Specialist Kompasgesprekken

Duur:
2 lesdagen plus assessment
Studiebelasting:
circa 20 uur inclusief lesdagen
Onder licentie van:
   • Twee lesdagen met rollenspellen
   • Vervolg op Specialist Conflicthantering
   • Aantekening in het Register Specialistisch Casemanagement

   Als u de technieken uit de opleiding Specialist Conflicthantering beheerst, kunt u verdergaan met de tweedaagse vervolgopleiding voor Specialist Kompasgesprekken.

   Een Kompasgesprek is een vertrouwelijk gesprek. Dit gesprek kan desgewenst in eerste instantie individueel met werknemer en werkgever gevoerd worden. Vervolgens vindt het gesprek   tussen werkgever en werknemer plaats, onder leiding van een onafhankelijke, neutrale deskundige. Het is ook mogelijk om direct met betrokken partijen om tafel te gaan.

   Een Kompasgesprek kan worden ingezet als een verzuim of re-integratietraject in een impasse komt of escaleert, terwijl niet duidelijk is wat er nu eigenlijk aan de hand is. De vraag is dan wat de achterliggende oorzaak is: wat speelt er nu werkelijk? Wat willen partijen? Wat hebben ze nodig? Dit gesprek staat los van andere vormen van verzuimbegeleiding en interventies. U zult dus niet een Kompasgesprek kunnen voeren met iemand die u als casemanager in de verzuimbegeleiding heeft.

   Waarom een Kompasgesprek?

   Verzuim heeft in 70% van de gevallen geen primaire medische oorzaak. Vaak spelen bij verzuim miscommunicatie, beleving en (schijnbaar) tegengestelde belangen een belangrijke rol. Vertrouwen en een open communicatie zijn van onschatbare waarde om de kern van een situatie helder te krijgen.
   Om dit te bereiken treedt de Specialist Kompasgesprekken op als onafhankelijke, neutrale gespreksleider. Hij of zij faciliteert en begeleidt een vertrouwelijk gesprek met de betrokken partijen afzonderlijk alsook met werkgever en werknemer gezamenlijk. Werkgever en werknemer worden beide betrokken om, vanuit eigen verantwoordelijkheid, aan de oplossing te werken, keuzes te maken en de consequenties van zaken onder ogen te zien.

   In de opleiding leert u op een specifieke manier met werkgever en werknemer in gesprek te gaan. Kenmerkend is de aandacht die wordt besteed aan aspecten als: wat speelt er, wat zijn ieders standpunten, belangen, zorgen en behoeften? Waar komen die overeen of conflicteren ze? Welke wensen en doelen hebben beide partijen? Leidend is dat de gesprekken niet gaan over wat er eventueel medisch of qua functioneren aan de hand is. Ook wordt niet uitgeplozen hoe het allemaal is gekomen. Centraal staat de vraag: wat wil je in de toekomst en wat is er voor nodig om dat te realiseren?

   Procesgericht advies

   Het Kompasgesprek kan op twee manieren plaatsvinden:
   A. Eerst een individueel gesprek met werknemer en de werkgever. Aansluitend een gezamenlijk gesprek onder leiding van de kompasgespreksleider.
   B. Direct een gezamenlijk begeleid gesprek met werknemer en werkgever.

   De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk. Er worden geen gespreksverslagen gemaakt. Wel wordt onder leiding van de kompasgespreksleider in gezamenlijkheid een conclusie geformuleerd. Aan de hand daarvan formuleert u als kompasgespreksleider in samenspraak met betrokken partijen een richtinggevend procesadvies. Wellicht kunnen concrete afspraken gemaakt worden waarmee werkgever en werknemer verder kunnen. Of misschien moet er een professional ingeschakeld worden: een mediator, jurist, budgetcoach, fiscalist, ergonoom, relatietherapeut etc. Uiteraard houdt u hierbij zorgvuldig rekening met het geldende wettelijke kader, juridische, financiële en privacy-aspecten. De conclusie, het procesadvies en eventuele vervolgacties worden met betrokken partijen en de operationele casemanager gedeeld.

   Naast verzuimbegeleiding

   Het Kompasgesprek kan op elk moment worden ingezet: vooraf of gedurende een verzuimtraject. Zowel werknemer, werkgever als casemanager kunnen het initiatief nemen. Juist omdat het gesprek niet gaat over wat er eventueel medisch aan de hand is, doorkruist het de activiteiten van de andere professionals niet. Sterker nog, het werkt ondersteunend en is richtinggevend!

   Met of zonder assessment

   De volledige geaccrediteerde opleiding bestaat uit twee dagen en sluit af met een assessment. Als u slaagt voor dit assessment ontvangt u het officiële diploma ‘Specialist Kompasgesprekken’ van de HAN. U kunt de opleiding ook volgen zonder deel te nemen aan het assessment. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat van CS Opleidingen.

   Aantekening in het RSC

   Als u de opleiding Specialist Kompasgesprekken met goed gevolg heeft afgesloten (inclusief assessment) kunt u zich inschrijven in het Register Specialistisch Casemanagement (RSC). U bent dan vindbaar op uw specialisatie en kunt u zich zo onderscheiden van andere casemanagers. Bovendien laat u zien dat u bereid bent aan hoge kwaliteits- en scholingseisen te blijven voldoen.

  • Dag 1

   U start de opleiding in de ochtend met de volgende onderwerpen:
   • De kaders van het Kompasgesprek
   • De rol van de Kompasgespreksleider ten opzichte van andere professionals
   • De aandachtspunten bij de start van het Kompasgesprek
   • De gesprekstechniek pendelen
   • Valkuilen
   • Effectief exploreren van onderwerpen
   • Scenario’s (laten) schetsen in relatie tot de verschillende belangen en verplichtingen vanuit de wetgeving
   • Consequenties en haalbaarheid van scenario’s bespreken
   • Consensus realiseren voor het vervolgtraject
   • Wat is een procesadvies en voor wie is het bedoeld?
   • STECR-werkwijzer Arbeidsconflicten
   • Verschil met mediation
   • Wanneer mediation adviseren?

   In de middag oefent u onder andere met het geven van een volledige en heldere inleiding op het Kompasgesprek en met de gesprekstechniek ‘pendelen’.

   Dag 2

   Onder leiding van een register mediator oefent u tijdens deze praktijkdag met medecursisten en een trainingsacteur in het voeren van een volledig Kompasgesprek, inclusief het formuleren van een procesadvies.

   Dag 3

   Desgewenst sluit u de opleiding af met een live assessment, waarin u aantoont over de vereiste vaardigheden te beschikken.

  • Er zijn voor deze opleidingen momenteel geen planningen. U kunt zich daarom ook niet inschrijven.
  • De volledige geaccrediteerde opleiding bestaat uit 2 dagen en wordt afgesloten met een assessment. Als u slaagt voor dit assessment ontvangt u een officieel certificaat van de HAN. U kunt zich dan ook registeren in het Register Specialistisch Casemanagement.

   Investering

   CS Opleidingen is erkend en geregistreerd door het CRKBO. U heeft voor de factuur van de opleiding de keuze tussen een prijs ‘exclusief btw’ en een prijs ‘vrij van btw’. De prijs is ‘exclusief btw’ als uw organisatie btw terug kan vorderen van de Belastingdienst. De prijs is ‘vrij van btw’ als uw organisatie geen btw terug kan vorderen. Ook als u de opleiding privé betaalt, kunt u kiezen voor ‘vrij van btw’. Het assessment is altijd ex btw.

   Tweedaagse opleiding
   Voor de tweedaagse opleiding Specialist Kompasgesprekken bedraagt uw investering € 725 ex btw of  € 750 vrij van btw.

   Assessment
   Assessment via Cylin Exameninstituut Sociale Zekerheid: € 495 ex btw (incl. het certificaat van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen).
   Cylin is een onafhankelijk exameninstituut, waardoor de kwaliteit van het examen is geborgd. U ontvangt voor het assessment dan ook een aparte factuur van Cylin.

   Betaalt u de opleiding zelf?

   Als u de opleiding privé betaalt, kunt u het beste kiezen voor ‘vrij van btw’. Het lesgeld is dan dus € 750. Het assessment kan niet vrij van btw aangeboden worden. Hiervoor geldt het tarief van 21% btw. Het bedrag voor het assessment inclusief btw is dus € 598,95.
   Studiekosten voor een toekomstig beroep zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar, vanaf een drempel van € 250. Onder studiekosten vallen zowel het lesgeld als het examengeld. De hoogte van de teruggave is afhankelijk van het tarief inkomstenbelasting waartegen het inkomen belast is en bedraagt minimaal 36,55% en maximaal 52%.

  Deel op social media: