BLOG: Werken aan onze relatie

‘Nu we een jaar of 7 bij elkaar zijn heb ik, ondanks dat ik een man ben, eens wat gevoelens, essenties en veranderingen die voor mij echt nodig zijn voor je op een rijtje gezet. Ik stuur je de puntjes nu vast toe, zodat we er morgen een constructief gesprek over kunnen hebben want ik heb er echt last van, ik krijg er gewoon mega stress van. Ik hoop dat het je niet te rauw op je dak valt, maar jij bent nu eenmaal verantwoordelijk, daar kan ik verder ook niets aan doen. Dus neem me het vooral niet kwalijk, maar hier zijn dus jouw belangrijkste veranderpunten zodat we samen verder kunnen:

Lees meer…

BLOG: Het SER-advies en het Lourdes-effect

Even vooraf.
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de SER om advies gevraagd betreffende de gewenste loondoorbetalingsperiode: handhaven op 2 jaar of terug naar 1 jaar. Het advies wordt op korte termijn verwacht. De Franse stad Lourdes is een bedevaartsoord omdat daar ooit de maagd Maria zou zijn verschenen. Sinds die tijd hebben er door het drinken van bronwater uit Lourdes al vele onverklaarbare genezingen plaatsgevonden.

Lees meer…

Whitepaper ‘Beleidsregels de zieke werknemer’ beschikbaar

Op www.verefi.nl is voor onze VeReFi-abonnees een nieuwe whitepaper beschikbaar. Ditmaal over de Beleidsregels de zieke werknemer van de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze whitepaper geeft duidelijkheid over welke gegevens bijvoorbeeld werkgevers, verzekeraars, UWV, bedrijfsartsen en re-integratiebedrijven over de gezondheid van (zieke) werknemers mogen verwerken. De beleidsregels zijn het uitgangspunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens bij het toepassen van handhavende maatregelen en dus belangrijk om te kennen.

BLOG: Verzuim gaat zeker ook over mensen

Naar aanleiding van mijn laatste blogs kon uiteraard de reactie niet uitblijven dat mijn gekozen invalshoek bij het stukje over “Einde hangmatconstructies?” als te financieel en dus koud, feitelijk en zakelijk wordt ervaren. Ik heb er alle begrip voor, maar een financiële en feitelijke benadering wil niet zeggen dat ontkend wordt dat werknemers echt ziek kunnen zijn. Daar is ook geen enkele reden voor.

Lees meer…

BLOG: Einde hangmatconstructies?

Het is spitsuur op de snelweg van de sociale zekerheid en het ziet er naar uit dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid serieus probeert de klontering en filevorming binnen het verzuim op te lossen.  Vooruitlopend op het SER-advies kondigt hij alvast drie maatregelen aan om de knelpunten rond loondoorbetaling te verminderen. De hangmatten kunnen weg want de re-integratie gaat beginnen zo lijkt het. Maar wat is nu eigenlijk een hangmatconstructie?

Lees meer…

BLOG: De Autoriteit Persoonsgegevens: beleidsregels 2.0

Mijn vorig stukje eerder deze week eindigde met: Nil volentibus mutare arduum….(niets is moeilijk voor hen die willen veranderen)…… Dat klonk best logisch totdat ik het stuk van de AP las: “De zieke werknemer. Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers”. Over die intro is vast lang nagedacht, maar ik ga er gemakshalve maar vanuit dat de beleidsregels ook gelden voor de verwerking van persoonsgegevens over de ziekte van zieke en niet-zieke werknemers. Eens kijken of mijn weersvoorspellingen op Google gaan kloppen dat het naar aanleiding van dit rapport in het land van de sociale zekerheid waanzinnig gaat stormen. Of, dat vrees ik eerder, er volgt eens temeer een oorverdovende stilte. Geen protesterende werkgeversverenigingen, beroepsverenigingen voor bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en casemanagers, helemaal niets en al helemaal geen kamerlid die vragen gaat stellen of dit allemaal zomaar kan en wat de (macro economische) gevolgen van een dergelijk beleid zijn.

Lees meer…

BLOG: Hoe foutieve redenatie leidt tot zelfsturend verzuim

In de wereld van het verzuim en de verzuimbegeleiding krioelt het van de nieuwe oplossingen en nieuwe methodes. De verzuimaanpak 2016 met trendy modellen als duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en het eigen regie model doet het goed bij (grote) werkgevers. Sommige werkgevers hebben 2016 zelfs uitgeroepen tot het jaar van de duurzame inzetbaarheid. Bij een moderne bedrijfsvoering horen ook de zogenaamde zelfsturende teams die als groot voordeel hebben dat er minder leidinggevenden nodig zijn. Dat is handig, want minder leidinggevenden betekent minder loonkosten, dus een mooie besparing is zo al snel gerealiseerd. Wat dan misschien wat minder handig is, is echter dat nog niet zo heel lang geleden diezelfde leidinggevende als casemanager voor het verzuim was benoemd.

Lees meer…

BLOG: Vroem-vroem en 628-verzuim?

De discussie blijft leuk, ondanks het Abrona-rapport lees ik boeiende stukjes in allerlei bladen. Bijvoorbeeld dat een leidinggevende als arbeidskundig persoon voor een deel ook best op ar-beidsdeskundige zaken kunnen worden ingezet. Aansluitend kan een arbeidsdeskundige vanuit de specialisatie als een soort van casemanager best wel en liefst zo vroeg mogelijk op complexe verzuimdossiers worden ingezet. Hiermee worden goede resultaten behaald en het verzuim daalt. Ik vraag me trouwens wel af of het gekozen voorbeeld waar deze aanpak nu breed wordt ingezet, de Politie, nu wel zo’n handig en goed voorbeeld voor deze ‘succesvolle’ aanpak is.

Lees meer…

BLOG: AP in Abrona-rapport: ALLE gezondheidsgegevens vallen onder Wbp!

De Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens) heeft snoeihard geoordeeld over de manier waarop Stichting Abrona met werknemers communiceert die zich ziek melden. Het rapport naar aanleiding van het AP-onderzoek maakt duidelijk dat volgens de AP een leidinggevende al snel in overtreding is als hij/zij vragen stelt aan de werknemer over de ziekmelding.

Lees meer…

Tweede kamer akkoord met Wet verbetering hybride markt WGA

Op 22 maart 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet verbetering hybride markt WGA. De hybride markt WGA houdt in dat werkgevers een keuze hebben tussen een publieke verzekering bij het UWV of kiezen voor het WGA-eigenrisicodragerschap. Veelal met een private verzekering. De wet verbetert het speelveld waardoor het voor de private verzekeraars weer mogelijk is om de concurrentie aan te kunnen gaan met het UWV. Dit was niet mogelijk omdat bedrijven voor een minimumpremie naar het UWV terug konden gaan. Bovendien worden de risico’s nog groter door de samenvoeging vast en flex per 2017. Het eigenrisicodragerschap WGA is dan niet alleen meer voor werknemers met een vast dienstverband maar ook voor werknemers met een flex-dienstverband. Asscher is met de Wet verbetering hybride stelsel WGA de private verzekeraars tegemoetgekomen om zo te zorgen dat het hybride systeem met keuzemogelijkheid tussen UWV of het eigenrisicodragerschap met private verzekering blijft bestaan.

Advies Raad van State niet opgevolgd
Het advies van de Raad van State op het wetsvoorstel om alle bedrijven vanaf 2017 die bij het UWV zitten een premie te laten betalen passend bij de eigen schade (historische premie conform T-2) is dus niet opgevolgd. De kritiek van de Raad van State kwam mede voort uit het feit dat de bestaande staartlastenreserve van 1,5 miljard niet genoeg is om alle bedrijven die nu nog bij het UWV zitten eigenrisicodrager te laten worden. Berekeningen laten zien dat dan ongeveer 3,8 miljard euro nodig zou zijn wanneer alle bedrijven die nu bij het UWV zitten zouden besluiten om eigenrisicodrager te worden. Minister Asscher verwacht echter geen problemen. Hij verwijst daarbij naar een passage van het UWV bij de premienota 2016. Daarin staat:
‘Wij verwachten dat het aantal werkgevers dat jaarlijks weggaat bij UWV vanaf 2017 licht zal stijgen. Het gaat hierbij met name om werkgevers met een hoog risico. Het aantal werkgevers dat jaarlijks terugkeert naar UWV zal vanaf 2017 licht dalen. Ook hier zijn het de werkgevers met een hoog risico die eerder op de private markt zullen blijven. De stromen zullen naar verwachting klein zijn en elkaar redelijk in evenwicht houden.”

Evenwicht op hybride markt
De minister benoemt zelf niet te verwachten dat bedrijven massaal het UWV gaan verlaten om de staartlasten achter te kunnen laten. Dit durf ik zeker te betwijfelen. Juist bedrijven met slechte schadecijfers hebben een groot voordeel de schade als staartlast achter te kunnen laten. En zeker bedrijven die nooit eerder eigenrisicodrager zijn geweest, hebben al schades sinds 2007 in de boeken! Veelal zijn overheidsorganisaties bij het UWV gebleven, ze hebben nu een gigantisch voordeel om er alsnog voor te kiezen vanaf 2017 eigenrisicodrager te worden. Er zijn genoeg adviseurs die bedrijven hierop gaan wijzen. Ze mogen dus een staartlast van 10 jaar WGA schade achterlaten en ze gaan pas risico lopen voor mensen die ziek worden na het moment van eigenrisicodragerschap. De minister houdt nog wel een slag om de arm. Hij schrijft o.a. dat als toch het volledig risico zich voor gaat doen oftewel dat de staartlastenbuffer niet groot genoeg is, dat hij dan tijdig zal ingrijpen om extra maatregelen te nemen ter verbetering van de hybride markt.

Wijzigingen per 2017
We vatten graag nog even voor u samen, welke veranderingen er allemaal gaan komen per 2017. Ook zullen we op 20 april a.s. een masterclass WGA hybride markt verzorgen met een uitleg welke keuzes in welke situatie verstandig zijn om te maken.

Overstappen van private verzekering naar het UWV na 1 juli 2015
De werkgevers die na 1 juli 2015 overstappen van het eigenrisicodragerschap WGA naar het publieke bestel, gaan bij het UWV een premie betalen op basis van de eigen historische WGA-lasten conform de bekende premiesystematiek (T-2). Voor uitleg van de premieberekening verwijzen we graag naar de VeReFi whitepaper parameters Werkhervattingskas dd. 2 september 2016.

Van UWV naar eigenrisicodragerschap: staartlasten blijven bij UWV achter
Verder geldt als grote verandering dat alle bedrijven die na 1 juli 2015 juist eigenrisicodrager worden, vanaf 2017 alle staartlasten bij het UWV mogen achterlaten. Dit is vooral gunstig voor bedrijven die nog niet eerder eigenrisicodrager voor de WGA waren geworden. Voor hen wordt het zeker aantrekkelijk om eigenrisicodrager WGA te worden omdat ze schoon over gaan. Maar dan moeten ze wel laten zien dat ze grip hebben op de schade, anders zullen ze bij de private verzekeraars ook hoge verzekeringspremies krijgen.

Samenvoeging vast en flex in WGA-totaal
Al in de wet Bezava is geregeld dat vast en flex samengevoegd gaan worden binnen één WGA-totaalpremie. Dit was eerst de bedoeling per 2016. Op 20 februari 2015 werd bekend dat de samenvoeging 1 jaar is uitgesteld naar 2017. Mede omdat de verzekeraars nog niet klaar waren om de flex-risico’s te berekenen.

Wijziging hybride markt WGA noodzakelijk ten behoeve van marktwerking
De meeste private verzekeraars gaven tussen 2013 tot begin 2015 aan om niet verder te willen gaan in de hybride markt. Voor het WGA-vast deel waren de concurrentieverhoudingen erg verstoord omdat bedrijven het uitlooprisico van de WGA-schade bij de verzekeraars achterlieten en als ‘schoon bedrijf’ tegen een minimumpremie weer terug gingen naar het UWV. Met de door de Tweede Kamer aangenomen wet is de marktwerking weer terug. Want bedrijven kunnen niet meer van de private verzekeraar naar het UWV terugkeren tegen een minimumpremie. Bovendien geldt dat ook de keuze voor het eigenrisicodragerschap WGA aantrekkelijker wordt nu de staartlasten bij het UWV mogen achterblijven. Sinds de aankondiging van het wetsvoorstel hebben diverse verzekeraars weer aangegeven WEL weer op de markt te willen blijven voor het eigenrisicodragerschap van de WGA. Er zijn echter nog niet veel verzekeraars waar we al offertes voor het jaar 2017 kunnen krijgen. De verwachting is dat dit nu niet lang meer gaat duren.

Drie jaar verplicht bij UWV blijven
Al in september 2015 maakte minister Asscher bekend dat indien de werkgever de garantieverklaring voor het eigenrisicodragerschap laat eindigen en terugkeert van de private naar de publieke verzekering, er altijd een wachtperiode gaat gelden van drie jaar. De zogenaamde anti-duiventilmaatregel is aangescherpt: de driejaarstermijn is ook van toepassing indien de private verzekeraar de garantiestelling intrekt. De Wet verbetering hybride markt WGA regelt dat deze maatregel met terugwerkende kracht ingaat voor alle bedrijven die op of na 1 januari 2016 zijn teruggegaan van privaat naar publiek.

Masterclass op 20 april a.s.
Wilt u meer weten over mogelijke keuzes, wel of niet eigenrisicodrager worden of juist teruggaan? Kom naar onze masterclass Hybride markt WGA op 20 april a.s. op onze leslocatie in Randwijk. Inschrijven is mogelijk vanaf donderdagmiddag 24 maart. Ook op InCompany basis verzorgen we graag deze interessante masterclass.