Parameters Werkhervattingskas (WHK) 2023 bekend

Het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2023 is gepubliceerd in de Staatscourant van 1 september 2022. Het gemiddeld premiepercentage is voor de WGA gestegen en voor de Ziektewet licht gedaald.

De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bestaat uit twee onderdelen, namelijk de gedifferentieerde premie WGA en de gedifferentieerde premie Ziektewet. Als een werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA, is de gedifferentieerde premie WGA niet van toepassing oftewel nihil. Is een bedrijf eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan geldt dat de gedifferentieerde premie ZW nihil is.

 

Principe van de gedifferentieerde premie WHK

Elke gedifferentieerde-premieberekening is gebaseerd op het principe dat er bij de gemiddelde premie een opslag of een korting komt. De opslag of de korting wordt bij grote bedrijven (loonsom >
€ 3.620.000,-) volledig bepaald op de eigen instroom. Bij middelgrote bedrijven geldt een gewogen gemiddelde tussen de sector en het individuele risico van het bedrijf zelf. Bij kleine bedrijven geldt een branchepremie, dus wordt de hoogte van de opslag of korting bepaald door de branche-instroom.

Sinds 2014 regelt de Wet Bezava (beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) dat kleine bedrijven een sectorale gedifferentieerde premie betalen en middelgrote bedrijven ook nog een deel sectorale premie toegerekend krijgen.

Kleine bedrijven betalen ongeacht hun eigen instroom altijd de sectorale percentages, die gebaseerd zijn op de schaderesultaten van de sector. Dus de opslag of de korting bovenop de gemiddelde premie wordt vastgesteld aan de hand van de sectorinstroom. De sectorale percentages vindt u in bijlage 1 van het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas.

Bij de berekening van het individuele werkgeversrisico of het sectorale risicopercentage geldt het T-2 principe. Het jaar T is het jaar waarvoor de premie wordt vastgesteld. Om voor de werkgever het individuele risico vast te stellen, gaat het UWV uit van de instromers in de Ziektewet of de WGA van het jaar T-2 (oftewel twee kalenderjaren eerder). Bij de vaststelling van de premiedifferentiatie voor het jaar 2023, wordt er dus gekeken naar de gedane uitkeringen in 2021.

Grens klein, middelgroot en groot voor premiejaar 2023

In 2022 is de grens tussen klein en middelgroot gestegen van 10 maal het gemiddelde premieplichtige loon naar 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon. Dat toen de grens middelgrote bedrijven gestegen is naar gemiddeld 25 maal de gemiddelde loonsom hangt samen met de invoering van de gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) per 1 januari 2022.

Het gemiddelde premieplichtige loon is voor de parameters van 2023 gesteld op € 36.200 (terugkijkend naar het jaar 2021). Dit maakt dat de grens tussen een kleine en middelgrote werkgever komt te liggen bij € 905.000. En de grens tussen een middelgrote/grote werkgever ligt bij 100 maal het premieplichte loon oftewel € 3.620.000.

  • Kleine werkgevers (met een loonsom ≤ 25 maal het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer) betalen een premie op sectorniveau. Zij krijgen dus geen individuele toerekening van de eigen schade. Kleine bedrijven zijn bedrijven die in 2021 een loonsom kleiner of gelijk hadden aan € 905.000,-.
  • Middelgrote werkgevers (met een loonsom van > 25 en ≤100 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer) betalen een gewogen gemiddelde van sectorpremie en individuele premie. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de individuele toerekening. De grens middelgroot ligt voor 2023 tussen € 905.000,- tot en met € 3.620.000,- (kijkend naar de premieplichtige loonsom van 2021).
  • Grote werkgevers (>100 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer) betalen een premie op individueel niveau. Grote bedrijven zijn bedrijven met premieplichtig loon
    > € 3.620.000,-.
Parameters 2023 in vergelijking met 2022

Het gemiddeld premiepercentage is voor de WGA gestegen en voor de Ziektewet licht gedaald. Echter het gemiddelde percentage voor de Ziektewet was juist in 2022 ten opzichte van 2021 hard gestegen en dat is weer deels gecorrigeerd.

 WGA 2022WGA 2023 ZW 2022ZW 2023
Gemiddelde percentage0,84%0,87%0,68%0,66%
Maximumpremie 3,36%3,48%2,72%2,64%
Minimumpremie0,21%0,21%0,17%0,16%
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage0,56%0,59%0,39%0,42%
Correctiefactor1,121,111,301,17

NB. Voor de Ziektewet geldt voor de werkgevers in sector 52 (uitzendbedrijven) een afwijkende maximumpremie van 10,39% voor 2022 en 8,27% voor 2023.

De maximumpremie is vier maal het gemiddelde percentage en de minimumpremie is 0,25 van het gemiddelde percentage.  Het gemiddelde percentage is genomen over alle publiek verzekerde werknemers. Grote bedrijven betalen dus ook als ze nooit schade hebben gehad een premie van 0,21% voor de WGA en voor de Ziektewet minimaal 0,16%.

Formules berekening premie voor WGA en Ziektewet voor grote bedrijven

Voor grote bedrijven geldt de volgende formule:

Individuele premie = gemiddelde percentage + individuele opslag/korting

Berekening individuele opslag of korting => correctiefactor werkgeversrisico  * (individuele werkgeversrisico minus gemiddeld risico)

De uitkomst van de gedifferentieerde premie wordt vervolgens vergeleken met de minimum- en maximum bandbreedte van de premies.

 Uit de parameters kunnen we voor 2023 de volgende berekening herleiden.

WGA             : 0,87% (gemiddelde percentage) + 1,11 * (? – 0,59%)

ZW                : 0,68% (gemiddelde percentage) + 1,17 * (? – 0,42%)

Het vraagteken is het individuele werkgeversrisicopercentage.

Het individuele werkgeversrisico wordt voor het premiejaar 2023 berekend door de totaal uitbetaalde uitkeringslasten (*) van de WGA of de Ziektewet in het jaar 2021 te delen door de gemiddelde premieplichtige loonsom van de periode 2017-2021.

In de Whitepaper Werkhervattingskas op VeReFi zijn rekenvoorbeelden uitgewerkt.

Staatscourant 2022, 22255 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) | UWV | Werkgevers