thumbnail of p60-61 Ken je vak! Marjol Nikkels

VVP: heilige huisjes omver?

Op 23 januari is het langverwachte eindrapport van de Commissie Regulering van werk onder leiding van Hans Borstlap verschenen. De Commissie heeft zich gebogen over de vraag of de huidige wet- en regelgeving van werk voldoende toegesneden is op toekomstige behoeften en omstandigheden. Het antwoord is nee: we moeten in Nederland de bakens verzetten. In dit artikel beschrijft Marjol Nikkels de belangrijkste aanbevelingen van de commissie.
thumbnail of Whitepaper commissie Borstlap v03 sec

Whitepaper eindrapport commissie Borstlap

Op 23 januari 2020 is het langverwachte eindrapport van de Commissie Regulering van werk verschenen. Een lijvig rapport met adviezen hoe de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt omgebogen zou kunnen worden. In deze whitepaper geven we een samenvatting van de belangrijkste onderdelen van het rapport.
thumbnail of WAB schema v09

Maatregelen WAB in schema

Wat verandert er per 1 januari 2020 met ingang van de Wet arbeidsmarkt in balans? We hebben de wijzigingen in een handig schema gezet.  
thumbnail of VVP 5-19 artikel Marjol

VVP: Minder kosten voor de werkgever?

Veel werkgevers ervaren de (financiële) verplichtingen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid als belastend en kostbaar. Minister Koolmees wil hen tegemoet komen met het wetsvoorstel ‘Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA’. Vorig jaar werd al de Wet compensatie transitievergoeding aangenomen. Een mooi pakket, maar worden de verzuimkosten zo inderdaad minder?
thumbnail of whitepaper-Parameters-Werkhervattingskas-2020-en-afweging-WGA-ZW-ERD

Whitepaper Werkhervattingskas WGA en ZW 2020

In de deze whitepaper Werkhervattingskas WGA en Ziektewet vindt u de parameters Whk voor 2020. Ook wordt uitgelegd hoe de gedifferentieerde premie wordt vastgesteld en worden rekenvoorbeelden gegeven. Daarnaast gaan we in op de wijzigingen in de premiesystematiek en op het eigenrisicodragershap WGA en ZW.
thumbnail of CMWEB wat te doen met de arbeidsovereenkomst na 104 weken ziekte

Wat te doen met de arbeidsovereenkomst na 104 weken ziekte?

Als een werknemer ziek wordt, heeft de werkgever de plicht om de werknemer te laten re-integreren op de eigen werkplek of in andere passende arbeid. Als er wel passende arbeid beschikbaar is, staat de werkgever voor de keuze: de arbeidsovereenkomst aanpassen of niet? En als er geen passende arbeid beschikbaar is, volgt de vraag: de arbeidsovereenkomst beëindigen of niet? Elke keuze heeft gevolgen. Dit artikel van Marjol Nikkels geeft u handvatten. Dit artikel is verschenen op cmweb.nl.    
thumbnail of p48-49 Marjol NIkkels Inkomen

VVP: Arbeidsmarkt: discussie blijft

Ook na invoering van de Wet Arbeidsmarkt in balans zal de arbeidsmarkt onderwerp van discussie blijven. Niet voor niets is de commissie Regulering van werk gevraagd met concrete oplossingen te komen op zowel sociaal, arbeidsrechtelijk als fiscaal gebied voor een structurele verbetering van de arbeidsmarkt. Naar verwachting komen dezelfde onderwerpen terug als in 2008 bij de commissie Bakker. Wordt het idee van een werkbudget weer uit de la gehaald?
thumbnail of Juridisch – AD Visie 2019-02

AD Visie: Commissie Regulering van werk bereidt advies voor over de toekomst van de arbeidsmarkt

Het langverwachte wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is ingediend bij de Eerste Kamer. Na overleg met sociale partners is een aantal hervormingsplannen in de wachtkamer gezet. De in het regeerakkoord van Rutte III aangekondigde wijzigingen in de WIA zijn niet doorgegaan. Ook blijft de loondoorbetaling bij ziekte gewoon 2 jaar. Duidelijk is in ieder geval dat de arbeidsmarkt na invoering van de WAB onderwerp van discussie blijft. Dat blijkt ook uit het feit dat minister Koolmees een breed samengestelde adviescommissie gevraagd heeft zich te buigen over de toekomst van de arbeidsmarkt.
thumbnail of VVP 01 – 2019 Marjol

VVP: Geen logica in maatregelen Koolmees

We hebben er lang op moeten wachten, maar op 20 december 2018 kwam er dan toch enige duidelijkheid: de loondoorbetalingsverplichting blijft twee jaar en de bezuinigingen in de WIA gaan niet door. Het wordt door minister Koolmees mooi verkocht: hij benoemt dat de WIA-instroom toch al minder wordt met de plannen die met de werkgevers zijn afgesproken. Die logica is echter voor de professional niet te ontdekken.
thumbnail of Pages from AD Visie 2018-06

Advisie: Re-integratie spoor 1 ook voor ZW-eigenrisicodragers

Middelgrote en grote werkgevers kunnen ervoor kiezen eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. Ze betalen dan zelf de uitkeringen aan Ziektewet-gerechtigden, wat financieel aantrekkelijk kan zijn. Het aantal ZW-eigenrisicodragers is de laatste jaren dan ook fors gestegen. Uit onze praktijk weten we dat er echter ook veel loonsancties aan deze groep zijn uitgedeeld, omdat vaak niet voldoende aan re-integratie wordt gedaan. Wat een ZW-eigenrisicodrager zich goed moet realiseren is dat hij verantwoordelijk is voor re-integratie van de (ex-)werknemer in het eerste en het tweede spoor.