Casemanager Taakdelegatie

Duur:
9 lesdagen plus examen
Studiebelasting:
circa 120 uur inclusief lesdagen
Accreditatie:
Onder licentie van:
  • In de verzuimbegeleiding speelt de bedrijfsarts een belangrijke rol: alleen de bedrijfsarts kan bepalen of een medewerker ziek is en wat hij eventueel nog wel kan doen. Gezondheidsgegevens mogen onder geen beding bij de werkgever / leidinggevende komen en zij mogen ook niet zelf beslissen welke werkzaamheden een werknemer nog wel kan doen. Het benoemen van de mogelijkheden van de zieke werknemer is een taak van de bedrijfsarts.

   Omdat er een fors tekort is aan bedrijfsartsen heeft dit geleid tot de opkomst van een nieuw soort casemanager: de casemanager taakdelegatie (CMTD). Deze werkt onder toezicht en verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts en mag onder strikte voorwaarden wel meer weten over de (medische) situatie van de werknemer. Dit heeft als voordeel dat de casemanager taakdelegatie de eerste uitvraag na een ziekmelding kan doen: wat is er aan de hand? Zo wordt snel duidelijk of een vroege inzet van de bedrijfsarts noodzakelijk is of wellicht een andere interventie. En omdat de casemanager taakdelegatie meer inzicht heeft in wat er aan de hand is, kan hij antwoord geven op de vragen van de leidinggevende of casemanager regievoering die wil weten welke werkzaamheden de verzuimende werknemer nog wel zou kunnen doen. De CMTD heeft dus een andere rol dan de casemanager regievoering die de verzuimbegeleiding namens de werkgever doet. Taakdelegatie onder auspiciën van de bedrijfsarts en verzuimbegeleiding als regievoerder voor de werkgever mogen dan ook niet door dezelfde professional worden uitgevoerd.

   Wilt u casemanager taakdelegatie worden? Een prachtig beroep waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt? Met deze opleiding Casemanager Taakdelegatie (CMTD) gaan er deuren voor u open.

   In 9 lesdagen leert u:

   • welke rechten en verplichtingen werkgevers en werknemers hebben bij verzuim en arbeidsongeschiktheid;
   • de relevante sociale wetgeving op gebied van Ziektewet, WAO, WIA, Wet verbetering poortwachter, Werkloosheidswet, Participatiewet etc.
   • hoe u werkt binnen de toegestane kaders van de AVG ( en dus van de Autoriteit Persoonsgegevens);
   • de relevante aspecten van het arbeidsrecht rondom verzuim;
   • het speelveld rondom verzuim en de rol van de diverse partijen;
   • wat het verschil is tussen een casemanager taakdelegatie en een casemanager werkgever regievoering;
   • hoe u een effectief gesprek voert met verzuimende werknemers;
   • hoe u de werknemer kunt activeren om na te denken over de mogelijkheden in werkhervatting;
   • hoe u een goed gespreksverslag maakt dat toegevoegde waarde heeft voor de bedrijfsarts.

   Voor wie?

   Casemanager Taakdelegatie is een opleiding op hbo-niveau en heel geschikt als u werkzaam bent in het vakgebied verzuim en sociale zekerheid, bijvoorbeeld als casemanager, leidinggevende, medewerker HRM of arbeidsdeskundige. Maar ook als u een nieuwe carrière wilt starten, is dit een ideaal startpunt.

   Casemanager Taakdelegatie is bedoeld voor mensen die nog niet eerder een casemanagementopleiding gedaan hebben, zoals Regie op Verzuim of Post Bachelor Register Casemanagement. Heeft u dat wel gedaan, kies dan voor de opleiding Casemanager Taakdelegatie (verkort).

   Officieel diploma van de HAN

   Het theoretische gedeelte van deze opleiding wordt afgesloten met multiple choice toets. Het praktijkgedeelte wordt afgesloten met een assessment via Cylin Exameninstituut sociale zekerheid, onder toezicht van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.  Bent u hiervoor geslaagd, dan ontvangt u het hbo-diploma van de Hogeschool Arnhem Nijmegen ‘Opleiding Casemanager Taakdelegatie’.

   Titel CMTD bij het Register Specialistisch Casemanagement

   Na het behalen van uw diploma kunt u zich inschrijven bij het Register Specialistisch Casemanagement (RSC), het grootste en meest toonaangevende beroepsregister voor casemanagers. U heeft dan het recht om de titel CMTD te voeren en een streepje voor op de arbeidmarkt. Het lidmaatschap van het RSC biedt u verschillende voordelen, zoals toegang tot intervisie-groepen, een VeReFi-Nieuwsabonnement, jaarlijks een aantal gratis bijscholingsmiddagen en korting op VeReFi Kennisdagen en Congressen.

   Unieke mogelijkheid om in korte tijd Regie op Verzuim te behalen

   Wilt u zich na Casemanager Taakdelegatie doorontwikkelen tot allround casemanager? Dat kan heel gemakkelijk bij CS Opleidingen! De opleidingsdagen die u al gehad heeft, behouden namelijk hun waarde: u hoeft deze dagen niet opnieuw te volgen. Dit betekent dat u het felbegeerde diploma Regie op Verzuim met slechts 5 aanvullende lesdagen en een theorie-examen kunt afronden. Dat scheelt tijd én geld!

  • Dag 1. Introductie en Sociale wetgeving in de eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid

   Voor een casemanager is kennis van de actuele sociale wetgeving een ‘must’. Doelstelling van deze lesdag is om een stevige kennisbasis te leggen waardoor u in het werkveld straks antwoord op tal van vragen kan geven. Welke verplichtingen hebben werkgever en werknemer? Voor welke werknemers heeft een werkgever loondoorbetalingsplicht en voor welke niet? Hoe zit het met flexwerkers? Voor wie kan een werkgever subsidie krijgen? Deze eerste dag nemen we de sociale wetgeving voor de eerste twee verzuimjaren onder de loep. We behandelen de actualiteiten, zodat u weet wat er op dit moment speelt binnen ons vakgebied. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

   • Wettelijke loondoorbetalingsverplichting werkgever bij ziekte
   • Verplichtingen van de werknemer bij ziekte
   • Vangnetregeling Ziektewet
   • Hoofdregels re-integratiesubsidies
   • Modernisering van de Ziektewet (BeZaVa)
   • WAZO
   • Participatiewet en doelgroepregister
   • Wet BQA
   • Wet verbetering poortwachter

   Onze docenten behandelen de lesstof niet alleen aan de hand van sheets en een leerboek. Gedurende de hele opleiding wordt de lesstof ook door middel van opdrachten en huiswerk aangeboden en werken de studenten samen in groepsopdrachten. Belangrijke tussentijdse actuele studie-onderwerpen worden in nieuwsbrieven en whitepapers behandeld.

   Dag 2. Sociale wetgeving in de periode na twee jaar arbeidsongeschiktheid  

   Het komt helaas regelmatig voor dat een werknemer uiteindelijk 2 jaar of langer verzuimt en na 104 weken ontstaat er een belangrijk aandachtsgebied voor de register-casemanager. Het leerdoel van deze lesdag is vertrouwd te raken met de thematiek rondom einde verzuim en het mogelijke begin van de arbeidsongeschiktheid. Als een werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, komt hij mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. WIA staat voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Hoe gaat dit in zijn werk? En wat zijn de (financiële) gevolgen voor werkgever en werknemer? Dat komt deze dag aan de orde.

   We behandelen onder meer:
   • Wanneer komt iemand eigenlijk in de WIA?
   • Wat als een werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt bevonden?
   • Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
   • Regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)
   • Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)
   • Eigen risico dragen voor de Ziektewet en de WGA
   • Werkloosheidswet

   Uiteraard gaat u ook zelf oefenen met het berekenen van verschillende uitkeringssituaties. Dat is belangrijk om straks aan werkgever en werknemer uit te kunnen leggen welke financiële gevolgen arbeidsongeschiktheid heeft en dat werken altijd loont.

   Dag 3. Arbeidsrecht / Communicatie & DISC 

   Arbeidsrecht (dagdeel)
   Doelstelling van dit dagdeel is dat u als register-casemanager beter en meer grip krijgt op arbeidsrechtelijke aspecten in relatie tot (lang) verzuim en/of arbeidsongeschiktheid. Een (arbeidsrecht)jurist behandelt daarom de belangrijkste aandachtspunten, zoals loonopschorting of loonstop, ontslagbescherming bij ziekte, de Wet werk en zekerheid, de Wet arbeidsmarkt in balans, ontslagprocedures bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de privacyregels van de Autoriteit Persoonsgegevens.

   Communicatie & DISC (dagdeel)
   Als casemanager zult u veel gesprekken voeren, dus is het belangrijk hier veel aandacht aan te besteden. Hiervoor is het goed te weten dat iedereen een voorkeurstijl heeft van communiceren. Met behulp van het DISC-model ontdekt u wat uw voorkeurstijl is en leert u andere voorkeurstijlen te herkennen, zodat u hierop kunt inspelen

   Tussentijdse toets

   Ter afsluiting van het theoretische gedeelte maakt u een multiplechoice toets. Dit kan op diverse plekken in het land, op een moment dat u schikt. Deze toets moet behaald zijn voordat u aan het assessment kunt deelnemen.

   Dag 4. Speelveld Casemanagement Taakdelegatie

   De bedrijfsarts maakt altijd de functionele mogelijkhedenlijst (FML) ook wel inzetbaarheidprofiel (IZP) genoemd. Vervolgens geeft de arbeidsdeskundige naar aanleiding van de FML / IZP een advies of het eigen werk nog mogelijk is of passend te maken is. Is dat niet het geval, dan dient er verder in de eigen organisatie naar de passende mogelijkheden gekeken te worden. Als dat ook niet haalbaar is, zal de organisatie de werknemer moeten begeleiden naar een arbeidsplaats buiten het eigen bedrijf. De FML is dus een belangrijk document.

   De casemanager taakdelegatie is de verbindende schakel tussen de casemanager die werkzaam is bij de werkgever en de bedrijfsarts. Kennis over de rubrieken van de FML is belangrijk ook om de juiste vragen voor de bedrijfsarts te kunnen definiëren. Welke fysieke, cognitieve, geestelijke en organisatorische aspecten worden onderscheiden die een rol spelen in de balans tussen belasting en belastbaarheid?

   Als verbinder tussen werkgever, werknemer en bedrijfsarts heeft u steeds de focus of concreet de mogelijkheden van de werknemer worden vastgesteld. Doordat de bedrijfsarts alleen de beperkingen vastlegt, blijven de mogelijkheden over. Op basis daarvan kunnen werkgever en werknemer werken aan de best passende werkplek, aansluitend bij deze mogelijkheden.

   Tijdens deze lesdag worden behandeld:

   •  Speelveld Casemanagement: wie heeft welke verantwoordelijkheid en bevoegdheid?
   •  Rol UWV, rol bedrijfsarts, rol arbeidsdeskundige, rol diverse specialismes Casemanagement
   •  Kennis van de Functionele mogelijkhedenlijst (opgesteld door de bedrijfsarts);
   •  Wijze van vaststelling belasting en belastbaarheid met doorvertaling naar de mogelijkheden;
   •  Wanneer is er sprake van geen benutbare mogelijkheden (GBM) en wanneer is er sprake van duurzaamheid?
   •  Belangrijkste STECR werkwijzers en NVAB richtlijnen
   •  Kaders vanuit de werkwijzer poortwachter / procesgang WvP
   •  Inzet van deskundigenoordelen
   •  Samenwerking met het UWV
   •  De beoordeling van het re-integratieverslag door het UWV
   •  Aandachtspunten bij de WIA-aanvraag

   Dag 5. Werkwijze en Positionering / Rol van de bedrijfsarts

   Werkwijze en positionering
   Wat wordt precies onder taakdelegatie verstaan en welke voorwaarden zijn er om het tot een succes te maken? Aan bod komt onder meer:

   • werkwijze bij taakdelegatie, rolscheiding
   • positionering, houding, bevoegdheden

   Rol van de bedrijfsarts en IMA
   U leert te denken in termen van de bedrijfsarts. Welke vragen moet u stellen om de belastbaarheid van de werknemer in kaart te brengen? Ook leert u de alarmsignalen (de zogenaamde red flags) te herkennen en hoe u dan moet handelen. Daarnaast gaan we in op de do’s & don’ts. Zo mag u bijvoorbeeld niet zelf interpreteren of de werknemer woorden in de mond leggen. Ook komt het IMA-model aan bod: Inzetbaarheid, Medisch en Arbeidsrecht/sociale wetgeving.

   Taakdelegatie voor en door de bedrijfsarts
   De Casemanager Taakdelegatie werkt onder toezicht en verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt welke taken hij aan de casemanager kan overlaten; dit wordt vastgelegd in een contract. In dit onderdeel van de les gaan we in op het samenwerkingscontract en de eisen die de bedrijfsarts stelt aan verslaglegging.

   Dag 6, 7 en 8. Praktijkoefeningen 

   Het is niet eenvoudig om in kaart te brengen wat een werknemer allemaal vertelt en daar de juiste informatie voor de bedrijfsarts uit te halen.  U mag immers niet zelf interpreteren en beoordelen; dat mag alleen de bedrijfsarts. Daarom besteden we veel tijd aan praktijkoefeningen, samen met een rollenspelacteur. Hierbij wordt steeds gewerkt vanuit twee invalshoeken. De eerste is het op een juiste manier werken volgens de red flags en de don’ts. De tweede invalshoek is het op een professionele en aandachtgevende wijze voeren van een gesprek.

   Ook komt aan bod hoe een triage werkt en hoe u hiermee praktisch aan de slag gaat. U oefent het uitvragen van het dagverhaal bij de medewerker en leert te herkennen wanneer er moet worden doorverwezen naar de bedrijfsarts.

   U leert door te vragen, met als doel het creëren van draagvlak voor re-integratie. Ook wordt geoefend met het vastleggen van het gesprek in een dossier. Door uw expertise en de manier waarop u de gesprekken voert en hierover rapporteert, bespaart u de bedrijfsarts een aanzienlijke hoeveelheid werk en tijd.

   Dag 9. Voorbereiding assessment

   Deze dag gaat u het assessment oefenen, zodat u weet wat u te wachten staat en u goed voorbereid bent.

   Dag 10. Assessment

   Voor het assessment voert u een gesprek met een acteur op basis van een praktijkcasus. Dit gesprek wordt beoordeeld door een bedrijfsarts en een communicatiedeskundige. Ook maakt u een verslag van het gesprek voor de bedrijfsarts. Hierbij wordt beoordeeld of het een juiste weergave is van het gesprek en of het verslag toegevoegde waarde heeft voor de bedrijfsarts. Beide onderdelen worden tijdens de opleiding ruimschoots geoefend. Bij een goed resultaat ontvangt u het diploma Casemanager Taakdelegatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. U kunt zich dan als CMTD laten registreren in het Register Specialistisch Casemanagement.

    

    

  • Aan het einde van de opleiding heeft u de volgende concrete resultaten behaald:

   • U heeft kennis van sociale zekerheidswetgeving;
   • U heeft inzicht in de manier waarop een WIA-uitkering tot stand komt;
   • U heeft basiskennis van het relevante arbeidsrecht;
   • U heeft een grondige theoretische kennis van de rol en verantwoordelijkheden van een casemanager die werkt onder taakdelegatie;
   • U heeft inzicht in het wettelijk kader voor taakdelegatie en weet op de juiste manier privacygevoelige informatie te scheiden van informatie voor de probleemanalyse;
   • U kent de verschillende manieren van contracting;
   • U kunt een triage invullen;
   • U heeft door een actieve training verbeterde gespreksvaardigheidstechnieken, concreet toegespitst op het voeren van een effectief gesprek met verzuimende werknemers en kan dit gesprek op de juiste manier vastleggen in een dossier.

   Leerdoelen

   • U kunt een effectief gesprek voeren met de werknemer waarbij de goede relatie bewaard blijft;
   • U weet hoe u draagvlak voor re-integratie-afspraken kunt verkrijgen;
   • U weet weerstand te signaleren en bespreekbaar te maken;
   • U bent zich bewust van uw rol en hoe deze verschilt van de rol van de bedrijfsarts;
   • U weet welke informatie in de probleemanalyse kan komen te staan en welke informatie privacygevoelig is.
  • Prijs opleiding Casemanager Taakdelegatie

   Om aan deze opleiding deel te kunnen nemen, beschikt u minimaal over taalniveau B2. Dit wil zeggen dat u mondeling en schriftelijk kan omgaan met abstracte en theoretische teksten.

   De volledige geaccrediteerde opleiding bestaat uit negen dagen en wordt afgesloten met een assessment. Als u slaagt voor dit assessment ontvangt u het officiële diploma van de HAN. U kunt zich dan ook registeren in het Register Specialistisch Casemanagement.

   CS Opleidingen is erkend en geregistreerd door het CRKBO. U heeft voor de factuur van de opleiding de keuze tussen een prijs ‘exclusief btw’ en een prijs ‘vrij van btw’. De prijs is ‘exclusief btw’ als uw organisatie btw terug kan vorderen van de Belastingdienst. De prijs is ‘vrij van btw’ als uw organisatie geen btw terug kan vorderen. Ook als u de opleiding privé betaalt, kunt u kiezen voor ‘vrij van btw’. De examens zijn altijd exclusief btw.

   • Prijs opleiding 8 dagen (inclusief lesmateriaal en catering) : € 2.795 ex btw of € 3.095 vrij van btw.
   • Tussentijdse multiplechoice-toets € 125 ex btw
   • Oefendag assessment en assessment via Cylin, exameninstituut sociale zekerheid: € 795 ex btw (incl. het diploma van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen).
   • Herkansing assessment € 495 ex btw

   Betaalt u de opleiding zelf?

   Als u de opleiding privé betaalt, kunt u voor het lesgeld het beste kiezen voor vrij van btw. De oefendag voor het assessment en het assessment kunnen niet vrij van btw worden aangeboden. Hiervoor geldt het tarief van 21% btw. Studiekosten voor een toekomstig beroep zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar, vanaf een drempel van € 250. Onder studiekosten vallen zowel het lesgeld als het examengeld. De hoogte van de teruggave is afhankelijk van het tarief inkomstenbelasting waartegen het inkomen belast is en bedraagt minimaal 37,25% en maximaal 49,50%.

  Deel op social media: