Riskmanagement Sociale Zekerheid en Inzetbaarheid (post-hbo)

Duur:
7 lesdagen plus examen
Studiebelasting:
circa 420 uur
Accreditatie:
In samenwerking met:
PE-Punten van:
   • Ontwikkeld in samenwerking met Bruis
   • Geaccrediteerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
   • Erkende opleiding tot Riskmanager sociale zekerheid (RSZ)

   Leer regie te voeren over de geldstromen sociale zekerheid in jouw organisatie

   De Post Bachelor Riskmanagement Sociale Zekerheid en Inzetbaarheid is geschikt voor wie als casemanager meer op organisatieniveau beleidsmatig actief wil zijn. Je leert te onderkennen met welke risico’s de organisatie te maken heeft op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid en hoe je hier sturing op kunt nemen. Het vraagstuk van duurzame inzetbaarheid loopt daar als rode draad doorheen. Het programma is opgebouwd vanuit drie invalshoeken: het analyseren van risico’s, het maken van beleid om met risico’s om te gaan en de vertaling van het beleid naar de praktijk.

   Analyseren van risico’s

   Allereerst is natuurlijk belangrijk dat je kunt analyseren op welke gebieden de organisatie risico’s loopt. We lichten de relevante risico’s toe en gaan in op onderwerpen als eigenrisicodragerschap, gedifferentieerde premie, verzuimcijfers en personeelsopbouw, zodat je in staat bent een gefundeerde visie op de organisatie te presenteren.

   Beleid: omgaan met risico’s

   Als je weet welke risico’s de organisatie loopt, komt de vraag: hoe kan met deze risico’s worden omgegaan? In dit deel van de opleiding komen theorieën en modellen aan de orde, die kunnen worden ingezet om verzuim en arbeidsongeschiktheidsrisico’s te beheersen. Zo krijg je inzicht in samenhang en patronen en ben je in staat een onderbouwd en weloverwogen advies te geven.

   Uitvoering: vertaling naar de praktijk

   Theorie is mooi, maar hoe vertaal je dat allemaal naar de praktijk? Ook daar besteden we uitvoerig aandacht aan, aan de hand van voorbeelden en best practises. Ook ga je in een managementgame met een groepje medestudenten aan de slag om een organisatie advies te geven.

   Duurzame inzetbaarheid

   Het beheersen en kunnen beïnvloeden van alle geldstromen rond verzuim en arbeidsongeschiktheid, is een belangrijke taak binnen een organisatie. Als dat helder is, komt duurzame inzetbaarheid in beeld. Vitaliteit en motivatie op persoonsniveau, competenties op functieniveau en leiderschap op organisatieniveau vormen de verbindende factor en komen bijna iedere les op de een of andere manier aan de orde.

   Duur van de opleiding

   De opleiding bestaat uit 7 lesdagen.  Je sluit de opleiding af met een kennistoets en presentatie van een bedrijfsonderzoek. De studiebelasting is ongeveer 420 uur, inclusief stage/praktijkervaring, de totale doorlooptijd is ongeveer 7 maanden.

   Stage

   We gaan ervan uit dat je in het veld van verzuim en/of arbeidsongeschiktheid werkzaam bent om je leerdoelen te kunnen realiseren. Is dat niet het geval, dan moet je minimaal 120 uur stage lopen om de nodige ervaring op te doen. In overleg met je opleidingsbegeleider zal een persoonlijk stage-advies voor je worden uitgewerkt.

   Voor wie?

   Je kunt zonder meer deelnemen aan deze opleiding als je minder dan 1 jaar geleden  Regie op Verzuim van CS Opleidingen hebt behaald. Is dat langer geleden? Volg dan een bijscholingsdagdeel waarin de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid behandeld worden.

   Heb je niet Regie op Verzuim gevolgd, maar een andere opleiding op het gebied van verzuimmanagement, dan dien je alsnog een (verkorte) opleiding Regie op Verzuim te volgen en het examen te maken. Het kan zijn dat je vrijstelling kunt krijgen voor enkele lesdagen. Dit wordt op maat door de onderwijskundige beoordeeld.

   PE-punten

   Geregistreerden van het Register Specialistisch Casemanagement ontvangen voor deze opleiding 25 PE-punten.

   Het recht om de titel RSZ of RCMC te voeren

   Na je studie kun je je inschrijven bij het Register Specialistisch Casemanagement: heb je eerst Regie op Verzuim gedaan en daarna de PB Riskmanagement Sociale Zekerheid en Inzetbaarheid, dan kun je je inschrijven met de titel RSZ (Riskmanager sociale zekerheid). Heb je naast de PB Riskmanagement Sociale Zekerheid en Inzetbaarheid ook de opleiding PB Register Casemanagement gedaan (dus zowel het operationele als het corporate deel), dan heb je het exclusieve recht om de titel RCMC (Register casemanager corporate) te voeren.

   Over onze kennispartner Bruis

   Bruis is als kennispartner verbonden aan CS Opleidingen. Bruis is specialist in het optimaliseren van de inzetbaarheid van medewerkers. Met haar unieke en volledig gedigitaliseerde I MOVE® methode worden werkgevers, leidinggevenden en medewerkers stapsgewijs meegenomen in hun reis gericht op het versterken van de inzetbaarheid van medewerkers. Bruis is opgericht door Nathalie Scholtes en Erwin van der Zanden. Beide zijn ze naast hun advieswerkzaamheden voor Bruis als docent verbonden aan CS Opleidingen. Door hun brede ervaring en achtergrond in onder meer de paramedische sector, Arbo- en HR advisering, managementervaring en hun expertise rondom inzetbaarheid staan ze borg voor een brede en integrale kijk op duurzame inzetbaarheid.

  • Dag 1

   Schets wettelijk kader en beleidsuitgangspunten overheid

   In dit dagdeel focussen we ons op het wettelijk kader, zoals de arbowet en cao-verplichtingen en het overheidsbeleid. We kijken naar ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en initiatieven van de overheid als Blik op Werk, de rapporten van commissie-Borstlap en de WRR, de STAP-regeling en dergelijke.

   Duurzame inzetbaarheid in de juiste context

   Wat verstaan we eigenlijk onder duurzame inzetbaarheid? Welke modellen zijn er rond gezondheid, fitheid, gezond werken, motivatie en bevlogenheid? Hoe zijn deze modellen opgebouwd en hoe kunnen ze dienen als basis voor beleid?

   Dag 2

   Riskmanagement sociale zekerheid

   Als het om schadelastbeheersing bij verzuim en arbeidsongeschiktheid gaat, kijken de meeste bedrijven naar de zogenaamde ‘harde’ risicofactoren zoals branchevergelijkingen, verzuimpercentages en meldingsfrequenties. Minstens zo belangrijk zijn echter de ‘zachte’ risicofactoren, ofwel de invloed van cultuur en gedrag. Op deze dag nemen we alle risicofactoren onder de loep en vertalen we deze factoren naar een risicoprofiel voor de organisatie.

   Dag 3

   Corporate casemanagement: kosten en baten

   Deze dag kijken we naar de financiële kant van de sociale zekerheid en hoe werkgevers optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden binnen de sociale zekerheid. Onderwerpen als de Werkhervattingskas, eigenrisicodragerschap en het nut van verzekeringen komen aan de orde.

   Dag 4

   De factor mens

   Als het gaat om verzuim, arbeidsongeschiktheid en duurzame inzetbaarheid is de mens uiteraard de belangrijkste factor. In dit dagdeel komen begrippen als vitaliteit, vakmanschap, gezond werken en eigenaarschap aan de orde. Welke samenhang is er tussen deze begrippen? En welke meetinstrumenten zijn hiervoor beschikbaar?

   De factor organisatie en leiderschap

   Naast de werknemer speelt ook de werkgever een belangrijke rol bij duurzame inzetbaarheid. In dit dagdeel kijken we naar het belang van het management en de bedrijfscultuur en hoe we deze factoren kunnen meten.

   Dag 5

   Beleid maken voor een organisatie

   De effectiviteit van beleid wordt bepaald door de combinatie van de kwaliteit van het beleid en de mate waarin het beleid wordt geaccepteerd. In een organisatie zijn altijd wel betrokkenen aan te wijzen die geraakt gaan worden door een beleidsaanpassing of nieuw beleid. Hoe neem je iedereen mee in de ontwikkeling, zodat de acceptatie maximaal is? Wie zijn de sponsors en wie de tegenstanders? Hoe ziet het krachtenveld in de organisatie eruit?

   Dag 6

   Kosten en baten rond inzetbaarheid

   Voordat een organisatie investeert in inzetbaarheid is het wenselijk dat ook helder is wat het opbrengt. Dit dagdeel leggen we uit hoe de Return on investement berekend kan worden. We behandelen verschillende berekeningsmethodieken en laten zien hoe je een logisch systeem opzet waarin kosten en baten kunnen worden gevolgd.

   Praktische invulling van beleid rond inzetbaarheid

   Hoe vertaal je beleid nu naar de praktijk? Dat laten we zien aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Je krijgt inzicht in het adviesproces, de valkuilen, het implementatietraject en de wijze waarop resultaten in beeld kunnen worden gebracht.

   Dag 7

   Managementgame

   Om echt het hele adviestraject van het begin tot het eind zelf mee te maken, doe je met een groepje een managementgame. Het adviestraject gaat over geldstromen, keuzes, beleid en implementatie. Kortom alle onderwerpen die bij een echt bedrijf spelen, kunnen aan de orde komen.

   Het traject start met een analyse op basis van de verstrekte informatie en de antwoorden op de vragen die aanvullend worden gesteld. Vanuit de analyse kom je tot conclusies en die leiden, als het goed is, tot aanbevelingen. Voor de conclusies, aanbevelingen en de eventuele implementatie zoek je naar draagvlak in de organisatie. Uiteindelijk leiden alle inspanningen tot beleid en een implementatieplan, die in een presentatie aan de directie worden toegelicht.

   Examen

   Kennistoets met open vragen

   Na dag 3 maak je een kennistoets met open vragen, waarbij je theoretische kennis wordt getoetst. Daarbij ligt de nadruk op cijfermatig inzicht en het vertalen van de cijfers in logische conclusies. In de toets komen verzuimcijfers, uitkeringen, premies, subsidies en andere financiële punten aan de orde. Zo kun je aantonen dat je grip op de geldstromen in de sociale zekerheid hebt.

   Bedrijfsonderzoek

   Gedurende de opleiding doe je een bedrijfsonderzoek bij je eigen werkgever of een andere organisatie. Je neemt de geldstromen binnen de organisatie onder de loep,  bestudeert alle relevante elementen en krijgt zo in beeld wat goed en wat minder goed gaat. Eén van de onderwerpen die niet goed gaan, ga je verder onderzoeken. Zo kom je achter de diepere redenen achter het niet-goed-gaan en op basis van die kennis kom je met conclusies en aanbevelingen. Je sluit de opleiding af met een korte presentatie van je onderzoek waarin je de beoordelaren overtuigt van de kwaliteit van je onderzoek en de urgentie van je aanbevelingen.

    

  • Toelatingseisen

   Om aan deze opleiding deel te kunnen nemen, beschik je minimaal over taalniveau B2. Dit wil zeggen dat je mondeling en schriftelijk kan omgaan met abstracte en theoretische teksten.

   Je kunt zonder meer deelnemen aan de opleiding Riskmanagement Sociale Zekerheid en Inzetbaarheid als je minder dan 1 jaar geleden Regie op Verzuim hebt behaald. Is dat langer dan 1 jaar geleden? Dan ben je verplicht een bijscholingsdagdeel te volgen, waarin de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid behandeld worden. Je kunt dan € 125 in mindering laten brengen op het lesgeld van de opleiding Riskmanagement Sociale Zekerheid en Inzetbaarheid. De route is als volgt:

   • Schrijf je in voor PB Riskmanagement Sociale Zekerheid  en Inzetbaarheid en geef in het opmerkingenveld aan op welke datum je de bijscholing volgt.
   • Schrijf je in voor de bijscholing en geef in het opmerkingenveld aan dat je je hebt ingeschreven voor de PB Riskmanagement Sociale Zekerheid en Inzetbaarheid.

   Als je een andere opleiding op het gebied van verzuimmanagement op hbo-niveau hebt gevolgd, dan dien je alsnog een (verkorte) opleiding Regie op Verzuim te volgen en het examen te maken. Het kan zijn dat je vrijstelling kunt krijgen voor enkele lesdagen. Dit wordt op maat door de onderwijskundige beoordeeld.

   Prijs opleiding Post Bachelor Riskmanagement Sociale Zekerheid en Inzetbaarheid met start in 2022: € 3.195 ex btw 

   Prijs opleiding Post Bachelor Riskmanagement Sociale Zekerheid en Inzetbaarheid met start in 2023: € 3.395 ex btw 

   Deze prijs is inclusief lesmaterialen, het vooraf beoordelen van de paper en de presentatie van de paper voor twee beoordelaars,  catering, studentenabonnement VeReFi en studentenregistratie RSC.

   Prijs schriftelijk examen via Cylin Exameninstituut : € 495 ex btw. In 2023 € 595 ex btw

   De opleiding en het examen worden via 1 gecombineerde factuur in rekening gebracht. Je ontvangt dus een factuur van € 3.195 ex btw en € 495 ex btw.

   STAP-budget

   Het is mogelijk voor deze opleiding STAP-budget aan te vragen.

   Gespreide betaling

   Werkgevers verzoeken ons toenemend om de studiekosten over de duur van de opleiding te spreiden. Hiervoor brengen wij 4% rente in rekening.

  • Na het volgen van de opleiding ben je in staat om:

   • De financiering van verzuim en arbeidsongeschiktheid in logische termen uit te leggen;
   • De beschikking werkhervattingskas of toerekening van lasten voor een organisatie te controleren;
   • De afweging te maken om wel of geen eigenrisicodrager ZW of WGA te worden;
   • De kosten, risico’s en gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid in kaart te brengen;
   • Een organisatie-analyse op te stellen en daar onderbouwde conclusies en aanbevelingen aan te koppelen;
   • Beleid te formuleren dat grip op geldstromen garandeert;
   • Inzetbaarheid als aandachtspunt voor organisatie en medewerkers te beschrijven;
   • Op individueel en organisatieniveau het belang van inzetbaarheid te duiden;
   • Binnen een organisatie beleid te ontwikkelen;
   • Binnen een organisatie draagvlak te creëren voor beleid ten aanzien van inzetbaarheid;
   • Binnen een organisatie beleid ten aanzien van inzetbaarheid te formuleren;
   • Binnen een organisatie beleid ten aanzien van inzetbaarheid te monitoren, en zo nodig bij te stellen, zodat wordt aangesloten op relevante ontwikkelingen;
   • Binnen een organisatie in kaart te brengen hoe de huidige stand van zaken ten aanzien van inzetbaarheid is, zodat een ijkpunt kan worden genoemd;
   • Binnen een organisatie de effecten van beleid te meten door kosten en baten van investeringen rond inzetbaarheid in kaart te brengen;
   • Bij medewerkers het belang van inzetbaarheid uit te leggen door de financiële consequenties van verminderde inzetbaarheid te schetsen;
   • Van medewerkers betrokkenheid en medewerking aan activiteiten rond inzetbaarheid te krijgen;
   • Binnen de organisatie een veranderingsproces rond inzetbaarheid op gang te krijgen.

    

    

  Deel op social media: