Regie op Verzuim (ROV)

   • Erkende opleiding op hbo-niveau, onder toezicht van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
   • Op de arbeidsmarkt zeer gewaardeerd diploma van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
   • Direct toegang tot het Register Specialistisch Casemanagement, titel ROV
   • Door Hobéon als bij- of nascholingsactiviteit gewaardeerd met 6 punten, door NIRPA met 300 punten en door NVvA met 21 punten.

   Al ruim 10 jaar dé opleiding voor casemanagers

   Wil je casemanager worden, dan volg je natuurlijk Regie op Verzuim van CS Opleidingen, de grondleggers van het vakgebied. Alleen ons Regie op Verzuim wordt beloond met een officieel HAN-diploma. Dit diploma op hbo-niveau is bovendien jouw toegang tot het Register Specialistisch Casemanagement (RSC). In de markt ben je dan herkenbaar aan de titel ROV.

   Leer hoe je verzuim optimaal begeleidt

   Met Regie op Verzuim leer je hoe je verzuim- of arbeidsongeschiktheidstrajecten optimaal begeleidt. Het doel is om de zieke werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren. Samen met alle betrokkenen (werknemer, werkgever, bedrijfsarts en andere professionals) werk je aan een passende oplossing. Hierbij houd je rekening met ieders belangen en werk je uiteraard binnen de wettelijke kaders. Dat betekent dat je geen kennis mag hebben van het medisch dossier. Dat hoeft ook niet, want het gaat om wat iemand nog wél kan.

   Veel aandacht voor de praktijk van de casemanager

   Het vak register-casemanager vraagt veel kennis van sociale zekerheid en inzicht in de financiële belangen van zowel werkgever als werknemer. Welke gevolgen hebben verzuim en arbeidsongeschiktheid voor werkgever en werknemer? En hoe kunnen deze gevolgen zo beperkt mogelijk gehouden worden? Daarnaast moet je over de juiste vaardigheden beschikken om effectief met verschillende betrokkenen in gesprek te gaan. Daarom besteedt Regie op Verzuim veel aandacht aan de praktijk, zodat je slagvaardig als casemanager aan de slag kunt gaan.

   Met Regie op Verzuim leer je:

   •  welke rechten en verplichtingen werkgevers en werknemers hebben;
   •  waar werkgevers nog wel eens geld laten liggen;
   •  hoe je een effectief gesprek voert met verzuimende werknemers, de bedrijfsarts, dienstverleners of bijvoorbeeld het UWV;
   •  welke vragen je wel en niet mag stellen aan de werknemer of de bedrijfsarts;
   •  om te gaan met de valkuilen van psychisch verzuim;
   •  hoe je vanuit het wettelijk kader een goed verzuimdossier opbouwt en een loonsanctie voorkomt;
   •  op welke momenten je welke actie moet ondernemen en hoe je de daarbij betrokken in- en externe partijen aanstuurt;
   •  waarom het voor zowel werkgever als werknemer belangrijk is te sturen op een snelle re-integratie.

   De studiebelasting is ongeveer 180 uur.

   Voor wie is Regie op Verzuim bedoeld?

   Regie op Verzuim is een opleiding op hbo-niveau. Ben je werkzaam in het vakgebied verzuim en sociale zekerheid, bijvoorbeeld als casemanager, leidinggevende, medewerker HRM of arbeidsdeskundige? Dan is Regie op Verzuim een waardevolle vervolgstap in je carrière.

   Ben je niet werkzaam in het vakgebied, maar heb je wel interesse om casemanager te worden? Dat kan: Regie op Verzuim is een populaire opleiding voor wie een andere carrière wil starten, ook op wat latere leeftijd. Eventueel kun je eerst de driedaagse Cursus Casemanagement volgen. Je krijgt dan een goed beeld van het werkgebied en doet alvast de nodige kennis op, zodat je een goede basis hebt voor Regie op Verzuim. Volg je deze route binnen 6 maanden, dan krijg je  € 250 korting op het lesgeld van Regie op Verzuim .

   Officieel diploma van de HAN

   Regie op Verzuim duurt 8 lesdagen en wordt afgesloten met een mondeling en schriftelijk examen via Cylin Exameninstituut sociale zekerheid, onder toezicht van de HAN. Het mondeling examen bestaat uit een kort telefoongesprek over een casus. Ben je hiervoor geslaagd, dan kun je deelnemen aan het schriftelijk examen waarin je kennis wordt getoetst. Bij een voldoende resultaat ontvang je een officieel diploma op hbo-niveau van de HAN, dat zeer gewaardeerd wordt op de arbeidsmarkt. Met het diploma Regie op Verzuim heb je ook direct toegang tot allerlei uitdagende aanvullende opleidingen, zoals bijvoorbeeld Post Bachelor Register Casemanagement, Specialist Taakdelegatie of Specialist Conflicthantering en Kompas.

   Gewilde titel ROV van het Register Specialistisch Casemanagement 

   Na het behalen van je diploma kun je je inschrijven bij het Register Specialistisch Casemanagement (RSC), het grootste en meest toonaangevende beroepsregister voor casemanagers. Je hebt dan het recht om de titel ROV te voeren en hebt zo een streepje voor op de arbeidsmarkt.

  • Dag 1. Introductie en Sociale wetgeving in de eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid

   Voor een casemanager is kennis van de actuele sociale wetgeving een ‘must’. Doelstelling van deze lesdag is om een stevige kennisbasis te leggen waardoor je in het werkveld straks antwoord op tal van vragen kan geven. Welke verplichtingen hebben werkgever en werknemer? Voor welke werknemers heeft een werkgever loondoorbetalingsplicht en voor welke niet? Hoe zit het met flexwerkers? Voor wie kan een werkgever subsidie krijgen? Deze eerste dag nemen we de sociale wetgeving voor de eerste twee verzuimjaren onder de loep. We behandelen de actualiteiten, zodat je weet wat er op dit moment speelt binnen ons vakgebied.

   Dag 2. Sociale wetgeving in de periode na twee jaar arbeidsongeschiktheid

   Het komt helaas regelmatig voor dat een werknemer uiteindelijk 2 jaar of langer verzuimt en dan ontstaat er belangrijk aandachtsgebied voor de register-casemanager. Het leerdoel van deze lesdag is vertrouwd te raken met de thematiek rondom einde verzuim en het mogelijke begin van de arbeidsongeschiktheid. Als een werknemer langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt is, komt hij mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. Hoe gaat dit in zijn werk? En wat zijn de (financiële) gevolgen voor werkgever en werknemer? We behandelen onder meer:

   • Wanneer komt iemand eigenlijk in de WIA?
   • Wat als een werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt bevonden?
   • Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen  (WIA)
   • Regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)
   • Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)
   • Financiële aspecten van verzuim en arbeidsongeschiktheid
   • Eigenrisicodragerschap ZW en WGA
   • Werkloosheidswet

   Uiteraard ga je ook zelf oefenen met het berekenen van verschillende uitkeringssituaties. Dat is belangrijk om straks aan werkgever en werknemer uit te kunnen leggen welke financiële gevolgen arbeidsongeschiktheid heeft en dat werken altijd loont.

   Dag 3.  Arbeidsrecht / Communicatie & DISC

   Arbeidsrecht (dagdeel)
   Bij lang verzuim en/of arbeidsongeschiktheid spelen ook arbeidsrechtelijke aspecten een rol. Een (arbeidsrecht)jurist behandelt daarom de belangrijkste aandachtspunten, zoals loonopschorting of loonstop, ontslagbescherming bij ziekte, de Wet arbeidsmarkt in balans, ontslagprocedures bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de privacyregels van de Autoriteit Persoonsgegevens.

   Communicatie & DISC (dagdeel)
   Als casemanager zul je veel gesprekken voeren, dus is het belangrijk hier veel aandacht aan te besteden. Hiervoor is het goed te weten dat iedereen een voorkeurstijl heeft van communiceren. Met behulp van het DISC-model ontdek je wat jouw voorkeurstijl is en leer je andere voorkeurstijlen te herkennen, zodat je hierop kunt inspelen.

   Dag 4. De rol van de bedrijfsarts / Omgaan met psychisch arbeidsverzuim

   Rol van de bedrijfsarts (dagdeel)
   De bedrijfsarts is belangrijker dan ooit in het verzuimtraject, zeker sinds de privacywetgeving verscherpt is. Het is aan de bedrijfsarts om te bepalen welke werkzaamheden een werknemer wel en niet kan uitvoeren met zijn beperkingen. In dit dagdeel staat de vraag centraal: wat mag ik van de bedrijfsarts verwachten? Welke vragen kan ik wel en niet stellen? Hiervoor gaan we onder meer in op de functionele mogelijkhedenlijst, het vaststellen van een urenbeperking, geen benutbare mogelijkheden en de STECR-Werkwijzers.

   Voor de studenten die interesse hebben om inhoudelijk met de bedrijfsarts over bijvoorbeeld lichamelijke en/of psychische klachten in gesprek te gaan, hebben wij speciaal de opleiding Casemanager Taakdelegatie ontwikkeld. Buiten taakdelegatie ga je als casemanager niet over het medisch dossier met de bedrijfsarts in gesprek. In de opleiding Regie op Verzuim bespreek je met de bedrijfsarts alleen  welke mogelijkheden de werknemer nog wel heeft.

   Omgaan met psychisch arbeidsverzuim (dagdeel)
   Onderwerpen als burn-out, werkstress en post traumatische stress stoornis (PTSS) zijn hot en er gaat bijna geen dag voorbij zonder berichtgeving over deze onderwerpen. In Nederland is de helft van het verzuim langer dan 13 weken verzuim op basis van psychische klachten. Driekwart hiervan is stress-gerelateerd. Uit onderzoek blijkt dat men zonder adequaat ingrijpen gemiddeld 180 dagen thuis zit. Dit kun je voorkomen door de signalen te herkennen en in gesprek te gaan met de werknemer. Een bedrijfsarts of psycholoog vertelt je over ‘red flags’ en geeft je praktische handvatten.

   Dag 5. Kosten en baten van verzuim en re-integratie 

   Verzuim en arbeidsongeschiktheid kosten geld, veel geld. Vreemd genoeg betekent dit voor veel organisaties niet dat verzuim vanuit de financiële invalshoek een belangrijk onderwerp is. Doelstelling van dit dagdeel is dat je leert om antwoorden te vinden op onder meer de volgende vragen: Hoeveel geld is er per dag gemoeid met de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid? Hoe kunnen we de schadelast beheersen? Welke verzekeringsvormen zijn er voor verzuim en arbeidsongeschiktheid? Welke partij heeft welk financieel belang? Is er een verzuim- en re-integratiebeleid? Dit zijn belangrijke inzichten om gerichte financieringsverzoeken bij de juiste partijen neer te kunnen leggen.

   Dag 6. Casemanagement in de praktijk

   Als casemanager heb je met diverse partijen te maken, zoals werkgever, werknemer, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, en het UWV. Deze dag gaan we in op het speelveld van de casemanager: hoe kun je de regie voeren? We kijken naar hoe het UWV de re-integratie-inspanningen beoordeelt, wanneer een deskundigenoordeel kan worden ingezet en wanneer een vervroegde IVA kan worden aangevraagd. We bespreken veel herkenbare verzuimsituaties en je kunt ook eigen casuïstiek inbrengen.

   Daarnaast besteden we aandacht aan de samenloop van disfunctioneren, arbeidsconflict en verzuim. Hoe neem je zelf de regie op een snelle activering van de afwezige werknemer? En welke vragen moet je daarbij stellen aan de verschillende partijen in het speelveld van verzuim? Je leert alert te zijn op het voorkomen van loonsancties en zorgvuldig een overzichtelijk, goed verzuimdossier op te bouwen. En omdat je het meest leert van zelf doen, ga je ook deze dag weer oefenen met een praktijksituatie.

   Dag  7.  Verzuimgesprekken voeren

   Verzuimgesprekken voeren is een belangrijk onderdeel van het werk van een casemanager. Sommige werknemers zullen afgeremd moeten worden omdat ze te snel weer (volledig) aan de slag willen en anderen zullen juist gemotiveerd moeten worden. Hoe pak je dat aan? Welke vragen mag je wel en niet stellen? Hoe ga je om met weerstand?
   Tijdens deze bijzonder actieve les koppelen we de theorie aan praktische voorbeelden. Onder begeleiding van onze docenten en speciaal hiervoor opgeleide acteurs ga je zelf oefenen met het voeren van diverse telefoongesprekken. Zo ben je goed voorbereid op de praktijk en op het mondelinge examen.

   Dag 8. Mondeling examen / voorbereiding op het schriftelijk examen

   Mondeling examen (dagdeel)
   Het mondeling examen bestaat uit een telefoongesprek van circa 10 minuten met een trainingsacteur. Hiervoor ontvang je van tevoren een casusbeschrijving waarin wordt aangegeven met wie je het gesprek voert en wat het doel van het gesprek is.
   Gaat je eerste gesprek niet zo goed? Geen nood, je kunt het dezelfde dag nog een keer herkansen. Een voldoende voor het mondeling examen is de voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het schriftelijk examen.

   Voorbereiding op het schriftelijk examen (dagdeel)
   De stof van alle lessen komt dit dagdeel weer samen. We bespreken de soorten examenvragen en hoe je die aanpakt. Ook besteden we extra aandacht aan belangrijke berekeningen. En natuurlijk kun je alle vragen stellen die je nog hebt, zodat je vol vertrouwen het examen ingaat.

   Examen

   De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen, bestaande uit een casus van 120 minuten. Je laat hierbij zien dat je inzicht hebt in complexe verzuimdossiers, deze aan de hand van de geldende wet- en regelgeving kan analyseren en tot de juiste conclusie komt.

   Na een positieve afronding van het totale examen ontvang je het erkende diploma Regie op Verzuim van de HAN.

  • Wanneer je het diploma van de HAN voor de opleiding Regie op Verzuim hebt gehaald dan mag je (en je werkgever of opdrachtgever) verwachten dat je in staat bent om de volgende zaken succesvol op te pakken en af te wikkelen:

   • de regie te nemen tussen organisatie, arbodienstverleners, verzekeraars, overige externe betrokken partijen en verzuimende medewerkers;
   • op zowel organisatie- als individueel niveau te zorgen voor inzicht in kosten, risico’s en gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid;
   • zorg te dragen voor optimaal gebruik van subsidie-, No-Risk en vangnetmogelijkheden;
   • als procesmanager van verzuim te fungeren;
   • effectieve verzuimgesprekken te voeren;
   • effectief de diverse belangen te behartigen bij in- en externe partijen;
   • de schadelast van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor de werkgever, en daardoor veelal ook voor de medewerker, te reduceren.

  • Regie op Verzuim - Online - Start: 13-04-2021Bekijk planning
   Regie op Verzuim - Papendrecht - Start: 15-04-2021Bekijk planning
   Regie op Verzuim - Ede - Start: 17-05-2021Bekijk planning
   Regie op Verzuim - Online - Start: 07-06-2021Bekijk planning
   Regie op Verzuim Summerschool - Ede - Start: 05-07-2021Bekijk planning
   Regie op Verzuim Summerschool - Ede - Start: 16-08-2021Bekijk planning
   Regie op Verzuim - Hilversum/Eemnes - Start: 24-08-2021Bekijk planning
   Regie op Verzuim - Zwolle - Start: 26-08-2021Bekijk planning
   Regie op Verzuim - Ede - Start: 30-08-2021Bekijk planning
   Regie op Verzuim - Papendrecht - Start: 31-08-2021Bekijk planning
   Regie op Verzuim - Online - Start: 01-09-2021Bekijk planning
   Regie op Verzuim - Zaandam - Start: 09-09-2021Bekijk planning
   Regie op Verzuim - Grou - Start: 13-09-2021Bekijk planning
   Regie op Verzuim - Baarlo - Start: 16-09-2021Bekijk planning
   Regie op Verzuim - Online - Start: 22-09-2021Bekijk planningDirect inschrijven
   Regie op Verzuim - Hilversum/Eemnes - Start: 30-09-2021Bekijk planningDirect inschrijven
   Regie op Verzuim - Ede - Start: 05-10-2021Bekijk planningDirect inschrijven
   Regie op Verzuim - Zwolle - Start: 11-10-2021Bekijk planningDirect inschrijven
   Regie op Verzuim - Papendrecht - Start: 14-10-2021Bekijk planning
   Regie op Verzuim - Zaandam - Start: 01-11-2021Bekijk planningDirect inschrijven
   Regie op Verzuim - Ede - Start: 04-11-2021Bekijk planningDirect inschrijven
   Regie op Verzuim - Online - Start: 10-11-2021Bekijk planningDirect inschrijven
   Regie op Verzuim - Papendrecht - Start: 15-11-2021Bekijk planningDirect inschrijven
   Regie op Verzuim - Zwolle - Start: 25-11-2021Bekijk planningDirect inschrijven
  • CS Opleidingen heeft een vooraanstaande positie in het werkveld. In de afgelopen 12 jaar hebben we meer dan 4000 casemanagers opgeleid. Onze opleidingen en de bijbehorende diploma’s worden bijzonder gewaardeerd op de arbeidsmarkt. Om dit zo te houden hebben wij gekozen voor een onafhankelijke examinering via Cylin Exameninstituut, onder toezicht van de HAN. Op deze manier wordt de kwaliteit van de examens geborgd en weet je zeker dat je een waardevol diploma behaalt.

   Opleidingseisen

   Regie op Verzuim is een opleiding op hbo-niveau. Deelnemers moeten minimaal beheersen over Nederlands taalniveau B2. Dit wil zeggen dat je mondeling en schriftelijk kan omgaan met abstracte en theoretische teksten.

   Keuze uit ex btw of vrij van btw

   CS Opleidingen is erkend en geregistreerd door het CRKBO. Je hebt voor de factuur van de opleiding de keuze tussen een prijs ‘exclusief btw’ en een prijs ‘vrij van btw’. De prijs is ‘exclusief btw’ als je organisatie btw terug kan vorderen van de Belastingdienst. De prijs is ‘vrij van btw’ als je organisatie geen btw terug kan vorderen. Ook als je de opleiding privé betaalt, kies je voor ‘vrij van btw’. De examens zijn altijd exclusief btw.

   Prijs Regie op Verzuim: € 2.595 ex btw of € 2.895 vrij van btw 

   Deze prijs is inclusief lesmateriaal, catering, studentenabonnement VeReFi, studentenlidmaatschap RSC en accreditatie door de HAN. Start je binnen zes maanden na de Cursus Casemanagement met Regie op verzuim, dan ontvang je € 250 korting op het lesgeld. Is dit van toepassing, geef dit dan in het opmerkingenveld aan.

   Prijs examen via Cylin Exameninstituut Sociale Zekerheid: € 795 ex btw

   Deze prijs is inclusief de examentraining, het mondeling examen, het schriftelijk examen en het diploma van de HAN. De prijs voor een herkansing van het schriftelijk examen is € 395 ex btw.

   Let op: je ontvangt 1 factuur

   De opleiding en het examen worden via 1 gecombineerde factuur in rekening gebracht. Ben je btw-plichtig dan ontvang je dus een factuur van € 2.595 ex btw en € 795 ex btw. Ben je niet btw-plichtig dan ontvang je een factuur van € 2.895 en € 961,95.

   Studiekosten alleen nog aftrekbaar bij betaling voor 2022!

   In 2022 voert de overheid het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) in. Het STAP-budget van maximaal € 1.000 gaat de bestaande fiscale scholingsaftrek voor werknemers vervangen. Dit betekent dat je alleen nog over 2021 studiekosten voor een toekomstig beroep kunt aftrekken voor de Inkomstenbelasting. Er geldt een drempelbedrag van € 250. Onder studiekosten vallen zowel het lesgeld als het examengeld. Kortom: wil je nog profiteren van scholingsaftrek, schrijf je dan dit jaar nog in voor een opleiding!

   Incompany-opleiding

   Wanneer je minimaal 8 mensen in één keer wilt laten opleiden, dan kan een incompany-opleiding Regie op Verzuim aantrekkelijk zijn. Wij verzorgen dan een planning op maat, waarbij je zelf zorgdraagt voor de locatie, internet, beamer en scherm, catering en parkeergelegenheid (ten minste voor de docenten). Als je een mail stuurt naar info@cs-opleidingen.nl, nemen wij contact met je op om je wensen door te spreken.

  •  
   Regie op Verzuim - Augustus 2021

   Ik heb de opleiding als zeer positief ervaren. Ondanks dat de opleiding grotendeels via zoom werd gegeven, was de begeleiding erg goed. Daarnaast ook goede leerkrachten, die de nodige ervaring uit het vak hadden. Mede door de goede begeleiding en de voorbereidende dagen op locatie heb ik de opleiding als zeer positief ervaren en zodoende ook in een keer behaald.

   Florian Zethof
   Regie op Verzuim - juni 2021

   Februari 2019. Voor de derde keer in 20 jaar was ik genoodzaakt afstand van mijn werk te nemen.
   Burn out. Kwam ik er de eerste en tweede keer nog redelijk snel uit, deze keer kostte dat veel meer energie.
   57 Lentes jong, in mijn werkbare leven onderwijzeres en kindercoach. Dat ging nu veranderen.
   Gedwongen door mijn situatie besloot ik: “Het roer gaat om. Ik ga van welvaart naar welzijn”.

   Samen met mijn re-integratiebegeleidster ontdekte ik dat mijn toekomst wel eens een gevolg zou kunnen zijn
   van mijn eigen geschiedenis. “Je wordt gevormd door wat je meemaakt”, wordt weleens gezegd.
   Deze ‘vermoeide held’ besloot afscheid te nemen van de onderwijswereld. Mijn ervaringen, talenten en kracht wil ik inzetten
   in een bij mij passende job. Ik ga het verzuim/ re-integratie wereldje in.

   De opleiding Regie op Verzuim van CS opleidingen heeft mij hierbij zeer goed geholpen. Bevlogen docenten en een heel leuke groep medestudenten
   maakten dat ik genoot van de opleiding. Ik ga niet zeggen dat ik het makkelijk vond. Alles was totaal nieuw voor mij. Ik kwam in een heel andere wereld dan mijn veilige
   juffen-wereld. Maar wat heb ik genoten! Het was veel, heel veel wat er op me af kwam.
   De begeleiding was super, mijn enthousiasme niet te stuiten.
   Omdat ik vond dat ik nog extra tijd nodig had om de regeltjes goed te leren heb ik mijn examen een maand uitgesteld.
   Afgelopen week viel het officiële diploma in mijn brievenbus. Ik mag al een aantal kandidaten in de praktijk begeleiden en
   volgende week ga ik met potentiële nieuwe werkgevers praten.
   Waar deuren dicht gaan, gaan andere deuren open. Welke deuren voor mij open gaan……?
   We gaan het meemaken. Met mijn ervaringen van CS in the pocket weet ik één ding zeker: Het komt goed.
   Ik beveel deze opleiding zeer zeker aan. Naast kundige docenten die enthousiast lesgeven, besteden ze ook
   veel tijd en aandacht aan de individuele student. Het secretariaat handelt alles vlot en helder af. Super!

   Alien Boersma
   Regie op Verzuim - April 2021

   Ik heb afgelopen maanden de studie ‘regie op verzuim’ gevolgd en succesvol afgerond.
   We hebben steeds les gehad in kleine groepen waarbij er voldoende mogelijkheid was tot het stellen van vragen tussendoor. Alle docenten zijn kundig en vertellen enthousiast over hun vakgebied.
   Theorie en praktijk wisselen elkaar af.
   Onze groep studenten bestond uit zowel ervaren als onervaren studenten in het vak ‘verzuim’ wat zorgde voor een leuke dynamiek in de groep. Documentatie was volledig en duidelijk zodat het voor mij goed leerbaar was.

   De lunch bij de opleidingsdagen ga ik nog missen en alle snelle en volledige terugkoppelingen van het secretariaat

   Annemieke van Deursen
   Regie op Verzuim - April 2021

   Begin januari 2021 ben ik gestart met de opleiding Regie Op Verzuim bij CS opleidingen. Wegens corona-beleid hebben we alle lessen online moeten volgen. Dit was echter goed geregeld en middels breakout rooms hebben we ook echt praktisch kunnen oefenen en elkaar iets beter kunnen leren kennen.
   Tijdens de lessen werd er door de zeer vakkundige leraren veel praktijk info gegeven, wat de lessen ook echt leuk maakte!
   Na ons online mondeling examen hebben we op 26 maart schriftelijk examen bij Eureka afgelegd. Ik was na een uur klaar en dacht dat ik op de helft was, maar bleek dus al echt klaar te zijn. Goed voorbereid dus door CS en uiteraard de nodige energie thuis erin gestoken.
   Gisteren het resultaat ontvangen en geslaagd met het cijfer 9!
   Dank aan alle docenten!!

   Ingrid Hartkamp
   Regie op Verzuim - April 2021

   Bij deze wil ik dorgeven dat ik zeer positief ben over de opleiding Regie op Verzuim. Ondanks het feit dat de lessen online zijn gegeven, ipv de geplande opleidingslocaties, is de lesstof goed overgedragen door de diverse docenten. Ik ben een omscholer in dit vakgebied, en heb ervaren dat de kennis op een breed terrein heb opgedaan, veel breder dan ik in eerste instantie had verwacht.

   Ellen Staal
  Deel op social media: