Post Bachelor Register Casemanagement

   • Ontwikkeld in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
   • Geaccrediteerd door CPION/Stichting Post HBO Nederland
   • Erkende opleiding tot RCM
   • Door NVvA gewaardeerd als bij- of nascholingsactiviteit met 21 punten

   Heeft u Regie op Verzuim gedaan? Dan heeft u zich het theoretische kader eigen gemaakt om de regie te voeren over verzuim- en arbeidsongeschiktheidstrajecten. U weet hoe u het grootste deel van de casussen kunt aanpakken. In de praktijk zult u echter merken dat er casussen zijn waarbij u zich achter de oren krabt. Casussen die een jarenlange geschiedenis hebben, waarbij er van alles wel of niet gebeurd is. Gedeeltelijk herstel, aangepast werk, uitval, volledig herstel, toch weer uitval, conflict enzovoorts.

   Leer voor elke casus de beste oplossing te vinden

   Hoe pakt u dit aan? Waar moet u beginnen? Uit welke scenario’s kunt u kiezen en welke gevolgen hebben die scenarios voor werkgever en werknemer? Dat leert u met de Post Bachelor Register Casemanagement. Een praktische, verdiepende opleiding, waarbij u de vaardigheden aanleert om  voor elke casus de beste oplossing te vinden. Elke lesdag gaat u aan de slag met (soms eigen) dossiers uit de praktijk om te ontdekken voor welke aanpak er is gekozen, welke andere mogelijkheden er ook waren geweest en welke keuze wellicht tot een beter resultaat geleid zou hebben. 

   Opleidingsduur 

   De opleiding bestaat uit 7 lesdagen en 2 examendagen. Op de eerste examendag doet u een assessment: u voert dan een gesprek met een trainingsacteur over een casus. Op de tweede examendag presenteert u de paper die u tijdens de opleiding gemaakt heeft over een dossieranalyse. 

   De totale studiebelasting is ongeveer 400 uur, inclusief stage/praktijkervaring. Bij een goed resultaat ontvangt u een officieel postbachelordiploma van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Stichting Post HBO Nederland. 

   Stage

   We gaan ervan uit dat u in het veld van verzuim en/of arbeidsongeschiktheid werkzaam bent om daadwerkelijk dossierervaring op te kunnen doen. Is dat niet het geval, dan moet u minimaal 120 uur stage lopen om de nodige ervaring op te doen. In overleg met uw opleidingsbegeleider zal een persoonlijk stage-advies voor u worden uitgewerkt. U gaat zelf op zoek naar een passende stageplaats.

   Voor wie?

   U kunt zonder meer deelnemen aan de opleiding Post Bachelor Register Casemanagement als u minder dan 1 jaar geleden uw diploma Regie op Verzuim (uitgegeven door de HAN) heeft behaald. Heeft u langer dan 1 jaar geleden uw diploma Regie op Verzuim behaald? Dan moet u  een bijscholingsdagdeel volgen waarin de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid behandeld worden.

   Heeft u niet Regie op Verzuim gevolgd, maar een andere opleiding op het gebied van verzuimmanagement, dan dient u alsnog een (verkorte) opleiding Regie op Verzuim te volgen en het examen te maken. Het kan zijn dat u vrijstelling kunt krijgen voor enkele lesdagen. Dit wordt op maat door de opleidingsbegeleider beoordeeld.

   PE-punten

   Leden van het Register Specialistisch Casemanagement ontvangen voor deze opleiding 25 PE-punten. Leden van de NVvA ontvangen 21 PE-punten.

   Titel RCM van het Register Specialistisch Casemanagement

   Na uw studie raden wij u aan zich in te schrijven bij het Register Specialistisch Casemanagement, het grootste en meest toonaangevende beroepsregister voor casemanagers. U heeft dan het recht om de titel RCM te voeren.

  • Dag 1.  Introductie en financiële sturing

   De eerste dag starten we met een introductie over de opleiding: wat kunt u van de opleiding verwachten en wat verwachten wij van u? Ook besteden we aandacht aan de paper die u moet schrijven: hoe pakt u dat aan, hoe formuleert u onderzoeksvragen en deelvragen?  

   Verder staat deze dag in het teken van financiële sturing. Voor een dossier kunt u vaak kiezen uit verschillende scenario’s: wel of geen interventie, wel of niet in dienst houden, wel of geen nieuw contract aanbieden, wel of geen vervroegde IVA aanvragen etc. Elk scenario heeft andere financiële gevolgen voor de betrokken partijen.  

   U leert onder meer: 

   • een doorrekening te maken van de kosten van een zieke werknemer voor de werkgever, of dit nu een flex-werknemer is of een werknemer met een vast dienstverband.  
   • een inkomensoverzicht op te stellen voor de werknemer, zodat de gevolgen van wel of niet het werk hervatten helder zijn. 
   • de financiële belangen van samenwerkingspartners te herkennen, zodat u inzicht heeft in de bronnen om interventies te financieren. 

   Hierbij mag u de hulpmiddelen van VeReFi gebruiken. Het gaat er niet om dat u zelf alle berekeningen diepgaand kunt maken, maar wel dat u de uitkomsten begrijpt en kan uitleggen aan een werkgever, werknemer of verzekeraar. 

   Dag 2. Procesmatige sturing: werkwijzer Poortwachter

   Deze dag draait om de vraag: ‘Hoe hou je grip op het proces?’ Dossiervorming gaat verder dan alleen de poortwachterstappen. Het is proactief overzien welke stappen op welk moment gezet moeten worden. Hoe realiseert u dat? Welke vragen stelt u aan welke partij? Hoe stelt u een duidelijk einddoel vast en waar moet u allemaal op letten om dit te bereiken? Wanneer zet u welke stap en hoe legt u dit goed vast?  

   In deze les ontdekt u hoe u regie neemt op het dossier zit en welke partijen hierbij betrokken zijn. Hiervoor nemen we een aantal praktijkdossiers onder de loep. We kijken naar de ‘dossierlijn’: is alles in orde (wettelijk, beleidsmatig, operationeel)? Is er voldoende aandacht besteed aan schadelastbeheersing (voorkomen loonsanctie, bekorten verzuimduur, no-risk, regres, verzekeraars, etc.) Is er voldoende gedaan om de werknemer te re-integreren? 

   Uiteraard is het belangrijk dat het dossier ook de RIV-toets van het UWV doorstaat als het tot een WIA-aanvraag komt. Daarom besteden we deze dag ook veel aandacht aan de Werkwijzer Poortwachter.

   Dag 3. Inhoudelijke sturing: FML en taak/functie-analyse

   Om het dossier inhoudelijk te kunnen sturen, wil je als casemanager scherp in beeld krijgen welke concrete mogelijkheden de werknemer nog heeft. Hiervoor is het belangrijk de juiste vragen te kunnen stellen aan de bedrijfsarts. En ook om de taal te begrijpen die de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige gebruiken binnen de FML en het AD-rapport. Wat staat er nu eigenlijk? Wat bedoelt de arbeidsdeskundige met de taak/functie-analyse? En hoe kun je dat praktisch vertalen in passende arbeid voor de betrokken medewerker? Dat gaat u deze dag leren aan de hand van dossiers en rapportages uit de praktijk.  

   Dag 4. Bestuursrechtelijke sturing:  bezwaar en beroep

   Bent u het niet eens met een beslissing van het UWV? Dan zult u in bezwaar of beroep willen gaan. Als RCM moet u zo’n procedure kunnen voorbereiden. Hoe dat in zijn werk gaat, komt deze dag aan de orde. We doorlopen de hele procedure van beslissing tot aan hoger beroep. U krijgt dus uitleg over de proceduregang bij bezwaar en beroep, het pro forma bezwaar, wie tekent bezwaar aan, vereisten aan een bezwaarschrift, de rol van de gemachtigde, kostenvergoedingen etc. Na iedere stap in de procedure gaat u aan de slag om die stap in praktische voorbeelden toe te passen. 

   Dag 5. Communicatie:  effectieve gespreksvoering

   Verzuimtrajecten verlopen niet altijd even soepel. En juist op die momenten komt het er op aan. Hoe leidt u een en ander communicatief in goede banen? Deze lesdag krijgt u uitleg over het omgaan met conflictsituaties, weerstanden en andere lastige omstandigheden. U mag voor deze dag zelf een  praktijkcasus aanleveren, zodat u hiermee kunt oefenen met een trainingsacteur 

   Dag 6. Civielrechtelijke sturing: arbeidsrecht en jurisprudentie

   Diepgaande kennis van het arbeidsrecht is essentieel binnen het werk van een casemanager. Dossiers blijven soms niet binnen de gebaande paden en dan is het aan de casemanager om het juiste pad te duiden. Denk aan het bewaken van de ketenregeling, het ontslagrecht en de berekening van de transitievergoeding. Op deze dag gaan we in op praktische problemen die u kunt tegenkomen. Wat bijvoorbeeld te doen bij ziekte en een arbeidsconflict? Of bij disfunctioneren en ziekte? Ook het opzegverbod bij ziekte wordt uitgebreid toegelicht. Daarnaast is er veel aandacht voor het aanbieden van passende arbeid is en wat te doen met het arbeidscontract na 104 weken ziekte.

   U wordt op basis van jurisprudentie en voorbeelden aan het werk gezet om te begrijpen hoe de wet in verschillende gevallen wordt toegepast. Daarbij komen overwegingen van de rechters aan de orde.

   Dag 7. Communicatie: presentatietechnieken en voorbereiding op het assessment

   Kennis hebben is belangrijk, maar het kunnen overbrengen daarvan is minstens zo belangrijk. Niet alleen in individuele gesprekssituaties, maar ook in bijvoorbeeld presentaties voor het management van een organisatie. Daarom besteden we in deze les aandacht aan presenteren. Hoe brengt u inhoudelijke kennis op een aantrekkelijke en effectieve manier over? En hoe positioneert u zich als professional? U krijgt praktische tips en we doen korte oefeningen.

   Een aantal weken na dag 7 sluit u uw opleiding af met een assessment. Tijdens dit assessment analyseert u een complexe verzuimcasus en voert u vanuit uw regierol als casemanager, een gesprek met de verzuimende medewerker, de werkgever en de bedrijfsarts. Om uzelf optimaal voor te bereiden gaat u deze trainingsdag aan de slag met verschillende casussen en bijbehorende gesprekssituaties. U oefent onderling met uw groepsgenoten. Ook is er een trainingsacteur aanwezig die op grond van het DISC-model uw gesprekspartner kan zijn.

   Dag 8 en 9. Examen: assessment en presentatie paper

   Het examen bestaat uit twee onderdelen: een assessment en de presentatie van uw paper. Het examen vindt op verschillende dagen plaats.

   • De eerste examendag staat het assessment centraal. U krijgt een casus voorgelegd, waarover u een gesprek moet voeren. Hierbij wordt beoordeeld hoe u dit gesprek aanpakt.
   • De tweede examendag presenteert u de paper die u gemaakt heeft op basis van een dossieranalyse en beantwoordt u vragen van de beoordelaars. Het accent ligt hierbij op de inhoud van uw analyse.

    

  • Na afronding van de opleiding Post Bachelor Register Casemanagement bent u in staat om een dossier procesmatig, inhoudelijk, financieel, juridisch en communicatief te sturen. Dat wil zeggen:

   • op individueel niveau te zorgen voor inzicht in kosten, risico’s en gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid;
   • onderbouwd en overtuigend een keuze te adviseren voor een scenario;
   • de FML en taak/functieanalyse te vertalen in passende arbeid;
   • proactief te overzien welke stappen op welk moment gezet moeten worden;
   • de contacten tussen organisatie, arbo-dienstverleners, verzekeraars, overige externe betrokken partijen en verzuimende medewerkers te regisseren;
   • zorg te dragen voor optimaal gebruik van subsidie- en vangnetmogelijkheden;
   • op dossierniveau onderhandelingen te voeren met externe partijen;
   • bezwaar- en beroepsprocedures voor te bereiden;
   • om te gaan met conflict- en weerstandsituaties;
   • de schadelast van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor de werkgever te reduceren.
  • Toelatingseisen

   Om aan deze opleiding deel te kunnen nemen, beschikt u minimaal over taalniveau B2. Dit wil zeggen dat u mondeling en schriftelijk kan omgaan met abstracte en theoretische teksten

   U kunt zonder meer deelnemen aan de opleiding Post Bachelor Register Casemanagement als u minder dan 1 jaar geleden uw diploma Regie op Verzuim (uitgegeven door de HAN) heeft behaald. Heeft u langer dan 1 jaar geleden uw diploma Regie op Verzuim behaald? Dan bent u verplicht een bijscholingsdagdeel te volgen, waarin de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid behandeld worden. U kunt dan € 125 in mindering laten brengen op het lesgeld van de opleiding Register Casemanagement. De route is als volgt:

   • Schrijf u in voor Post Bachelor Register Casemanagement en geef in het opmerkingenveld aan op welke datum u de bijscholing volgt.
   • Schrijf u in voor de bijscholing en geef in het opmerkingenveld aan dat u zich heeft ingeschreven voor de Post Bachelor Register Casemanagement.

   Als u een andere opleiding op het gebied van verzuimmanagement op hbo-niveau heeft gevolgd, dan dient u alsnog een (verkorte) opleiding Regie op Verzuim te volgen en het examen te maken. Het kan zijn dat u vrijstelling kunt krijgen voor enkele lesdagen. Dit wordt op maat door de onderwijskundige beoordeeld.

   Investering Post Bachelor Register Casemanagement

   CS Opleidingen is erkend en geregistreerd door het CRKBO.U heeft voor de factuur van de opleiding de keuze tussen een prijs ‘exclusief btw’ en een prijs ‘vrij van btw’. De prijs is ‘exclusief btw’ als uw organisatie btw terug kan vorderen van de Belastingdienst. De prijs is ‘vrij van btw’ als uw organisatie geen btw terug kan vorderen. Ook als u de opleiding privé betaalt, kunt u kiezen voor ‘vrij van btw’. De examens zijn altijd exclusief btw.

   Prijs opleiding Post Bachelor Register Casemanagement : € 2.495 ex btw of € 2.795 vrij van btw

   Deze prijs is inclusief lesmaterialen en catering, studentenabonnement VeReFi, studentenlidmaatschap RSC en accreditatie door de HAN.

   Prijs examen via Cylin Exameninstituut Sociale Zekerheid : € 995 ex btw

   Deze prijs is inclusief het assessment met een acteur en twee beoordelaars, de presentatie van de paper voor twee beoordelaars en het diploma van de HAN.

   • Herkansing presentatie dossieronderzoek :€ 295 ex btw
   • Herkansing assessment: € 495 ex btw

   Let op: u ontvangt 1 factuur

   De opleiding en het examen worden via 1 gecombineerde factuur in rekening gebracht. Bent u btw-plichtig dan ontvangt u dus een factuur van € 2.495 en € 995 ex btw. Bent u niet btw-plichtig dan ontvangt u een factuur van € 2.795 vrij van btw en € 1.203,95 inclusief btw.

   Betaalt u de opleiding zelf?

   Als u de opleiding privé betaalt, kunt u het beste kiezen voor ‘vrij van btw’. Het examen kan niet vrij van btw aangeboden worden. Hiervoor geldt het tarief van 21% btw. De totaalprijs voor opleiding en examen is dan € 3.998,95.
   Studiekosten voor een toekomstig beroep zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar, vanaf een drempel van € 250. Onder studiekosten vallen zowel het lesgeld als het examengeld. De hoogte van de teruggave is afhankelijk van het tarief inkomstenbelasting waartegen het inkomen belast is.

   Gespreide betaling

   Werkgevers verzoeken ons toenemend om de studiekosten over de duur van de opleiding te spreiden. Hiervoor brengen wij 4% rente in rekening.

  Deel op social media: