Dit is een oud nieuwsbericht. De inhoud kan inmiddels achterhaald zijn door recentere ontwikkelingen.

Verzamelwet SZW 2022: fictief ziekengeldrecht achteraf kan niet meer

De Verzamelwet SZW 2022 wijzigt een aantal onderdelen in de Wet financiering sociale verzekeringen en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De voorgestelde aanpassingen zijn erop gericht de voordelen van een fictieve claim op ziekengeld weg te nemen.

Momenteel geldt nog dat bij een achteraf vastgestelde fictieve ziekengeldclaim de werkgever geen WGA-toerekening krijgt. Oftewel een WGA-eigenrisicodrager hoeft dan niet de 10-jarige WGA te betalen. Dit gaat veranderen vanaf 2022. Als er geen feitelijke Ziektewetuitkering is uitbetaald vanuit de no-risk, komt er wel een WGA-toerekening. Het UWV gaat vanaf 2022 niet meer achteraf fictieve ziekengeldrechten toekennen zodat werkgever alsnog no-riskpolis WGA kan benutten.

Uitleg no-riskpolis Ziektewet

We kennen allemaal artikel 29b van de Ziektewet (ZW) waarin de no-riskpolis is geregeld. Het doel van de no-riskpolis Ziektewet is dat werkgever toch werknemers met een verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid in dienst durven te nemen. Als de werknemer met een no-riskpolis uitvalt wegens ziekte, heeft deze werknemer namelijk recht op ziekengeld van het UWV. Doordat UWV ziekengeld betaalt, wordt de werkgever financieel gecompenseerd voor het loon dat hij aan zijn werknemer moet doorbetalen tijdens ziekte.

Ook geldt dat bij langdurig verzuim dat tot een WGA-uitkering leidt, de werkgever daar niet de financiële risico’s van hoeft te dragen. Voor de werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA, betekent dit dat hij de WGA-uitkering niet zelf hoeft te betalen voor een werknemer die recht heeft op de no-riskpolis. Voor de publiek verzekerde werkgever betekent dit dat hiermee een verhoging van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas voorkomen wordt. Hiermee is door de wetgever beoogd om drempels weg te halen, zodat werkgevers aan personen uit deze groepen toch een dienstverband zullen aanbieden.

Nu komt het geregeld voor dat het UWV in bepaalde situaties (achteraf) fictieve ZW-rechten moet vaststellen omdat werkgevers dan alsnog een beroep willen doen op de no-riskpolis WIA (geen WGA-toerekening). Het UWV vindt dit onwenselijk en heeft het met de Verzamelwet SZW 2022 voor elkaar gekregen dat de wet wordt aangepast. Dit hadden ze ooit via de rechter al geprobeerd, maar de rechter gaf aan dat werkgever wel recht had op no-risk WIA bij een fictief ziekengeldrecht en daarom wordt nu de Wfsv en wet WIA op onderdelen aangepast.

Wat is een fictief ziekengeldrecht?

Bij een te late aanvraag door de werkgever kan het ziekengeld niet meer tot uitbetaling komen, omdat het ziekengeld over ten hoogste een jaar met terugwerkende kracht wordt uitbetaald. Echter, de werkgever kan tot 2022 nog wel het UWV verzoeken om het recht op ziekengeld te beoordelen. Deze fictieve ziekengeldclaim kan aantrekkelijk zijn voor de werkgever die eigenrisicodrager is, want dit betekent namelijk dat de WGA-uitkering niet aan de WGA-eigenrisicodrager wordt toegerekend of niet wordt toegerekend binnen de Werkhervattingskas. Door controles van de te betalen premies binnen de Werkhervattingskas die werkgevers zijn gaan doen, kreeg het UWV een toenemend aantal verzoeken van werkgevers in hoeverre er in het verre verleden (soms zelfs na 7 jaar) recht zou zijn geweest op ziekengeld als tijdig een claim zou zijn gedaan. De voorgestelde aanpassingen van de WIA en de Wfsv in de Verzamelwet SZW 2022 zijn erop gericht de voordelen van een fictieve claim op ziekengeld weg te nemen. Het UWV bereikt hiermee dat werkgevers geen reden meer hebben voor een fictieve claim op ziekengeld.

Dat dit niet meer mogelijk is, maakt het nog belangrijker om al tijdig goed in kaart te brengen (na twee maanden dienstverband) wie er recht hebben op de no-riskpolis. Oftewel werknemers die worden aangenomen met een arbeidsgehandicapte status of werknemer structurele functionele beperkingen (sfb). Zo kan er tijdig een beroep worden gedaan op de Ziektewet vangnetregeling.

De 1 jaar terugwerkende kracht voor de uitbetaling Ziekengeld blijft

Er verandert niets aan de bestaande termijn voor het met terugwerkende kracht uitbetalen van ziekengeld. Ziekengeld kan achteraf worden geclaimd en met terugwerkende kracht tot ten hoogste een jaar worden toegekend. Dat betekent dat als bijvoorbeeld pas anderhalf jaar na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid een melding wordt gedaan bij UWV, het ziekengeld alleen over het laatste jaar wordt toegekend. Voor het eerste half jaar arbeidsongeschiktheid wordt het ziekengeld in dit voorbeeld niet meer toegekend en daarom ook niet uitgekeerd.

Claim dus tijdig Ziektewetvangnet

Maar stel dat je als casemanager pas bij de WIA-aanvraag ontdekt dat er eigenlijk no-risk toegekend had moeten zijn, dan moet je per direct alsnog Ziektewetvangnet gaan claimen. Het is dan nog mogelijk om 1 jaar uitbetaling met terugwerkende kracht te krijgen. Maar nog belangrijker is, dat je dan ook in aanmerking komt voor de no-riskpolis WGA ( dus geen WGA-toerekening)

Dus je moet voorkomen dat de termijn van een jaar waarover het ziekengeld nog met terugwerkende kracht wordt uitbetaald, is verstreken. Want als je de ziekengeldclaim niet meer kunt doen, dan krijg je ook de WGA-toerekening (als eigen risicodrager WGA of binnen de Werkhervattingskas).

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2022) | Tweede Kamer der Staten-Generaal