Arbeidsdeskundige Verzuim en Inkomen

Soort opleiding:
Duur:
3 lesdagen plus examen
Onder licentie van:
PE-Punten van:
Mogelijke vervolgopleidingen:
  • Inzicht in de financiële effecten van verzuim en arbeidsongeschiktheid
  • Door NVvA als bij-of nascholingsactiviteit gewaardeerd met 21 punten

  Als arbeidsdeskundige weet u hoe u de belastbaarheid van uw cliënt kunt vertalen naar werkmogelijkheden. U zorgt voor een oplossing op maat, zodat de werknemer zo snel en goed mogelijk kan terugkeren in het arbeidsproces.
  Maar wat zijn de financiële effecten van wel of geen werk voor werknemer, werkgever en verzekeraar? En welke rol kunt u spelen om te komen tot schadelastbeheersing voor alle partijen? Dat leert u in de opleiding Arbeidsdeskundige Verzuim en Inkomen.
  Deze opleiding is afgeleid van het populaire Regie op Verzuim en speciaal toegespitst op u als arbeidsdeskundige. Alle financieel-juridische aspecten die bij verzuim en arbeidsongeschiktheid een rol spelen komen aan bod, in relatie tot het realiseren van kostenbesparingen. Dit alles vanuit een win-win-winsituatie voor werknemer, werkgever en verzekeraar. Daar is veel behoefte aan in de markt, omdat dit veel andere problemen kan voorkomen.

  Voor wie?

  U heeft een postbacheloropleiding tot arbeidsdeskundige gevolgd bij een andere instelling dan CS Opleidingen. Als u de opleiding Post Bachelor Register Arbeidsdeskundige van CS Opleidingen heeft gevolgd, is de stof van de opleiding Arbeidsdeskundige Verzuim en Inkomen bij u al bekend.

  Opname in het Register Specialistisch Casemanagement

  Als u de opleiding heeft afgerond heeft u toegang tot het Register Specialistisch Casemanagement (RSC). U mag dan de titel ADVI voeren: Arbeidsdeskundige Verzuim en Inkomen. Het RSC biedt u diverse voordelen, waaronder het volgen van bijscholingsavonden en intervisiebijeenkomsten. Voor meer informatie: www.register-rsc.nl

 • De opleiding Arbeidsdeskundige Verzuim en Inkomen bestaat uit 3 lesdagen en wordt afgesloten met een examen:

  Dagdeel 1 en 2. Sociale wetgeving

  Tijdens uw opleiding tot arbeidsdeskundige heeft u kennisgemaakt met zaken als de loondoorbetaling en Wet verbetering poortwachter. Tijdens deze dag gaan we dieper in op de belangrijkste sociale wetgeving en de gevolgen voor werkgevers, werknemers en dienstverleners.
  Uiteraard komen ook de actuele ontwikkelingen op dit gebied aan bod.

  Behandeld worden onder meer de volgende onderwerpen:

  • Verdieping loondoorbetalingsverplichting werkgever bij ziekte
  • Verplichtingen van de werknemer bij ziekte
  • Verdieping vangnetregeling Ziektewet
  • Wet verbetering poortwachter
  • Hoofdregels re-integratiesubsidies
  • Verdieping Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
  • Regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)
  • Situatie voor de 35-minner (na WIA-keuring): wel of niet nieuw contract en wel of niet nieuwe loondoorbetalingsverplichting bij hernieuwde uitval
  • Financiële aspecten van verzuim en arbeidsongeschiktheid
  • Modernisering van de Ziektewet (BeZaVa)
  • Eigenrisicodragerschap Ziektewet en WGA
  • Arbowet
  • Gevolgen van beoordelingen door UWV
  • Werkloosheidswet
  • Participatiewet en loonkostensubsidie
  • Wet BQA (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten) en het doelgroepregister

  Dagdeel 3. Arbeidsrecht en privacy bij verzuim

  Bij verzuim spelen al snel arbeidsrechtelijke zaken een rol. In dit dagdeel behandelen we daarom de belangrijkste aandachtspunten, zoals:

  • Re-integratieverplichtingen werkgever (o.a. aanbieden passende arbeid)
  • Verplichting meewerken aan re-integratie en accepteren van passende arbeid voor werknemer
  • Loonopschorting of loonstop
  • Ontslagbescherming bij ziekte
  • De Wet werk en zekerheid
  • Ontslagprocedures bij langdurige arbeidsongeschiktheid
  • De beleidsregels ‘de zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens

  Dagdeel 4. Speelveld casemanagement

  Dit dagdeel gaan we in op het speelveld van de casemanager: hoe kan hij de regie voeren? We kijken naar hoe UWV de re-integratie-inspanningen beoordeelt, wanneer een deskundigenoordeel kan worden ingezet, de rol van de bedrijfsarts en wanneer een vervroegde IVA kan worden aangevraagd. Ook komen de Stecr-werkwijzers aan bod en leert u welke vragen u kunt stellen aan de bedrijfsarts.

  Dagdeel 5: Kosten en baten van verzuim en re-integratie

  Dit dagdeel komen onderwerpen aan de orde als:

  • Hoeveel kan de organisatie besparen wanneer het aantal langdurige verzuimdagen halveert?
  • Hoeveel geld is er per dag gemoeid met de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid?
  • Wat zijn de financiële belangen van verzuim en arbeidsongeschiktheid per zieke werknemer?
  • En wat zijn de kosten als de werknemer aan het werk blijft voor de mogelijkheden die hij nog wel heeft?

  U krijgt ook uitleg over de veel voorkomende WGA-hiaat verzekering en leert wat een WIA-excedentverzekering is. Ook voor het eigenrisicodragerschap voor Ziektewet en WGA bestaan er verzekeringen. Inzicht hierin is van belang om te herkennen wie, waar en op welk moment welk financieel belang heeft. Dit kan namelijk gaan over tonnen! Zo kunt u gerichte financieringsverzoeken bij de juiste partij neerleggen.

  Dagdeel 6. Regie op verzuim in de praktijk

  We bespreken veel herkenbare verzuimsituaties. U krijgt inzicht in het grijze gebied van samenloop tussen disfunctioneren, arbeidsconflict en verzuim. U leert hoe u zelf de regie neemt op een snelle activering van de werknemer en welke vragen u daarbij dient te stellen aan de verschillende partijen in het speelveld van verzuim. U leert hoe u zorgvuldig een overzichtelijk, goed verzuimdossier opbouwt en leert alert te zijn op het voorkomen van loonsancties. Ook wordt aandacht gegeven aan de mogelijkheden om in beroep en bezwaar te gaan.

  Dagdeel 7. Examen

  Het examen bestaat uit twee delen:

  1. een casus met open vragen over een complex verzuimdossier. Hierbij dient u ook een financiële doorrekening te maken.
  2. Een multiplechoicetoets van 1,5 uur over de behandelde onderwerpen.

  Voor deze opleiding is accreditatie door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) aangevraagd, zodat u bij een succesvolle afronding van beide onderdelen een certificaat van de HAN zult ontvangen. Het examen wordt verzorgd door Cylin, het onafhankelijk exameninstituut sociale zekerheid. Cylin staat onder toezicht van de HAN.

 • Er zijn voor deze opleidingen momenteel geen planningen. U kunt zich daarom ook niet inschrijven.
 • CS Opleidingen is erkend en geregistreerd door het CRKBO. U heeft voor de factuur van de opleiding de keuze tussen een prijs ‘exclusief btw’ en een prijs ‘vrij van btw’. De prijs is ‘exclusief btw’ als uw organisatie btw terug kan vorderen van de Belastingdienst. De prijs is ‘vrij van btw’ als uw organisatie geen btw terug kan vorderen.

  Prijs Arbeidsdeskundige Verzuim en Inkomen

  • Prijs opleiding (incl. lesmateriaal en catering): € 950 ex btw of € 995 vrij van btw
  • Examen via Cylin, exameninstituut sociale zekerheid: € 395 (incl. het certificaat van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Let op: Cylin is een onafhankelijk exameninstituut, waardoor de kwaliteit van het examen is geborgd. U ontvangt voor het examen dan ook een aparte factuur van Cylin.
  • Herkansing: € 195

  Incompany-opleiding

  Als u in één keer tenminste acht mensen wilt laten opleiden, dan is een incompany-opleiding aantrekkelijk. Wij verzorgen dan een programma geheel op maat, op de locatie die u zelf wenst. Als u een mail stuurt naar info@cs-opleidingen.nl, nemen wij contact met u op om uw wensen door te spreken.

Deel op social media: