Post Bachelor Register Casemanagement

Soort opleiding:
Duur:
na afronding Regie op Verzuim aanvullend 7 lesdagen plus examen
Accreditatie:
Onder licentie van:
In samenwerking met:
PE-Punten van:
  • Ontwikkeld in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Geaccrediteerd door CPION/Stichting Post HBO Nederland
  • Erkende opleiding tot RCM
  • Door NVvA gewaardeerd als bij- of nascholingsactiviteit met 21 punten

  Met de Post Bachelor Register Casemanagement leert u de regie te nemen op het gehele verzuimproces en de daarbij betrokken externe en interne partijen aan te sturen. Bij Regie op Verzuim heeft u zich het theoretisch kader eigen gemaakt. Bij de Post Bachelor Register Casemanagement leert u hoe u uw kennis in de praktijk inzet: hoe pakt u een (complex) verzuimdossier aan, welke scenario’s kunt u kiezen en welke gevolgen hebben de verschillende scenario’s? Dit is een belangrijk inzicht, want een verkeerde keuze kan grote financiële gevolgen hebben.

  Post Bachelor Register Casemanagement is een praktische opleiding waarbij de nadruk meer ligt op regie- en communicatievaardigheden dan op rekenvaardigheden. Ideaal voor wie vooral affiniteit heeft met de persoonlijke kant van het vak en de mens achter het verzuimdossier. De opleiding bestaat uit 7 lesdagen. U sluit de opleiding af met de presentatie van een dossieranalyse en een assessment. De studiebelasting is ongeveer 400 uur, inclusief stage/praktijkervaring. Bij een goed resultaat ontvangt u een officieel postbachelordiploma van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Stichting Post HBO Nederland.

  Stage

  We gaan ervan uit dat u in het veld van verzuim en/of arbeidsongeschiktheid werkzaam bent om daadwerkelijk dossierervaring op te kunnen doen. Is dat niet het geval, dan moet u minimaal 120 uur stage lopen om de nodige ervaring op te doen. In overleg met uw opleidingsbegeleider zal een persoonlijk stage-advies voor u worden uitgewerkt.

  Voor wie?

  U kunt zonder meer deelnemen aan de opleiding Post Bachelor Register Casemanagement als u minder dan 1 jaar geleden uw diploma Regie op Verzuim (uitgegeven door de HAN) heeft behaald. Heeft u langer dan 1 jaar geleden uw diploma Regie op Verzuim behaald? Dan bent u verplicht een gratis bijscholingsdag te volgen, waarin de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen jaren behandeld worden.

  Heeft u niet Regie op Verzuim gevolgd, maar een andere opleiding op het gebied van verzuimmanagement, dan dient u alsnog een (verkorte) opleiding Regie op Verzuim te volgen en het examen te maken. Het kan zijn dat u vrijstelling kunt krijgen voor enkele lesdagen. Dit wordt op maat door de onderwijskundige beoordeeld.

  Het recht om de titel RCM of Rccm te voeren

  Na uw studie kunt u zich inschrijven bij het Register Specialistisch Casemanagement: u heeft dan het recht om de titel RCM te voeren. Het lidmaatschap van het RSC biedt u verschillende voordelen, zoals aantrekkelijke kortingen op het VeReFi-abonnement en korting op VeReFi Kennisdagen en Congressen. Daarnaast biedt het RSC de mogelijkheid van intervisie onder professionele begeleiding en een maandelijks bijscholingsprogramma.

  U kunt zich ook inschrijven bij de RNVC en heeft dan het recht de titel Rccm te voeren.

 • Dag 1. Dossiervorming

  Een werkgever moet bij de verzuimbegeleiding proactief handelen in plaats van reactief. Hoe realiseert u dat? Welke vragen moet u stellen aan welke partij? Hoe stelt u een duidelijk einddoel vast en waar moet u allemaal op letten om dit te bereiken? Wanneer moet welke stap worden gezet en hoe leggen we dit goed vast? In deze les ontdekt u hoe de regie en sturing op het dossier in elkaar zit en welke partijen erbij betrokken zijn. We kijken naar de ‘dossierlijn’: is alles in orde (wettelijk, beleidsmatig, operationeel)? Is er voldoende aandacht besteed aan schadelastbeheersing (voorkomen loonsanctie, bekorten verzuimduur, no-risk, regres, verzekeraars, etc.) Waar moet u op letten tijdens de 104 weken verzuim? Waaruit  bestaat een goed dossier? Waardoor wordt een casemanager bij de verzuimbegeleiding beïnvloed?

  Dossiervorming gaat verder dan alleen de poortwachterstappen. Het is proactief overzien welke stappen op welk moment gezet moeten worden. Daarbij is het voordeel dat goede dossiervorming ook veel tijd bespaart indien het re-integratieverslag ingeleverd dient te worden bij de WIA-aanvraag. Een goed dossier waarin de juiste stappen zijn gezet, voorkomt ook een loonsanctie of verhaalsanctie.

  Aan het einde van de opleiding laat u uw kennis zien aan de hand van een paper, waarin u een ‘complex’ dossier tegen het licht houdt. Tijdens deze eerste lesdag lichten we toe wat er van u verwacht wordt.

  Dag 2. Speelveld casemanagement

  In een verzuimtraject spelen meerdere partijen een rol. Tijdens deze dag wordt het speelveld in kaart gebracht en toegelicht wat de zienswijze en de belangen van de verschillende partijen kunnen zijn. Daarbij leert u hoe u de kwaliteit van de spelers in het veld kan beoordelen en positief kan beïnvloeden. Dit gebeurt aan de hand van bijvoorbeeld de FML (functionele mogelijkhedenlijst), een arbeidsdeskundig verslag en een verzoek tot co-financiering. Daarbij ligt de nadruk op de input die de casemanager levert en de invloed daarvan op de uitkomst van het proces.

  De rol van het UWV en daar gebruikte systemen komt ook aan de orde. Het CBBS wordt behandeld, zodat u zelf in staat bent om pre-WIA-inschattingen te maken, en dit ook kunt vragen van de professionals die u inhuurt. Centraal staat dit dagdeel:

  • Welke partijen zijn bij verzuim en arbeidsongeschiktheid betrokken?
  • Wie doet wat, waar en op welk moment?
  • Grip houden op de kwaliteit van dienstverleners in het speelveld casemanagement
  • Toetsing van arbeidsdeskundige rapporten
  • Belang van loonwaardemetingen voor passende arbeid

  In rollenspelen komt de rol van andere spelers terug en mag u aan de slag om de deskundigen op een effectieve manier aan het werk te krijgen.

  Dag 3. Juridisch casemanagement op dossierniveau

  Diepgaande kennis van het arbeidsrecht is essentieel binnen het werk van een casemanager. Dossiers blijven soms niet binnen de gebaande paden en dan is het aan de casemanager om het juiste pad te duiden. Denk aan het bewaken van de ketenregeling, het ontslagrecht en de berekening van de transitievergoeding. Op deze dag gaan we in op praktische problemen die u kunt tegenkomen. Wat bijvoorbeeld te doen bij ziekte en een arbeidsconflict? Of bij disfunctioneren en ziekte? Ook het opzegverbod bij ziekte wordt uitgebreid toegelicht. Daarnaast is er veel aandacht voor het aanbieden van passende arbeid is en wat te doen met het arbeidscontract na 104 weken ziekte.

  Gedurende de dag wordt u op basis van jurisprudentie en voorbeelden aan het werk gezet om te begrijpen hoe de wet in verschillende gevallen wordt toegepast. Daarbij komen overwegingen van de rechters aan de orde.

  Dag 4. Financiën, verzekeringen en VeReFi-tools

  U leert een doorrekening te maken van de kosten van een zieke werknemer voor de werkgever, of dit nu een flex-werknemer is of een werknemer met een vast dienstverband. Ook leert u een inkomensoverzicht op te stellen voor de werknemer indien hij wel of niet het werk hervat. Bij het inkomensplaatje moet u ook het verschil kennen tussen de inkomensrechten van een flex-werknemer en een werknemer met een vast dienstverband. Ook herkent u de financiële belangen van samenwerkingspartners en krijgt daarmee inzicht in de bronnen om interventies te financieren.

  We behandelen private WIA-verzekeringen, zoals de WGA-hiaat  en WGA-excedentverzekering. Hierbij mag u de hulpmiddelen van VeReFi gebruiken. Het gaat er niet om dat u zelf alle berekeningen diepgaand kunt maken, maar wel dat u de uitkomsten begrijpt en kan uitleggen aan een werkgever, werknemer of verzekeraar.

  De berekeningen die gedurende de dag langskomen, dienen vervolgens als basis voor het oefenen met gespreksvoering. U oefent gesprekken met betrokkenen over de kosten van instroom of de inkomensgevolgen van instroom.

  Dag 5. Bezwaar en beroep

  Gedurende de dag doorlopen we de hele procedure van beslissing tot aan hoger beroep. U krijgt dus uitleg over de proceduregang bij bezwaar en beroep, pro forma bezwaar, wie tekent bezwaar aan, vereisten aan een bezwaarschrift, de rol van de gemachtigde, kostenvergoedingen etc. Na iedere stap in de procedure, gaat u aan de slag om die stap in praktische voorbeelden toe te passen.

  Dag 6. Communicatie: effectieve gespreksvoering

  Deze dag concentreren we ons op effectieve gespreksvoering. Verzuimtrajecten verlopen niet altijd even soepel. En juist op die momenten komt het er op aan. Vandaar in deze les uitleg over het omgaan met conflictsituaties, weerstanden en andere lastige omstandigheden. Aan de hand van complexe praktijkcasussen oefent u gesprekssituaties met een trainingsacteur, waarbij het DISC-model als rode draad fungeert.

  Dag 7. Communicatie: presentatietechnieken en voorbereiding op het assessment

  Kennis hebben is belangrijk, maar het kunnen overbrengen daarvan is minstens zo belangrijk. Niet alleen in individuele gesprekssituaties, maar ook in bijvoorbeeld presentaties voor het management van een organisatie. Daarom besteden we in deze les aandacht aan presenteren. Hoe brengt u inhoudelijke kennis op een aantrekkelijke en effectieve manier over? En hoe positioneert u zich als professional? U krijgt praktische tips en we doen korte oefeningen.

  Een aantal weken na dag 7 sluit u uw opleiding af met een assessment. Tijdens dit assessment analyseert u een complexe verzuimcasus en voert u vanuit uw regierol als casemanager, een gesprek met de verzuimende medewerker, de werkgever en de bedrijfsarts. Om uzelf optimaal voor te bereiden gaat u deze trainingsdag aan de slag met verschillende casussen en bijbehorende gesprekssituaties. U oefent onderling met uw groepsgenoten. Ook is er een trainingsacteur aanwezig die op grond van het DISC-model uw gesprekspartner kan zijn.

  Dag 8 en 9. Examen: assessment en presentatie paper

  Het examen bestaat uit twee onderdelen: een assessment en de presentatie van uw paper. Het examen vindt op verschillende dagen plaats.

  • De eerste examendag staat het assessment centraal. U krijgt een casus voorgelegd, waarover u een gesprek moet voeren. Hierbij wordt beoordeeld hoe u dit gesprek aanpakt.
  • De tweede examendag presenteert u de paper die u gemaakt heeft op basis van een dossieranalyse en beantwoordt u vragen van de beoordelaars. Het accent ligt hierbij op de inhoud van uw analyse.

   

 • Na afronding van de opleiding Post Bachelor Register Casemanagement bent u in staat om:

  • de contacten tussen organisatie, arbo-dienstverleners, verzekeraars, overige externe betrokken partijen en verzuimende medewerkers te regisseren;
  • op individueel niveau te zorgen voor inzicht in kosten, risico’s en gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid;
  • zorg te dragen voor optimaal gebruik van subsidie- en vangnetmogelijkheden;
  • als procesmanager van verzuim te fungeren;
  • op dossierniveau onderhandelingen te voeren met externe partijen;
  • de schadelast van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor de werkgever te reduceren.
 • Toelatingseisen

  U kunt zonder meer deelnemen aan de opleiding Post Bachelor Register Casemanagement als u minder dan 1 jaar geleden uw diploma Regie op Verzuim (uitgegeven door de HAN) heeft behaald. Heeft u langer dan 1 jaar geleden uw diploma Regie op Verzuim behaald? Dan bent u verplicht een gratis bijscholingsdag te volgen, waarin de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen jaren behandeld worden. De eerstvolgende bijscholingsdag is op 18 december. Hoe gaat dit in zijn werk:

  1. Schrijf u in voor de opleiding en geef in het opmerkingenveld aan dat u zich ook inschrijft voor verplichte bijscholingsdag (op 18 december)
  2. Schrijf u in voor de bijscholingsdag en geef in het opmerkingenveld aan dat u zich ook inschrijft voor de opleiding Post Bachelor Register Casemanagement.

  Als u een andere opleiding op het gebied van verzuimmanagement op hbo-niveau heeft gevolgd, dan dient u alsnog een (verkorte) opleiding Regie op Verzuim te volgen en het examen te maken. Het kan zijn dat u vrijstelling kunt krijgen voor enkele lesdagen. Dit wordt op maat door de onderwijskundige beoordeeld.

  Investering Post Bachelor Register Casemanagement

  CS Opleidingen is erkend en geregistreerd door het CRKBO.U heeft voor de factuur van de opleiding de keuze tussen een prijs ‘exclusief btw’ en een prijs ‘vrij van btw’. De prijs is ‘exclusief btw’ als uw organisatie btw terug kan vorderen van de Belastingdienst. De prijs is ‘vrij van btw’ als uw organisatie geen btw terug kan vorderen. De examens zijn altijd exclusief btw.

  Prijs opleiding Post Bachelor Register Casemanagement : € 2.425 ex btw of € 2.495 vrij van btw

  Deze prijs is inclusief lesmaterialen en catering, studentenabonnement VeReFi, studentenlidmaatschap RSC en accreditatie door de HAN.

  Prijs examen via Cylin Exameninstituut Sociale Zekerheid : €795 ex btw

  Deze prijs is inclusief het assessment met een acteur en twee beoordelaars, de presentatie van de paper voor twee beoordelaars en het diploma van de HAN.

  • Herkansing presentatie dossieronderzoek :€ 295 ex btw
  • Herkansing assessment: € 495 ex btw

  Let op: Het examen wordt verzorgd door Cylin Exameninstituut Sociale Zekerheid, een onafhankelijk exameninstituut waardoor de kwaliteit van het examen is geborgd. U ontvangt voor het examen (en de eventuele herkansing) dan ook een aparte factuur van Cylin.

  Prijs totale opleiding tot RCM en RCMC

  De prijs voor de volledige leerlijn tot RCM (Regie op Verzuim en Post Bachelor Register Casemanagement)  is € 4.920 ex btw of € 5.090 vrij van btw. Voor de examens betaalt u
  € 1.385 ex btw.

  Volgt u daarnaast ook de Post Bachelor Risk Management Sociale Zekerheid, dan heeft u het recht de titel RCMC te voeren (na inschrijving bij het RSC). Het totaalbedrag voor de opleidingen bedraagt dan € 7.345 ex btw of € 7.585 vrij van btw. De totaalprijs van de examens is € 2.180 ex btw.

  Gespreide betaling

  Werkgevers verzoeken ons toenemend om de studiekosten over de duur van de opleiding te spreiden. Hiervoor brengen wij 4% rente in rekening.

Deel op social media: