Casemanager Taakdelegatie

Duur:
8 lesdagen inclusief examen
Accreditatie:
Onder licentie van:
 • In de verzuimbegeleiding speelt de bedrijfsarts een belangrijke rol: alleen de bedrijfsarts kan bepalen of een medewerker ziek is en wat hij eventueel nog wel kan doen. Gezondheidsgegevens mogen onder geen beding bij de leidinggevende en de casemanager regievoering komen en zij mogen nooit zelf beslissen welke werkzaamheden een werknemer nog wel kan doen.

  Omdat er een fors tekort is aan bedrijfsartsen heeft dit geleid tot de opkomst van een nieuw soort casemanager: de casemanager taakdelegatie. Deze werkt onder toezicht en verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts en mag onder strikte voorwaarden wel meer weten over de (medische) situatie van de werknemer. Dit heeft als voordeel dat de casemanager taakdelegatie de eerste uitvraag na een ziekmelding kan doen: wat is er aan de hand? Zo wordt snel duidelijk of een vroege inzet van de bedrijfsarts noodzakelijk is of wellicht een andere interventie. En omdat de casemanager taakdelegatie meer inzicht heeft in wat er aan de hand is, kan hij antwoord geven op de vragen van de leidinggevende die wil weten welke werkzaamheden de verzuimende werknemer nog wel zou kunnen doen. Kortom, de casemanager taakdelegatie kan helpen een vliegende start te maken met de re-integratie.

  In 8 dagen een nieuwe carrière

  Wilt u casemanager taakdelegatie worden? Een prachtig beroep waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt? Met deze opleiding Casemanager Taakdelegatie (CMTD) gaan er deuren voor u open.

  In 8 lesdagen leert u:
  • welke rechten en verplichtingen werkgevers en werknemers hebben bij verzuim en arbeidsongeschiktheid;
  • de relevante sociale wetgeving op gebied van Ziektewet, WAO, WIA, Wet verbetering poortwachter, Werkloosheidswet, Participatiewet etc.
  • hoe u werkt binnen de toegestane kaders van de AVG ( en dus van de Autoriteit Persoonsgegevens);
  • de relevante aspecten van het arbeidsrecht rondom verzuim;
  • het speelveld rondom verzuim en de rol van de diverse partijen;
  • wat het verschil is tussen een casemanager taakdelegatie en een casemanager werkgever regievoering;
  • hoe u telefonisch een effectief gesprek voert met verzuimende werknemers;
  • hoe u aan de hand van een vragenlijst de werknemer kunt activeren om na te denken over de mogelijkheden in werkhervatting;

  Voor wie?

  Casemanager Taakdelegatie is een opleiding op hbo-niveau en heel geschikt als u werkzaam bent in het vakgebied verzuim en sociale zekerheid, bijvoorbeeld als casemanager, leidinggevende, medewerker HRM of arbeidsdeskundige. Maar ook als u een nieuwe carrière wilt starten, is dit een ideaal startpunt.

  Casemanager Taakdelegatie is bedoeld voor mensen die nog niet eerder een casemanagementopleiding gedaan hebben, zoals Regie op Verzuim of Post Bachelor Register Casemanagement. Heeft u dat wel gedaan, kies dan voor de opleiding Specialist Taakdelegatie: deze opleiding gaat qua gespreksvaardigheden nog een stap verder en sluit u af met een assessment.

  Officieel diploma van de HAN

  Casemanager Taakdelegatie wordt afgesloten met een mondeling en schriftelijk examen via Cylin Exameninstituut sociale zekerheid, onder toezicht van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het mondeling examen bestaat uit een kort telefoongesprek over een casus, waarin u laat zien dat u de relevantie informatie voor de bedrijfsarts kunt verzamelen. Bent u hiervoor geslaagd, dan kunt u deelnemen aan het schriftelijk examen waarin uw kennis wordt getoetst. Het schriftelijk examen bestaat uit een kennistoets met meerkeuzevragen. Bij een voldoende resultaat op beide onderdelen ontvangt u het hbo-diploma van de Hogeschool Arnhem Nijmegen ‘Opleiding Casemanager Taakdelegatie’, in samenwerking met Cylin Exameninstituut.

  Titel CMTD bij het Register Specialistisch Casemanagement

  Na het behalen van uw diploma adviseren wij u om uw studenteninschrijving om te zetten naar de inschrijving bij het Register Specialistisch Casemanagement (RSC), het grootste en meest toonaangevende beroepsregister voor casemanagers. U heeft dan het recht om de titel CMTD te voeren en een streepje voor op de arbeidmarkt. Het lidmaatschap van het RSC biedt u verschillende voordelen, zoals toegang tot intervisie-groepen, een VeReFi-Nieuwsabonnement, jaarlijks een aantal gratis bijscholingsmiddagen en korting op VeReFi Kennisdagen en Congressen.

  Aansluitend: Specialist Taakdelegatie

  In de opleiding Casemanager Taakdelegatie leert u telefonische verzuimgesprekken te voeren. De opleiding Specialist Taakdelegatie gaat een stap verder en leert u face-tot-face gesprekken te voeren om de juiste informatie voor de bedrijfsarts op te halen. Het accent ligt hier meer op inzetbaarheid van de werknemer. Hoe meer kennis u heeft, hoe meer bevoegdheden de bedrijfsarts u kan geven. Hoe u dat regelt binnen de contracting met afspraken over de inzetbaarheid en mogelijkheden, leert u ook in deze opleiding. Dat is nog niet zo eenvoudig, want u mag niet zelf interpreteren en beoordelen; dat mag alleen de bedrijfsarts. U leert door te vragen, met als doel het creëren van draagvlak voor re-integratie. Ook wordt geoefend met het vastleggen van het gesprek in een dossier. Door uw expertise en de manier waarop u de gesprekken voert en hierover rapporteert, bespaart u de bedrijfsarts een aanzienlijke hoeveelheid werk en tijd.

  Unieke mogelijkheid om in korte tijd Regie op Verzuim te behalen

  Wilt u zich na Casemanager Taakdelegatie doorontwikkelen tot allround casemanager? Dat kan heel gemakkelijk bij CS Opleidingen! De opleidingsdagen die u al gehad heeft, behouden namelijk hun waarde: u hoeft deze dagen niet opnieuw te volgen. Dit betekent dat u het felbegeerde diploma Regie op Verzuim met slechts 3 aanvullende lesdagen en een theorie-examen kunt afronden. Dat scheelt tijd én geld!

 • Dag 1. Wettelijk kader en speelveld

  Alle meer dan 5.000 door CS opgeleide register casemanagers hebben met deze lesdag ooit hun eerste stappen in het vakgebied gezet. Speciaal voor deze opleiding starten we de dag met een korte introductie over het fenomeen Taakdelegatie; waar komt het vandaan en waar gaat het naar toe? Een eerste veel gemaakte misvatting is bijvoorbeeld dat de verzuimbegeleiding en de re-integratie door dezelfde casemanager worden begeleid. Dit is niet zo, het mag zelfs niet, en daarmee zijn verzuimbegeleiding en de re-integratiebegeleiding gescheiden trajecten voor verschillende register-casemanagers: de casemanager Taakdelegatie en de casemanager die de regievoering vanuit de werkgever op zich neemt, de casemanager Inzetbaarheid.

  Aan bod komt onder meer:
  • Introductie met uitleg verschillende specialismes casemanagement
  • Historie, huidige situatie en toekomst van de sociale zekerheid
  • Wettelijke loondoorbetalingsverplichting werkgever bij ziekte
  • Verplichtingen van de werknemer bij ziekte
  • Wet verbetering poortwachter (WVP)
  • Vangnetregeling Ziektewet
  • De AVG en de beleidsregels de zieke werknemer
  • Kaders voor het werken in taakdelegatie
  • Casemanagement en het Eigen Regie Model

  Dag 2. Wetgeving sociale zekerheid en arbeidsrecht

  Het komt helaas regelmatig voor dat een werknemer uiteindelijk 2 jaar of langer verzuimt en na 104 weken ontstaat er een belangrijk aandachtsgebied voor de register-casemanager. Het leerdoel van deze lesdag is vertrouwd te raken met de thematiek rondom einde verzuim en het mogelijke begin van de arbeidsongeschiktheid. Als een werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, komt hij mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. WIA staat voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Hoe gaat dit in zijn werk? En wat zijn de (financiële) gevolgen voor werkgever en werknemer? Dat komt deze dag aan de orde.

  We behandelen onder meer:
  • Wanneer komt iemand eigenlijk in de WIA?
  • Wat als een werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt bevonden?
  • Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  • Regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)
  • Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)
  • Eigen risico dragen voor de Ziektewet en de WGA
  • Werkloosheidswet
  • Participatiewet
  • Verplichting tot acceptatie van passende arbeid voor werknemer
  • Basisregels van het arbeidsrecht
  • Loonopschorting of loonstop
  • Ontslagbescherming bij ziekte
  • Einde dienstverband en ziekte
  • Re-integratieverplichtingen voor werkgever en werknemer

  Dag 3. Kaders Taakdelegatie / Beoordeling arbeidsdeskundige rapportages

  Dagdeel 1: Kaders Taakdelegatie

  De casemanager taakdelegatie (CMTD) werkt altijd onder de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. De CMTD mag niet zelf interpreteren en beoordelen. Er zijn belangrijke do’s en dont’s voor de casemanager taakdelegatie. Dit wordt ook vastgelegd in contractafspraken tussen de casemanager en de bedrijfsarts. Deze werkafspraken zijn belangrijk; de bedrijfsarts bepaalt tot hoever hij wil gaan binnen de taakdelegatie. Uiteraard binnen de NVAB-spelregels en de richtlijnen van de werkwijzer Taakdelegatie. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft ook 7 randvoorwaarden benoemd waar de bedrijfsarts op moet letten bij de taakdelegatie.

  Tijdens deze les wordt behandeld:
  • Kaders taakdelegatie en de Autoriteit Persoonsgegevens
  • Taakdelegatie en de bedrijfsarts
  • De do’s en don’ts van taakdelegatie (red flags)
  • IMA: inzetbaarheid, mogelijkheden, arbeidsrechtelijk
  • Werkafspraken (contracting) met de bedrijfsarts en inkleuring dienstverlening

  Dagdeel 2: Beoordeling arbeidsdeskundige rapportages en inzetbaarheid

  De bedrijfsarts maakt altijd een functionele mogelijkhedenlijst (FML), ook wel inzetbaarheidprofiel (IZP) genoemd. Op basis hiervan doet de arbeidsdeskundige onderzoek naar mogelijkheden, functies en eventuele verdiencapaciteit en geeft een advies of het eigen werk nog mogelijk is of passend te maken is. Is dat niet het geval, dan dient er verder in de eigen organisatie naar de passende mogelijkheden gekeken te worden. Als dat ook niet haalbaar is, zal de organisatie de werknemer moeten begeleiden naar een arbeidsplaats buiten het eigen bedrijf. De FML en de arbeidsdeskundige rapportage zijn dus belangrijke documenten.

  Als casemanager taakdelegatie bent u de verbindende schakel tussen de bedrijfsarts en de professionals inzetbaarheid. Door vertrouwd te raken met de FML en de arbeidsdeskundige rapportage kunt u waar nodig pro-actief met de bedrijfsarts samenwerken, waardoor het niveau van deze belangrijke activiteiten naar een hoger plan getild kan worden. Betere informatie geeft de arbeidsdeskundige betere inzichten, waardoor de weg naar re-integratie mogelijk veel sneller gaat.

  We behandelen:
  • Kennis van de functionele mogelijkhedenlijst (opgesteld door de bedrijfsarts);
  • Wijze van vaststelling van belasting en belastbaarheid met doorvertaling naar de mogelijkheden;
  • Het belang van concrete functieduiding binnen de arbeidsdeskundige rapportages;
  • Belang van taak/functie-analyses
  • Loonwaarde-vaststelling
  • Belangrijkste STECR-werkwijzers en NVAB-richtlijnen

  Dag 4. Beïnvloeding van de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid

  De financiële consequenties van ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn voor zowel werkgever als werknemer bijzonder groot. Verzuim is niet alleen een structureel gegeven én een structurele kostenpost, verzuim is ook beïnvloedbaar. Als register-casemanager heeft u een belangrijke bijdrage om de werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Heel vaak blijkt achteraf dat de mogelijkheden onvoldoende benut zijn.

  De casemanager inzetbaarheid heeft de focus om vanuit de werkgeversrol de juiste afwegingen te maken binnen de wettelijke spelregels van de Wet verbetering poortwachter. Wat zijn de gevolgen indien er gekozen wordt voor vrijwillig uitstel van de WIA-keuring? Moet er wel of niet een nieuw arbeidscontract aangeboden worden? Het is voor u belangrijk om elkaars taal te verstaan. Met elkaar de gevolgen overzien en tot een goed advies komen, gericht op een win-winsituatie voor werkgever en werknemer. Wanneer de focus ligt op een snelle en passende re-integratie vanuit een onderlinge vertrouwensbasis, worden de beste resultaten bereikt. De werknemer heeft een baan nodig om zijn toekomstige inkomen veilig te stellen.

  We behandelen onder meer:
  • Financiële aspecten van verzuim en arbeidsongeschiktheid
  • Herkennen van de structureel functioneel beperkten / arbeidsgehandicapten
  • Alle ins en outs van de no-riskpolis Ziektewet / WIA
  • Speelveld partijen betrokken bij verzuim
  • Rol UWV, rol bedrijfsarts, rol arbeidsdeskundige, rol diverse specialismes casemanagement / inzetbaarheidsadviseurs
  • Belang van de inkomensverzekeraars en meefinanciering interventies
  • Speelveld casemanagement: wie heeft welke verantwoordelijkheid en bevoegdheid?
  • Inzet van deskundigenoordelen
  • Samenwerking met het UWV
  • De beoordeling van het re-integratieverslag door het UWV
  • Aandachtspunten bij de WIA-aanvraag
  • Benutten van de re-integratiesubsidies

  Dag 5. Omgaan met psychisch arbeidsverzuim en fysieke klachten

  Onderwerpen als burn-out, werkstress en post traumatische stress stoornis (PTSS) zijn hot en er gaat bijna geen dag voorbij zonder berichtgeving over deze onderwerpen. In Nederland is de helft van het verzuim langer dan 13 weken verzuim op basis van psychische klachten. Driekwart hiervan is stress-gerelateerd. Uit onderzoek blijkt dat men zonder adequaat ingrijpen gemiddeld 180 dagen thuis zit. Dit kunt u voorkomen door de signalen te herkennen en in gesprek te gaan met de werknemer. Een bedrijfsarts of psycholoog vertelt u over ‘red flags’ en geeft u praktische handvatten.

  In het middagdeel komen de fysieke klachten in relatie tot functionele mogelijkheden aan bod. Onder geen beding wordt u opgeleid om medisch te beoordelen; dat is het vak van de arts. Maar inzicht in de wijze waarop artsen en specialisten denken, is handig in de samenwerking waarbij u de focus houdt op de mogelijkheden die een werknemer nog heeft.

  We behandelen onder meer:
  • Psychisch arbeidsverzuim: begrippen werklast, werkbelasting en werkdruk
  • Verschil tussen psychische klachten, persoonlijkheidsstoornissen en psychiatrische aandoeningen
  • Verschillende persoonlijkheidsstoornissen en de gevolgen voor het werk
  • Werkgerelateerde stoornissen en aandachtspunten bij re-integratie
  • Functionele mogelijkheden van mensen met autisme
  • Hoe denken artsen/specialisten denken (diagnose-recept-model; anatomie, pathologie, symptomen, diagnosebehandeling)
  • Hoe denken bedrijfsartsen (van diagnose-recept-model naar een meer biomedisch sociaal model: wat speelt er allemaal nog meer mee in werk, privé, coping)
  • Hoe denken en beoordelen verzekeringsartsen (wat is het resultaat van de begeleiding, zijn alle kansen voor revalidatie, training en re-integratie benut. Wat zijn nog de belemmeringen en wat is gedaan om die weg te nemen).
  • Aandachtspunten voor re-integratie bij een aantal fysieke aandoeningen, zoals CVA (beroerte), anatomie hersenen, borst-, maagdarm- en longkanker, klachten aan het bewegingsapparaat, Multiple Sclerose, hartinfarct.

  Dag 6. DISC en verzuimgesprekken voeren

  Als casemanager bent u de spin in het web op tal van zaken; bedrijfsbelang, wetgeving, beleid en protocollen, dienstverleners en specialisten zoals de bedrijfsarts. Maar bij ook zaken als goed werkgeverschap, ethische kwesties, maatschappelijke ontwikkelingen gelinkt aan management en organisatie zult u ingeschakeld worden. Ook in dit kader zult u, naast het verzuim, veel gesprekken voeren, dus is het belangrijk hier veel aandacht aan te besteden. Sommige mensen zullen afgeremd moeten worden omdat ze te snel weer (volledig) aan de slag willen en anderen zullen juist gemotiveerd moeten worden. Hoe pakt u dat aan? Welke vragen mag u wel en niet stellen? Hoe gaat u om met weerstand? Op deze dag staat effectief communiceren centraal.

  Hiervoor is het goed te weten dat iedereen een voorkeurstijl heeft van communiceren. Met behulp van het DISC-model ontdekt u wat uw voorkeurstijl is en leert u andere voorkeurstijlen te herkennen, zodat u hierop kunt inspelen. Tijdens deze bijzonder actieve lesdag koppelen we de theorie aan praktische voorbeelden en gaat u onder begeleiding van onze docenten en speciaal hiervoor opgeleide acteurs zelf oefenen met het voeren van diverse gesprekken.

  Aan bod komen onder meer de volgende onderwerpen:
  • Gesprekstechniek LSD, luisteren, samenvatten en doorvragen
  • Inzetten van non-verbale communicatie
  • Reflecteren op de eigen rolopvatting als adviseur
  • Verschillende adviesstijlen herkennen en effectief inzetten
  • Onderhandelen
  • Omgaan met weerstand
  • Communiceren vanuit de positie van onafhankelijk procesregisseur
  • Oefenen van verzuimgesprekken

  Dag 7.  Triage en verzuimgesprekken voeren

  Deze dag komt aan bod hoe de triage werkt en hoe u hiermee praktisch aan de slag gaat:
  • Hoe werkt een triage?
  • Gespreksvaardigheden triage
  • Oefenen in uitvragen van het dagverhaal bij de medewerker
  • Scheiding mogelijkheden en geen benutbare mogelijkheden
  • Herkenning wanneer moet worden doorverwezen naar de bedrijfsarts

  Een hele praktische dag onder leiding van een ervaren register casemanager die dit in de praktijk doet en ook de samenwerking met de casemanager regievoerder als geen ander kan toelichten. Met de vaardigheden die u op dag 6 geleerd heeft gaat u veel gespreksoefeningen doen, zodat u goed voorbereid bent op het mondeling examen en de praktijk.

  Dag 8. Verzuimgesprekken voeren, schriftelijk en mondeling examen

  We noemden het al: verzuimgesprekken voeren is een belangrijk onderdeel van het werk van een casemanager Taakdelegatie. Hoe motiveert u een zieke werknemer zo snel mogelijk te re-integreren? Hoe gaat u om met weerstand? Tijdens het mondeling examen zult u een telefonisch gesprek voeren. Dit gaan we in de ochtend nog een keer oefenen, zodat u goed bent voorbereid bent.

  In de middag doet u examen:
  • Het mondeling examen bestaat uit een telefoongesprek van circa 10 minuten met een trainingsacteur. Hiervoor ontvangt u van tevoren een casusbeschrijving waarin wordt aangegeven met wie u het gesprek voert en wat het doel van het gesprek is.
  Gaat uw eerste gesprek niet zo goed? Geen nood, u kunt het dezelfde middag nog een keer herkansen.
  • Het schriftelijk examen bestaat uit meerkeuzevragen en duurt anderhalf uur.

 • Prijs opleiding Casemanager Taakdelegatie

  De reguliere prijs voor de opleiding Casemanager Taakdelegatie bedraagt  € 2.495 ex btw.  Dit is inclusief lesmaterialen en catering. Tijdelijk actietarief:  € 2.195 ex btw. 

  Examenkosten via Cylin Examenbureau

  De kosten voor het kennisexamen zijn  € 125,- ex btw . De kosten voor het vaardigheidsexamen zijn € 175,- ex btw. Totale examenkosten bedragen  dus € 300,- ex btw.

  Betaalt u de opleiding zelf?

  Als u de opleiding privé betaalt komt er nog 21% btw bij. Dit betekent dus € 2.655,95 lesgeld en € 363,- examengeld.
  Studiekosten voor een toekomstig beroep zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar, vanaf een drempel van € 250. Onder studiekosten vallen zowel het lesgeld als het examengeld. De hoogte van de teruggave is afhankelijk van het tarief inkomstenbelasting waartegen het inkomen belast is en bedraagt minimaal 36,55% en maximaal 52%.

Deel op social media: