Dit is een oud nieuwsbericht. De inhoud kan inmiddels achterhaald zijn door recentere ontwikkelingen.

Parameters gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2020

Op 2 september 2019 zijn in de Staatscourant de gedifferentieerde premies verschenen voor de Werkhervattingskas voor het jaar 2020.

Een verandering is dat vanaf 1 januari 2020 het rekenpercentage is afgeschaft. Het gemiddelde percentage is nu het referentie premiepercentage, oftewel waar individuele middelgrote en grote werkgevers een korting of opslag over krijgen.

Voor de sectorale premies voor kleine bedrijven is ook een wijziging doorgevoerd. Deze premies zijn nu uitsluitend berekend op basis van de lasten en loonsommen van kleine werkgevers. Dit is eerlijker omdat het arbeidsongeschiktheidsrisico van kleine werkgevers kleiner is dan dat van grote werkgevers. In de bijlage bij de Staatscourant zijn de sectorale premies opgenomen.
Voor de berekening van de individuele premie voor de grote werkgever zijn de parameters Werkhervattingskas voor het jaar 2020 als volgt:

WGAZiektewet
Gemiddelde percentage0,76%0,52%
Maximumpremie werkgevers (= 4 * gemiddeld)3,04%2,08% (*)
Minimumpremie werkgevers (= 0,25 * gemiddeld)0,19%0,13%
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage0,48%0,32%
Correctiefactor werkgeversrisico1,181,21

(*) Voor de Ziektewet geldt voor sector 52 ‘Uitzendbedrijven’ een afwijkende premie van 10,02%

De maximumpremie is vier maal de gemiddelde premie en de minimumpremie is 0,25 van de gemiddelde premie. Het gemiddelde percentage voor de basis waarop de opslag of de korting berekend wordt is conform verwachting licht gestegen voor zowel de WGA (van 0,75% naar 0,76%).

Het gemiddelde werkgeversrisicopercentage voor de WGA is fors gestegen van 0,41% naar 0,48%, de correctiefactor werkgeversrisico is wel gedaald.

Voor de Ziektewet is het gemiddelde percentage fors gestegen van 0,47% naar 0,52%. De meeste bedrijven gaan dus meer betalen voor de Ziektewet. Het gemiddelde werkgeversrisicopercentage is ook gestegen van 0,26% naar 0,32%.

Op www.verefi.nl vindt u de rekentools WGA calculator en Ziektewet calculator; beide zijn aangepast met de premies van het jaar 2020.
Hieronder vindt u de VeReFi de Whitepaper Werkhervattingskas met allerlei voorbeeldberekeningen

thumbnail of whitepaper Parameters Werkhervattingskas 2020 en afweging WGA ZW ERD vs2

 

Zie ook: Staatscourant – Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2020
Zie ook: UWV: Gedifferentieerde premiesWGA en Ziektewet 2020