Risk Management Sociale Zekerheid (post-hbo)

Duur:
na afronding Regie op Verzuim aanvullend 7 lesdagen plus examen
Studiebelasting:
circa 280 - 400 uur
Accreditatie:
PE-Punten van:
   • Ontwikkeld in samenwerking met Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
   • Geaccrediteerd door CPION/Stichting Post HBO Nederland
   • Erkende opleiding tot Risk manager sociale zekerheid (RSZ)

   Leer regie te voeren over de geldstromen sociale zekerheid in uw organisatie

   De Post Bachelor Risk Management Sociale Zekerheid is geschikt voor wie als casemanager meer op organisatieniveau beleidsmatig actief wil zijn. U krijgt inzicht in:

   • de harde en zachte risicofactoren voor verzuim
   • hoe u de verzuiminfrastructuur analyseert
   • hoe u de beschikking Werkhervattingskas controleert
   • hoe u bepaalt of eigenrisicodragerschap wel of niet voordelig is voor uw organisatie
   • hoe u een goed verzuim- en re-integratiebeleid ontwikkelt.

   Kortom: u leert regie te voeren over de forse geldstromen sociale zekerheid in organisaties. De opleiding bestaat uit 7 lesdagen. U sluit de opleiding af met de presentatie van een bedrijfsonderzoek en een theorie-examen. De studiebelasting is ongeveer 400 uur, inclusief stage/praktijkervaring. Bij een goed resultaat ontvangt u een officieel postbachelordiploma van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Stichting Post HBO Nederland.

   Stage

   We gaan ervan uit dat u in het veld van verzuim en/of arbeidsongeschiktheid werkzaam bent om uw leerdoelen te kunnen realiseren. Is dat niet het geval, dan moet u minimaal 120 uur stage lopen om de nodige ervaring op te doen. In overleg met uw opleidingsbegeleider zal een persoonlijk stage-advies voor u worden uitgewerkt.

   Voor wie?

   U kunt zonder meer deelnemen aan deze opleiding als u minder dan 1 jaar geleden een diploma Regie op Verzuim (uitgegeven door de HAN) heeft behaald. Heeft u langer dan 1 jaar geleden uw diploma Regie op Verzuim behaald? Volg dan een bijscholingsdagdeel waarin de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid behandeld worden.

   Heeft u niet Regie op Verzuim gevolgd, maar een andere opleiding op het gebied van verzuimmanagement, dan dient u alsnog een (verkorte) opleiding Regie op Verzuim te volgen en het examen te maken. Het kan zijn dat u vrijstelling kunt krijgen voor enkele lesdagen. Dit wordt op maat door de onderwijskundige beoordeeld.

   PE-punten

   Leden van het Register Specialistisch Casemanagement ontvangen voor deze opleiding 25 PE-punten.

   Het recht om de titel RSZ of RCMC te voeren

   Na uw studie kunt u zich inschrijven bij het Register Specialistisch Casemanagement: heeft u eerst Regie op Verzuim gedaan en daarna de Post Bachelor Risk Management Sociale Zekerheid, dan kunt u zich inschrijven met de titel RSZ (Risk manager sociale zekerheid). Heeft u naast de Post Bachelor Risk Management Sociale Zekerheid ook de opleiding Post Bachelor Register Casemanagement gedaan (dus zowel het operationele als het corporate deel), dan heeft u het exclusieve recht om de titel RCMC (Register casemanager corporate) te voeren.

  • Dag 1. Projectmanagement en verzuiminfrastructuur

   Aan het einde van de opleiding wordt van u een paper verwacht waarin een praktisch, verzuim- en arbeidsongeschiktheid gerelateerd probleem wordt opgepakt. In de les gaan we in op de inhoud van de paper en het maakproces. Dus: wat bereikt u met het bedrijfsonderzoek? En welke eisen worden gesteld aan de paper ? Hoe pakt u dit bedrijfsonderzoek planmatig en doelgericht aan? En hoe rapporteert u dit in een goed verslag naar een directie zodat er echt mee aan de slag wordt gegaan?

   Omdat het maken van een paper een project is, wordt ingegaan op de do’s en don’ts van een project. Op deze manier krijgt u inzicht in een logische aanpak van een project en wordt het maken van de paper makkelijker.

   Dag 2. Risk management sociale zekerheid

   Als het om schadelastbeheersing bij verzuim en arbeidsongeschiktheid gaat, kijken de meeste bedrijven naar de zogenaamde ‘harde’ risicofactoren zoals branchevergelijkingen, verzuimpercentages en meldingsfrequenties. Minstens zo belangrijk zijn echter de ‘zachte’ risicofactoren, ofwel de invloed van cultuur en gedrag. Is er verschil in denken en doen als het gaat om bijvoorbeeld de omgang met de spelregels van de Autoriteit Persoonsgegevens of  de verzuimbegeleiding? We maken kennis met termen als obsoletie en assimilatie. Op deze dag nemen we alle risicofactoren onder de loep en vertalen we deze factoren naar een risicoprofiel voor de organisatie.

   Dag 3. Werkhervattingskas, Eigenrisicodragerschap ZW/WGA, financieel casemanagement

   Elke organisatie dient goed te controleren of de beschikking Werkhervattingskas correct is. Hoe u dit doet, leert u in deze les. Ook wordt diepgaand ingegaan op de gevolgen voor een organisatie wanneer deze kiest om eigenrisicodrager voor de Ziektewet of WGA te worden. En wat zijn de gevolgen als de organisatie juist wil teruggaan naar het UWV? Wat moet er in de organisatie allemaal geregeld worden? U krijgt handvatten voor re-integratiebeleid. Ook krijgt u inzicht in de mogelijkheden voor risico-afdekking en in alle aspecten van het financieel casemanagement op organisatie-niveau. U leert te werken met de vele praktische tools die VeReFi biedt als hulpmiddel om een beter financieel inzicht te krijgen in de geldstromen sociale zekerheid en de risico’s binnen de organisatie.

   Dag 4. Actuariële grondslagen: meetbare en niet-meetbare risico’s

   Hoewel het risico op ziekteverzuim bij werknemers klein is, kunnen de financiële consequenties groot zijn. Vaak worden de gevolgen van verzuim onderschat. Wat zijn precies de financiële gevolgen en hoe kunnen werkgevers de kosten beter beheersen?
   Deze dag krijgt u handvatten waarmee u de risico’s van verzuim in kaart kunt brengen. Zowel voor de werkgever als voor de verzekeraar. Met behulp van een eenvoudige actuariële basis ontstaat zicht op de gevolgen van verzuim. Aan bod komen onder andere herstelkansen, voorzieningen en het belang van re-integratie. Wat gebeurt er als een organisatie op de oude voet doorgaat? En welk effect heeft een actief re-integratiebeleid?

   Dag 5. Beleid maken voor een organisatie

   Beleid maken binnen een organisatie vergt meer dan een vaardige pen. Want volgens een mooie formule wordt de effectiviteit van beleid bepaald door de combinatie van de kwaliteit van het beleid en de mate waarin het beleid wordt geaccepteerd. In een organisatie zijn altijd wel betrokkenen aan te wijzen die geraakt gaan worden door een beleidsaanpassing of nieuw beleid. Hoe neem je iedereen mee in de ontwikkeling, zodat de acceptatie maximaal is? Wie zijn de sponsors en wie de tegenstanders? Hoe ziet het krachtenveld in de organisatie eruit? Relevante onderwerpen, die mede bepalen hoe effectief uw beleid wordt.

   Aan de hand van een beleidscyclus worden alle onderdelen van de cyclus toegelicht. Gedurende de dag komen steeds voorbeelden voorbij die u aan het denken en handelen zetten. Vooral inzicht in trends, boeiende theorieën en de ervaringen van andere bedrijven maken deze les interessant. Verder wordt ingegaan op de wijze waarop u uw invloed kunt benutten. Welke stijlen horen daarbij en hoe kunt u die effectief inzetten? Ook hier weer voldoende oefening om uit te proberen hoe deze theorie uitpakt in de praktijk.

   Dag 6. Juridisch casemanagement op organisatieniveau

   Kennis van arbeidsrechten inzicht in de wijze waarop zich dat vertaalt in beleid, is essentieel voor een casemanager. Op deze dag gaan we in op de volgende onderwerpen:

   • Goed werkgeverschap
   • Aansprakelijkheid van de werkgever (zorgplicht, ook voor PSA-risico’s)
   • Aanbieden passende arbeid
   • Dossiervorming
   • Beleidsregels ‘de zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens

   In groepjes gaan we jurisprudentie over arbeidsrechtelijke kwesties op organisatieniveau analyseren om te begrijpen hoe de wet in verschillende gevallen wordt toegepast en wat de overwegingen van de rechters zijn. Daarbij is de invalshoek hoe beleidsmatig met de juridische context kan worden omgegaan.

   Dag 7. Voorbereiding op het examen

   Op het examen maakt u een theorie-toets. Om u daarop voor te bereiden oefenen we in de ochtend met een financiële casus en een actualiteitencasus, zodat u gevoel krijgt voor wat u kunt  verwachten.

   In de middag gaan we in op het geven van een presentatie, als voorbereiding op de presentatie van uw bedrijfsonderzoek. Want presenteren is te leren! Dat doen we met praktische tips en korte oefeningen.

   Dag 8 en 9. Examen en presentatie bedrijfsonderzoek

   Het examen bestaat uit twee onderdelen: de presentatie van uw paper en een theoretische toets. Het examen vindt op verschillende dagen plaats.

   • De eerste examendag presenteert u de paper die u gemaakt heeft op basis van een bedrijfsonderzoek en beantwoordt u vragen van de beoordelaars. Het accent ligt hierbij op de inhoud van uw analyse.
   • De tweede examendag maakt u een theorie-examen van tweemaal 90 minuten, bestaande uit een financiële casus en een combinatiecasus van jurisprudentie, proces en actualiteiten.
  • Na afronding van de opleiding Post Bachelor Risk Management Sociale Zekerheid bent u in staat om:

   • analyses te maken van de verzuiminfrastructuur op organisatieniveau;
   • de beschikking werkhervattingskas voor een organisatie te controleren;
   • de afweging te maken om wel of geen eigenrisicodrager ZW of WGA te worden;
   • een adequaat verzuim en re-integratiebeleid te ontwikkelen, dat ook gedragen wordt door de organisatie;
   • de kosten, risico’s en gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid in kaart te brengen;
   • de juridische gevolgen van arbeidsrechtelijke kwesties in te schatten.
  • Toelatingseisen

   Om aan deze opleiding deel te kunnen nemen, beschikt u minimaal over taalniveau B2. Dit wil zeggen dat u mondeling en schriftelijk kan omgaan met abstracte en theoretische teksten.

   U kunt zonder meer deelnemen aan de opleiding Post Bachelor Risk Management Sociale Zekerheid als u minder dan 1 jaar geleden uw diploma Regie op Verzuim (uitgegeven door de HAN) heeft behaald. Heeft u langer dan 1 jaar geleden uw diploma Regie op Verzuim behaald? Dan bent u verplicht een bijscholingsdagdeel te volgen, waarin de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid behandeld worden. U kunt dan € 125 in mindering laten brengen op het lesgeld van de opleiding Risk Management Sociale Zekerheid. De route is als volgt:

   • Schrijf u in voor Post Bachelor Risk Management Sociale Zekerheid  en geef in het opmerkingenveld aan op welke datum u de bijscholing volgt.
   • Schrijf u in voor de bijscholing en geef in het opmerkingenveld aan dat u zich heeft ingeschreven voor de Post Bachelor Risk Management Sociale Zekerheid.

   Als u een andere opleiding op het gebied van verzuimmanagement op hbo-niveau heeft gevolgd, dan dient u alsnog een (verkorte) opleiding Regie op Verzuim te volgen en het examen te maken. Het kan zijn dat u vrijstelling kunt krijgen voor enkele lesdagen. Dit wordt op maat door de onderwijskundige beoordeeld.

   Investering

   CS Opleidingen is erkend en geregistreerd door het CRKBO. U heeft voor de factuur van de opleiding de keuze tussen een prijs ‘exclusief btw’ en een prijs ‘vrij van btw’. De prijs is ‘exclusief btw’ als uw organisatie btw terug kan vorderen van de Belastingdienst. De prijs is ‘vrij van btw’ als uw organisatie geen btw terug kan vorderen. Ook als u de opleiding privé betaalt, kunt u kiezen voor ‘vrij van btw’. De examens zijn altijd exclusief btw.

   Prijs opleiding Post Bachelor Risk Management Sociale Zekerheid: € 2.495 ex btw of € 2.795 vrij van btw

   Deze prijs is inclusief lesmaterialen en catering, studentenabonnement VeReFi, studentenlidmaatschap RSC en accreditatie door de HAN.

   Prijs examen via Cylin Exameninstituut Sociale Zekerheid : € 995 ex btw

   Deze prijs is inclusief het schriftelijk examen, het vooraf beoordelen van de paper en de presentatie van de paper voor twee beoordelaars en het diploma van de HAN.
   • Herkansing presentatie bedrijfsonderzoek :€ 395 ex btw
   • Herkansing schriftelijk examen: € 395 ex btw

   Let op: u ontvangt 1 factuur

   De opleiding en het examen worden via 1 gecombineerde factuur in rekening gebracht. Bent u btw-plichtig dan ontvangt u dus een factuur van € 2.495 en € 995 ex btw. Bent u niet btw-plichtig dan ontvangt u een factuur van € 2.795 en € 1.203,95 vrij van btw.

   Betaalt u de opleiding zelf?

   Als u de opleiding privé betaalt, kunt u het beste kiezen voor ‘vrij van btw’.  Het examen kan niet vrij van btw aangeboden worden. Hiervoor geldt het tarief van 21% btw. De totaalprijs voor opleiding en examen is dan € 3.998,95.
   Studiekosten voor een toekomstig beroep zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar, vanaf een drempel van € 250. Onder studiekosten vallen zowel het lesgeld als het examengeld. De hoogte van de teruggave is afhankelijk van het tarief inkomstenbelasting waartegen het inkomen belast is.

   Gespreide betaling

   Werkgevers verzoeken ons toenemend om de studiekosten over de duur van de opleiding te spreiden. Hiervoor brengen wij 4% rente in rekening.

  Deel op social media: