Opleiding Arbeidsdeskundige (post-hbo)

Duur:
22 lesdagen
Studiebelasting:
circa 800 uur inclusief lesdagen
Accreditatie:
In samenwerking met:
   • Conform het nieuwste curriculum arbeidskundige opleidingen (CADO) met extra aandacht voor verzuim en inkomen
   • Onder toezicht van de Stichting Hobéon SKO Certificatie in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen
   • Uitstekende voorbereiding op het landelijk assessment
   • Toegang tot Register Specialistisch Casemanagement, waardoor je de titel Arbeidsdeskundige Verzuim en Inkomen (ADVI) mag voeren.

   Wat doet een arbeidsdeskundige?

   De arbeidsdeskundige beoordeelt de belastbaarheid van een (zieke) werknemer in relatie tot wat een bepaalde functie vraagt. Hoe lang moet iemand in een bepaalde functie bijvoorbeeld staan? Hoe vaak moet hij schroefbewegingen met de hand maken? Hoeveel kilo moet hij tillen? En in hoeverre kan betrokkene dat nog? Het doel van de arbeidsdeskundige is altijd om langdurige uitval te voorkomen en te zorgen voor een verantwoorde terugkeer naar werk. Aan de hand van onderzoek en overleg met bedrijfsarts, werkgever en werknemer beoordeelt de arbeidsdeskundige de mogelijkheden in het eigen werk, aangepast eigen werk en ander passend werk. Zijn er aanpassingen op de werkplek mogelijk? Welke andere werkzaamheden kan de werknemer doen? Is dat werk beschikbaar bij de werkgever? Hij onderzoekt dus welke oplossingen er zijn om terugkeer naar werk mogelijk te maken.

   Praktijkgerichte opleiding

   De Post Bachelor Register Arbeidsdeskundige is een praktijkgerichte opleiding, die natuurlijk volledig aan het verplichte curriculum CADO+ voldoet. Daarnaast besteden we extra aandacht aan verzuim en inkomen: wat zijn de financiële effecten van wel of geen werk voor zowel werknemer, werkgever en verzekeraar? En welke rol kan de arbeidsdeskundige spelen om te komen tot schadelastbeheersing voor alle partijen? De ideale opleiding dus voor iedereen die werkzaam wil zijn op het gebied van verzuim en inkomen. De doorlooptijd van de opleiding is circa 15 maanden.

   Erkende kwaliteit

   Deze leergang is opgezet met de Hogeschool Arnhem Nijmegen en geaccrediteerd door Hobéon SKO en het CPION.  Ons lesprogramma voldoet dan ook aan de laatste eisen en het allerhoogste kwaliteitsniveau. Na afronding van de opleiding (inclusief landelijk assessment) ontvang je een officieel diploma van de HAN.

   Let op: voor deze opleiding is een volwaardig hbo-diploma nodig. Dit is vereist voor de inschrijving bij de beroepsvereniging SRA en certificering.  Je dient enkele praktijkoefeningen te maken in het werkveld. Hiervoor ga je tijdens de opleiding zelf op zoek naar opdrachtgevers.

   Opname in Register Specialistisch Casemanagement

   Als je de opleiding hebt afgerond heb je toegang tot het Register Specialistisch Casemanagement (RSC). Je mag dan de titel ADVI voeren: Arbeidsdeskundige Verzuim & Inkomen. Het RSC biedt je diverse voordelen, waaronder het volgen van bijscholingen en intervisiebijeenkomsten. Voor meer informatie: www.register-rsc.nl

   PE-punten

   Geregistreerden van het Register Specialistisch Casemanagement ontvangen voor deze opleiding 25 PE-punten.

  • De opleiding is opgebouwd uit vier modules en duurt ongeveer een jaar. De modules bestaan uit verschillende lesdagen. De volgorde van de lesdagen wordt zoveel mogelijk bepaald door het (werk)proces dat de arbeidsdeskundige doorloopt. Training op het gebied van adviesvaardigheden en effectieve gespreksvoering loopt daar als rode draad doorheen.
   Iedere module bevat een aantal opdrachten en wordt afgesloten met een toets. Dit kan een presentatie zijn, een paper, een arbeidsdeskundige rapportage etc. Daarnaast loop je minimaal tien dagen mee met een geregistreerd en gecertificeerd arbeidsdeskundige. Hiervan maak je een stageverslag.

   Vier modules

   1. Wet- en regelgeving

   Als arbeidsdeskundige moet je kennis hebben van de relevante wetgeving op het gebied van sociale zekerheid. Je bent op de hoogte van subsidies, no risk en premiekortingen en kunt deze ook aanvragen. Je krijgt inzicht in de financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor werkgever en werknemer. Daarnaast komen arbeidsrechtelijke aspecten aan bod: hoe gaat het verder met de werknemer als de twee jaar loondoorbetaling voorbij zijn? We kijken onder meer naar ontslaggronden, de Wet compensatieregeling transitievergoeding en de WW.

   In het onderdeel Arbeidsomstandigheden krijg je inzicht in de Arbowet en de rol van de Ondernemingsraad. We nemen de zorgplicht van de werkgever en het arbobeleid onder de loep, waaronder het maken van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).

   Ten slotte verdiep je je in de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze biedt een uitkering als de verzekerde zijn beroep niet meer kan uitoefenen door een ongeval. Belangrijk is dan vast te stellen welke taken van zijn beroep de verzekerde niet meer kan uitoefenen. Hierbij speelt de arbeidsdeskundige een belangrijke rol.

   Module 1 wordt afgesloten met een schriftelijk examen: een meerkeuzetoets over de behandelde thema’s.

   2. Arbeid en gezondheid

   Deze module besteedt aandacht aan zowel fysieke als psychische klachten in relatie tot de mogelijkheden die iemand nog heeft.

   Bij het onderdeel ‘Mens en systeemfuncties’ wordt behandeld de essentie van de werking en functie van:
   • het houdings- en bewegingsapparaat
   • het hart, de longen en vaten
   • de hersenen en het zenuwstelsel
   • het spijsverteringsstelsel
   • de zintuigen
   Ook wordt aangegeven wat de functionele (on)mogelijkheden kunnen betekenen bij verminderd functioneren hiervan.

   Bij het onderdeel ‘Stoornissen en gevolgen’ verwerf je kennis op het gebied van psychische problematiek en de consequenties (mogelijkheden, beperkingen en randvoorwaarden) voor arbeid. Aan bod komen onder meer de volgende onderwerpen:
   • Begrippen werklast, werkbelasting en werkdruk
   • Verschil tussen psychische klachten, persoonlijkheidsstoornissen en psychiatrische aandoeningen
   • Verschillende persoonlijkheidsstoornissen en de gevolgen voor het werk

   In het onderdeel ‘Begrippenkader Functionele Mogelijkheden’ leer je hoe de medische beperkingen en kwaliteiten van de medewerker worden omgezet in een weging tussen belasting en belastbaarheid. En hoe worden de belastbaarheid van de medewerker en zijn mogelijkheden om zijn vaardigheden te vergroten vertaald naar arbeidsmogelijkheden?

   3. Arbeid en organisatie

   Deze module raakt het inhoudelijke hart van het werk van een arbeidsdeskundige en is zeer veelomvattend. We besteden onder meer aandacht aan:

   • het zelfstandig kunnen maken van een taak-functie analyse;.
   • de Functionele Mogelijkhedenlijst (opgesteld door de bedrijfsarts) en hoe deze te vertalen is naar een goede AD-rapportage;
   • de vaststelling van loonwaarden bij re-integratie en de belangen die werkgevers en werknemers daarbij hebben;
   • het Claimbeoordelings-en Borgingssysteem (CBBS): hoe werkt het systeem en hoe bepaalt het bijvoorbeeld de restverdiencapaciteit?;
   • ergonomie: je leert onder meer de belastende factoren in een functie te onderscheiden, te beoordelen of klachten van een cliënt arbeidsgerelateerd zijn en oplossingsrichtingen te benoemen;
   • loonwaarde en jobcarving.

   4. Professionalisering

   Als arbeidsdeskundige heb je een regisseursrol binnen het totale speelveld van wet- en regelgeving en procesgang. Naast inhoudelijke expertise heb je ook de vaardigheden nodig om gesprekken te voeren, verslaglegging volgens protocol te maken en het advies over te brengen zodat alle partijen er verder mee kunnen. Inzicht in communicatiestijlen maakt duidelijk waar wederzijds weerstand ontstaat en hoe daarmee omgegaan kan worden. Ook hoort bij deze module een dag voorbereiding op het landelijk assessment.

   Module 4 wordt afgesloten met een door jouzelf geschreven AD-rapportage en een eindgesprek.

   Als je alle toetsingsmomenten van de opleiding met een voldoende hebt afgesloten, mogen we je aanmelden voor het landelijk assessment. Heb je dat behaald, dan ontvang je het getuigschrift Post Bachelor Register Arbeidsdeskundige van de HAN.

    

  • Prijs opleiding Register Arbeidsdeskundige: € 9.675 ex btw  

   Deze prijs is inclusief eenmaal het landelijk assessment.

   Oud-studenten Post Bachelor Register Casemanagement kunnen voor sommige dagdelen vrijstelling krijgen: hiervoor kun je contact opnemen met ons secretariaat:
   088 203 2700.

   Het is mogelijk voor deze opleiding STAP-budget aan te vragen. Let op: Het aanvraagtijdvak van januari wordt overgeslagen. Het eerstvolgende aanvraagtijdvak start op 28 februari.

    

  • Lesdag 1. Introductie
   Lesdag 2. Speelveld arbeidsdeskundige en DISC
   Lesdag 3. Sociale wetgeving gedurende de eerste 2 jaar arbeidsongeschiktheid
   Lesdag 4. Sociale wetgeving na 2 jaar arbeidsongeschiktheid
   Lesdag 5. Arbeidsomstandigheden
   Lesdag 6. Gespreksvoering
   Lesdag 7. Organisatie en arbeid
   Lesdag 8. Mens- en systeemfuncties
   Lesdag 9. Stoornissen en gevolgen
   Lesdag 10. Functie- en taakanalyse
   Lesdag 11. Belasting en werkeisen
   Lesdag 12. Begrippenkader Functionele Mogelijkheden Lijst
   Lesdag 13. Oordeelsvorming dag 1
   Lesdag 14. Wegen belasting/belastbaarheid incl. CBBS en vaardigheden
   Lesdag 15. Ergonomie en voorzieningen
   Lesdag 16. Voorbereiding Final Assessment dag 1
   Lesdag 17. Loonwaarde en jobcarving
   Lesdag 18. Presentatie opdracht functieanalyse
   Lesdag 19. Oordeelsvorming dag 2
   Lesdag 20. Letsel en AOV
   Lesdag 21. Rapporteren
   Lesdag 22. Voorbereiding Final Assessment dag 2

    

    

  Deel op social media: