in deze sessie in op de consequenties en effecten van deze wet voor werkgevers en private verzekeraars.

  3. Bezwaar & beroep: Doe het zelf!
   Tips voor succesvol procederen in het bestuursrecht

   Paul Lammerts, jurist sociale zekerheid
   Om een bezwaarprocedure tegen het UWV te voeren, hoeft u geen advocaat te zijn. Dat geldt ook voor procedures bij de bestuursrechter. Met een béétje hulp en ondersteuning kunt u zaken zelf voeren. Behalve dat het veel geld oplevert, kunt u ontzettend veel van procederen leren. Daarom: DHZ! In deze workshop laat Paul u zien hoe u valkuilen kunt omzeilen en hoe u uw gelijk kunt halen.

  4. Waar zit de pijn in de organisatie?

   Herwin Schrijver, directeur CS Opleidingen
   Tegen de tijd dat ik jullie op de zomermarkt zie is de AVG van kracht. Op het moment dat ik dit schrijf heeft de Belastingdienst van de AP vernomen dat er geen uitzondering wordt gemaakt en dat deze overheidsorganisatie net als ieder ander aan de wet dient te voldoen. Overal wordt iedereen zich meer bewust van de impact die de nieuwe wet zal hebben.

   Maar is er eigenlijk wel een probleem of is dat probleem er vooral omdat we weigeren de toekomst door een andere bril te bekijken? Omdat de toekomst wel in het perspectief van het verleden moet passen? Als het om verzuim gaat, waar zit dan bijvoorbeeld straks eigenlijk de pijn: bij de werkgever of misschien, hoe paradoxaal het ook lijkt, juist bij de werknemer?

 • Workshops 28 juni

  Inzetbaarheid: gelukkig in je werk

  Ochtend

  1. Inzetbaarheid bij psychische problematiek

   Albert-Jan Vink, eigenaar/trainer/gz-psycholoog Psyche@work
   Werken maakt gezond, mits het werk passend is. Albert-Jan gaat in op het belang van een verzuimaanpak waarbij niet de psychische klachten, maar de persoonlijkheid van de cliënt en de wisselwerking met de werkplek centraal staan. Ook wordt ingegaan op de interpersoonlijke dynamiek die de cliënt meeneemt in de begeleidingsrelatie. Hoe gaat de persoon met de werkgever en verzuimbegeleider om en hoe oefenen we invloed uit in deze dynamiek? Gedrag stuurt gedrag, dus de casemanager heeft meer sturingsmogelijkheden dan je zou denken.

  2. Kosten-batentool duurzame inzetbaarheid (KOBA-DI tool)

   Guido Welter, adviseur duurzame inzetbaarheid
   Guido Welter geeft een demonstratie van de KOBA-DI tool: deze rekentool is ontwikkeld door TNO en NPDI, en geeft direct inzicht in wat duurzame inzetbaarheid een bedrijf oplevert. Met het inzicht in kosten en baten, kunnen werkgevers tot verantwoorde investeringsbeslissingen komen. De tool maakt gebruik van unieke referentiedata over duurzame inzetbaarheid afkomstig uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Werkgeversenquête Arbeid (WEA), die TNO samen met het CBS beheert. De tool wordt jaarlijks ge-update met deze data.

  3. Inzetbaarheid en de rol van de arbeidsdeskundige

   Nico van Hemmen, arbeidsdeskundige en auditor bij Human Capital Alert
   Arbeidsdeskundigen spelen een belangrijke rol waar het gaat om het beoordelen van de inzetbaarheid van een medewerker. Als geen ander kunnen zij vaststellen wat er nodig is om iemand goed de pensioenleeftijd te laten halen: hoe benutten we maximaal de talenten die de werknemer nog wel heeft? Een mooi instrument hierbij is de loonwaardebepaling: deze maakt duidelijk of werkhervatting in eigen of ander werk realistisch is. Nico vertelt vanuit zijn praktijk op welke manier loonwaardebepaling ingezet kan worden en gaat in op begrippen als passende arbeid, bedongen arbeid, zijn arbeid en gangbare arbeid. Ook gaat hij in op de mogelijkheden van jobcarving waardoor de betrokkene in passende arbeid binnen de organisatie kan blijven. Verder geeft Nico aandacht aan de rol die de arbeidsdeskundige heeft, ook nog na de twee jaar verzuim. Wat kan de arbeidsdeskundige betekenen bij de re-integratie gedurende de WGA-fase?

  4. Fysiek en mentaal goed op jezelf passen! Hoe doe je dat?

   Peter Kuijper, initiatiefnemer en coach Mind&Health
   Hoe leer je goed naar je lichaam te luisteren? Hoe zorg je ervoor dat je hiermee zo positief en gezond mogelijk kan doorwerken? Een investering in de mentale en fysieke gezondheid en daarmee in de ontwikkeling van mensen genereert een hoger rendement, door onder andere meer werkplezier, een goede samenwerking en onderlinge communicatie, minder ziekte en burn-out. In deze workshop wordt uw bewustwording getriggerd. Bewustwording van de factoren waar ieder mens meer energie van krijgt. Daarbij gaan we uit van de 10 energizers. Bent u benieuwd naar deze energizers? En hoe hiermee voordeel te behalen valt? Als u zich voor 18 juni aanmeldt voor deze workshop, krijgt u een vragenlijst toegestuurd. Tijdens de workshop ontvangt u dan een personal YOUniverse welke inzicht geeft in uw persoonlijke energieniveau.

  Middag

  1. Werk anders, beter, gezonder en duurzamer

   Simon Troost, eigenaar Advice Select
   De aanpak van Psychosociale arbeidsbelasting (PSA), vooral als het gaat om werkdruk, blijkt lastig, vaak ad hoc en niet succesvol. Psychische klachten zijn verantwoordelijk voor ruim 30 % van het verzuim en een bedreiging voor de duurzame inzetbaarheid. De oorzaken van werkdruk zijn vaak complex. Denk hierbij aan de inhoud van het werk, privésituatie, relatie met klanten en collega’s en de eigen kennis en vaardigheden. De rode draad is de mismatch tussen de medewerker, inhoud van het werk en de werkomgeving. Hoe kunnen we de bronnen van werkdruk bepalen? We kijken naar een aantal praktische oplossingen. Variërend van kleine aanpassingen in het werk, functie aanpassen aan de mens, tot andere creatieve manieren van organiseren.

  2. De sleutel tot elke dag je beste dag

   Marc van Lokven, expert in breintraining en neuro fitness en Berdy de Bie, criminoloog en compliance adviseur Rabobank
   We leven in een maatschappij die steeds meer van ons vraagt en waar we misschien zelfs geleidelijk aan slachtoffer zijn geworden. Het aantal mensen dat last heeft van psychische aandoeningen neemt de laatste jaren toe, vooral in de jongere leeftijdscategorie, dus het lijkt niet ondenkbaar dat daar een verband tussen bestaat.
   Zowel technologische vooruitgang als veranderingen in onze voeding hebben meer invloed op ons welzijn dan menigeen vermoedt. Op basis van persoonlijke ervaringen en inhoudelijke achtergrondinformatie nemen Berdy en Marc u mee hoe we in onze welvarende maatschappij uit balans zijn geraakt en wat u er zelf aan kunt doen om dat te herstellen. Deze workshop zal u verrassende inzichten verschaffen en bewust maken van de onopvallende tekortkomingen in ons dagelijkse bestaan die mede leiden tot de problemen waar veel mensen vandaag de dag mee te kampen hebben.

  3. Vitaliteit als sleutel tot duurzame inzetbaarheid

   Maaike Thijssen, Oprichter Corporate Vitality Experts en Vitalitymanager van het jaar 2014
   Als je aan een willekeurig werknemer vraagt of er binnen zijn organisatie iets aan duurzame inzetbaarheid gedaan wordt, krijg je vaak een bevestigend antwoord. Tenslotte is duurzame inzetbaarheid in Nederland inmiddels geen onbekend begrip meer. Sterker nog, inmiddels worden in veel CAO’s hier zelfs afspraken over vastgelegd. Het maatschappelijk belang en draagvlak wordt groter en breder dus vanzelfsprekend hebben organisaties er aandacht voor.

   Als je echter doorvraagt wát de betreffende organisatie dan precies doet, dan komt men vaak niet veel verder dan “Wij bieden een ouderenregeling” of “Bij ons kan iedereen opleidingen volgen” of “Wij hebben flexibele werktijden”. Dus inderdaad, we doen allemaal iets aan duurzame inzetbaarheid maar de vraag is daarbij wel of wát we doen echt verschil maakt en waarde toevoegt aan de inzetbaarheid van werknemers en aan het verbeteren van de financiële prestaties van de organisatie. Voeg daarbij dat duurzame inzetbaarheid inmiddels ook zó’n enorm containerbegrip geworden is dat we vaak door de bomen het bos niet meer zien en we geen eenduidige definitie hanteren.

   Invulling geven aan Vitaliteitsmanagement kan vanuit diverse invalshoeken en vraagt om de inzet van verschillende expertises. Maaike neemt u graag mee door een aantal stappen die u zelf al kunt zetten om de wát van duurzame inzetbaarheid binnen uw eigen organisatie helder te krijgen.

  4. De invloed van leiderschap op productiviteit, motivatie en verzuim

   Sybrand Hoekstra, docent CS Opleidingen
   Een manager is lang niet altijd een goed leider. Uit onderzoek blijkt dat dat behoorlijke gevolgen kan hebben. Niet alleen voor de productiviteit en motivatie, maar ook voor het verzuim van medewerkers. Een fors deel van het personeel vindt omgaan met de baas zelfs het meest stressvolle van het werk. Wat onderscheidt een goede van een slechte leider? Welke eigenschappen en vaardigheden spelen daarbij een rol? Sybrand laat dit aan de hand van sprekende voorbeelden zien en geeft tips.

  5. Van eigen regie naar zelfregie: wat mag wel en niet bij het voeren van verzuimgesprekken?

   Marjol Nikkels, specialist sociale zekerheid en directeur CS Opleidingen
   Hoe krijgen we de werknemer zelf in de regie t.a.v. zijn inzetbaarheid? Het is niet meer aan de leidinggevende om het ‘goede verzuimgesprek’ te voeren en aan te geven of er een bedrijfsarts ingeschakeld moet worden. Wel heeft de leidinggevende een super belangrijke rol waar het gesprek gevoerd wordt over de re-integratie. Er moet een strakke scheiding komen binnen het verzuimbeleid dat de leidinggevende het gesprek voert over de mogelijkheden die de werknemer wel heeft, rekening houdend met de beperkingen zoals de bedrijfsarts die geduid heeft. En wat kunnen we preventief reeds doen om met de werknemer het gesprek aan te gaan over wat er nodig is om met plezier en vitaal zijn pensioenleeftijd te halen? Het gesprek voeren over de inzetbaarheid nu en op langere termijn, los van iemand zijn medische situatie. De Autoriteit Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensverwerking zijn duidelijk: de privacy van de werknemer moet beschermd worden. De werkgever mag onder geen beding zelf het gesprek aangaan over de gezondheid van de werknemer, maar wel het gesprek aangaan over de inzetbaarheid en het benutten van de talenten die de werknemer heeft. De vraag is wel: wie voert dat gesprek? Wie is in staat om de werknemer een ‘sense of urgency’ te laten ervaren om de verantwoordelijkheid te nemen om gezond en gelukkig in het werk zijn pensioen te halen?

 • Joost Ahsmann, projectmanager, trainer en adviseur Ahsmann Advies

  Joost is gespecialiseerd in het eigen risico dragen voor WW en alle sectorale boven en na-wettelijke regelingen in de sector Overheid & Onderwijs. Via Ahsmann Advies staat hij brancheorganisaties en werkgevers bij als projectmanager, adviseur en innovator.

  Jeroen Breen, partner CPI Risk, Finance & Governance

  Jeroen Breen was tot eind 2017 algemeen directeur van het Koninklijk Actuarieel Genootschap en Actuarieel Instituut en vanuit die rol betrokken bij alle ontwikkelingen omtrent het veranderende domein van het actuariaat aan de ene kant en de consequenties daarvan voor de opleidingen en permanente educatie aan de andere kant. Daarvoor opereerde Jeroen bijna 20 jaar lang als adviserend en certificerend actuaris voor verzekeringsmaatschappijen bij diverse actuariële adviesbureaus op vrijwel alle terreinen van het actuariaat, met als specialisatie sociale zekerheid. Jeroen studeerde Technische Wiskunde aan de TU Eindhoven en Actuariële Wetenschappen aan de UvA. Ook studeerde Jeroen aan Universitaire Lerarenopleiding Wiskunde in Eindhoven tot eerstegraads docent.

  Marja Florax, Register casemanager Kantoor Mr. van Zijl

  Marja werkt sinds 1 januari 2015 als casemanager voor de cliënten van Kantoor Mr. van Zijl. Sinds 1999 werkte zij als HR-adviseur en later als casemanager voor een vervoersbedrijf. In 2012 sloot Marja de opleiding tot register case- en caremanager met goed gevolg af. Bij Kantoor Mr. Van Zijl houdt Marja zich bezig met de begeleiding en advisering van werkgevers bij re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Daarnaast verleent zij ondersteuning aan de advocaten van het kantoor bij bezwaar- en beroepszaken betreffende beslissingen van het UWV ten aanzien van Ziektewet- en WIA-uitkeringen. Voor meer informatie: Kantoor Mr. van Zijl

  Nico van Hemmen, arbeidsdeskundige en auditor bij Human Capital Alert

  Nico van Hemmen is specialist op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidsvraagstukken. Nico intervenieert zowel op individueel als organisatieniveau met als resultaat: oplossingen met oog voor zowel het individueel als organisatiebelang. Voor meer informatie: Human Capital Alert

  Sybrand Hoekstra, trainer en docent CS Opleidingen

  Sybrand is trainer en docent communicatieve vaardigheden bij CS Opleidingen. In zijn rol als docent, trainer en coach helpt hij organisaties en hun medewerkers om te groeien en succesvoller te worden.
  Zijn passie en gedrevenheid stimuleert deelnemers het maximale uit zichzelf te halen, de uitdaging aan te gaan, grenzen te verleggen en zich te blijven ontwikkelen.

  Ben Lansbergen, staf arbeidsdeskundige Bezwaar & Beroep UWV
  Marc van Lokven, en Berdy de Bie

  Marc van Lokven, voormalig luchtmacht officier en expert op het gebied van hersentraining, en Berdy de Bie, criminoloog en compliance adviseur Rabobank, hebben beide een passie voor het verbeteren van lifestyle en gezondheid met als doelstelling zoveel mogelijk mensen elke dag hun beste dag te laten hebben.

  Peter Kuijper, initiatiefnemer en coach Mind&Health

  Mind&Health is opgezet door Peter Kuijper in augustus 2004. Zakelijk en privé had hij al veel bereikt. Hij ging maar door. Stelde zichzelf steeds nieuwe doelen. Hij werd daar niet alleen moe van, ook opgejaagd, ongeduldig en onplezierig in de omgang. Op een dag keek hij in de spiegel en stelde zichzelf de vraag: ‘Hoe lang ga ik dit leven volhouden?’ Die vraag vormde uiteindelijk de basis voor Mind&Health. Met de missie ‘happy, healthy en in ontwikkeling…’ brengt Mind&Health energie, kracht en vitaliteit weer terug bij mensen, teams en organisaties. Zodat ze zich goed en gezond voelen en de hele wereld aankunnen. Bij deze aanpak wordt ieders ‘mind’ en ‘health’ in samenhang bekeken. Dit gebeurt multidisciplinair en maximaal wetenschappelijk onderbouwd. Er wordt begonnen bij bewustwording en stoppen pas na gedragsverandering. Als basis kijkt Mind&Health naar 10 energizers. Dit zijn factoren waar ieder mens in meer of mindere mate energie van krijgt: slapen, voeding, bewegen, humor, passie, ontspanning, sociale contacten, thuis, werkleven en zingeving. Meer informatie: Mind&Health

  Paul Lammerts, jurist sociale zekerheid

  Paul is werkgeversadviseur en jurist sociale zekerheid met uitgebreide expertise op het gebied van de Ziektewet, de WIA en schadelastbeheersing voor werkgevers. Hij is gespecialiseerd in bezwaar- en beroepszaken in het kader van de Ziektewet en de Wet WIA. Hij is buitengewoon actief als kennisdeler op LinkedIn.

  Marjol Nikkels, specialist sociale zekerheid en directeur CS Opleidingen

  Marjol staat bekend om haar grote praktische kennis van sociale wetgeving en inkomensverzekeringen. Ze geeft les in onze opleidingen, spreekt geregeld op congressen en schrijft artikelen voor vaktijdschriften. Ook heeft ze diverse boeken geschreven over haar vakgebied. Na diverse productmanagementfuncties bij verzekeraars heeft ze in 1998 samen met Herwin Schrijver Sensio Konsult opgericht, een gespecialiseerd organisatie – en marketingadviesbureau op het terrein van sociale zekerheid. Sensio Konsult is in 2009 ingebracht binnen CS Opleidingen (de S van CS).

  Michèle Sonneveld, adviseur Ziektewet en WIA bij Kantoor Mr. van Zijl

  Michèle heeft in 2013 met succes de postbachelor opleiding voor register casemanager afgerond. Tot 2012 werkte zij jarenlang als accountmanager inkomen voor een verzekeringsmaatschappij. Michèle heeft zich daarbij gespecialiseerd als consultant op het gebied van ziekteverzuim en WIA. Ten behoeve van de cliënten van Kantoor Mr. Van Zijl houdt Michèle zich in de eerste plaats bezig met advisering van cliënten op het gebied van eigen risico dragen. De advocaten en casemanagers van Kantoor Mr. van Zijl realiseren voor hun cliënten grote besparingen op de kosten van arbeidsongeschikte (ex-) werknemers door een intensieve controle, niet alleen van het besluit van de Belastingdienst, maar ook van de onderliggende uitkeringsbesluiten van het UWV. Soms kunnen besparingen worden gerealiseerd tot vijf jaar terug! Zie twee minuten filmpje

  Herwin Schrijver, directeur van CS Opleidingen

  Herwin’s focus is gericht op schadelastbeheersing voor werkgevers en/of verzekeraars. Hij bekijkt de wereld op een heel eigen wijze en deelt zijn visie via prikkelende columns en blogs. Ook in politiek Den Haag mag men inmiddels graag met hem van gedachten wisselen. Herwin heeft de C van Cylin ingebracht bij CS Opleidingen. Cylin BV is erkend om de Post HBO opleiding Register Casemanagement en de opleiding Regie op Verzuim aan te bieden.

  Maaike Thijssen, oprichter Corporate Vitality Experts en Vitalitymanager van het jaar 2014

  Maaike richt zich als HR professional al ruim 20 jaar op het inzetbaar houden en beter laten presteren van medewerkers in organisaties. Zij werkte in verschillende internationale HR rollen bij bedrijven als Philips, VolkerWessels, Essent, Interpolis, Draka en ASML.
  Sinds 2012 heeft Maaike zich als Vitaliteitsmanager bij ASML gespecialiseerd in het thema ‘vitaliteit als strategisch instrument voor duurzame inzetbaarheid’ en werd voor haar innovatieve aanpak in 2014 verkozen tot Vitaliteitsmanager van het jaar.
  Sindsdien heeft Maaike een netwerk van zelfstandige duurzaam inzetbaarheid professionals (Corporate Vitality Experts) om zich heen verzameld, met wie zij nu samenwerkt om invulling te geven aan integraal vitaliteitsmanagement bij diverse organisaties.
  Maaikes missie is het creëren van zoveel mogelijk vitale organisaties waar medewerkers mentaal en fysiek fit zijn voor de job, talenten optimaal benut worden, teams energiek samenwerken en iedereen met plezier aan het werk blijft. Meer informatie: www.corporatevitalityexperts.nl

  Simon Troost, eigenaar adviesbureau AdviceSelect

  Simon adviseert en traint ondernemingsraden en arbocommissies en schrijft veel over zijn vakgebied. Simon deed veel ervaring op in verschillende technische functies binnen (internationale) bedrijven. Zijn interesse in arbeidsprocessen bracht hem ertoe om arbeids- en organisatiepsychologie te gaan studeren. Zijn technische en arbeidspsychologische ervaring zorgden ervoor dat hij zich uiteindelijk specialiseerde in arbo- en andere HRM-thema’s, zoals reorganisatie, ziekteverzuim en re-integratie.
  Zijn werkwijze kenmerkt zich door een enthousiaste manier van presenteren en het koppelen van de theorie aan de praktijk. Daarnaast is hij bijzonder creatief in het bedenken van wegen om beleid te beïnvloeden op het gebied van arbo- en HRM-thema’s.
  Voor meer informatie: www.adviceselect.nl

  Albert-Jan Vink, Eigenaar/trainer/gz-psycholoog at Psyche@work

  Albert-Jan Vink (1972) heeft psychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. Tijdens zijn studie had hij al de interesse in de wisselwerking tussen gezondheid en arbeid. Sinds 2002 werkt hij als ondernemer, trainer en adviserend psycholoog in de re-integratie en loopbaanadviesbranche. In dit werkveld heeft hij veel psychodiagnostisch onderzoek gedaan naar de arbeidsmogelijkheden en beperkingen bij verzuim- en re-integratievraagstukken. In 2006 heeft hij samen met Rene de Bie Psyche@work opgericht, waarbij hij naast het doen van onderzoek zich steeds meer is gaan specialiseren in het trainersvak. Op dit moment ligt hier zijn grootste passie. Hij geeft verschillende soorten trainingen op het raakvlak van psychische gezondheid, belastbaarheid en verzuim bij diverse organisaties. Meer informatie: Psyche@work

  Guido Welter, adviseur duurzame inzetbaarheid

  Als adviespartner en Raad van Advies lid van het NPDI (Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid) adviseert en begeleidt Guido organisaties bij het slim en effectief organiseren van aanpakken die de duurzame inzetbaarheid versterken van alle medewerkers. Samen met partners uit de praktijk, het NPDI netwerk en de wetenschap werkt hij continu aan innovatie en verbetering van aanpakken, interventies en online tooling. Met als doel de inzetbaarheid van werkenden en de wendbaarheid van organisaties te versterken en een win-win situatie voor alle betrokkenen. Ook is Guido ontwikkelpartner van de KOBA-DI tool.

  .

 • De zomermarkt vindt plaats op de leslocatie van CS Opleidingen in Randwijk
 • Uw investering

  Prijzen ex. BTW

  Per dag
  RSC Uitgebreid lidmaatschap Gratis *
  VeReFi Volledig, VeReFi Studenten abonnement, aspirantleden RSC € 45
  VeRefi Nieuws Abonnement, RSC Nieuws lidmaatschap € 125
  Overigen € 145

  *Heeft u een RSC Uitgebreid lidmaatschap, dan mag u de zomermarkt gratis bijwonen. Als u zich inschrijft, rekenen wij echter wel op uw komst. Besluit u toch niet te komen, dan brengen wij € 45 per dag in rekening als vergoeding voor de cateringkosten.

  Alle prijzen zijn exclusief btw. De korting wordt automatisch verwerkt als u inlogt met uw VeReFi-account.

  Let op: voor VeReFi-abonnees geldt de kortingsprijs voor één persoon per log-in.

Deel op social media: