Regie op Verzuim

  • Erkende opleiding op hbo-niveau
  • Op de arbeidsmarkt zeer gewaardeerd diploma van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Inzicht in geldstromen sociale zekerheid
  • Door Hobéon als bij- of nascholingsactiviteit gewaardeerd met 6 punten, door NIRPA met 300 punten en door NVvA met 21 punten
  • Van de Commissie EPE van het NIRPA heeft deze opleiding bij de audit 2017 een 8 gekregen!

  Wilt u ROV worden, dan volgt u de opleiding Regie op Verzuim. U krijgt inzicht in de geldstromen sociale zekerheid en leert een complex dossier te begeleiden. Daarnaast krijgt u inzicht in het speelveld van de casemanager en in de financiële belangen omtrent verzuim voor werkgever en werknemer. Ook keuzes die een werkgever kan maken omtrent het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en de WGA en de gevolgen daarvan komen aan bod. Daarnaast besteden we extra aandacht aan psychisch verzuim en het toepassen van de kennis die u opdoet. Deze opleiding duurt 8 lesdagen en wordt afgesloten met een schriftelijk examen. De opleiding geeft u inzicht in:

  • de actuele stand van zaken van de relevante sociale verzekeringen
  • welke rechten en verplichtingen werkgevers en werknemers hebben
  • waar werkgevers nog wel eens geld laten liggen
  • de gespreksvoering met verzuimende werknemers, ook specifiek bij psychische problematiek
  • op welke momenten u welke actie moet ondernemen en hoe u de daarbij betrokken in- en externe partijen moet aansturen
  • waarom het voor zowel werkgever als werknemer belangrijk is te sturen op een snelle re-integratie.

  De lessen zijn interactief, zodat u ook veel leert van de ervaringen van uw medecursisten. U rondt de opleiding af met een examen via Cylin, het exameninstituut sociale zekerheid. Bij een voldoende resultaat ontvangt u een officieel diploma op hbo-niveau van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, dat zeer gewaardeerd wordt op de arbeidsmarkt.

  Titel ROV

  Na uw studie kunt u zich inschrijven bij het Register Specialistisch Casemanagement: u heeft dan het recht om de titel ROV te voeren. U kunt zich ook inschrijven bij de RNVC: u heeft dan het recht de titel Crov te voeren.

   

 • De geaccrediteerde opleiding Regie op Verzuim op hbo-niveau geeft casemanagers, personeelsfunctionarissen, inkomensspecialisten en organisatiedeskundigen in relatief korte tijd een relevante verdieping op het gehele speelveld van verzuim inclusief alle geldstromen sociale zekerheid. Het unieke van de opleiding is de uitgebreide behandeling van alle financieel-juridische aspecten die bij verzuim en arbeidsongeschiktheid een rol spelen, in relatie tot het realiseren van kostenbesparingen. Alle docenten werken in de verzuimberoepspraktijk en zijn bereid hun grote ervaring en kennis met u te delen. De lessen zijn zeer interactief, zodat u ook veel leert van de ervaringen van uw medecursisten.

  De opleiding bestaat uit 8 lesdagen en wordt afgesloten met een examen:

  Dag 1. Sociale wetgeving in de eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid

  In deze dag behandelen we de actuele sociale wetgeving en de gevolgen voor werkgevers, werknemers en dienstverleners. Aan bod komen:

  • Wettelijke loondoorbetalingsverplichting werkgever bij ziekte
  • Verplichtingen van de werknemer bij ziekte
  • Vangnetregeling Ziektewet
  • Wet verbetering poortwachter
  • Hoofdregels re-integratiesubsidies
  • Modernisering van de Ziektewet (BeZaVa)
  • Arbowet
  • Participatiewet en loonkostensubsidie
  • Wet BQA en doelgroepregister

  Dag 2. Sociale wetgeving in de periode na twee jaar arbeidsongeschiktheid

  Aan bod komen:

  • Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen  (WIA)
  • Regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)
  • Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)
  • Financiële aspecten van verzuim en arbeidsongeschiktheid
  • Modernisering van de Ziektewet (BeZaVa)
  • Eigenrisicodragerschap ZW en WGA
  • Situatie voor de 35-minner
  • Werkloosheidswet

  De docent is een topspecialist in sociale wetgeving omtrent verzuim en arbeidsongeschiktheid.

  Dag 3. Samenwerking met UWV en Arbeidsrecht

  Het UWV is een belangrijke partij voor de casemanager. Daarom leert u deze dag hoe u zo optimaal mogelijk kan samenwerken met het UWV. Ook leert u hoe het UWV het re-integratieverslag toetst. Speciale aandacht is er voor de rol van het UWV indien de werkgever eigenrisicodrager is voor de Ziektewet. Daarnaast krijgt u inzicht op hoofdlijnen van bezwaar  en beroep.

  Bij verzuim spelen ook al snel arbeidsrechtelijke zaken een rol. In de middag behandelt een arbeidsrechtadvocaat daarom de belangrijkste aandachtspunten, zoals loonopschorting of loonstop, ontslagbescherming bij ziekte, de Wet werk en zekerheid, ontslagprocedures bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de privacyregels van de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Dag 4. Kosten en baten van verzuim en re-integratie

  Hoeveel kan de organisatie besparen wanneer het aantal langdurige verzuimdagen halveert? Hoeveel geld is er per dag gemoeid met de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid? Wat zijn de financiële belangen van verzuim en arbeidsongeschiktheid per zieke werknemer? En wat zijn de kosten indien de werknemer aan het werk blijft voor de mogelijkheden die hij of zij nog wel heeft?

  U krijgt ook uitleg over de veel voorkomende WGA-hiaat verzekering en leert wat een WIA-excedentverzekering is. Ook voor het eigenrisicodragerschap voor Ziektewet en WGA bestaan er verzekeringen. Inzicht hierin is van belang om te herkennen wie, waar, op welk moment, welk financieel belang heeft. Dit kan namelijk gaan over tonnen! Na afloop van deze dag heeft u inzicht in de denk- en werkwijze van een verzekeraar en het enorme financiële belang dat werkgevers en verzekeraars hebben in het kader van schadelastbeheersing.Ook kunt u gerichte financieringsverzoeken bij de juiste partijen neerleggen.

  Deze dag wordt verzorgd door een register-casemanager.

  Dag 5. Casemanagement in de praktijk en tussentijdse toets

  Deze dag gaan we in op het speelveld van de casemanager: hoe kan hij de regie voeren? We kijken naar hoe UWV de re-integratie-inspanningen beoordeelt, wanneer een deskundigenoordeel kan worden ingezet, de rol van de bedrijfsarts en wanneer een vervroegde IVA kan worden aangevraagd. We bespreken veel herkenbare verzuimsituaties en u kunt ook eigen casuïstiek inbrengen.

  U krijgt inzicht in het grijze gebied van de samenloop tussen disfunctioneren, arbeidsconflict en verzuim. U leert hoe u zelf de regie neemt op een snelle activering van de afwezige werknemer en welke vragen u daarbij dient te stellen aan de verschillende partijen in het speelveld van verzuim. U leert hoe u zorgvuldig een overzichtelijk, goed verzuimdossier opbouwt. Ook leert u alert te zijn op het voorkomen van loonsancties.

  Daarnaast maakt u deze dag een tussentijdse toets, zodat u weet aan welke onderwerpen u extra aandacht moet geven voor het examen.

  Dag 6. De rol van de bedrijfsarts en omgaan met psychisch arbeidsverzuim

  In de ochtend staat de vraag centraal: wat mag ik van de bedrijfsarts verwachten? Welke vragen kan ik wel en niet stellen? Hiervoor laten we uiteraard een bedrijfsarts aan het woord. Zij gaat in op de functionele mogelijkhedenlijst, het vaststellen van een urenbeperking, geen benutbare mogelijkheden en de STECR-richtlijnen arbeidsconflict, psychische klachten en lage rugklachten.

  In Nederland is 51% van het verzuim langer dan 13 weken verzuim op basis van psychische klachten. Driekwart hiervan is stress-gerelateerd. Uit onderzoek blijkt dat men zonder adequaat ingrijpen gemiddeld 180 dagen thuis zit. Dit kunt u voorkomen door de signalen te herkennen en in gesprek te gaan met de werknemer. De bedrijfsarts vertelt u over ‘red flags’ en geeft u praktische handvatten.

  Dag 7. Communicatiestijlen en effectieve gespreksvoering

  Communicatie is heel belangrijk in verzuimtrajecten. Een succesvolle uitkomst wordt voor een groot deel bepaald door de wijze waarop werknemer, werkgever en casemanager zich tot elkaar verhouden en met elkaar communiceren. Iedereen heeft in de communicatie voorkeursstijlen en die komen in beeld door het DISC-model. In de les wordt ingegaan op effectief communiceren en het gebruiken van andere stijlen dan de voorkeursstijl. We koppelen de theorie aan praktische voorbeelden, waarbij u ook zelf aan de slag gaat.

  Deze dag wordt verzorgd door een communicatiedeskundige en professionele coach.

  Dag 8. Voorbereiding op het examen

  De stof van alle lessen komt bij dit dagdeel weer samen. In de ochtend krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen. In de middag kunt u oefenen met eerder afgenomen examens en deze bespreken met de docent. Zo bent u goed voorbereid voor uw examen.

  De dag wordt verzorgd door een ervaren register-casemanager.

  Examen

  De opleiding wordt afgesloten met een examen, bestaande uit twee delen praktijkcasuïstiek. Het examen wordt digitaal, per laptop, afgenomen. Na een positieve afronding van de opleiding, minimaal een 5,5 of hoger, ontvangt u een erkend diploma van de HAN.

  Bij het examen laat u zien dat u inzicht heeft in complexe verzuimdossiers en deze aan de hand van de geldende wet- en regelgeving kan analyseren en tot de juiste conclusie komt. Het examen is een open-boek-toets; alle studiematerialen en aantekeningen mogen gebruikt worden, net als de rekenmachine. Het gebruik van een mobiele telefoon of een iPad of eigen laptop is niet toegestaan.

   

 • Na afronding bent u in staat om:

  • de regie te nemen tussen organisatie, arbo-dienstverleners, verzekeraars, overige externe betrokken partijen en verzuimende medewerkers;
  • zelfstandig analyses te maken van het verzuim op organisatieniveau;
  • op zowel organisatie- als individueel niveau te zorgen voor inzicht in kosten, risico’s en gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid;
  • zorg te dragen voor optimaal gebruik van subsidie-, No-Risk en vangnetmogelijkheden;
  • een adequaat verzuimbeleid en –protocol te ontwikkelen;
  • de administratieve procedures en dossieropbouw vorm te geven;
  • als procesmanager van verzuim te fungeren;
  • op dossier- en organisatieniveau onderhandelingen te voeren met externe partijen;
  • de schadelast van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor de werkgever, en daardoor veelal ook voor de medewerker te reduceren.
 • Regie op Verzuim - Grou - Start: 09-10-2017Bekijk planning
  Regie op Verzuim - Randwijk - Start: 16-10-2017Bekijk planning
  Regie op Verzuim - Zwolle - Start: 23-10-2017Bekijk planning
  Regie op Verzuim - Hilversum/Eemnes - Start: 26-10-2017Bekijk planning
  Regie op Verzuim - Papendrecht - Start: 02-11-2017Bekijk planning
  Regie op Verzuim - Hilversum/Eemnes - Start: 28-11-2017Bekijk planning
  Regie op Verzuim - Randwijk - Start: 07-12-2017Bekijk planning
  Regie op Verzuim - Zwolle - Start: 12-12-2017Bekijk planning
  Regie op Verzuim - Hilversum/Eemnes - Start: 08-01-2018Bekijk planning
  Regie op Verzuim - Randwijk - Start: 09-01-2018Bekijk planning
  Regie op Verzuim - Papendrecht - Start: 18-01-2018Bekijk planning
  Regie op Verzuim - Zwolle - Start: 18-01-2018Bekijk planning
  Regie op Verzuim - Randwijk - Start: 22-01-2018Bekijk planningDirect inschrijven
  Regie op Verzuim - Hilversum/Eemnes - Start: 01-02-2018Bekijk planningDirect inschrijven
  Regie op Verzuim - Papendrecht - Start: 06-02-2018Bekijk planningDirect inschrijven
  Regie op Verzuim - Zwolle - Start: 12-02-2018Bekijk planningDirect inschrijven
  Regie op Verzuim - Randwijk - Start: 22-02-2018Bekijk planningDirect inschrijven
  Regie op Verzuim - Papendrecht - Start: 05-03-2018Bekijk planningDirect inschrijven
  Regie op Verzuim - Hilversum/Eemnes - Start: 06-03-2018Bekijk planningDirect inschrijven
  Regie op Verzuim - Randwijk - Start: 26-03-2018Bekijk planningDirect inschrijven
  Regie op Verzuim - Zwolle - Start: 27-03-2018Bekijk planningDirect inschrijven
  Regie op Verzuim - Papendrecht - Start: 03-04-2018Bekijk planningDirect inschrijven
 • CS Opleidingen is erkend en geregistreerd door het CRKBO. U heeft voor de factuur van de opleiding de keuze tussen een prijs ‘exclusief btw’ en een prijs ‘vrij van btw’. De prijs is ‘exclusief btw’ als uw organisatie btw terug kan vorderen van de Belastingdienst. De prijs is ‘vrij van btw’ als uw organisatie geen btw terug kan vorderen.

  Prijs Regie op Verzuim

  • Prijs opleiding (incl. lesmateriaal en catering) :  € 2.700 ex btw of  € 2.790 vrij van btw
  • Examen via Cylin, exameninstituut sociale zekerheid: € 495 (incl. het diploma van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Let op: Cylin is een onafhankelijk exameninstituut, waardoor de kwaliteit van het examen is geborgd. U ontvangt voor het examen dan ook een aparte factuur van Cylin.
  • Herkansing € 295

  Start u binnen zes maanden na de Cursus Casemanagement met Regie op verzuim, dan ontvangt u € 500 korting op het lesgeld.

  Prijs totale opleiding tot RCM of RCMC

  De prijs voor de volledige leerlijn tot RCM  (Regie op Verzuim en Post Bachelor Register Casemanagement) is € 6.215 ex btw of € 6.375 vrij van btw, inclusief examens. Volgt u ook de Post Bachelor Risk Management Sociale Zekerheid dan wordt het totaalbedrag € 9.235 ex btw of € 9.465 vrij van btw. In dat laatste geval mag u in het Register Specialistisch Casemanagement de titel RCMC (Register casemanager corporate) voeren.

  Incompany-opleiding

  Als u in een keer tenminste acht mensen wilt laten opleiden, dan is een incompany-opleiding aantrekkelijk. Wij verzorgen dan een programma geheel op maat, op de locatie die u zelf wenst. Als u een mail stuurt naar info@cs-opleidingen.nl, nemen wij contact met u op om uw wensen door te spreken.

 •  
  December 2017 - Regie op Verzuim

  In het najaar van 2017 deed ik de opleiding ‘Regie op Verzuim’ bij CS opleidingen. De inhoud van de opleiding en de professionaliteit/deskundigheid van de docenten waardeer ik zonder uitzondering als ‘gedegen en kwalitatief uitstekend’.

  Deze opleiding is binnen mijn werkveld als arbeidsdeskundige van meerwaarde. Dat zit in het ontwikkelde inzicht en awareness in de financiële belangen van werkgever (casemanagement) en in mindere mate van de werknemer. Dat in situaties van arbeidsongeschiktheid binnen de context van Wet Verbetering Poortwachter en het functioneren van UWV.

  Peter Dekkers
  Maart 2017 - Regie op Verzuim

  Het volgen van de opleiding Regie op Verzuim bij CS opleidingen is een top keuze gebleken. Niet alleen vanwege de naamsbekendheid in verzuimland maar juist vanwege de inhoud van de opleiding en de vakbekwame en inspirerende docenten.

  De opleiding is up to date, de documentatie is hanteerbaar (ondanks de enorme hoeveelheid) en het lesprogramma heeft een uitstekende opbouw. De verzorging rondom de opleiding is bijzonder goed qua locaties, catering maar ook administratieve ondersteuning vanuit het secretariaat. CS opleidingen bereidt je voor om te slagen en dat lukt. Heel eerlijk vind ik het vooral jammer dat het voorbij is. Regie op verzuim heb Ik met veel plezier en enthousiasme gedaan. Het was aanpoten maar op een goede en leerzame manier. Ik zou iedereen die een specialistische opleiding zou willen volgen in casemanagement en aanverwante richtingen zeker CS opleidingen aanbevelen.

  Tilde Briganti
  2015 – Regie op Verzuim

  Ik ben zelf jarenlang werkzaam geweest als adviseur inkomen en bedien nu het Achmea intermediaire topsegment.

  Als specialistisch senior accountmanager ben ik dan ook verantwoordelijk voor het vergroten van de omzet en klantwaarde op de indirecte markt bij distributie Schade & Inkomen van de divisie Centraal Beheer. Ik ondersteun ons topintermediair vanuit een diepgaand specialisme op de productlijn Inkomen. Daarnaast ben ik eindverantwoordelijk voor de Achmea Regie klanten waarbij specifieke kennis/expertise de doorslaggevende factor is en ben ik representant in diverse multidisciplinaire overleggen binnen het hele domein Inkomen.

  De kennis en zeker de theoretische vertaling naar de praktijk draagt sterk bij om mijn specialistenrol zowel in- als extern goed in te vullen. De opleiding RoV is voor mij een ‘must have’.

  Erwin Verheijen, Specialistisch accountmanager Inkomen Avéro Achmea
  2015- Regie op Verzuim

  Ik was gisteren enorm blij toen ik de uitslag zag staan en las dat ik geslaagd was. Bij deze wil ik jullie dan ook bedanken voor het meedenken en het bieden van een alternatief gedurende de opleiding. De tip om op een later tijdstip examen te doen en aan te haken bij de summer school, was echt super. In mijn huidige drukke privé situatie was dat echt een uitkomst.

  Ik hoop volgend jaar een vervolgopleiding bij jullie te kunnen oppakken omdat ik de materie enorm boeiend vind. Daarnaast vind ik CS Opleidingen een erg fijn opleidingsinstituut. Bedankt voor de fijne periode!

  D. Veldman
  Augustus 2013 – Regie op Verzuim

  De lessen heb ik als zeer praktijkgericht ervaren, de aanvankelijk saai lijkende stof met alle wetgeving en regelgeving rondom verzuim is door de mondelinge toelichting tijdens de lessen veel meer gaan leven en in de praktijk ook toe te passen.

  Ik heb voor mijn werkzaamheden veel aan de opleiding gehad, het is zeker een aanrader als je veelvuldig voor je werk met verzuimmeldingen van werknemers en ondersteuning van werkgevers te maken krijgt.

  Nogmaals bedankt voor de goede service, en kwaliteit van de opleiding.

  Rie-Anne Hermans
Deel op social media: