Post Bachelor Register Casemanagement

Duur:
na afronding Regie op Verzuim aanvullend 7 lesdagen plus examen
Studiebelasting:
circa 280 - 400 uur
Accreditatie:
PE-Punten van:
   • Ontwikkeld in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
   • Geaccrediteerd door CPION/Stichting Post HBO Nederland
   • Erkende opleiding tot RCM
   • Door NVvA gewaardeerd als bij- of nascholingsactiviteit met 21 punten

   Heb je Regie op Verzuim afgerond? Dan beheers je het theoretische kader om de regie te voeren over verzuim- en arbeidsongeschiktheidstrajecten. Je weet hoe je het grootste deel van de casussen kunt aanpakken. In de praktijk zal je echter merken dat er casussen zijn waarbij je je achter de oren krabt. Casussen die een jarenlange geschiedenis hebben, waarbij er van alles wel of niet gebeurd is. Gedeeltelijk herstel, aangepast werk, uitval, volledig herstel, toch weer uitval, conflict enzovoorts.

   Leer voor elke casus de beste oplossing te vinden

   Hoe pak je dit aan? Waar moet je beginnen? Uit welke scenario’s kun je kiezen en welke gevolgen hebben die scenarios voor werkgever en werknemer? Dat leer je met de Post Bachelor Register Casemanagement. Een praktische, verdiepende opleiding, waarbij je de vaardigheden aanleert om voor elke casus de beste oplossing te vinden. Elke lesdag ga je aan de slag met (soms eigen) dossiers uit de praktijk om te ontdekken voor welke aanpak er is gekozen, welke andere mogelijkheden er ook waren geweest en welke keuze wellicht tot een beter resultaat geleid zou hebben. 

   Opleidingsduur 

   De opleiding bestaat uit 7 lesdagen en 2 examendagen. Op de eerste examendag doe je een assessment: je voert dan een gesprek met een trainingsacteur over een casus. Op de tweede examendag presenteer je de paper die je tijdens de opleiding gemaakt hebt over een dossieranalyse. 

   De totale studiebelasting is ongeveer 400 uur, inclusief stage/praktijkervaring. Bij een goed resultaat ontvang je een officieel postbachelordiploma van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Stichting Post HBO Nederland. 

   Stage

   We gaan ervan uit dat je in het veld van verzuim en/of arbeidsongeschiktheid werkzaam bent om daadwerkelijk dossierervaring op te kunnen doen. Is dat niet het geval, dan moet je minimaal 120 uur stage lopen om de nodige ervaring op te doen. In overleg met je opleidingsbegeleider zal een persoonlijk stage-advies voor je worden uitgewerkt. Je gaat zelf op zoek naar een passende stageplaats.

   Voor wie?

   Je kunt zonder meer deelnemen aan de opleiding Post Bachelor Register Casemanagement als je minder dan 1 jaar geleden het diploma Regie op Verzuim (uitgegeven door de HAN) hebt behaald. Is dat langer dan 1 jaar geleden? Dan moet je een bijscholingsdagdeel volgen waarin de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid behandeld worden.

   Heb je niet Regie op Verzuim gevolgd, maar een andere opleiding op het gebied van verzuimmanagement, dan dien je alsnog een (verkorte) opleiding Regie op Verzuim te volgen en het examen te maken. Het kan zijn dat je vrijstelling kunt krijgen voor enkele lesdagen. Dit wordt op maat door de opleidingsbegeleider beoordeeld.

   PE-punten

   Leden van het Register Specialistisch Casemanagement ontvangen voor deze opleiding 25 PE-punten. Leden van de NVvA ontvangen 21 PE-punten.

   Titel RCM van het Register Specialistisch Casemanagement

   Na je studie kun je je inschrijven bij het Register Specialistisch Casemanagement, het grootste en meest toonaangevende beroepsregister voor casemanagers. Je hebt dan het recht om de titel RCM te voeren.

  • Dag 1.  Introductie, financiële en procesmatige sturing

   De eerste dag starten we met een introductie over de opleiding: wat kun je van de opleiding verwachten en wat verwachten wij van jou? Ook besteden we aandacht aan de paper die je moet schrijven: hoe pak je dat aan, hoe formuleer je onderzoeksvragen en deelvragen?  

   Verder staat deze dag in het teken van financiële en procesmatige sturing. Voor een dossier kun je vaak kiezen uit verschillende scenario’s: wel of geen interventie, wel of niet in dienst houden, wel of geen nieuw contract aanbieden, wel of geen vervroegde IVA aanvragen etc. Elk scenario heeft andere financiële gevolgen voor de betrokken partijen.  

   Je leert onder meer: 

   • een doorrekening te maken van de kosten van een zieke werknemer voor de werkgever, of dit nu een flex-werknemer is of een werknemer met een vast dienstverband.  
   • een inkomensoverzicht op te stellen voor de werknemer, zodat de gevolgen van wel of niet het werk hervatten helder zijn. 
   • de financiële belangen van samenwerkingspartners te herkennen, zodat je inzicht hebt in de bronnen om interventies te financieren. 

   Hierbij mag je de hulpmiddelen van VeReFi gebruiken. Het gaat er niet om dat je zelf alle berekeningen diepgaand kunt maken, maar wel dat je de uitkomsten begrijpt en kan uitleggen aan een werkgever, werknemer of verzekeraar. 

   Daarnaast besteden we aandacht aan de vraag: ‘Hoe hou je grip op het proces?’ Dossiervorming gaat verder dan alleen de poortwachterstappen. Het is proactief overzien welke stappen op welk moment gezet moeten worden. Hoe realiseer je dat? Welke vragen stel je aan welke partij? Hoe stel je een duidelijk einddoel vast en waar moet je allemaal op letten om dit te bereiken? Wanneer zet je welke stap en hoe leg je dit goed vast?

   Dag 2. Procesmatige sturing en omgaan met conflicten

   Ochtend: Werkwijzer Poortwachter
   In deze les gaan we verder in op hoe je regie neemt op het dossier en welke partijen hierbij betrokken zijn. Hiervoor nemen we een aantal praktijkdossiers onder de loep. We kijken naar de ‘dossierlijn’: is alles in orde (wettelijk, beleidsmatig, operationeel)? Is er voldoende aandacht besteed aan schadelastbeheersing (voorkomen loonsanctie, bekorten verzuimduur, no-risk, regres, verzekeraars, etc.) Is er voldoende gedaan om de werknemer te re-integreren? 

   Uiteraard is het belangrijk dat het dossier ook de RIV-toets van het UWV doorstaat als het tot een WIA-aanvraag komt. Daarom besteden we ook aandacht aan de Werkwijzer Poortwachter.

   Middag: Omgaan met conflicten
   De rol van de casemanager is om verzuim zo veel mogelijk te beperken en re-integratie zo veel mogelijk te bevorderen, zodat de kosten zo veel mogelijk worden beperkt. Als onderdeel van de procesbegeleidingsrol van de casemanager is een conflict het lastigste deel. In dit dagdeel leer je hiermee omgaan. Wat moet je als casemanager wel en vooral niet doen? Dat ga je ervaren onder leiding van twee top-mediators.

   Dag 3. Inhoudelijke sturing: FML en taak/functie-analyse

   Om het dossier inhoudelijk te kunnen sturen, wil je als casemanager scherp in beeld krijgen welke concrete mogelijkheden de werknemer nog heeft. Hiervoor is het belangrijk de juiste vragen te kunnen stellen aan de bedrijfsarts. En ook om de taal te begrijpen die de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige gebruiken binnen de FML en het AD-rapport. Wat staat er nu eigenlijk? Wat bedoelt de arbeidsdeskundige met de taak/functie-analyse? En hoe kun je dat praktisch vertalen in passende arbeid voor de betrokken medewerker? Dat ga je deze dag leren aan de hand van dossiers en rapportages uit de praktijk.  

   Dag 4. Bestuursrechtelijke sturing:  bezwaar en beroep

   Ben je het niet eens met een beslissing van het UWV? Dan zal je in bezwaar of beroep willen gaan. Als RCM moet je zo’n procedure kunnen voorbereiden. Hoe dat in zijn werk gaat, komt deze dag aan de orde. We doorlopen de hele procedure van beslissing tot aan hoger beroep. Je krijgt dus uitleg over de proceduregang bij bezwaar en beroep, het pro forma bezwaar, wie tekent bezwaar aan, vereisten aan een bezwaarschrift, de rol van de gemachtigde, kostenvergoedingen etc. Na iedere stap in de procedure ga je aan de slag om die stap in praktische voorbeelden toe te passen. 

   Dag 5. Communicatie:  effectieve gespreksvoering

   Verzuimtrajecten verlopen niet altijd even soepel. En juist op die momenten komt het er op aan. Hoe leid je een en ander communicatief in goede banen? Deze lesdag krijg je uitleg over het omgaan met conflictsituaties, weerstanden en andere lastige omstandigheden. Je mag voor deze dag zelf een praktijkcasus aanleveren, zodat je hiermee kan oefenen met een trainingsacteur 

   Dag 6. Civielrechtelijke sturing: arbeidsrecht en jurisprudentie

   Diepgaande kennis van het arbeidsrecht is essentieel binnen het werk van een casemanager. Dossiers blijven soms niet binnen de gebaande paden en dan is het aan de casemanager om het juiste pad te duiden. Denk aan het bewaken van de ketenregeling, het ontslagrecht en de berekening van de transitievergoeding. Op deze dag gaan we in op praktische problemen die je kan tegenkomen. Wat bijvoorbeeld te doen bij ziekte en een arbeidsconflict? Of bij disfunctioneren en ziekte? Ook het opzegverbod bij ziekte wordt uitgebreid toegelicht. Daarnaast is er veel aandacht voor het aanbieden van passende arbeid en wat te doen met het arbeidscontract na 104 weken ziekte.

   Dag 7. Communicatie: presentatietechnieken en voorbereiding op het assessment

   Kennis hebben is belangrijk, maar het kunnen overbrengen daarvan is minstens zo belangrijk. Niet alleen in individuele gesprekssituaties, maar ook in bijvoorbeeld presentaties voor het management van een organisatie. Daarom besteden we in deze les aandacht aan presenteren. Hoe breng je inhoudelijke kennis op een aantrekkelijke en effectieve manier over? En hoe positioneer je jezelf als professional? Je krijgt praktische tips en we doen korte oefeningen.

   Een aantal weken na dag 7 sluit je de opleiding af met een assessment. Tijdens dit assessment analyseer je een complexe verzuimcasus en voer je vanuit je regierol als casemanager, een gesprek met de verzuimende medewerker, de werkgever en de bedrijfsarts. Om jezelf optimaal voor te bereiden ga je deze trainingsdag aan de slag met verschillende casussen en bijbehorende gesprekssituaties. Je oefent onderling met je groepsgenoten. Ook is er een trainingsacteur aanwezig die op grond van het DISC-model je gesprekspartner kan zijn.

   Dag 8 en 9. Examen: assessment en presentatie paper

   Het examen bestaat uit twee onderdelen: een assessment en de presentatie van je paper. Het examen vindt op verschillende dagen plaats.

   • De eerste examendag staat het assessment centraal. Je krijgt een casus voorgelegd, waarover je een gesprek moet voeren. Hierbij wordt beoordeeld hoe je dit gesprek aanpakt.
   • De tweede examendag presenteer je de paper die je gemaakt hebt op basis van een dossieranalyse en beantwoord je vragen van de beoordelaars. Het accent ligt hierbij op de inhoud van je analyse.

    

  • Toelatingseisen

   Om aan deze opleiding deel te kunnen nemen, beschik je minimaal over taalniveau B2. Dit wil zeggen dat je mondeling en schriftelijk kan omgaan met abstracte en theoretische teksten

   Je kunt zonder meer deelnemen aan de opleiding Post Bachelor Register Casemanagement als je minder dan 1 jaar geleden het diploma Regie op Verzuim (uitgegeven door de HAN) hebt behaald. Is dat langer dan 1 jaar geleden? Dan ben je verplicht een bijscholingsdagdeel te volgen, waarin de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid behandeld worden. Je kunt dan € 125 in mindering laten brengen op het lesgeld van de opleiding Register Casemanagement. De route is als volgt:

   • Schrijf je in voor Post Bachelor Register Casemanagement en geef in het opmerkingenveld aan op welke datum je de bijscholing volgt.
   • Schrijf je in voor de bijscholing en geef in het opmerkingenveld aan dat je je hebt ingeschreven voor de Post Bachelor Register Casemanagement.

   Als je een andere opleiding op het gebied van verzuimmanagement op hbo-niveau hebt gevolgd, dan dien je alsnog een (verkorte) opleiding Regie op Verzuim te volgen en het examen te maken. Het kan zijn dat je vrijstelling kunt krijgen voor enkele lesdagen. Dit wordt op maat door de onderwijskundige beoordeeld.

   Investering Post Bachelor Register Casemanagement

   CS Opleidingen is erkend en geregistreerd door het CRKBO. Je hebt voor de factuur van de opleiding de keuze tussen een prijs ‘exclusief btw’ en een prijs ‘vrij van btw’. De prijs is ‘exclusief btw’ als je organisatie btw terug kan vorderen van de Belastingdienst. De prijs is ‘vrij van btw’ als je organisatie geen btw terug kan vorderen. Ook als je de opleiding privé betaalt, kies je voor ‘vrij van btw’. De examens zijn altijd exclusief btw.

   Prijs opleiding Post Bachelor Register Casemanagement: € 2.595 ex btw of € 2.875 vrij van btw

   Deze prijs is inclusief lesmaterialen en catering, studentenabonnement VeReFi, studentenlidmaatschap RSC en accreditatie door de HAN.

   Prijs examen via Cylin Exameninstituut Sociale Zekerheid : € 995 ex btw

   Deze prijs is inclusief het assessment met een acteur en twee beoordelaars, de presentatie van de paper voor twee beoordelaars en het diploma van de HAN.

   • Herkansing presentatie dossieronderzoek :€ 295 ex btw
   • Herkansing assessment: € 495 ex btw

   Let op: je ontvangt 1 factuur

   De opleiding en het examen worden via 1 gecombineerde factuur in rekening gebracht. Ben je btw-plichtig dan ontvang je dus een factuur van € 2.595 ex btw en € 995 ex btw. Ben je niet btw-plichtig dan ontvang je een factuur van € 2.875 en € 1.203,95 (dus € 4.078,95 in totaal).

   Studiekosten alleen nog aftrekbaar bij betaling voor 2022!

   In 2022 voert de overheid het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) in. Het STAP-budget van maximaal € 1.000 gaat de bestaande fiscale scholingsaftrek voor werknemers vervangen. Dit betekent dat je alleen nog over 2021 studiekosten voor een toekomstig beroep kunt aftrekken voor de Inkomstenbelasting. Er geldt een drempelbedrag van € 250. Onder studiekosten vallen zowel het lesgeld als het examengeld. Kortom: wil je nog profiteren van scholingsaftrek, schrijf je dan dit jaar nog in voor een opleiding!

   Gespreide betaling

   Werkgevers verzoeken ons toenemend om de studiekosten over de duur van de opleiding te spreiden. Hiervoor brengen wij 4% rente in rekening.

  • Na afronding van de opleiding Post Bachelor Register Casemanagement ben je in staat om een dossier procesmatig, inhoudelijk, financieel, juridisch en communicatief te sturen. Dat wil zeggen:

   • op individueel niveau te zorgen voor inzicht in kosten, risico’s en gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid;
   • onderbouwd en overtuigend een keuze te adviseren voor een scenario;
   • de FML en taak/functieanalyse te vertalen in passende arbeid;
   • proactief te overzien welke stappen op welk moment gezet moeten worden;
   • de contacten tussen organisatie, arbo-dienstverleners, verzekeraars, overige externe betrokken partijen en verzuimende medewerkers te regisseren;
   • zorg te dragen voor optimaal gebruik van subsidie- en vangnetmogelijkheden;
   • op dossierniveau onderhandelingen te voeren met externe partijen;
   • bezwaar- en beroepsprocedures voor te bereiden;
   • om te gaan met conflict- en weerstandsituaties;
   • de schadelast van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor de werkgever te reduceren.
  Deel op social media: