Regie op Verzuim

  • Erkende opleiding op hbo-niveau, onder toezicht van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Op de arbeidsmarkt zeer gewaardeerd diploma van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Direct toegang tot het Register Specialistisch Casemanagement, titel ROV
  • Door Hobéon als bij- of nascholingsactiviteit gewaardeerd met 6 punten, door NIRPA met 300 punten en door NVvA met 21 punten
  • Van de Commissie EPE van het NIRPA heeft deze opleiding bij de audit 2017 een 8 gekregen!

  Regie op Verzuim is al meer dan 12 jaar dé opleiding voor wie casemanager Regie op Verzuim (ROV) wil worden. Een pittige opleiding die beloond wordt met een officieel HAN-diploma. Dit diploma op hbo-niveau wordt niet alleen herkend en erkend op de arbeidsmarkt, maar is ook uw toegang tot het Register Specialistisch Casemanagement (RSC). In de markt bent u dan herkenbaar aan de titel ROV.

  Een ROV-er voert de regie over complexe verzuim- en arbeidsongeschiktheidstrajecten. Het doel is om de zieke werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren. Samen met alle betrokkenen (werknemer, werkgever, bedrijfsarts en andere professionals) werkt u aan een passende oplossing. Hierbij houdt u rekening met ieders belangen en werkt u uiteraard binnen de wettelijke kaders. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven dat de casemanager die de procesbegeleiding doet in dezelfde casus geen kennis mag hebben van het medisch dossier. Het centrale leerdoel van Regie op Verzuim is daarom gericht op de mogelijkheden en de inzetbaarheid in geval van verzuim en/of arbeidsongeschiktheid. U treedt op als, wat wij noemen, casemanager inzetbaarheid (CMI).

  Deze opleiding duurt 8 lesdagen en wordt afgesloten met een schriftelijk examen. De opleiding geeft u inzicht in:

  • de actuele stand van zaken van de relevante sociale verzekeringen
  • welke rechten en verplichtingen werkgevers en werknemers hebben
  • Hoe u werkt binnen de toegestane kaders van de AVG ( en dus van de Autoriteit Persoonsgegevens)
  • waar werkgevers nog wel eens geld laten liggen
  • de gespreksvoering met verzuimende werknemers, ook specifiek bij psychische problematiek
  • op welke momenten u welke actie moet ondernemen en hoe u de daarbij betrokken in- en externe partijen moet aansturen
  • waarom het voor zowel werkgever als werknemer belangrijk is te sturen op een snelle re-integratie.

  De lessen zijn interactief, zodat u ook veel leert van de ervaringen van uw medecursisten. De studiebelasting is ongeveer 180 uur.

  U rondt de opleiding af met een examen via Cylin, het exameninstituut sociale zekerheid, onder toezicht van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Bij een voldoende resultaat ontvangt u een officieel diploma op hbo-niveau van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.  Met het diploma Regie op Verzuim heeft u ook direct toegang tot allerlei uitdagende aanvullende opleidingen, zoals bijvoorbeeld Post Bachelor Register Casemanagement,  Specialist Taakdelegatie of Specialist Conflicthantering en Kompas.

  Titel ROV

  Na uw studie kunt u zich inschrijven bij het Register Specialistisch Casemanagement, het grootste en meest toonaangevende beroepsregister voor casemanagers. U heeft dan het recht om de titel ROV te voeren. Het lidmaatschap van het RSC biedt u verschillende voordelen, zoals toegang tot intervisiegroepen, een VeReFi-Nieuwsabonnement, jaarlijks een aantal gratis bijscholingsmiddagen en korting op VeReFi Kennisdagen en Congressen.

  U kunt zich ook inschrijven bij de RNVC en heeft dan het recht de titel Crov te voeren.

 • De geaccrediteerde opleiding Regie op Verzuim op hbo-niveau geeft casemanagers, personeelsfunctionarissen, inkomensspecialisten en organisatiedeskundigen in relatief korte tijd een relevante verdieping op het gehele speelveld van verzuim inclusief alle geldstromen sociale zekerheid. Alle docenten werken in de verzuimberoepspraktijk en zijn bereid hun grote ervaring en kennis met u te delen. De lessen zijn zeer interactief, zodat u ook veel leert van de ervaringen van uw medecursisten.

  De opleiding bestaat uit 8 lesdagen en wordt afgesloten met een examen:

  Dag 1. Sociale wetgeving in de eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid

  Voor een casemanager is kennis van de actuele sociale wetgeving een ‘must’. Doelstelling van deze lesdag is om een stevige kennisbasis te leggen waardoor u in het werkveld straks antwoord op tal van vragen kan geven. Welke verplichtingen hebben werkgever en werknemer? Voor welke werknemers heeft een werkgever loondoorbetalingsplicht en voor welke niet? Hoe zit het met flexwerkers? Voor wie kan een werkgever subsidie krijgen? Deze eerste dag nemen we de sociale wetgeving voor de eerste twee verzuimjaren onder de loep. Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn:

  • Wettelijke loondoorbetalingsverplichting werkgever bij ziekte
  • Verplichtingen van de werknemer bij ziekte
  • Vangnetregeling Ziektewet
  • Hoofdregels re-integratiesubsidies
  • Modernisering van de Ziektewet (BeZaVa)
  • Arbowet
  • Participatiewet en loonkostensubsidie
  • Wet BQA en doelgroepregister
  • Wet verbetering poortwachter

  Dag 2. Sociale wetgeving in de periode na twee jaar arbeidsongeschiktheid

  Het komt helaas regelmatig voor dat een werknemer uiteindelijk 2 jaar of langer verzuimt en na 104 weken ontstaat er belangrijk aandachtsgebied voor de register-casemanager. Het leerdoel van deze lesdag is vertrouwd te raken met de thematiek rondom einde verzuim en het mogelijke begin van de arbeidsongeschiktheid. Als een werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, komt hij mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. Hoe gaat dit in zijn werk? En wat zijn de (financiële) gevolgen voor werkgever en werknemer? Dat komt deze dag aan de orde. We behandelen onder meer:

  • Wanneer komt iemand eigenlijk in de WIA?
  • Wat als een werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt bevonden?
  • Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen  (WIA)
  • Regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)
  • Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)
  • Financiële aspecten van verzuim en arbeidsongeschiktheid
  • Eigenrisicodragerschap ZW en WGA
  • Werkloosheidswet

  Dag 3. Praktische handvatten en Arbeidsrecht

  Praktische handvatten (dagdeel)
  Het UWV is een belangrijke partij voor de casemanager. Daarom krijgt u dit dagdeel praktische handvatten om zo optimaal mogelijk samen te werken met het UWV. Ook leert u hoe het UWV het re-integratieverslag toetst. Speciale aandacht is er voor de rol van het UWV indien de werkgever eigenrisicodrager is voor de Ziektewet. Daarnaast krijgt u inzicht in de hoofdlijnen van bezwaar en beroep.

  Arbeidsrecht (dagdeel)
  Bij verzuim spelen ook al snel arbeidsrechtelijke zaken een rol. Doelstelling van dit dagdeel is dat u als register-casemanager beter en meer grip krijgt op arbeidsrechtelijke aspecten in relatie tot (lang) verzuim en/of arbeidsongeschiktheid.In dit dagdeel behandelt een arbeidsrechtadvocaat daarom de belangrijkste aandachtspunten, zoals loonopschorting of loonstop, ontslagbescherming bij ziekte, de Wet werk en zekerheid, de Wet arbeidsmarkt in balans, ontslagprocedures bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de privacyregels van de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Dag 4. Kosten en baten van verzuim en re-integratie

  Verzuim en arbeidsongeschiktheid kosten geld, veel geld. Toch zien veel organisaties vreemd genoeg niet dat verzuim vanuit de financiële invalshoek een belangrijk onderwerp is. Erover praten en de kosten inzichtelijk maken en benoemen wordt vaak al als (te) confronterend ervaren. Doelstelling van dit dagdeel is dat u leert om antwoorden te vinden op onder meer de volgende vragen: Hoeveel geld is er per dag gemoeid met de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid? Hoeveel kan de organisatie besparen wanneer het aantal langdurige verzuimdagen halveert? Wat houden een WGA-hiaat verzekering en een WIA-excedentverzekering in? Welke partij heeft welk financieel belang? Dit is een belangrijk inzicht om gerichte financieringsverzoeken bij de juiste partijen neer te kunnen leggen.

  Dag 5. Casemanagement in de praktijk en tussentijdse toets

  Deze dag gaan we in op het speelveld van de casemanager: hoe kan hij de regie voeren? We kijken naar hoe UWV de re-integratie-inspanningen beoordeelt, wanneer een deskundigenoordeel kan worden ingezet, de rol van de bedrijfsarts en wanneer een vervroegde IVA kan worden aangevraagd. We bespreken veel herkenbare verzuimsituaties en u kunt ook eigen casuïstiek inbrengen.

  U krijgt inzicht in het grijze gebied van de samenloop tussen disfunctioneren, arbeidsconflict en verzuim. U leert hoe u zelf de regie neemt op een snelle activering van de afwezige werknemer en welke vragen u daarbij dient te stellen aan de verschillende partijen in het speelveld van verzuim. U leert hoe u zorgvuldig een overzichtelijk, goed verzuimdossier opbouwt. Ook leert u alert te zijn op het voorkomen van loonsancties.

  Daarnaast maakt u deze dag een tussentijdse toets, zodat u weet aan welke onderwerpen u extra aandacht moet geven voor het examen.

  Dag 6. De rol van de bedrijfsarts en omgaan met psychisch arbeidsverzuim

  De rol van de bedrijfsarts (dagdeel)
  De bedrijfsarts is belangrijker dan ooit in het verzuimtraject, zeker sinds de privacywetgeving verscherpt is. Het is aan de bedrijfsarts om te bepalen welke werkzaamheden een werknemer wel en niet kan uitvoeren met zijn beperkingen. In dit dagdeel staat de vraag centraal: wat mag ik van de bedrijfsarts verwachten? Welke vragen kan ik wel en niet stellen? Hiervoor gaan we onder meer in op de functionele mogelijkhedenlijst, het vaststellen van een urenbeperking, geen benutbare mogelijkheden en de STECR-richtlijnen arbeidsconflict, psychische klachten en lage rugklachten.

  Omgaan met psychisch arbeidsverzuim (dagdeel)
  Onderwerpen als burn-out, werkstress en post traumatische stress stoornis (PTSS) zijn hot en er gaat bijna geen dag voorbij zonder berichtgeving over deze onderwerpen. In Nederland is 51% van het verzuim langer dan 13 weken verzuim op basis van psychische klachten. Driekwart hiervan is stress-gerelateerd. Uit onderzoek blijkt dat men zonder adequaat ingrijpen gemiddeld 180 dagen thuis zit. Dit kunt u voorkomen door de signalen te herkennen en in gesprek te gaan met de werknemer. Een bedrijfsarts of psycholoog vertelt u over ‘red flags’ en geeft u praktische handvatten.

  Dag 7. Communicatiestijlen en effectieve gespreksvoering

  Communicatie is heel belangrijk in verzuimtrajecten. Een succesvolle uitkomst wordt voor een groot deel bepaald door de wijze waarop werknemer, werkgever en casemanager zich tot elkaar verhouden en met elkaar communiceren. Iedereen heeft in de communicatie voorkeursstijlen en die komen in beeld door het DISC-model. In de les wordt ingegaan op effectief communiceren en het gebruiken van andere stijlen dan de voorkeursstijl. We koppelen de theorie aan praktische voorbeelden, waarbij u ook zelf aan de slag gaat.

  Deze dag wordt verzorgd door een communicatiedeskundige en professionele coach.

  Dag 8. Voorbereiding op het examen

  De stof van alle lessen komt deze dag weer samen. We behandelen de actualiteiten, zodat u weet wat er op dit moment speelt op ons vakgebied. Ook besteden we extra aandacht aan belangrijke berekeningen en kunt u oefenen aan de hand van relevante oefenopdrachten. En natuurlijk kunt u alle vragen stellen die u nog heeft, zodat u vol vertrouwen het examen ingaat.

  Examen

  De opleiding wordt afgesloten met een examen, bestaande uit twee delen praktijkcasuïstiek. Het examen wordt digitaal, per laptop, afgenomen. Na een positieve afronding van de opleiding, minimaal een 5,5 of hoger, ontvangt u een erkend diploma van de HAN.

  Bij het examen laat u zien dat u inzicht heeft in complexe verzuimdossiers en deze aan de hand van de geldende wet- en regelgeving kan analyseren en tot de juiste conclusie komt. Het examen is een open-boek-toets; alle studiematerialen en aantekeningen mogen gebruikt worden, net als de rekenmachine. Het gebruik van een mobiele telefoon of een iPad of eigen laptop is niet toegestaan.

   

 • Na afronding bent u in staat om:

  • de regie te nemen tussen organisatie, arbo-dienstverleners, verzekeraars, overige externe betrokken partijen en verzuimende medewerkers;
  • zelfstandig analyses te maken van het verzuim op organisatieniveau;
  • op zowel organisatie- als individueel niveau te zorgen voor inzicht in kosten, risico’s en gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid;
  • zorg te dragen voor optimaal gebruik van subsidie-, No-Risk en vangnetmogelijkheden;
  • een adequaat verzuimbeleid en –protocol te ontwikkelen;
  • de administratieve procedures en dossieropbouw vorm te geven;
  • als procesmanager van verzuim te fungeren;
  • op dossier- en organisatieniveau onderhandelingen te voeren met externe partijen;
  • de schadelast van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor de werkgever, en daardoor veelal ook voor de medewerker te reduceren.
 • Regie op Verzuim - Hoorn - Start: 04-09-2018Bekijk planning
  Regie op Verzuim - Papendrecht - Start: 17-09-2018Bekijk planning
  Regie op Verzuim - Randwijk - Start: 19-09-2018Bekijk planning
  Regie op Verzuim - Randwijk - Start: 02-10-2018Bekijk planning
  Regie op Verzuim - Grou - Start: 08-10-2018Bekijk planning
  Regie op Verzuim - Papendrecht - Start: 08-10-2018Bekijk planning
  Regie op Verzuim - Hilversum/Eemnes - Start: 09-10-2018Bekijk planning
  Regie op Verzuim - Hilversum/Eemnes - Start: 15-11-2018Bekijk planning
  Regie op Verzuim - Zwolle - Start: 15-11-2018Bekijk planning
  Regie op Verzuim - Hilversum/Eemnes - Start: 15-11-2018Bekijk planning
  Regie op Verzuim - Zwolle - Start: 15-11-2018Bekijk planning
  Regie op Verzuim - Papendrecht - Start: 20-11-2018Bekijk planningDirect inschrijven
  Regie op Verzuim - Baarlo - Start: 04-12-2018Bekijk planningDirect inschrijven
  Regie op Verzuim - Hoorn - Start: 06-12-2018Bekijk planningDirect inschrijven
  Regie op Verzuim - Randwijk - Start: 10-12-2018Bekijk planningDirect inschrijven
  Regie op Verzuim - Papendrecht - Start: 07-01-2019Bekijk planningDirect inschrijven
  Regie op Verzuim - Randwijk - Start: 08-01-2019Bekijk planningDirect inschrijven
  Regie op Verzuim - Zwolle - Start: 08-01-2019Bekijk planningDirect inschrijven
  Regie op Verzuim - Hilversum/Eemnes - Start: 10-01-2019Bekijk planningDirect inschrijven
 • CS Opleidingen is erkend en geregistreerd door het CRKBO. U heeft voor de factuur van de opleiding de keuze tussen een prijs ‘exclusief btw’ en een prijs ‘vrij van btw’. De prijs is ‘exclusief btw’ als uw organisatie btw terug kan vorderen van de Belastingdienst. De prijs is ‘vrij van btw’ als uw organisatie geen btw terug kan vorderen.

  Prijs Regie op Verzuim

  • Prijs opleiding (incl. lesmateriaal en catering) :  € 2.700 ex btw of  € 2.790 vrij van btw
  • Examen via Cylin, exameninstituut sociale zekerheid: € 495 (incl. het diploma van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Let op: Cylin is een onafhankelijk exameninstituut, waardoor de kwaliteit van het examen is geborgd. U ontvangt voor het examen dan ook een aparte factuur van Cylin.
  • Herkansing € 295

  Start u binnen zes maanden na de Cursus Casemanagement met Regie op verzuim, dan ontvangt u € 500 korting op het lesgeld.

  Prijs totale opleiding tot RCM of RCMC

  De prijs voor de volledige leerlijn tot RCM  (Regie op Verzuim en Post Bachelor Register Casemanagement) is € 6.215 ex btw of € 6.375 vrij van btw, inclusief examens. Volgt u ook de Post Bachelor Risk Management Sociale Zekerheid dan wordt het totaalbedrag € 9.235 ex btw of € 9.465 vrij van btw. In dat laatste geval mag u in het Register Specialistisch Casemanagement de titel RCMC (Register casemanager corporate) voeren.

  Incompany-opleiding

  Wanneer u bijvoorbeeld 8 tot 16 mensen in één keer wilt laten opleiden, dan kan een incompany-opleiding Regie op Verzuim aantrekkelijk zijn. Wij verzorgen dan een planning op maat, waarbij u zelf zorgdraagt voor de locatie, internet, beamer en scherm, catering en parkeergelegenheid (tenminste voor de docenten). Als u een mail stuurt naar info@cs-opleidingen.nl, nemen wij contact met u op om uw wensen door te spreken.

 •  
  Regie op Verzuim - Augustus 2018

  In Augustus 2018 heb ik de Summerschool “Regie op Verzuim” gevolgd. Al met al vond ik het een erg interessante opleiding welke ik met veel plezier gevolgd heb mede ook dankzij sympathieke docenten en een geweldige groep medestudenten! Aangezien ik geen enkele ervaring in het vakgebied heb was echt ALLES in deze opleiding volledig nieuw voor me. Het examen betreft een open boek examen, waardoor we gelukkig niet alles volledig uit het hoofd moesten kennen.
  Puntje voor verbetering is dat er heel veel leerstof in verschillend lesmateriaal telkens terugkomt maar net een klein beetje uitgediept of net weer wat anders. Voor studenten zou het makkelijker zijn om 1 bron te hebben waar alles per onderwerp bij elkaar staat. Zo zou het examen ook meer een inhoudelijk examen kunnen worden dan een examen waar je zoekcompetenties worden getoetst.

  Maar al met al een super leerzame cursus zo interessant dat ik er serieus over denk ook de Post Bachelor Register Casemanagement opleiding te gaan volgen.

  Greetje van der Wielen
  Regie op Verzuim - September 2018

  Afgelopen zomer heb ik de CROV summerschool in Randwijk gevolgd. Daarbij had ik mezelf vanwege de lange reistijd op een bed & breakfast in de buurt `getrakteerd’. Zo had ik ’s avonds met een hoofd vol informatie de rust om in deze prachtige omgeving te ontspannen voor de volgende dag. Het was een pittige opleiding, maar wat heb ik veel geleerd! En ik dacht van tevoren dat ik toch al aardig wat kennis van zaken had! De lessen waren afwisselend en interessant. En dit alles binnen een gemoedelijke sfeer. En noemenswaardig zijn zeker ook nog de fantastische lunches elke lesdag.
  In september heb ik inderdaad het begeerde Crov diploma mogen behalen! En ik heb er nog een leuk netwerk aan over gehouden ook.
  Kortom: complimenten voor CS; je krijgt echt waar je voor je geld!

  Klaske van der Leij
  September 2018 - Regie op Verzuim

  Nog nauwelijks bekomen van de schok dat ik het toch echt heb gehaald, hier een korte terugblik.

  In de twee, meest zonnige, weken van het jaar volgde ik de Summerschool Regie op Verzuim Te Randwijk. Het idee was om zo efficiënt mogelijk het diploma te halen. Ik had immers deze zomer veel tijd om te studeren…
  Nou dat is me dus vies tegengevallen! Ik heb mijzelf geen dienst bewezen door deze spoedcursus te doen bleek al snel. Ik zou iedereen die nog niet langere tijd in dit werkveld bezig is (dus nog niet effectief als casemanager werkt) aanraden om de gewone opleiding van 4 maanden te doen. Aan de kwaliteit vd docenten, het materiaal en de geweldige organisatie te Randwijk, lag het niet. Waar ik (bijna) op ben stuk gelopen was de hoeveelheid stof en het gebrek om tussen lessen door de stof te leren en via oefeningen toe te leren passen. Het is 8 dagen stampen tijdens de lessen met geen tijd tussendoor om het je eigen te maken.
  Tel daar bij op de paniek die zich van mij meester maakte tijdens het examen (ik weet nu wat mensen bedoelen met een black-out, nog nooit eerder gehad) en de mega tijdsdruk en dan is het plaatje compleet. Gelukkig kent dit verhaal een goed einde: Het mag een wonder heten, maar ik heb het gehaald.

  Laat je niet weerhouden om de opleiding te gaan doen. Ik vind het een verrijking en een prachtig vakgebied dat midden in de maatschappij staat en lééft.

  VMC uit Amsterdam
  najaar 2017-Regie op Verzuim

  Ik ben ontzettend enthousiast over de opleiding Regie op verzuim die ik in het najaar van 2017 in Papendrecht heb gevolgd.
  Als volmachtbeheerder op de inkomensverzekeringen houd ik mij in mijn dagelijks werk veel bezig met het beleid op het gebied van verzuim.
  Ik ben met name verantwoordelijk voor de kwaliteit van de processen en het rendement van de portefeuille. Kennis op het gebied van de sociale zekerheid is voor mij onmisbaar. Dankzij de kennis die ik heb opgedaan tijdens de opleiding Regie op verzuim heb ik veel meer grip op onze processen.

  De opleiding Regie op Verzuim is een van de betere opleidingen die ik tot nu toe heb gevolgd!
  Ondanks dat ik universitair geschoold ben, vond ik Regie op verzuim een intensieve opleiding die vervolgens wordt afgerond met een pittig examen waarbij de lat erg hoog ligt. Bedankt aan CS opleidingen en de docenten die hebben bijgedragen aan waardevolle kennis en een succesvolle afronding van de opleiding.

  Rilana Margarita
  Juli 2018 - Regie op Verzuim

  In het voorjaar van 2018 heb ik Regie Op Verzuim gevolgd in Randwijk. Deze opleiding start met een flink stuk theorie, die daarna verder concreet wordt gemaakt in lessen door ervaringsdeskundigen van de werkvloer. Dit is een prettige manier van studeren, omdat de theorie goed gekoppeld wordt aan eigen ervaringen, voorbeelden en cases.
  En dit alles wordt je aangeboden in een fijne omgeving, met goede ondersteuning en service bij vragen en een goede lunch!

  Tessa van Boesschoten
Deel op social media: