Regie op Verzuim (ROV)

   • Erkende opleiding op hbo-niveau, onder toezicht van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
   • Op de arbeidsmarkt zeer gewaardeerd diploma van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
   • Direct toegang tot het Register Specialistisch Casemanagement, titel ROV
   • Door Hobéon als bij- of nascholingsactiviteit gewaardeerd met 6 punten, door NIRPA met 300 punten en door NVvA met 21 punten
   • Van de Commissie EPE van het NIRPA heeft deze opleiding bij de audit 2017 een 8 gekregen!

   Al ruim 10 jaar dé opleiding voor casemanagers

   Regie op Verzuim is al meer dan 10 jaar dé opleiding voor wie casemanager Regie op Verzuim (ROV) wil worden. Een pittige opleiding die beloond wordt met een officieel HAN-diploma. Dit diploma op hbo-niveau wordt niet alleen herkend en erkend op de arbeidsmarkt, maar is ook uw toegang tot het Register Specialistisch Casemanagement (RSC). In de markt bent u dan herkenbaar aan de titel ROV.

   Met Regie op Verzuim leert u hoe u verzuim- of arbeidsongeschiktheidstrajecten optimaal begeleidt. Het doel is om de zieke werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren. Samen met alle betrokkenen (werknemer, werkgever, bedrijfsarts en andere professionals) werkt u aan een passende oplossing. Hierbij houdt u rekening met ieders belangen en werkt u uiteraard binnen de wettelijke kaders. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven dat de casemanager die de procesbegeleiding doet in dezelfde casus geen kennis mag hebben van het medisch dossier. Het centrale leerdoel van Regie op Verzuim is daarom gericht op de mogelijkheden en de inzetbaarheid in geval van verzuim en/of arbeidsongeschiktheid. U treedt op als, wat wij noemen, casemanager inzetbaarheid (CMI).

   Veel aandacht voor de praktijk van de casemanager

   Het vak register casemanager vraagt veel kennis van sociale zekerheid en inzicht in de financiële belangen voor zowel werkgever als werknemer. Welke gevolgen hebben verzuim en arbeidsongeschiktheid voor werkgever en werknemer? En hoe kunnen deze gevolgen zo beperkt mogelijk gehouden worden? Daarnaast moet u over de juiste vaardigheden beschikken om op een effectieve manier met verschillende betrokkenen in gesprek te gaan. Daarom besteedt Regie op Verzuim veel aandacht aan de praktijk, zodat u slagvaardig als casemanager aan de slag kunt gaan.

   Met Regie op Verzuim leert u:
   • welke rechten en verplichtingen werkgevers en werknemers hebben;
   • waar werkgevers nog wel eens geld laten liggen;
   • hoe u een effectief gesprek voert met verzuimende werknemers, de bedrijfsarts, dienstverleners of bijvoorbeeld het UWV;
   • welke vragen u wel en niet mag stellen aan de werknemer of de bedrijfsarts;
   • om te gaan met de valkuilen van psychisch verzuim;
   • hoe u vanuit het wettelijk kader een goed verzuimdossier opbouwt en een loonsanctie voorkomt;
   • op welke momenten u welke actie moet ondernemen en hoe u de daarbij betrokken in- en externe partijen aanstuurt;
   • waarom het voor zowel werkgever als werknemer belangrijk is te sturen op een snelle re-integratie
   • om te gaan met de privacy-spelregels vanuit het perspectief van de Autoriteit Persoonsgegevens

   De studiebelasting is ongeveer 180 uur.

   Voor wie is Regie op Verzuim bedoeld?

   Regie op Verzuim is een opleiding op hbo-niveau. Bent u werkzaam in het vakgebied verzuim en sociale zekerheid, bijvoorbeeld als casemanager, leidinggevende, medewerker HRM of arbeidsdeskundige? Dan is Regie op Verzuim een waardevolle vervolgstap in uw carrière.

   Bent u niet werkzaam in het vakgebied, maar heeft u wel interesse om casemanager te worden? Dat kan: Regie op Verzuim is een populaire opleiding voor wie een andere carrière wil starten, ook op wat latere leeftijd. Eventueel kunt u eerst de driedaagse Cursus Casemanagement volgen. U krijgt dan een goed beeld van het werkgebied en doet alvast de nodige kennis op, zodat u een goede basis heeft voor Regie op Verzuim. Volgt u deze route binnen 6 maanden, dan krijgt u € 250 korting op het lesgeld van Regie op Verzuim .

   Officieel diploma van de HAN

   Regie op Verzuim duurt 8 lesdagen en wordt afgesloten met een mondeling en schriftelijk examen via Cylin Exameninstituut sociale zekerheid, onder toezicht van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het mondeling examen bestaat uit een kort telefoongesprek over een casus. Bent u hiervoor geslaagd, dan kunt u deelnemen aan het schriftelijk examen waarin uw kennis wordt getoetst.
   Bij een voldoende resultaat ontvangt u een officieel diploma op hbo-niveau van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, dat zeer gewaardeerd wordt op de arbeidsmarkt. Met het diploma Regie op Verzuim heeft u ook direct toegang tot allerlei uitdagende aanvullende opleidingen, zoals bijvoorbeeld Post Bachelor Register Casemanagement, Specialist Taakdelegatie of Specialist Conflicthantering en Kompas.

   Gewilde titel ROV van het Register Specialistisch Casemanagement 

   Na het behalen van uw diploma kunt u zich inschrijven bij het Register Specialistisch Casemanagement (RSC), het grootste en meest toonaangevende beroepsregister voor casemanagers. U heeft dan het recht om de titel ROV te voeren en heeft zo een streepje voor op de arbeidmarkt. Het lidmaatschap van het RSC biedt u verschillende voordelen, zoals toegang tot intervisie-groepen, een VeReFi-Nieuwsabonnement, jaarlijks een aantal gratis bijscholingsmiddagen en korting op VeReFi Kennisdagen en Congressen.

  • Dag 1. Introductie en Sociale wetgeving in de eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid

   Voor een casemanager is kennis van de actuele sociale wetgeving een ‘must’. Doelstelling van deze lesdag is om een stevige kennisbasis te leggen waardoor u in het werkveld straks antwoord op tal van vragen kan geven. Welke verplichtingen hebben werkgever en werknemer? Voor welke werknemers heeft een werkgever loondoorbetalingsplicht en voor welke niet? Hoe zit het met flexwerkers? Voor wie kan een werkgever subsidie krijgen? Deze eerste dag nemen we de sociale wetgeving voor de eerste twee verzuimjaren onder de loep. We behandelen de actualiteiten, zodat u weet wat er op dit moment speelt binnen ons vakgebied. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

   • Wettelijke loondoorbetalingsverplichting werkgever bij ziekte
   • Verplichtingen van de werknemer bij ziekte
   • Vangnetregeling Ziektewet
   • Hoofdregels re-integratiesubsidies
   • Modernisering van de Ziektewet (BeZaVa)
   • WAZO
   • Participatiewet en doelgroepregister
   • Wet BQA
   • Wet verbetering poortwachter

   Onze docenten behandelen de lesstof niet alleen aan de hand van sheets en een leerboek. Gedurende de hele opleiding wordt de lesstof ook door middel van opdrachten en huiswerk aangeboden en werken de studenten samen in groepsopdrachten. Belangrijke tussentijdse actuele studie-onderwerpen worden in nieuwsbrieven en whitepapers behandeld.

   Dag 2. Sociale wetgeving in de periode na twee jaar arbeidsongeschiktheid

   Het komt helaas regelmatig voor dat een werknemer uiteindelijk 2 jaar of langer verzuimt en na 104 weken ontstaat er belangrijk aandachtsgebied voor de register-casemanager. Het leerdoel van deze lesdag is vertrouwd te raken met de thematiek rondom einde verzuim en het mogelijke begin van de arbeidsongeschiktheid. Als een werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, komt hij mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. Hoe gaat dit in zijn werk? En wat zijn de (financiële) gevolgen voor werkgever en werknemer? Dat komt deze dag aan de orde. We behandelen onder meer:

   • Wanneer komt iemand eigenlijk in de WIA?
   • Wat als een werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt bevonden?
   • Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen  (WIA)
   • Regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)
   • Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)
   • Financiële aspecten van verzuim en arbeidsongeschiktheid
   • Eigenrisicodragerschap ZW en WGA
   • Werkloosheidswet

   Uiteraard gaat u ook zelf oefenen met het berekenen van verschillende uitkeringssituaties. Dat is belangrijk om straks aan werkgever en werknemer uit te kunnen leggen welke financiële gevolgen arbeidsongeschiktheid heeft en dat werken altijd loont.

   Dag 3.  Arbeidsrecht / Communicatie & DISC

   Arbeidsrecht (dagdeel)
   Doelstelling van dit dagdeel is dat u als register-casemanager beter en meer grip krijgt op arbeidsrechtelijke aspecten in relatie tot (lang) verzuim en/of arbeidsongeschiktheid. Een (arbeidsrecht)jurist behandelt daarom de belangrijkste aandachtspunten, zoals loonopschorting of loonstop, ontslagbescherming bij ziekte, de Wet werk en zekerheid, de Wet arbeidsmarkt in balans, ontslagprocedures bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de privacyregels van de Autoriteit Persoonsgegevens.

   Communicatie & DISC (dagdeel)
   Als casemanager zult u veel gesprekken voeren, dus is het belangrijk hier veel aandacht aan te besteden. Hiervoor is het goed te weten dat iedereen een voorkeurstijl heeft van communiceren. Met behulp van het DISC-model ontdekt u wat uw voorkeurstijl is en leert u andere voorkeurstijlen te herkennen, zodat u hierop kunt inspelen.

   Dag 4. De rol van de bedrijfsarts / Omgaan met psychisch arbeidsverzuim

   Rol van de bedrijfsarts (dagdeel)
   De bedrijfsarts is belangrijker dan ooit in het verzuimtraject, zeker sinds de privacywetgeving verscherpt is. Het is aan de bedrijfsarts om te bepalen welke werkzaamheden een werknemer wel en niet kan uitvoeren met zijn beperkingen. In dit dagdeel staat de vraag centraal: wat mag ik van de bedrijfsarts verwachten? Welke vragen kan ik wel en niet stellen? Hiervoor gaan we onder meer in op de functionele mogelijkhedenlijst, het vaststellen van een urenbeperking, geen benutbare mogelijkheden en de STECR-richtlijnen arbeidsconflict, psychische klachten en lage rugklachten.

   Voor de studenten die interesse hebben om inhoudelijk met de bedrijfsarts over bijvoorbeeld lichamelijke en/of psychische klachten in gesprek te gaan, hebben wij speciaal de opleiding Taakdelegatie ontwikkeld. Buiten taakdelegatie gaat u als casemanager over het medisch dossier niet met de bedrijfsarts in gesprek. In de opleiding Regie op Verzuim is het de bedoeling dat u met de bedrijfsarts in gesprek gaat over de mogelijkheden, u wordt immers opgeleid als casemanager inzetbaarheid (CMI).

   Omgaan met psychisch arbeidsverzuim (dagdeel)
   Onderwerpen als burn-out, werkstress en post traumatische stress stoornis (PTSS) zijn hot en er gaat bijna geen dag voorbij zonder berichtgeving over deze onderwerpen. In Nederland is de helft van het verzuim langer dan 13 weken verzuim op basis van psychische klachten. Driekwart hiervan is stress-gerelateerd. Uit onderzoek blijkt dat men zonder adequaat ingrijpen gemiddeld 180 dagen thuis zit. Dit kunt u voorkomen door de signalen te herkennen en in gesprek te gaan met de werknemer. Een bedrijfsarts of psycholoog vertelt u over ‘red flags’ en geeft u praktische handvatten.

   Dag 5. Kosten en baten van verzuim en re-integratie 

   Verzuim en arbeidsongeschiktheid kosten geld, veel geld. Vreemd genoeg betekent dit voor veel organisaties niet dat verzuim vanuit de financiële invalshoek een belangrijk onderwerp is. Erover praten en de kosten inzichtelijk maken en benoemen wordt vaak al als (te) confronterend ervaren. Doelstelling van dit dagdeel is dat u leert om antwoorden te vinden op onder meer de volgende vragen: Hoeveel geld is er per dag gemoeid met de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid? Hoe kunnen we de schadelast beheersen? Welke verzekeringsvormen zijn er voor verzuim en arbeidsongeschiktheid? Welke partij heeft welk financieel belang? Is er een verzuim- en re-integratiebeleid? Dit zijn belangrijke inzichten om gerichte financieringsverzoeken bij de juiste partijen neer te kunnen leggen.

   Dag 6. Casemanagement in de praktijk

   Als casemanager heeft u met diverse partijen te maken, zoals werkgever, werknemer, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, en het UWV. Deze dag gaan we in op het speelveld van de casemanager: hoe kunt u de regie voeren? We kijken naar hoe het UWV de re-integratie-inspanningen beoordeelt, wanneer een deskundigenoordeel kan worden ingezet en wanneer een vervroegde IVA kan worden aangevraagd. We bespreken veel herkenbare verzuimsituaties en u kunt ook eigen casuïstiek inbrengen.

   Daarnaast besteden we aandacht aan de samenloop van disfunctioneren, arbeidsconflict en verzuim. Hoe neemt u zelf de regie op een snelle activering van de afwezige werknemer? En welke vragen moet u daarbij stellen aan de verschillende partijen in het speelveld van verzuim? U leert alert te zijn op het voorkomen van loonsancties en zorgvuldig een overzichtelijk, goed verzuimdossier op te bouwen. En omdat u het meest leert van zelf doen, gaat u ook deze dag weer oefenen met een praktijksituatie.

   Dag  7.  Verzuimgesprekken voeren

   Verzuimgesprekken voeren is een belangrijk onderdeel van het werk van een casemanager. Sommige werknemers zullen afgeremd moeten worden omdat ze te snel weer (volledig) aan de slag willen en anderen zullen juist gemotiveerd moeten worden. Hoe pakt u dat aan? Welke vragen mag u wel en niet stellen? Hoe gaat u om met weerstand?
   Tijdens deze bijzonder actieve les koppelen we de theorie aan praktische voorbeelden. Onder begeleiding van onze docenten en speciaal hiervoor opgeleide acteurs gaat u zelf oefenen met het voeren van diverse telefoongesprekken. Zo bent u goed voorbereid op de praktijk en op het mondelinge examen.

   Dag 8. Mondeling examen / voorbereiding op het schriftelijk examen

   Mondeling examen (dagdeel)
   Het mondeling examen bestaat uit een telefoongesprek van circa 10 minuten met een trainingsacteur. Hiervoor ontvangt u van tevoren een casusbeschrijving waarin wordt aangegeven met wie u het gesprek voert en wat het doel van het gesprek is.
   Gaat uw eerste gesprek niet zo goed? Geen nood, u kunt het dezelfde dag nog een keer herkansen. Een voldoende voor het mondeling examen is de voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het schriftelijk examen.

   Voorbereiding op het schriftelijk examen (dagdeel)
   De stof van alle lessen komt dit dagdeel weer samen. We bespreken de soorten examenvragen en hoe u die aanpakt. We bespreken nogmaals hoe u een casus adequaat behandelt. Ook besteden we extra aandacht aan belangrijke berekeningen. En natuurlijk kunt u alle vragen stellen die u nog heeft, zodat u vol vertrouwen het examen ingaat.

   Al naar gelang de groepsgrootte kunnen deze dagdelen gewisseld worden.

   Examen

   De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen, bestaande uit een casus van 120 minuten. Het schriftelijk examen  wordt per laptop afgenomen. U laat hierbij zien dat u inzicht heeft in complexe verzuimdossiers, deze aan de hand van de geldende wet- en regelgeving kan analyseren en tot de juiste conclusie komt. Het examen is een open-boek-examen; alle studiematerialen en aantekeningen mogen gebruikt worden, net als de rekenmachine. Het gebruik van een mobiele telefoon of een iPad of eigen laptop is niet toegestaan.

   Na een positieve afronding van het totale examen ontvangt u het erkende diploma Regie op Verzuim van de HAN.

  • Wanneer u het diploma van de HAN voor de opleiding Regie op Verzuim heeft gehaald dan mag u (en uw werkgever of opdrachtgever) verwachten dat u in staat bent om de volgende zaken succesvol op te pakken en af te wikkelen:

   • de regie te nemen tussen organisatie, arbodienstverleners, verzekeraars, overige externe betrokken partijen en verzuimende medewerkers;
   • op zowel organisatie- als individueel niveau te zorgen voor inzicht in kosten, risico’s en gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid;
   • zorg te dragen voor optimaal gebruik van subsidie-, No-Risk en vangnetmogelijkheden;
   • een adequaat verzuimbeleid en –protocol te ontwikkelen;
   • de administratieve procedures en dossieropbouw vorm te geven;
   • als procesmanager van verzuim te fungeren;
   • effectieve verzuimgesprekken te voeren;
   • effectief de diverse belangen te behartigen bij in- en externe partijen;
   • de schadelast van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor de werkgever, en daardoor veelal ook voor de medewerker, te reduceren.

  • Regie op Verzuim - Papendrecht - Start: 21-09-2020Bekijk planning
   Regie op Verzuim - Zwolle - Start: 22-09-2020Bekijk planning
   Regie op Verzuim - Ede - Start: 28-09-2020Bekijk planning
   Regie op Verzuim - Zaandam - Start: 30-09-2020Bekijk planning
   Regie op Verzuim - Papendrecht - Start: 05-10-2020Bekijk planning
   Regie op Verzuim - Hilversum/Eemnes - Start: 22-10-2020Bekijk planning
   Regie op Verzuim - Papendrecht - Start: 29-10-2020Bekijk planning
   Regie op Verzuim - Zwolle - Start: 02-11-2020Bekijk planning
   Regie op Verzuim - Baarlo - Start: 03-11-2020Bekijk planning
   Regie op Verzuim - Ede - Start: 04-11-2020Bekijk planning
   Regie op Verzuim - Zwolle - Start: 25-11-2020Bekijk planning
   Regie op Verzuim - Papendrecht - Start: 30-11-2020Bekijk planning
   Regie op Verzuim - Online - Start: 09-12-2020Bekijk planningDirect inschrijven
   Regie op Verzuim - Hilversum/Eemnes - Start: 06-01-2021Bekijk planningDirect inschrijven
   Regie op Verzuim - Ede - Start: 07-01-2021Bekijk planningDirect inschrijven
   Regie op Verzuim - Zaandam - Start: 11-01-2021Bekijk planningDirect inschrijven
   Regie op Verzuim - Zwolle - Start: 14-01-2021Bekijk planningDirect inschrijven
   Regie op Verzuim - Papendrecht - Start: 19-01-2021Bekijk planning
   Regie op Verzuim - Online - Start: 03-02-2021Bekijk planningDirect inschrijven
   Regie op Verzuim - Papendrecht - Start: 08-02-2021Bekijk planningDirect inschrijven
   Regie op Verzuim - Grou - Start: 02-03-2021Bekijk planningDirect inschrijven
   Regie op Verzuim - Baarlo - Start: 08-03-2021Bekijk planningDirect inschrijven
   Regie op Verzuim - Online - Start: 22-03-2021Bekijk planningDirect inschrijven
  • CS Opleidingen heeft een vooraanstaande positie in het werkveld. In de afgelopen 10 jaar hebben we meer dan 4000 casemanagers opgeleid. Onze opleidingen en de bijbehorende diploma’s worden bijzonder gewaardeerd op de arbeidsmarkt. Om dit zo te houden hebben wij gekozen voor een onafhankelijke examinering via Cylin Exameninstituut, onder toezicht van de HAN. Op deze manier wordt de kwaliteit van de examens geborgd en weet u zeker dat u een waardevol diploma behaalt.

   Opleidingseisen

   Regie op Verzuim is een opleiding op hbo-niveau. Deelnemers moeten minimaal beheersen over Nederlands taalniveau B2. Dit wil zeggen dat u mondeling en schriftelijk kan omgaan met abstracte en theoretische teksten.

   Keuze uit ex btw of vrij van btw

   CS Opleidingen is erkend en geregistreerd door het CRKBO. U heeft voor de factuur van de opleiding de keuze tussen een prijs ‘exclusief btw’ en een prijs ‘vrij van btw’. De prijs is ‘exclusief btw’ als uw organisatie btw terug kan vorderen van de Belastingdienst. De prijs is ‘vrij van btw’ als uw organisatie geen btw terug kan vorderen. Ook als u de opleiding privé betaalt, kunt u kiezen voor ‘vrij van btw’. De examens zijn altijd exclusief btw.

   Prijs Regie op Verzuim (2021): € 2.595 ex btw of € 2.895 vrij van btw 

   Deze prijs is inclusief lesmateriaal, catering, studentenabonnement VeReFi, studentenlidmaatschap RSC en accreditatie door de HAN. Start u binnen zes maanden na de Cursus Casemanagement met Regie op verzuim, dan ontvangt u € 250 korting op het lesgeld.

   Prijs examen via Cylin Exameninstituut Sociale Zekerheid (2021): € 795 ex btw

   Deze prijs is inclusief de examentraining, het mondeling examen, het schriftelijk examen en het diploma van de HAN.

   • Herkansing schriftelijk examen € 395 ex btw

   Tarieven voor groepen die nog starten in 2020

   Voor groepen die nog starten in 2020 gelden de volgende tarieven:  € 2.495 ex btw en € 2.795 vrij van btw. De prijs van het examen is € 750 ex btw.

   Actietarief Regie op Verzuim Online

   Het is ook mogelijk Regie op Verzuim geheel online te volgen! Tot en met 31 maart 2021 kan dit tegen een zeer aantrekkelijk actietarief van € 2.295 ex btw of € 2.595 vrij van btw (exclusief examen  Cylin).

   Betaalt u de opleiding zelf?

   Als u de opleiding privé betaalt, kunt u het beste kiezen voor ‘vrij van btw’.  Het examen kan niet vrij van btw aangeboden worden. Hiervoor geldt het tarief van 21% btw. Studiekosten voor een toekomstig beroep zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar, vanaf een drempel van € 250. Onder studiekosten vallen zowel het lesgeld als het examengeld. De hoogte van de teruggave is afhankelijk van het tarief inkomstenbelasting waartegen het inkomen belast is.

   Incompany-opleiding

   Wanneer u minimaal 8 mensen in één keer wilt laten opleiden, dan kan een incompany-opleiding Regie op Verzuim aantrekkelijk zijn. Wij verzorgen dan een planning op maat, waarbij u zelf zorgdraagt voor de locatie, internet, beamer en scherm, catering en parkeergelegenheid (tenminste voor de docenten). Als u een mail stuurt naar info@cs-opleidingen.nl, nemen wij contact met u op om uw wensen door te spreken.

  •  
   Regie op Verzuim - oktober 2020

   De opleiding Regie op Verzuim is pittig, maar de leraren hebben duidelijke sheets en goed verzorgde informatie samengesteld zodat de lesstof goed te volgen is. De lessen waren netjes verzorgd bij CS Opleidingen, inclusief alle maatregelen m.b.t. Corona.
   Alle lof voor de leraren, die de lessen op een leuke en interactieve manier wisten te geven. En dank voor alle netjes verzorgde administratie en correspondentie.

   Lina Sergio
   Regie op Verzuim - augustus 2020

   Vanaf maart tot juli de opleiding casemanager regie op verzuim gevolgd. De eerste keer konden we nog fysiek samen komen, maar helaas door Corona daarna niet mee. Ondanks het online lessen volgen was het een boeiende opleiding, waarin heel veel theorie passeerde die direct toepasbaar is in de praktijk. Net voor het examen nog een lesdag gevolgd met alle highlights, dit is zeker aan te bevelen!

   Joke Stoel
   Regie op Verzuim - juli 2020

   Zojuist geslaagd voor mijn praktijkexamen ROV, het was een intensieve periode maar het resultaat mag er zeker zijn.

   De opleiding had een goede opbouw en was heel leerzaam. De leerkrachten kwamen uit de praktijk en dat gaf de opleiding een grote meerwaarde. De stof bleef hierdoor levendig met handige tips voor je dagelijkse werk.

   Een deel van de opleiding is door de Corona-crisis digitaal gegaan, dit was even wennen maar ondanks alles goed te volgen. Echt een aanrader dus.

   Sven Dingemans
   Regie op Verzuim

   Ik ben ontzettend tevreden over de opleiding ROV bij CS Opleidingen.
   Duidelijke uitleg, ervaren docenten. Ik ging met plezier naar de lessen. Door de Corona helaas niet alle lessen live kunnen volgen, maar dat is goed gemaakt door de online lessen. Een echte aanrader als je als Casemanager aan de slag wilt.

   Jannette Mulder
   Regie op Verzuim - Juli 2020

   Een uitdagende en uitgebreide opleiding die 100% inzet vraagt, maar dan heb je ook wat! Ik heb ontzettend veel (praktische) kennis opgedaan die me een uitstekende basis geeft voor mijn dagelijkse werkzaamheden.

   Joce de Vries
  Deel op social media: