Post Bachelor Register Arbeidsdeskundige

  • Conform het nieuwste curriculum arbeidskundige opleidingen (CADO) met extra aandacht voor verzuim en inkomen
  • Onder toezicht van de Stichting Hobéon SKO Certificatie in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen
  • Door CPION/Stichting Post HBO Nederland erkend als Post HBO-registeropleiding
  • Uitstekende voorbereiding op het landelijk assessment
  • Toegang tot Register Specialistisch Casemanagement, waardoor u de titel Arbeidsdeskundige Verzuim en Inkomen (ADVI) mag voeren
  • Als u wilt wordt u direct opgeleid tot gecertificeerd Loonwaarde Expert

   

  Wat doet een arbeidsdeskundige?

  Arbeidsdeskundigen beoordelen zieke of arbeidsongeschikte werknemers op hun belastbaarheid in relatie tot hun inkomen. Aan de hand van onderzoek en overleg met bedrijfsarts, werkgever en werknemer beoordeelt de arbeidsdeskundige de mogelijkheden in het eigen werk, aangepast eigen werk en ander passend werk. Via maatwerkoplossingen zorgt hij/zij ervoor dat een werknemer zo snel en goed mogelijk kan terugkeren in het arbeidsproces.

  Wat maakt onze leergang bijzonder?

  Het lesmateriaal is ontwikkeld door professionals vanuit de wereld van arbeidsdeskundigen, bedrijfskundigen en casemanagers. U krijgt les van topdocenten die gepokt en gemazeld zijn in de praktijk.  Het lesprogramma voldoet volledig aan het verplichte curriculum CADO+; daarnaast besteden we extra aandacht aan verzuim en inkomen: wat zijn de financiële effecten van wel of geen werk voor zowel werknemer, werkgever en verzekeraar? En welke rol kan de arbeidsdeskundige spelen om te komen tot schadelastbeheersing voor alle partijen? De ideale opleiding dus voor iedereen die werkzaam wil zijn op het gebied van verzuim en inkomen.

  Uniek is bovendien dat u tijdens uw opleiding gratis kunt deelnemen aan de driedaagse opleiding Loonwaarde Expert, in samenwerking met Dariuz. Loonwaardemetingen zijn een onmisbaar instrument om grip te krijgen op (dis)functioneren, de WIA-prognose te onderbouwen en duidelijke keuzes te maken bij re-integratie. Daarom bieden wij u de gelegenheid te leren zelf loonwaardemetingen te doen. Zo kunt u een gedegen advies geven over de ontwikkeling van de werknemer en de duurzaamheid van een plaatsing.

  Erkende kwaliteit

  Deze leergang is opgezet met de Hogeschool Arnhem Nijmegen en geaccrediteerd door Hobéon SKO en het CPION. Wij hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de nieuwste CADO+- eindtermen. Ons lesprogramma voldoet dan ook aan de laatste eisen en het allerhoogste kwaliteitsniveau. Na afronding van de opleiding ontvangt u een officieel diploma van de Stichting Post HBO Nederland en de HAN. Onze opleiding is een van de drie enige erkende postbacheloropleidingen op dit gebied in Nederland.

  Let op: voor deze opleiding is een volwaardig hbo-diploma vereist. Voor de inschrijving bij de beroepsvereniging NVvA en certificering is het belangrijk dat u minimaal twee jaar werkervaring heeft en een opdrachtgever bij wie u praktijkopdrachten kunt uitvoeren.

  Opname in Register Specialistisch Casemanagement

  Als u de opleiding heeft afgerond heeft u toegang tot het Register Specialistisch Casemanagement (RSC). U mag dan de titel ADVI voeren: Arbeidsdeskundige Verzuim & Inkomen. Het RSC biedt u diverse voordelen, waaronder het volgen van bijscholingsavonden en intervisiebijeenkomsten. Voor meer informatie: www.register-rsc.nl

   

   

   

 • De opleiding is opgebouwd uit zeven modules en duurt anderhalf tot twee jaar. Iedere module wordt afgesloten met een praktijktoets. Dit kan een presentatie zijn, een paper, een arbeidsdeskundige rapportage etc. Daarnaast loopt u minimaal tien dagen mee met een gediplomeerd Arbeidsdeskundige. De opleiding wordt afgesloten met een eindexamen; deze bestaat uit een kennistoets over de theorie van de behandelde thema’s. Op het eindexamen presenteert u ook een door uzelf samengestelde AD-rapportage.

  Zeven modules

  1. Wet- en regelgeving

  Als arbeidsdeskundige moet u kennis hebben van de relevante wetgeving op het gebied van sociale zekerheid. U bent op de hoogte van subsidies, no risk en premiekortingen en kunt deze ook aanvragen. U krijgt inzicht in de financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor werkgever en werknemer. Ook verkrijgt u basiskennis van de arbeidsrechtelijk aspecten bij re-organisaties, verzuim en ontslag, zodat u werkgever en werknemer kunt adviseren.

  2. Veiligheidskunde en integraal gezondheidsmanagement

  Deze module behandelt hoe organisaties veilig ingericht kunnen worden. U krijgt kennis over de arbowetgeving en de wet- en regelgeving rond arbeidsongevallen en beroepsziekten. U leert een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) te begrijpen en te beoordelen. Ook leert u de verzuiminfrastructuur van een bedrijf te inventariseren en analyseren. U herkent patronen en ontwikkelingen in een bedrijf en haar omgeving die van invloed zijn op het gezondheidsmanagement en kan daarover ook adviseren.

  3. Belasting-belastbaarheid

  Deze module raakt het inhoudelijke hart van het werk van een arbeidsdeskundige en is zeer veelomvattend. We besteden onder meer aandacht aan:

  • het zelfstandig kunnen maken van een taak-functie analyse;.
  • de Functionele mogelijkhedenlijst (opgesteld door de bedrijfsarts) en hoe deze te vertalen is naar een goede AD-rapportage;
  • de vaststelling van loonwaarden bij re-integratie en de belangen die werkgevers, werknemers daarbij hebben;
  • het Claimbeoordelings-en Borgingssysteem (CBBS): hoe werkt het systeem en hoe bepaalt het bijvoorbeeld de restverdiencapaciteit?;
  • ergonomie: u leert onder meer de belastende factoren in een functie te onderscheiden, te beoordelen of klachten van een cliënt arbeidsgerelateerd zijn en oplossingsrichtingen te benoemen.

  4. Medische aspecten en functionele mogelijkheden

  U verwerft kennis op het gebied van psychische en fysieke problematiek en de gevolgen voor arbeid. U krijgt inzicht in de begrippen werklast, werkbelasting en werkdruk. Ook krijgt u zicht op werkgerelateerde stoornissen, aandachtspunten bij re-integratie en de functionele mogelijkheden van mensen met autisme.

  5. Regie- en adviesvaardigheden

  Als arbeidsdeskundige heeft u een regisseursrol binnen het totale speelveld van wet- en regelgeving en procesgang. Naast inhoudelijke expertise heeft u ook de vaardigheden nodig om gesprekken te voeren, verslaglegging volgens protocol te maken en het advies over te brengen zodat alle partijen er verder mee kunnen. Inzicht in communicatiestijlen maakt duidelijk waar wederzijds weerstand ontstaat en hoe daarmee omgegaan kan worden.

  6. Bedrijfskunde

  U krijgt inzicht in de organisatiestructuur aan de hand van het 7S-model. Vervolgens kunt u een organisatie in kaart brengen, de werkplek van een medewerker binnen de organisatie positioneren en alternatieve werkplekken en mogelijkheden herkennen.

  7. Praktijk en intervisie

  Tijdens de intervisiebijeenkomsten kunt u met uw medestudenten en de intervisiebegeleider zaken bespreken waar u tegenaan loopt tijdens uw studie of stage.

 • Lesdag 1. Introductieprogramma
  Lesdag 2. De AD in zijn regisseursrol / Speelveld van partijen en positie van de AD
  Lesdag 3. Sociale wetgeving
  Lesdag 4. Functionele Mogelijkhedenlijst (FML)
  Lesdag 5. Belastbaarheidssystemen & taak-en functieanalyse
  Lesdag 6. Bedrijfskunde en ondernemerschap
  Lesdag 7. Arbowet en veiligheidskunde, Wet Verbetering Poortwachter
  Lesdag 8. Analyseren en rapporteren
  Lesdag 9. Belastbaarheidssystemen & taak-en functieanalyse
  Lesdag 10. Bedrijfseconomische doorvertaling / Mens, werk en inkomen, incl. arbeidsrecht
  Lesdag 11. Intervisie en coaching
  Lesdag 12. Communicatiestijlen, gesprekstechnieken, DISC
  Lesdag 13. Loonwaardebepaling
  Lesdag 14. Ergonomie en practicum
  Lesdag 15. Bedrijfskunde en ondernemerschap / Luisteren, Samenvatten, Doorvragen
  Lesdag 16. CBBS
  Lesdag 17. Re-integratie en de rol van de AD
  Lesdag 18. Integraal gezondheidsmanagement / Letselschade
  Lesdag 19. Fysieke klachten in relatie tot de mogelijkheden
  Lesdag 20. Psychische klachten
  Lesdag 21. Integratie over alle onderdelen / Intervisie
  Lesdag 22. Participatiewet, WGA-last en premie Whk berekenen/ voorbereiding assessment landelijk examen
  Lesdag 23. AOV / Praktijktoepassing bedrijfskunde
  Lesdag 24. Proefexamen/ bespreken proefexamen
  Lesdag 25. Eindexamen: Kennistoets
  Lesdag 26. Eindexamen: presenteren AD-rapportage

   

 • CS Opleidingen is erkend en geregistreerd door het CRKBO. U heeft voor de factuur van de opleiding de keuze tussen een prijs ‘exclusief btw’ en een prijs ‘vrij van btw’. De prijs is ‘exclusief btw’ als uw organisatie btw terug kan vorderen van de Belastingdienst. De prijs is ‘vrij van btw’ als uw organisatie geen btw terug kan vorderen.

  Opleiding Register Arbeidsdeskundige
  € 8.795 ex btw (inclusief eenmaal het landelijk assessment en als u wilt de driedaagse opleiding Loonwaarde Expert)
  € 8.895 vrij van btw (inclusief eenmaal het landelijk assessment en als u wilt de driedaagse opleiding Loonwaarde Expert)

  Oud-studenten Post Bachelor Register Casemanagement kunnen voor sommige dagdelen vrijstelling krijgen: hiervoor kunt u contact opnemen met ons secretariaat:
  055 843 54 10.

   

Deel op social media: