Casemanager Taakdelegatie

Duur:
9 lesdagen plus examen
Studiebelasting:
circa 130 uur inclusief lesdagen
Accreditatie:
   • Erkende opleiding op hbo-niveau onder toezicht van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
   • Toegang tot het Register Specialistisch Casemanagement, titel CMTD
   • Beroep waar veel vraag naar is

   Leer hoe je samen met de bedrijfsarts een vliegende start maakt met re-integratie

   In de verzuimbegeleiding speelt de bedrijfsarts een belangrijke rol: alleen de bedrijfsarts kan bepalen of een medewerker ziek is en wat hij eventueel nog wel kan doen. Gezondheidsgegevens mogen onder geen beding bij de werkgever / leidinggevende komen en zij mogen ook niet zelf beslissen welke werkzaamheden een werknemer nog wel kan doen. Het benoemen van de mogelijkheden van de zieke werknemer is een taak van de bedrijfsarts.

   Omdat er een fors tekort is aan bedrijfsartsen heeft dit geleid tot de opkomst van een nieuw soort casemanager: de casemanager taakdelegatie (CMTD). Deze werkt onder toezicht en verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts en mag onder strikte voorwaarden wel meer weten over de (medische) situatie van de werknemer. Dit heeft als voordeel dat de casemanager taakdelegatie de eerste uitvraag na een ziekmelding kan doen: wat is er aan de hand? Zo wordt snel duidelijk of een vroege inzet van de bedrijfsarts noodzakelijk is of wellicht een andere interventie.

   En omdat de casemanager taakdelegatie meer inzicht heeft in wat er aan de hand is, kan hij antwoord geven op de vragen van de leidinggevende of casemanager regievoering die wil weten welke werkzaamheden de verzuimende werknemer nog wel zou kunnen doen. De CMTD heeft dus een andere rol dan de casemanager die de verzuimbegeleiding namens de werkgever doet. Taakdelegatie onder auspiciën van de bedrijfsarts en verzuimbegeleiding als regievoerder voor de werkgever mogen dan ook niet door dezelfde professional worden uitgevoerd.

   Wil je casemanager taakdelegatie worden? Een prachtig beroep waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt? Met deze opleiding Casemanager Taakdelegatie (CMTD) gaan er deuren voor je open.

   In 9 lesdagen leer je:

   • welke rechten en verplichtingen werkgevers en werknemers hebben bij verzuim en arbeidsongeschiktheid;
   • de relevante sociale wetgeving op gebied van Ziektewet, WAO, WIA, Wet verbetering poortwachter, Werkloosheidswet, Participatiewet etc.
   • hoe je werkt binnen de toegestane kaders van de AVG ( en dus van de Autoriteit Persoonsgegevens);
   • de relevante aspecten van het arbeidsrecht rondom verzuim;
   • het speelveld rondom verzuim en de rol van de diverse partijen;
   • wat het verschil is tussen een casemanager taakdelegatie en een casemanager regievoering;
   • hoe je een effectief gesprek voert met verzuimende werknemers;
   • hoe je de werknemer kunt activeren om na te denken over de mogelijkheden in werkhervatting;
   • hoe je een goed gespreksverslag maakt dat toegevoegde waarde heeft voor de bedrijfsarts.

   Voor wie?

   Casemanager Taakdelegatie is een opleiding op hbo-niveau en heel geschikt als je werkzaam bent in het vakgebied verzuim en sociale zekerheid, bijvoorbeeld als casemanager, leidinggevende, medewerker HRM of arbeidsdeskundige. Maar ook als je een nieuwe carrière wilt starten, is dit een ideaal startpunt.

   Casemanager Taakdelegatie is bedoeld voor mensen die nog niet eerder een casemanagementopleiding gedaan hebben, zoals Regie op Verzuim of Post Bachelor Register Casemanagement. Heb je dat wel gedaan, kies dan voor de opleiding Casemanager Taakdelegatie (verkort).

   Titel CMTD bij het Register Specialistisch Casemanagement

   Heb je de opleiding succesvol afgerond, dan kun je je inschrijven bij het Register Specialistisch Casemanagement (RSC), het grootste en meest toonaangevende beroepsregister voor casemanagers. Je hebt dan het recht om de titel CMTD te voeren.

   Unieke mogelijkheid om in korte tijd Regie op Verzuim te behalen

   Wil je je na Casemanager Taakdelegatie doorontwikkelen tot allround casemanager? Dat kan heel gemakkelijk bij CS Opleidingen! De opleidingsdagen die je al gehad heeft, behouden namelijk hun waarde: je hoeft deze dagen niet opnieuw te volgen. Dit betekent dat je het felbegeerde diploma Regie op Verzuim met slechts 5 aanvullende lesdagen en een theorie-examen kunt afronden. Dat scheelt tijd én geld!

  • Dag 1. Introductie en Sociale wetgeving in de eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid

   Voor een casemanager is kennis van de actuele sociale wetgeving een ‘must’. Doelstelling van deze lesdag is om een stevige kennisbasis te leggen waardoor je in het werkveld straks antwoord op tal van vragen kan geven. Welke verplichtingen hebben werkgever en werknemer? Voor welke werknemers heeft een werkgever loondoorbetalingsplicht en voor welke niet? Hoe zit het met flexwerkers? Voor wie kan een werkgever subsidie krijgen? Deze eerste dag nemen we de sociale wetgeving voor de eerste twee verzuimjaren onder de loep. We behandelen de actualiteiten, zodat je weet wat er op dit moment speelt binnen ons vakgebied. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

   • Wettelijke loondoorbetalingsverplichting werkgever bij ziekte
   • Verplichtingen van de werknemer bij ziekte
   • Vangnetregeling Ziektewet
   • Hoofdregels re-integratiesubsidies
   • Modernisering van de Ziektewet (BeZaVa)
   • WAZO
   • Participatiewet en doelgroepregister
   • Wet BQA
   • Wet verbetering poortwachter

   Onze docenten behandelen de lesstof niet alleen aan de hand van sheets en een leerboek. Gedurende de hele opleiding wordt de lesstof ook door middel van opdrachten en huiswerk aangeboden en werken de studenten samen in groepsopdrachten. Belangrijke tussentijdse actuele studie-onderwerpen worden in nieuwsbrieven en whitepapers behandeld.

   Dag 2. Sociale wetgeving in de periode na twee jaar arbeidsongeschiktheid  

   Het komt helaas regelmatig voor dat een werknemer uiteindelijk 2 jaar of langer verzuimt en na 104 weken ontstaat er een belangrijk aandachtsgebied voor de register-casemanager. Het leerdoel van deze lesdag is vertrouwd te raken met de thematiek rondom einde verzuim en het mogelijke begin van de arbeidsongeschiktheid. Als een werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, komt hij mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. WIA staat voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Hoe gaat dit in zijn werk? En wat zijn de (financiële) gevolgen voor werkgever en werknemer?

   We behandelen onder meer:
   • Wanneer komt iemand eigenlijk in de WIA?
   • Wat als een werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt bevonden?
   • Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
   • Regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)
   • Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)
   • Eigen risico dragen voor de Ziektewet en de WGA
   • Werkloosheidswet

   Uiteraard ga je ook zelf oefenen met het berekenen van verschillende uitkeringssituaties. Dat is belangrijk om straks aan werkgever en werknemer uit te kunnen leggen welke financiële gevolgen arbeidsongeschiktheid heeft en dat werken altijd loont.

   Dag 3. Arbeidsrecht / Communicatie & DISC 

   Arbeidsrecht (dagdeel)
   Doelstelling van dit dagdeel is dat je als register-casemanager beter en meer grip krijgt op arbeidsrechtelijke aspecten in relatie tot (lang) verzuim en/of arbeidsongeschiktheid. Een (arbeidsrecht)jurist behandelt daarom de belangrijkste aandachtspunten, zoals loonopschorting of loonstop, ontslagbescherming bij ziekte, de Wet werk en zekerheid, de Wet arbeidsmarkt in balans, ontslagprocedures bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de privacyregels van de Autoriteit Persoonsgegevens.

   Communicatie & DISC (dagdeel)
   Als casemanager zal je veel gesprekken voeren, dus is het belangrijk hier veel aandacht aan te besteden. Hiervoor is het goed te weten dat iedereen een voorkeurstijl heeft van communiceren. Met behulp van het DISC-model ontdek je wat jouw voorkeurstijl is en leer je andere voorkeurstijlen te herkennen, zodat je hierop kunt inspelen

   Tussentijdse toets

   Ter afsluiting van het theoretische gedeelte maak je een multiplechoice toets. Dit kan op diverse plekken in het land, op een moment dat jou schikt. Deze toets moet behaald zijn voordat je aan het assessment kunt deelnemen.

   Dag 4. Speelveld Casemanagement Taakdelegatie

   De bedrijfsarts stelt altijd een functionele mogelijkhedenlijst (FML) of inzetbaarheidprofiel (IZP) op van de zieke werknemer. Vervolgens geeft de arbeidsdeskundige een advies of het eigen werk nog mogelijk is of passend te maken is. Is dat niet het geval, dan dient er verder in de eigen organisatie naar de passende mogelijkheden gekeken te worden. Als dat ook niet haalbaar is, zal de organisatie de werknemer moeten begeleiden naar een arbeidsplaats buiten het eigen bedrijf. De FML is dus een belangrijk document.

   De casemanager taakdelegatie is de verbindende schakel tussen de casemanager die werkzaam is bij de werkgever en de bedrijfsarts. Kennis over de rubrieken van de FML is belangrijk, ook om de juiste vragen aan de bedrijfsarts te kunnen stellen. Welke fysieke, cognitieve, geestelijke en organisatorische aspecten worden onderscheiden die een rol spelen in de balans tussen belasting en belastbaarheid?

   Als verbinder tussen werkgever, werknemer en bedrijfsarts heb je steeds de focus op het concreet vaststellen van wat een werknemer nog wél kan. Op basis daarvan kunnen werkgever en werknemer werken aan de best passende werkplek, aansluitend bij deze mogelijkheden.

   Tijdens deze lesdag worden behandeld:

   •  Speelveld Casemanagement: wie heeft welke verantwoordelijkheid en bevoegdheid?
   •  Rol UWV, rol bedrijfsarts, rol arbeidsdeskundige, rol diverse specialismes Casemanagement
   •  Kennis van de Functionele mogelijkhedenlijst (opgesteld door de bedrijfsarts);
   •  Wijze van vaststelling belasting en belastbaarheid met doorvertaling naar de mogelijkheden;
   •  Wanneer is er sprake van geen benutbare mogelijkheden (GBM) en wanneer is er sprake van duurzaamheid?
   •  Belangrijkste STECR werkwijzers en NVAB richtlijnen
   •  Kaders vanuit de werkwijzer poortwachter / procesgang WvP
   •  Inzet van deskundigenoordelen
   •  Samenwerking met het UWV
   •  De beoordeling van het re-integratieverslag door het UWV
   •  Aandachtspunten bij de WIA-aanvraag

   Dag 5. Werkwijze en Positionering / Rol van de bedrijfsarts

   Werkwijze en positionering
   Wat wordt precies onder taakdelegatie verstaan en welke voorwaarden zijn er om het tot een succes te maken?

   Rol van de bedrijfsarts en IMA
   Je leert te denken in termen van de bedrijfsarts. Welke vragen moet je stellen om de belastbaarheid van de werknemer in kaart te brengen? Ook leer je de alarmsignalen (de zogenaamde red flags) te herkennen en hoe je dan moet handelen. Daarnaast gaan we in op de do’s & don’ts. Zo mag je bijvoorbeeld niet zelf interpreteren of de werknemer woorden in de mond leggen. Ook komt het IMA-model aan bod: Inzetbaarheid, Mogelijkheden en Arbeidsrecht.

   Taakdelegatie en de samenwerking met de bedrijfsarts
   De Casemanager Taakdelegatie werkt onder toezicht en verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt welke taken hij aan de casemanager kan overlaten; dit wordt vastgelegd in een contract. In dit onderdeel van de les gaan we in op het samenwerkingscontract en de eisen die de bedrijfsarts stelt aan verslaglegging.

   Dag 6, 7 en 8. Praktijkoefeningen 

   Het is niet eenvoudig om in kaart te brengen wat een werknemer allemaal vertelt en daar de juiste informatie voor de bedrijfsarts uit te halen.  Je mag immers niet zelf interpreteren en beoordelen; dat mag alleen de bedrijfsarts. Daarom besteden we veel tijd aan praktijkoefeningen, samen met een rollenspelacteur. Hierbij wordt steeds gewerkt vanuit twee invalshoeken. De eerste is het op een juiste manier werken volgens de red flags en de don’ts. De tweede invalshoek is het op een professionele en aandachtgevende wijze voeren van een gesprek.

   Ook komt aan bod hoe een triage werkt en hoe je hiermee praktisch aan de slag gaat. Je oefent het uitvragen van het dagverhaal bij de medewerker en leert te herkennen wanneer er moet worden doorverwezen naar de bedrijfsarts.

   Je leert door te vragen, met als doel het creëren van draagvlak voor re-integratie. Ook wordt geoefend met het vastleggen van het gesprek in een dossier. Door jouw expertise en de manier waarop je de gesprekken voert en hierover rapporteert, bespaar je de bedrijfsarts een aanzienlijke hoeveelheid werk en tijd.

   Dag 9. Voorbereiding assessment

   Deze dag ga je het assessment oefenen, zodat je weet wat je te wachten staat en je goed voorbereid bent.

   Dag 10. Assessment

   Voor het assessment voer je een gesprek met een acteur op basis van een praktijkcasus. Dit gesprek wordt beoordeeld door een bedrijfsarts en een communicatiedeskundige. Ook maak je een verslag van het gesprek voor de bedrijfsarts. Hierbij wordt beoordeeld of het een juiste weergave is van het gesprek en of het verslag toegevoegde waarde heeft voor de bedrijfsarts. Beide onderdelen worden tijdens de opleiding ruimschoots geoefend.

    

    

  • Om aan deze opleiding deel te kunnen nemen, beschik je minimaal over taalniveau B2. Dit wil zeggen dat je mondeling en schriftelijk kan omgaan met abstracte en theoretische teksten.

   De volledige geaccrediteerde opleiding bestaat uit negen dagen en wordt afgesloten met een assessment.

   Prijs opleiding  plus assessment : € 3.995 ex btw 

   Tussentijdse multiplechoice-toets via Cylin Exameninstituut: € 195 ex btw 

   Prijs herkansing mc-toets is € 195 ex btw, prijs herkansing assessment is € 495 ex btw

   Je ontvangt 1 factuur voor de opleiding en de multiplechoice-toets van Cylin, dus € 4.190 ex btw.

   STAP-budget

   Het is mogelijk voor deze opleiding STAP-budget aan te vragen.

  • Er zijn voor deze opleidingen momenteel geen planningen. U kunt zich daarom ook niet inschrijven.
  • Aan het einde van de opleiding heb je de volgende concrete resultaten behaald:

   • Je hebt kennis van sociale zekerheidswetgeving;
   • Je hebt inzicht in de manier waarop een WIA-uitkering tot stand komt;
   • Je hebt basiskennis van het relevante arbeidsrecht;
   • Je hebt een grondige theoretische kennis van de rol en verantwoordelijkheden van een casemanager die werkt onder taakdelegatie;
   • Je hebt inzicht in het wettelijk kader voor taakdelegatie en weet op de juiste manier privacygevoelige informatie te scheiden van informatie voor de probleemanalyse;
   • Je kent de verschillende manieren van contracting;
   • Je kunt een triage invullen;
   • Je hebt door een actieve training verbeterde gespreksvaardigheidstechnieken, concreet toegespitst op het voeren van een effectief gesprek met verzuimende werknemers en kan dit gesprek op de juiste manier vastleggen in een dossier.

   Leerdoelen

   • Je kunt een effectief gesprek voeren met de werknemer waarbij de goede relatie bewaard blijft;
   • Je weet hoe je draagvlak voor re-integratie-afspraken kunt verkrijgen;
   • Je weet weerstand te signaleren en bespreekbaar te maken;
   • Je bent je bewust van jouw rol en hoe deze verschilt van de rol van de bedrijfsarts;
   • Je weet welke informatie in de probleemanalyse kan komen te staan en welke informatie privacygevoelig is.
  Deel op social media: