Regie op Verzuim

  • Erkende opleiding op hbo-niveau, onder toezicht van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Op de arbeidsmarkt zeer gewaardeerd diploma van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Direct toegang tot het Register Specialistisch Casemanagement, titel ROV
  • Door Hobéon als bij- of nascholingsactiviteit gewaardeerd met 6 punten, door NIRPA met 300 punten en door NVvA met 21 punten
  • Van de Commissie EPE van het NIRPA heeft deze opleiding bij de audit 2017 een 8 gekregen!

  Regie op Verzuim is al meer dan 12 jaar dé opleiding voor wie casemanager Regie op Verzuim (ROV) wil worden. Een pittige opleiding die beloond wordt met een officieel HAN-diploma. Dit diploma op hbo-niveau wordt niet alleen herkend en erkend op de arbeidsmarkt, maar is ook uw toegang tot het Register Specialistisch Casemanagement (RSC). In de markt bent u dan herkenbaar aan de titel ROV.

  Met Regie op Verzuim leert u hoe u verzuim- of arbeidsongeschiktheidstrajecten optimaal begeleidt. Het doel is om de zieke werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren. Samen met alle betrokkenen (werknemer, werkgever, bedrijfsarts en andere professionals) werkt u aan een passende oplossing. Hierbij houdt u rekening met ieders belangen en werkt u uiteraard binnen de wettelijke kaders. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven dat de casemanager die de procesbegeleiding doet in dezelfde casus geen kennis mag hebben van het medisch dossier. Het centrale leerdoel van Regie op Verzuim is daarom gericht op de mogelijkheden en de inzetbaarheid in geval van verzuim en/of arbeidsongeschiktheid. U treedt op als, wat wij noemen, casemanager inzetbaarheid (CMI).

  Veel aandacht voor de praktijk van de casemanager

  Het vak register casemanager vraagt veel kennis van sociale zekerheid en inzicht in de financiële belangen voor zowel werkgever als werknemer. Welke gevolgen hebben verzuim en arbeidsongeschiktheid voor werkgever en werknemer? En hoe kunnen deze gevolgen zo beperkt mogelijk gehouden worden? Daarnaast moet u over de juiste vaardigheden beschikken om op een effectieve manier met verschillende betrokkenen in gesprek te gaan. Daarom besteedt Regie op Verzuim veel aandacht aan de praktijk, zodat u slagvaardig als casemanager aan de slag kunt gaan.

  Met Regie op Verzuim leert u:
  • welke rechten en verplichtingen werkgevers en werknemers hebben;
  • hoe u werkt binnen de toegestane kaders van de AVG ( en dus van de Autoriteit Persoonsgegevens);
  • waar werkgevers nog wel eens geld laten liggen;
  • hoe u een effectief gesprek voert met verzuimende werknemers, de bedrijfsarts, dienstverleners of bijvoorbeeld het UWV;
  • welke vragen u wel en niet mag stellen aan de werknemer of de bedrijfsarts;
  • om te gaan met de valkuilen van psychisch verzuim;
  • hoe u vanuit het wettelijk kader een goed verzuimdossier opbouwt en een loonsanctie voorkomt;
  • op welke momenten u welke actie moet ondernemen en hoe u de daarbij betrokken in- en externe partijen aanstuurt;
  • waarom het voor zowel werkgever als werknemer belangrijk is te sturen op een snelle re-integratie
  • om te gaan met de privacy-spelregels vanuit het perspectief van de Autoriteit Persoonsgegevens

  De studiebelasting is ongeveer 180 uur.

  Voor wie is Regie op Verzuim bedoeld?

  Regie op Verzuim is een opleiding op hbo-niveau. Bent u werkzaam in het vakgebied verzuim en sociale zekerheid, bijvoorbeeld als casemanager, leidinggevende, medewerker HRM of arbeidsdeskundige? Dan is Regie op Verzuim een waardevolle vervolgstap in uw carrière.

  Bent u niet werkzaam in het vakgebied, maar heeft u wel interesse om casemanager te worden? Dat kan: Regie op Verzuim is een populaire opleiding voor wie een andere carrière wil starten, ook op wat latere leeftijd. Eventueel kunt u eerst de driedaagse Cursus Casemanagement volgen. U krijgt dan een goed beeld van het werkgebied en doet alvast de nodige kennis op, zodat u een goede basis heeft voor Regie op Verzuim. Volgt u deze route binnen 6 maanden, dan krijgt u € 250 korting op het lesgeld van Regie op Verzuim .

  Officieel diploma van de HAN

  Regie op Verzuim duurt 8 lesdagen en wordt afgesloten met een mondeling en schriftelijk examen via Cylin Exameninstituut sociale zekerheid, onder toezicht van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het mondeling examen bestaat uit een kort telefoongesprek over een casus. Bent u hiervoor geslaagd, dan kunt u deelnemen aan het schriftelijk examen waarin uw kennis wordt getoetst.
  Bij een voldoende resultaat ontvangt u een officieel diploma op hbo-niveau van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, dat zeer gewaardeerd wordt op de arbeidsmarkt. Met het diploma Regie op Verzuim heeft u ook direct toegang tot allerlei uitdagende aanvullende opleidingen, zoals bijvoorbeeld Post Bachelor Register Casemanagement, Specialist Taakdelegatie of Specialist Conflicthantering en Kompas.

  Gewilde titel ROV van het Register Specialistisch Casemanagement 

  Na het behalen van uw diploma kunt u zich inschrijven bij het Register Specialistisch Casemanagement (RSC), het grootste en meest toonaangevende beroepsregister voor casemanagers. U heeft dan het recht om de titel ROV te voeren en heeft zo een streepje voor op de arbeidmarkt. Het lidmaatschap van het RSC biedt u verschillende voordelen, zoals toegang tot intervisie-groepen, een VeReFi-Nieuwsabonnement, jaarlijks een aantal gratis bijscholingsmiddagen en korting op VeReFi Kennisdagen en Congressen.

   

   

   

 • Dag 1. Introductie en Sociale wetgeving in de eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid

  Voor een casemanager is kennis van de actuele sociale wetgeving een ‘must’. Doelstelling van deze lesdag is om een stevige kennisbasis te leggen waardoor u in het werkveld straks antwoord op tal van vragen kan geven. Welke verplichtingen hebben werkgever en werknemer? Voor welke werknemers heeft een werkgever loondoorbetalingsplicht en voor welke niet? Hoe zit het met flexwerkers? Voor wie kan een werkgever subsidie krijgen? Deze eerste dag nemen we de sociale wetgeving voor de eerste twee verzuimjaren onder de loep. We behandelen de actualiteiten, zodat u weet wat er op dit moment speelt binnen ons vakgebied. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Wettelijke loondoorbetalingsverplichting werkgever bij ziekte
  • Verplichtingen van de werknemer bij ziekte
  • Vangnetregeling Ziektewet
  • Hoofdregels re-integratiesubsidies
  • Modernisering van de Ziektewet (BeZaVa)
  • WAZO
  • Participatiewet en doelgroepregister
  • Wet BQA
  • Wet verbetering poortwachter

  Onze docenten behandelen de lesstof niet alleen aan de hand van sheets en een leerboek. Gedurende de hele opleiding wordt de lesstof ook door middel van opdrachten en huiswerk aangeboden en werken de studenten samen in groepsopdrachten. Belangrijke tussentijdse actuele studie-onderwerpen worden in nieuwsbrieven en whitepapers behandeld.

  Dag 2. Sociale wetgeving in de periode na twee jaar arbeidsongeschiktheid

  Het komt helaas regelmatig voor dat een werknemer uiteindelijk 2 jaar of langer verzuimt en na 104 weken ontstaat er belangrijk aandachtsgebied voor de register-casemanager. Het leerdoel van deze lesdag is vertrouwd te raken met de thematiek rondom einde verzuim en het mogelijke begin van de arbeidsongeschiktheid. Als een werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, komt hij mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. Hoe gaat dit in zijn werk? En wat zijn de (financiële) gevolgen voor werkgever en werknemer? Dat komt deze dag aan de orde. We behandelen onder meer:

  • Wanneer komt iemand eigenlijk in de WIA?
  • Wat als een werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt bevonden?
  • Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen  (WIA)
  • Regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)
  • Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)
  • Financiële aspecten van verzuim en arbeidsongeschiktheid
  • Eigenrisicodragerschap ZW en WGA
  • Werkloosheidswet

  Uiteraard gaat u ook zelf oefenen met het berekenen van verschillende uitkeringssituaties. Dat is belangrijk om straks aan werkgever en werknemer uit te kunnen leggen welke financiële gevolgen arbeidsongeschiktheid heeft en dat werken altijd loont.

  Dag 3.  Arbeidsrecht / Communicatie & DISC

  Arbeidsrecht (dagdeel)
  Doelstelling van dit dagdeel is dat u als register-casemanager beter en meer grip krijgt op arbeidsrechtelijke aspecten in relatie tot (lang) verzuim en/of arbeidsongeschiktheid. Een (arbeidsrecht)jurist behandelt daarom de belangrijkste aandachtspunten, zoals loonopschorting of loonstop, ontslagbescherming bij ziekte, de Wet werk en zekerheid, de Wet arbeidsmarkt in balans, ontslagprocedures bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de privacyregels van de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Communicatie & DISC (dagdeel)
  Als casemanager zult u veel gesprekken voeren, dus is het belangrijk hier veel aandacht aan te besteden. Hiervoor is het goed te weten dat iedereen een voorkeurstijl heeft van communiceren. Met behulp van het DISC-model ontdekt u wat uw voorkeurstijl is en leert u andere voorkeurstijlen te herkennen, zodat u hierop kunt inspelen.

  Dag 4. De rol van de bedrijfsarts / Omgaan met psychisch arbeidsverzuim

  Rol van de bedrijfsarts (dagdeel)
  De bedrijfsarts is belangrijker dan ooit in het verzuimtraject, zeker sinds de privacywetgeving verscherpt is. Het is aan de bedrijfsarts om te bepalen welke werkzaamheden een werknemer wel en niet kan uitvoeren met zijn beperkingen. In dit dagdeel staat de vraag centraal: wat mag ik van de bedrijfsarts verwachten? Welke vragen kan ik wel en niet stellen? Hiervoor gaan we onder meer in op de functionele mogelijkhedenlijst, het vaststellen van een urenbeperking, geen benutbare mogelijkheden en de STECR-richtlijnen arbeidsconflict, psychische klachten en lage rugklachten.

  Voor de studenten die interesse hebben om inhoudelijk met de bedrijfsarts over bijvoorbeeld lichamelijke en/of psychische klachten in gesprek te gaan, hebben wij speciaal de opleiding Taakdelegatie ontwikkeld. Buiten taakdelegatie gaat u als casemanager over het medisch dossier niet met de bedrijfsarts in gesprek. In de opleiding Regie op Verzuim is het de bedoeling dat u met de bedrijfsarts in gesprek gaat over de mogelijkheden, u wordt immers opgeleid als casemanager inzetbaarheid (CMI).

  Omgaan met psychisch arbeidsverzuim (dagdeel)
  Onderwerpen als burn-out, werkstress en post traumatische stress stoornis (PTSS) zijn hot en er gaat bijna geen dag voorbij zonder berichtgeving over deze onderwerpen. In Nederland is de helft van het verzuim langer dan 13 weken verzuim op basis van psychische klachten. Driekwart hiervan is stress-gerelateerd. Uit onderzoek blijkt dat men zonder adequaat ingrijpen gemiddeld 180 dagen thuis zit. Dit kunt u voorkomen door de signalen te herkennen en in gesprek te gaan met de werknemer. Een bedrijfsarts of psycholoog vertelt u over ‘red flags’ en geeft u praktische handvatten.

  Dag 5. Kosten en baten van verzuim en re-integratie 

  Verzuim en arbeidsongeschiktheid kosten geld, veel geld. Vreemd genoeg betekent dit voor veel organisaties niet dat verzuim vanuit de financiële invalshoek een belangrijk onderwerp is. Erover praten en de kosten inzichtelijk maken en benoemen wordt vaak al als (te) confronterend ervaren. Doelstelling van dit dagdeel is dat u leert om antwoorden te vinden op onder meer de volgende vragen: Hoeveel geld is er per dag gemoeid met de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid? Hoe kunnen we de schadelast beheersen? Welke verzekeringsvormen zijn er voor verzuim en arbeidsongeschiktheid? Welke partij heeft welk financieel belang? Is er een verzuim- en re-integratiebeleid? Dit zijn belangrijke inzichten om gerichte financieringsverzoeken bij de juiste partijen neer te kunnen leggen.

  Dag 6. Casemanagement in de praktijk

  Als casemanager heeft u met diverse partijen te maken, zoals werkgever, werknemer, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, en het UWV. Deze dag gaan we in op het speelveld van de casemanager: hoe kunt u de regie voeren? We kijken naar hoe het UWV de re-integratie-inspanningen beoordeelt, wanneer een deskundigenoordeel kan worden ingezet en wanneer een vervroegde IVA kan worden aangevraagd. We bespreken veel herkenbare verzuimsituaties en u kunt ook eigen casuïstiek inbrengen.

  Daarnaast besteden we aandacht aan de samenloop van disfunctioneren, arbeidsconflict en verzuim. Hoe neemt u zelf de regie op een snelle activering van de afwezige werknemer? En welke vragen moet u daarbij stellen aan de verschillende partijen in het speelveld van verzuim? U leert alert te zijn op het voorkomen van loonsancties en zorgvuldig een overzichtelijk, goed verzuimdossier op te bouwen. En omdat u het meest leert van zelf doen, gaat u ook deze dag weer oefenen met een praktijksituatie.

  Dag  7.  Verzuimgesprekken voeren

  Verzuimgesprekken voeren is een belangrijk onderdeel van het werk van een. Sommige werknemers zullen afgeremd moeten worden omdat ze te snel weer (volledig) aan de slag willen en anderen zullen juist gemotiveerd moeten worden. Hoe pakt u dat aan? Welke vragen mag u wel en niet stellen? Hoe gaat u om met weerstand?
  Tijdens deze bijzonder actieve les koppelen we de theorie aan praktische voorbeelden. Onder begeleiding van onze docenten en speciaal hiervoor opgeleide acteurs gaat u zelf oefenen met het voeren van diverse telefoongesprekken. Zo bent u goed voorbereid op de praktijk en op het mondelinge examen.

  Dag 8. Mondeling examen / voorbereiding op het schriftelijk examen

  Mondeling examen (dagdeel)
  Het mondeling examen bestaat uit een telefoongesprek van circa 10 minuten met een trainingsacteur. Hiervoor ontvangt u van tevoren een casusbeschrijving waarin wordt aangegeven met wie u het gesprek voert en wat het doel van het gesprek is.
  Gaat uw eerste gesprek niet zo goed? Geen nood, u kunt het dezelfde dag nog een keer herkansen. Een voldoende voor het mondeling examen is de voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het schriftelijk examen.

  Voorbereiding op het schriftelijk examen (dagdeel)
  De stof van alle lessen komt dit dagdeel weer samen. We bespreken de soorten examenvragen en hoe u die aanpakt. We bespreken nogmaals hoe u een casus adequaat behandelt. Ook besteden we extra aandacht aan belangrijke berekeningen. En natuurlijk kunt u alle vragen stellen die u nog heeft, zodat u vol vertrouwen het examen ingaat.

  Al naar gelang de groepsgrootte kunnen deze dagdelen gewisseld worden.

  Examen

  De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen, bestaande uit een casus van 120 minuten. Het schriftelijk examen  wordt per laptop afgenomen. U laat hierbij zien dat u inzicht heeft in complexe verzuimdossiers, deze aan de hand van de geldende wet- en regelgeving kan analyseren en tot de juiste conclusie komt. Het examen is een open-boek-examen; alle studiematerialen en aantekeningen mogen gebruikt worden, net als de rekenmachine. Het gebruik van een mobiele telefoon of een iPad of eigen laptop is niet toegestaan.

  Na een positieve afronding van het totale examen ontvangt u het erkende diploma Regie op Verzuim van de HAN.

   

 • Wanneer u het diploma van de HAN voor de opleiding Regie op Verzuim heeft gehaald dan mag u (en uw werkgever of opdrachtgever) verwachten dat u in staat bent om de volgende zaken succesvol op te pakken en af te wikkelen:

  • de regie te nemen tussen organisatie, arbodienstverleners, verzekeraars, overige externe betrokken partijen en verzuimende medewerkers;
  • op zowel organisatie- als individueel niveau te zorgen voor inzicht in kosten, risico’s en gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid;
  • zorg te dragen voor optimaal gebruik van subsidie-, No-Risk en vangnetmogelijkheden;
  • een adequaat verzuimbeleid en –protocol te ontwikkelen;
  • de administratieve procedures en dossieropbouw vorm te geven;
  • als procesmanager van verzuim te fungeren;
  • effectieve verzuimgesprekken te voeren;
  • effectief de diverse belangen te behartigen bij in- en externe partijen;
  • de schadelast van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor de werkgever, en daardoor veelal ook voor de medewerker, te reduceren.

 • Regie op Verzuim - Papendrecht - Start: 15-04-2019Bekijk planning
  Regie op Verzuim - Ede - Start: 21-05-2019Bekijk planning
  Regie op Verzuim Summerschool - Ede - Start: 08-07-2019Bekijk planning
  Regie op Verzuim Summerschool - Ede - Start: 19-08-2019Bekijk planning
  Regie op Verzuim - Baarlo - Start: 02-09-2019Bekijk planning
  Regie op Verzuim - Ede - Start: 04-09-2019Bekijk planning
  Regie op Verzuim - Grou - Start: 10-09-2019Bekijk planning
  Regie op Verzuim - Papendrecht - Start: 12-09-2019Bekijk planning
  Regie op Verzuim - Zwolle - Start: 17-09-2019Bekijk planningDirect inschrijven
  Regie op Verzuim - Hilversum/Eemnes - Start: 19-09-2019Bekijk planning
  Regie op Verzuim - Ede - Start: 26-09-2019Bekijk planning
  Regie op Verzuim - Papendrecht - Start: 30-09-2019Bekijk planning
  Regie op Verzuim - Grou - Start: 14-10-2019Bekijk planningDirect inschrijven
  Regie op Verzuim - Papendrecht - Start: 17-10-2019Bekijk planningDirect inschrijven
  Regie op Verzuim - Baarlo - Start: 24-10-2019Bekijk planningDirect inschrijven
  Regie op Verzuim - Ede - Start: 28-10-2019Bekijk planningDirect inschrijven
  Regie op Verzuim - Hilversum/Eemnes - Start: 30-10-2019Bekijk planningDirect inschrijven
  Regie op Verzuim - Zwolle - Start: 04-11-2019Bekijk planningDirect inschrijven
  Regie op Verzuim - Papendrecht - Start: 06-11-2019Bekijk planningDirect inschrijven
  Regie op Verzuim - Zaandijk - Start: 19-11-2019Bekijk planningDirect inschrijven
  Regie op Verzuim - Ede - Start: 21-11-2019Bekijk planningDirect inschrijven
 • CS Opleidingen heeft een vooraanstaande positie in het werkveld. In de afgelopen 15 jaar hebben we meer dan 3000 casemanagers opgeleid. Onze opleidingen en de bijbehorende diploma’s worden bijzonder gewaardeerd op de arbeidsmarkt. Om dit zo te houden hebben wij gekozen voor een onafhankelijke examinering via Cylin Exameninstituut, onder toezicht van de HAN. Op deze manier wordt de kwaliteit van de examens geborgd en weet u zeker dat u een waardevol diploma behaalt.

  Keuze uit ex btw of vrij van btw

  CS Opleidingen is erkend en geregistreerd door het CRKBO. U heeft voor de factuur van de opleiding de keuze tussen een prijs ‘exclusief btw’ en een prijs ‘vrij van btw’. De prijs is ‘exclusief btw’ als uw organisatie btw terug kan vorderen van de Belastingdienst. De prijs is ‘vrij van btw’ als uw organisatie geen btw terug kan vorderen. Ook als u de opleiding privé betaalt, kunt u kiezen voor ‘vrij van btw’. De examens zijn altijd exclusief btw.

  Prijs Regie op Verzuim: € 2.495 ex btw of € 2.595 vrij van btw

  Deze prijs is inclusief lesmateriaal, catering, studentenabonnement VeReFi, studentenlidmaatschap RSC en accreditatie door de HAN. Start u binnen zes maanden na de Cursus Casemanagement met Regie op verzuim, dan ontvangt u € 250 korting op het lesgeld.

  Prijs examen via Cylin Exameninstituut Sociale Zekerheid: € 750 ex btw

  Deze prijs is inclusief de oefendag, het schriftelijk examen, het mondeling examen en het diploma van de HAN.

  • Herkansing schriftelijk examen € 395 ex btw

  Let op: Cylin is een onafhankelijk exameninstituut, waardoor de kwaliteit van het examen is geborgd. U ontvangt voor het examen dan ook een aparte factuur van Cylin.

  Betaalt u de opleiding zelf?

  Als u de opleiding privé betaalt, kunt u het beste kiezen voor ‘vrij van btw’. Het lesgeld is dan dus € 2.595. Het examen kan niet vrij van btw aangeboden worden. Hiervoor geldt het tarief van 21% btw. Het bedrag voor het examen inclusief btw is dus € 907,50.
  Studiekosten voor een toekomstig beroep zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar, vanaf een drempel van € 250. Onder studiekosten vallen zowel het lesgeld als het examengeld. De hoogte van de teruggave is afhankelijk van het tarief inkomstenbelasting waartegen het inkomen belast is en bedraagt minimaal 36,55% en maximaal 52%.

  Incompany-opleiding

  Wanneer u bijvoorbeeld 8 tot 16 mensen in één keer wilt laten opleiden, dan kan een incompany-opleiding Regie op Verzuim aantrekkelijk zijn. Wij verzorgen dan een planning op maat, waarbij u zelf zorgdraagt voor de locatie, internet, beamer en scherm, catering en parkeergelegenheid (tenminste voor de docenten). Als u een mail stuurt naar info@cs-opleidingen.nl, nemen wij contact met u op om uw wensen door te spreken.

 •  
  Augustus 2019

  Gelukkig niet alleen minder goed nieuws binnen één week. Ik heb zojuist (na 7 weken) een mooie uitslag binnen gekregen van mijn examen Casemanagement Regie op Verzuim. Yes, diploma in the pocket met een dikke 9 als cijfer. Je vroeg nog hoe ik de opleiding vond. Wat ik er goed aan vind is dat ik in een korte tijd zowel ervaring, kennis en theorie heb kunnen omzetten/opfrissen naar een mooi diploma. Ik heb de lessen gevolgd via CS Opleidingen in de vorm van de Summer School versie. De docenten zijn zeer ervaren op hun specifieke vakgebied en weten dit op een plezierige manier over te brengen. Dus mocht jezelf en of iemand hebben die dit ook wil doen, kan ik het zeker aanraden. Ik merk ook aan de reacties van de medecursisten dat zij zeer enthousiast zijn. Houd wel rekening met de hoeveelheid en de gedetailleerde leerstof. Ik zeg het niet snel maar het was behoorlijk veel.

  Rody Marsman
  Regie op Verzuim – Juni 2019

  Ik heb de opleiding als behoorlijk pittig ervaren. Het is zeer divers, alle facetten rondom verzuim komen aan bod, zelfs een rollenspel. Maar daarbij heb ik het als zeer leerzaam ervaren. Ik heb meteen mijn kennis in de praktijk kunnen brengen. Zo heb ik voor mijn werkgever – dankzij mijn studie – zo’n € 5.000 van het UWV kunnen terugvorderen wegens teveel aan doorberekende WGA-lasten.

  Nogmaals: het is een pittige opleiding, maar zeer leerzaam en de moeite waard geweest. En nu ik mijn diploma heb, ben ik heel trots op mezelf 

  Jolanda Groeneveld
  Regie op Verzuim - Mei 2019

  Ik was bijna 50 jaar en zonder noemenswaardige diploma’s dat ik zonder werk kwam te zitten.
  Ik besloot mij te laten omscholen tot casemanager bij CS- opleidingen.
  Dit is de beste keuze die ik ooit gemaakt heb. De lessen worden op een boeiende manier gegeven door docenten die hun vak verstaan.
  In november ben ik geslaagd voor ROV en in januari kon ik dankzij dit diploma aan de slag bij Robidus.
  Doordat de ROV opleiding zo naadloos aansluit bij de praktijk kon ik ondanks dat ik geen enkele ervaring had in het verzuim binnen 3 weken al zelfstandig aan de slag.
  Nu, na 4 maanden aan de slag te zijn als casemanager verzuim ben ik al gevraagd voor een andere, bredere functie binnen het bedrijf waar ze eigenlijk een ervaren senior casemanager voor zoeken.
  Mijn sleutel van dit succes?
  De solide ROV opleiding die ik heb bij CS heb genoten, gegeven door bevlogen docenten die de passie voor het casemanagement op mij hebben overgebracht.
  Van 50 jaar zonder perspectief naar 50 jaar met een prachtig ROV diploma waarmee werk voor altijd gegarandeerd is, een baan en een toekomst. Ik ben inmiddels ook gestart met mijn RCM en ben ook over deze opleiding enorm enthousiast.
  CS-opleidingen zal ik van harte bij iedereen aanbevelen die interesse heeft in het casemanagement.

  Esther Petrakis
  Regie op Verzuim – Maart 2019

  Na jaren in de financiële dienstverlening te hebben gewerkt, heb ik besloten om mij om te scholen tot Casemanager.
  CS opleidingen is naar zeggen van professionals in het vakgebied een goed aangeschreven instituut en dat heb ik ook zelf zo mogen ervaren.
  Met mijn diploma opzak kijk ik terug op een pittige periode, maar waar ik ontzettend veel van het nieuwe vakgebied heb geleerd.
  Tijdens elke les stond een ervaringsdeskundige uit het vakgebied voor de klas, die mij aan de hand van praktijkvoorbeelden en ervaringen veel heeft geleerd. CS biedt ; verdiepingen middels actualiteiten en onderzoeken, klassikaal cases oefenen, examens oefenen en het bieden van ondersteuningen waar nodig en kwaliteit.

  Bianca Daas
  Regie op Verzuim - Februari 2019

  Voor mij persoonlijk was het een zeer waardevolle aanvulling op mijn kennis.
  Fijne docenten, super lunch ( mag ook wel eens gezegd worden).
  Ik heb in de praktijk al veel kunnen toepassen.
  Ik kan CS Opleidingen van harte aanbevelen!

  Desiree Bus-Offermann
Deel op social media: