Opleiding Arbeidsdeskundige (post-hbo)

   • Conform het nieuwste curriculum arbeidskundige opleidingen (CADO) met extra aandacht voor verzuim en inkomen
   • Onder toezicht van de Stichting Hobéon SKO Certificatie in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen
   • Door CPION/Stichting Post HBO Nederland erkend als Post HBO-registeropleiding
   • Uitstekende voorbereiding op het landelijk assessment
   • Toegang tot Register Specialistisch Casemanagement, waardoor u de titel Arbeidsdeskundige Verzuim en Inkomen (ADVI) mag voeren
   • Als u wilt wordt u direct opgeleid tot gecertificeerd Loonwaarde Expert

   Wat doet een arbeidsdeskundige?

   De arbeidsdeskundige beoordeelt de belastbaarheid van een (zieke) werknemer in relatie tot wat een bepaalde functie vraagt. Hoe lang moet iemand in een bepaalde functie bijvoorbeeld staan? Hoe vaak moet hij schroefbewegingen met de hand maken? Hoeveel kilo moet hij tillen? En in hoeverre kan betrokkene dat nog? Het doel van de arbeidsdeskundige is altijd om langdurige uitval te voorkomen en te zorgen voor een verantwoorde terugkeer naar werk. Aan de hand van onderzoek en overleg met bedrijfsarts, werkgever en werknemer beoordeelt de arbeidsdeskundige de mogelijkheden in het eigen werk, aangepast eigen werk en ander passend werk. Zijn er aanpassingen op de werkplek mogelijk? Welke andere werkzaamheden kan de werknemer doen? Is dat werk beschikbaar bij de werkgever? Hij onderzoekt dus welke oplossingen er zijn om terugkeer naar werk mogelijk te maken.

   Praktijkgerichte opleiding

   De Post Bachelor Register Arbeidsdeskundige is een praktijkgerichte opleiding, die natuurlijk volledig aan het verplichte curriculum CADO+ voldoet. Daarnaast besteden we extra aandacht aan verzuim en inkomen: wat zijn de financiële effecten van wel of geen werk voor zowel werknemer, werkgever en verzekeraar? En welke rol kan de arbeidsdeskundige spelen om te komen tot schadelastbeheersing voor alle partijen? De ideale opleiding dus voor iedereen die werkzaam wil zijn op het gebied van verzuim en inkomen.

   Uniek: gratis opleiding tot Loonwaarde Expert

   Uniek is bovendien dat u tijdens uw opleiding gratis kunt deelnemen aan de driedaagse opleiding Loonwaarde Expert, in samenwerking met Dariuz. Loonwaardemetingen zijn een onmisbaar instrument om grip te krijgen op (dis)functioneren, de WIA-prognose te onderbouwen en duidelijke keuzes te maken bij re-integratie. Daarom bieden wij u de gelegenheid te leren zelf loonwaardemetingen te doen. Zo kunt u een gedegen advies geven over de ontwikkeling van de werknemer en de duurzaamheid van een plaatsing.

   Erkende kwaliteit

   Deze leergang is opgezet met de Hogeschool Arnhem Nijmegen en geaccrediteerd door Hobéon SKO en het CPION.  Ons lesprogramma voldoet dan ook aan de laatste eisen en het allerhoogste kwaliteitsniveau. Na afronding van de opleiding (inclusief landelijk assessment) ontvangt u een officieel diploma van de Stichting Post HBO Nederland en de HAN. Onze opleiding is een van de drie enige erkende postbacheloropleidingen op dit gebied in Nederland.

   Let op: voor deze opleiding is een volwaardig hbo-diploma vereist. Voor de inschrijving bij de beroepsvereniging NVvA en certificering is het belangrijk dat u minimaal twee jaar werkervaring heeft en een opdrachtgever bij wie u praktijkopdrachten kunt uitvoeren.

   Opname in Register Specialistisch Casemanagement

   Als u de opleiding heeft afgerond heeft u toegang tot het Register Specialistisch Casemanagement (RSC). U mag dan de titel ADVI voeren: Arbeidsdeskundige Verzuim & Inkomen. Het RSC biedt u diverse voordelen, waaronder het volgen van bijscholingsavonden en intervisiebijeenkomsten. Voor meer informatie: www.register-rsc.nl

   PE-punten

   Leden van het Register Specialistisch Casemanagement ontvangen voor deze opleiding 25 PE-punten.

  • De opleiding is opgebouwd uit vier modules en duurt ongeveer een jaar. De modules bestaan uit verschillende lesdagen. De volgorde van de lesdagen wordt zoveel mogelijk bepaald door het (werk)proces dat de arbeidsdeskundige doorloopt. Vaardigheidstraining op het gebied van adviesvaardigheden, effectieve gespreksvoering en intervisie loopt daar als rode draad doorheen.
   Iedere module bevat een aantal opdrachten en wordt afgesloten met een praktijktoets. Dit kan een presentatie zijn, een paper, een arbeidsdeskundige rapportage etc. Daarnaast loopt u minimaal tien dagen mee met een geregistreerd en gecertificeerd arbeidsdeskundige. Hiervan maakt u een stageverslag.

   Vier modules

   1. Wet- en regelgeving

   Als arbeidsdeskundige moet u kennis hebben van de relevante wetgeving op het gebied van sociale zekerheid. U bent op de hoogte van subsidies, no risk en premiekortingen en kunt deze ook aanvragen. U krijgt inzicht in de financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor werkgever en werknemer. Daarnaast komen arbeidsrechtelijke aspecten aan bod: hoe gaat het verder met de werknemer als de twee jaar loondoorbetaling voorbij zijn? We kijken onder meer naar ontslaggronden, de Wet compensatieregeling transitievergoeding en de WW.

   In het onderdeel Arbeidsomstandigheden krijgt u inzicht in de Arbowet en de rol van de Ondernemingsraad. We nemen we zorgplicht van de werkgever en het arbobeleid onder de loep, waaronder het maken van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).

   Ten slotte verdiept u zich in de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze biedt een uitkering als de verzekerde zijn beroep niet meer kan uitoefenen door een ongeval. Belangrijk is dan vast te stellen welke taken van zijn beroep de verzekerde niet meer kan uitoefenen. Hierbij speelt de arbeidsdeskundige een belangrijke rol.

   Module 1 wordt afgesloten met een schriftelijk examen: een meerkeuzetoets over de behandelde thema’s.

   2. Arbeid en gezondheid

   Deze module besteedt aandacht aan zowel fysieke als psychische klachten in relatie tot de mogelijkheden die iemand nog heeft.

   Bij het onderdeel ‘Mens en systeemfuncties’ wordt behandeld de essentie van de werking en functie van:
   • het houdings- en bewegingsapparaat
   • het hart, de longen en vaten
   • de hersenen en het zenuwstelsel
   • het spijsverteringsstelsel
   • de zintuigen
   Ook wordt aangegeven wat de functionele (on)mogelijkheden kunnen betekenen bij verminderd functioneren hiervan.

   Bij het onderdeel ‘Stoornissen en gevolgen’ verwerft u kennis op het gebied van psychische problematiek en de consequenties (mogelijkheden, beperkingen en randvoorwaarden) voor arbeid. Aan bod komen onder meer de volgende onderwerpen:
   • Begrippen werklast, werkbelasting en werkdruk
   • Verschil tussen psychische klachten, persoonlijkheidsstoornissen en psychiatrische aandoeningen
   • Verschillende persoonlijkheidsstoornissen en de gevolgen voor het werk

   In het onderdeel ‘Belastbaarheid en vaardigheden’ leert u hoe u medische beperkingen en de kwaliteiten van de medewerker omzet in een goede weging tussen belasting en belastbaarheid. En hoe vertaalt u de belastbaarheid van de medewerker en zijn mogelijkheden om zijn vaardigheden te vergroten naar arbeidsmogelijkheden?

   3. Arbeid en organisatie

   Deze module raakt het inhoudelijke hart van het werk van een arbeidsdeskundige en is zeer veelomvattend. We besteden onder meer aandacht aan:

   • het zelfstandig kunnen maken van een taak-functie analyse;.
   • de Functionele Mogelijkhedenlijst (opgesteld door de bedrijfsarts) en hoe deze te vertalen is naar een goede AD-rapportage;
   • de vaststelling van loonwaarden bij re-integratie en de belangen die werkgevers en werknemers daarbij hebben;
   • het Claimbeoordelings-en Borgingssysteem (CBBS): hoe werkt het systeem en hoe bepaalt het bijvoorbeeld de restverdiencapaciteit?;
   • ergonomie: u leert onder meer de belastende factoren in een functie te onderscheiden, te beoordelen of klachten van een cliënt arbeidsgerelateerd zijn en oplossingsrichtingen te benoemen.

   Module 3 wordt afgesloten met een presentatie van een door u uit te voeren AD-onderzoek. Ook maakt u hieraan voorafgaand een formatieve opdracht.

   4. Professionalisering

   Als arbeidsdeskundige heeft u een regisseursrol binnen het totale speelveld van wet- en regelgeving en procesgang. Naast inhoudelijke expertise heeft u ook de vaardigheden nodig om gesprekken te voeren, verslaglegging volgens protocol te maken en het advies over te brengen zodat alle partijen er verder mee kunnen. Inzicht in communicatiestijlen maakt duidelijk waar wederzijds weerstand ontstaat en hoe daarmee omgegaan kan worden. Ook hoort bij deze module een dag voorbereiding op het landelijk assessment.

   Module 4 wordt afgesloten met de presentatie van een door uzelf geschreven AD-rapportage en een eindgesprek.
   Als u alle vier toetsingsmomenten en het stageverslag met een voldoende heeft afgesloten, mogen we u aanmelden voor het landelijk assessment. Heeft u dat behaald, dan ontvangt u het diploma Post Bachelor Register Arbeidsdeskundige van de HAN en de stichting Post HBO.

    

  • Lesdag 1. Introductie en speelveld van de arbeidsdeskundige
   Lesdag 2. Sociale wetgeving gedurende de eerste 2 jaar arbeidsongeschiktheid
   Lesdag 3. Sociale wetgeving na 2 jaar arbeidsongeschiktheid
   Lesdag 4. Arbeidsomstandigheden
   Lesdag 5. Gespreksvoering
   Lesdag 6. Meerkeuzetoets
   Lesdag 7. Van missie naar output
   Lesdag 8. Mens- en systeemfuncties
   Lesdag 9. Functie- en taakanalyse
   Lesdag 10. Belasting en werkeisen
   Lesdag 11. Stoornissen en gevolgen
   Lesdag 12. Belastbaarheid en vaardigheden
   Lesdag 13. Oordeelsvorming en rapportage 1
   Lesdag 14. Wegen belasting/belastbaarheid
   Lesdag 15. Ergonomie en voorzieningen
   Lesdag 16. Intervisie
   Lesdag 17. Loonwaarde en jobcarving
   Lesdag 18. Presentatie A&O
   Lesdag 19. Oordeelsvorming & rapportage 2
   lesdag 20. Letsel en AOV
   Lesdag 21. Voorbereiding AD-rapportage schrijven en leren presenteren
   Lesdag 22. Ingeleverde AD-rapportage presenteren en eindgesprek
   Lesdag 23. Voorbereiding landelijk assessment

    

    

  • CS Opleidingen is erkend en geregistreerd door het CRKBO. U heeft voor de factuur van de opleiding de keuze tussen een prijs ‘exclusief btw’ en een prijs ‘vrij van btw’. De prijs is ‘exclusief btw’ als uw organisatie btw terug kan vorderen van de Belastingdienst. De prijs is ‘vrij van btw’ als uw organisatie geen btw terug kan vorderen. Ook als u de opleiding privé betaalt, kunt u kiezen voor ‘vrij van btw’.

   Prijs opleiding Register Arbeidsdeskundige: € 9.195 ex btw  of € 9.995 vrij van btw. 

   Deze prijs is inclusief eenmaal het landelijk assessment en als u wilt de driedaagse opleiding Loonwaarde Expert

   Oud-studenten Post Bachelor Register Casemanagement kunnen voor sommige dagdelen vrijstelling krijgen: hiervoor kunt u contact opnemen met ons secretariaat:
   088 203 2700.

   Betaalt u de opleiding zelf?
   Studiekosten voor een toekomstig beroep zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar, vanaf een drempel van € 250. Onder studiekosten vallen zowel het lesgeld als het examengeld. De hoogte van de teruggave is afhankelijk van het tarief inkomstenbelasting waartegen het inkomen belast is.

  Deel op social media: