Tweede kamer akkoord met Wet verbetering hybride markt WGA

Op 22 maart 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet verbetering hybride markt WGA. De hybride markt WGA houdt in dat werkgevers een keuze hebben tussen een publieke verzekering bij het UWV of kiezen voor het WGA-eigenrisicodragerschap. Veelal met een private verzekering. De wet verbetert het speelveld waardoor het voor de private verzekeraars weer mogelijk is om de concurrentie aan te kunnen gaan met het UWV. Dit was niet mogelijk omdat bedrijven voor een minimumpremie naar het UWV terug konden gaan. Bovendien worden de risico’s nog groter door de samenvoeging vast en flex per 2017. Het eigenrisicodragerschap WGA is dan niet alleen meer voor werknemers met een vast dienstverband maar ook voor werknemers met een flex-dienstverband. Asscher is met de Wet verbetering hybride stelsel WGA de private verzekeraars tegemoetgekomen om zo te zorgen dat het hybride systeem met keuzemogelijkheid tussen UWV of het eigenrisicodragerschap met private verzekering blijft bestaan.

Advies Raad van State niet opgevolgd
Het advies van de Raad van State op het wetsvoorstel om alle bedrijven vanaf 2017 die bij het UWV zitten een premie te laten betalen passend bij de eigen schade (historische premie conform T-2) is dus niet opgevolgd. De kritiek van de Raad van State kwam mede voort uit het feit dat de bestaande staartlastenreserve van 1,5 miljard niet genoeg is om alle bedrijven die nu nog bij het UWV zitten eigenrisicodrager te laten worden. Berekeningen laten zien dat dan ongeveer 3,8 miljard euro nodig zou zijn wanneer alle bedrijven die nu bij het UWV zitten zouden besluiten om eigenrisicodrager te worden. Minister Asscher verwacht echter geen problemen. Hij verwijst daarbij naar een passage van het UWV bij de premienota 2016. Daarin staat:
‘Wij verwachten dat het aantal werkgevers dat jaarlijks weggaat bij UWV vanaf 2017 licht zal stijgen. Het gaat hierbij met name om werkgevers met een hoog risico. Het aantal werkgevers dat jaarlijks terugkeert naar UWV zal vanaf 2017 licht dalen. Ook hier zijn het de werkgevers met een hoog risico die eerder op de private markt zullen blijven. De stromen zullen naar verwachting klein zijn en elkaar redelijk in evenwicht houden.”

Evenwicht op hybride markt
De minister benoemt zelf niet te verwachten dat bedrijven massaal het UWV gaan verlaten om de staartlasten achter te kunnen laten. Dit durf ik zeker te betwijfelen. Juist bedrijven met slechte schadecijfers hebben een groot voordeel de schade als staartlast achter te kunnen laten. En zeker bedrijven die nooit eerder eigenrisicodrager zijn geweest, hebben al schades sinds 2007 in de boeken! Veelal zijn overheidsorganisaties bij het UWV gebleven, ze hebben nu een gigantisch voordeel om er alsnog voor te kiezen vanaf 2017 eigenrisicodrager te worden. Er zijn genoeg adviseurs die bedrijven hierop gaan wijzen. Ze mogen dus een staartlast van 10 jaar WGA schade achterlaten en ze gaan pas risico lopen voor mensen die ziek worden na het moment van eigenrisicodragerschap. De minister houdt nog wel een slag om de arm. Hij schrijft o.a. dat als toch het volledig risico zich voor gaat doen oftewel dat de staartlastenbuffer niet groot genoeg is, dat hij dan tijdig zal ingrijpen om extra maatregelen te nemen ter verbetering van de hybride markt.

Wijzigingen per 2017
We vatten graag nog even voor u samen, welke veranderingen er allemaal gaan komen per 2017. Ook zullen we op 20 april a.s. een masterclass WGA hybride markt verzorgen met een uitleg welke keuzes in welke situatie verstandig zijn om te maken.

Overstappen van private verzekering naar het UWV na 1 juli 2015
De werkgevers die na 1 juli 2015 overstappen van het eigenrisicodragerschap WGA naar het publieke bestel, gaan bij het UWV een premie betalen op basis van de eigen historische WGA-lasten conform de bekende premiesystematiek (T-2). Voor uitleg van de premieberekening verwijzen we graag naar de VeReFi whitepaper parameters Werkhervattingskas dd. 2 september 2016.

Van UWV naar eigenrisicodragerschap: staartlasten blijven bij UWV achter
Verder geldt als grote verandering dat alle bedrijven die na 1 juli 2015 juist eigenrisicodrager worden, vanaf 2017 alle staartlasten bij het UWV mogen achterlaten. Dit is vooral gunstig voor bedrijven die nog niet eerder eigenrisicodrager voor de WGA waren geworden. Voor hen wordt het zeker aantrekkelijk om eigenrisicodrager WGA te worden omdat ze schoon over gaan. Maar dan moeten ze wel laten zien dat ze grip hebben op de schade, anders zullen ze bij de private verzekeraars ook hoge verzekeringspremies krijgen.

Samenvoeging vast en flex in WGA-totaal
Al in de wet Bezava is geregeld dat vast en flex samengevoegd gaan worden binnen één WGA-totaalpremie. Dit was eerst de bedoeling per 2016. Op 20 februari 2015 werd bekend dat de samenvoeging 1 jaar is uitgesteld naar 2017. Mede omdat de verzekeraars nog niet klaar waren om de flex-risico’s te berekenen.

Wijziging hybride markt WGA noodzakelijk ten behoeve van marktwerking
De meeste private verzekeraars gaven tussen 2013 tot begin 2015 aan om niet verder te willen gaan in de hybride markt. Voor het WGA-vast deel waren de concurrentieverhoudingen erg verstoord omdat bedrijven het uitlooprisico van de WGA-schade bij de verzekeraars achterlieten en als ‘schoon bedrijf’ tegen een minimumpremie weer terug gingen naar het UWV. Met de door de Tweede Kamer aangenomen wet is de marktwerking weer terug. Want bedrijven kunnen niet meer van de private verzekeraar naar het UWV terugkeren tegen een minimumpremie. Bovendien geldt dat ook de keuze voor het eigenrisicodragerschap WGA aantrekkelijker wordt nu de staartlasten bij het UWV mogen achterblijven. Sinds de aankondiging van het wetsvoorstel hebben diverse verzekeraars weer aangegeven WEL weer op de markt te willen blijven voor het eigenrisicodragerschap van de WGA. Er zijn echter nog niet veel verzekeraars waar we al offertes voor het jaar 2017 kunnen krijgen. De verwachting is dat dit nu niet lang meer gaat duren.

Drie jaar verplicht bij UWV blijven
Al in september 2015 maakte minister Asscher bekend dat indien de werkgever de garantieverklaring voor het eigenrisicodragerschap laat eindigen en terugkeert van de private naar de publieke verzekering, er altijd een wachtperiode gaat gelden van drie jaar. De zogenaamde anti-duiventilmaatregel is aangescherpt: de driejaarstermijn is ook van toepassing indien de private verzekeraar de garantiestelling intrekt. De Wet verbetering hybride markt WGA regelt dat deze maatregel met terugwerkende kracht ingaat voor alle bedrijven die op of na 1 januari 2016 zijn teruggegaan van privaat naar publiek.

Masterclass op 20 april a.s.
Wilt u meer weten over mogelijke keuzes, wel of niet eigenrisicodrager worden of juist teruggaan? Kom naar onze masterclass Hybride markt WGA op 20 april a.s. op onze leslocatie in Randwijk. Inschrijven is mogelijk vanaf donderdagmiddag 24 maart. Ook op InCompany basis verzorgen we graag deze interessante masterclass.

Whitepaper Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (afschaffing VAR) beschikbaar

Voor onze VeReFi-abonnees staat een nieuwe whitepaper klaar onder de button ‘Nieuwsbrieven en whitepapers’ op www.verefi.nl. Ditmaal over de afschaffing van de VAR en de invoering van modelovereenkomsten. Op 2 februari 2016 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Met deze wet verdwijnt de voor zzp’ers vertrouwde Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De ingangsdatum van de wet is 1 mei 2016, maar er geldt wel een overgangsperiode tot 1 mei 2017. In de whitepaper leest u waar u als zzp’er op moet letten en welke soorten modelovereenkomsten beschikbaar zijn.

Nieuwe blog: Verzuim en politiek

Zijn de blogs en columns van Herwin politiek getint? Hij vindt zelf van niet. Zijn insteek is: meer aandacht voor de oorzaken en minder voor alleen de gevolgen, zoals de media vooral doen. En hoe ongewenst die aandacht ook is, het is een neutrale boodschap. Lees hier de complete blog.

Kerncijfers VeReFi: alle relevante bedragen op een rij

Binnen de sociale zekerheid veranderen cijfers snel. Het minimumloon en het maximale dagloon worden iedere zes maanden opnieuw vastgesteld. Premies voor de verschillende wetten en parameters voor het berekenen van premies gelden altijd voor maximaal een jaar. Door deze aanpassingen is het heel lastig lesmaterialen up-to-date te houden. Vandaar dat we ervoor kiezen om in de lesmaterialen meer de nadruk te leggen op de wijze waarop getallen worden berekend, dan op de feitelijke getallen.
In het document Kerncijfers VeReFi staan de cijfers verwerkt die per 1 januari 2016 relevant zijn. Zodra de wijzigingen van 1 juli bekend zijn wordt van dit document een nieuwe versie gemaakt. Zo blijft u altijd op de hoogte van de meest actuele cijfers.
Meer informatie over de achtergrond van de cijfers vindt u in het boek ‘Geld besparen met sociale zekerheid’, dat te verkrijgen is in de webshop.

Invoering landelijk Assessment Vakbekwaamheid AD

Vanaf 2 januari 2016 moeten studenten van alle AD-opleidingen verplicht een landelijk erkend assessment afleggen, het Assessment Vakbekwaamheid Arbeidsdeskundige. Dit assessment is opgezet door de beroepsvereniging NVvA en Examenadviesbureau in samenwerking met alle opleiders. Vrijwel alle AD-opleiders hebben zich aan dit landelijk assessment geconformeerd.

Wat betekent dit voor u als student?
In de praktijk betekent dit dat u eerst het schriftelijk examen van CS Opleidingen doet en het CS-assessment. Als u dit met goed gevolg heeft afgelegd, kunt u door naar het landelijk assessment (AVA). Deze dient u tevens met goed gevolg af te leggen. Het AVA is namelijk de randvoorwaarde om te kunnen certificeren. Na het behalen van het AVA zullen wij samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen het diploma ‘Post Bachelor Leergang Register Arbeidsdeskundige’ verstrekken.

Wij laten u niet in de kou staan!
Het AVA kost € 995,-. In het cursusgeld dat u betaald heeft, hadden we als actietarief het schriftelijk examen en het CS-assessment inbegrepen, maar niet het landelijk verplichte assessment. Wij begrijpen dat dit een forse financiële tegenvaller is. Daarom hebben wij besloten om als service voor alle huidige studenten het AVA eenmalig voor onze rekening te nemen. We houden ons aan de belofte om een kwalitatief hoogwaardige opleiding te bieden tegen een betaalbare prijs.Wel geldt dat een eventuele herkansing van examens voor uw eigen rekening komt.

Ook voor februarigroep betalen wij het extra assessment
Schrijft u zich als nieuwe student in voor de groep die start in februari 2016, dan nemen wij ook voor u het AVA eenmalig voor onze rekening. Dat betekent dat u profiteert van een korting van liefst € 995,-!

 

Regie op Verzuim nu ook in Friesland!

Goed nieuws voor wie in het noorden van het land woont: u kunt Regie op Verzuim nu ook op een locatie bij u in de buurt volgen, namelijk in het Friese Grou. De eerste opleiding start op 5 november, dus wees er snel bij!

Behalve in Grou kunt u Regie op Verzuim dit najaar volgen in Papendrecht, Naarden, Zwolle en Randwijk. Kijk onder Regie op Verzuim voor meer informatie.

Start nieuwe groep PB Arbeidsdeskundige op 1 oktober

Op 1 oktober start definitief een nieuwe groep voor de Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige. Het lesprogramma is ontwikkeld aan de hand van de nieuwste CADO-eindtermen en voldoet dus aan de laatste eisen. Er zijn nog een paar plaatsen vrij, dus meld u snel aan. U profiteert dan ook van de speciale korting van € 500. De opleidingsprijs bedraagt dan € 8.250 ex btw of (voor bedrijven die geen btw kunnen verrekenen) € 8.950 vrij van btw. Dit is inclusief examens, lesmateriaal en boeken, persoonlijke coaching en catering. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

6 oktober start specialisatiecursus Casemanager Taakdelegatie

Unieke opleiding speciaal voor de register casemanager!

Casemanagement onder taakdelegatie wint snel aan populariteit. Bij taakdelegatie werken casemanager en bedrijfsarts optimaal samen. De grote winst is dat de casemanager taken kan overnemen van de bedrijfsarts waardoor deze iets meer op afstand kan blijven. Dat is op zich al waardevol, gezien het tekort aan bedrijfsartsen. Daarbij heeft u meer grip op het re-integratietraject, doordat u dit samen met de werknemer inricht. Zo wordt de werknemer optimaal betrokken bij zijn re-integratie en wordt het traject efficiënter. Natuurlijk moet de bedrijfsarts wel altijd medisch gezien akkoord geven. Met de opleiding Casemanager Taakdelegatie leert u alles wat u nodig heeft om de samenwerking te laten slagen. Het is een praktische opleiding waarbij u in rollenspellen veel zelf oefent met verschillende situaties. De eerste cursus start op 6 oktober te Randwijk en kost € 1.750 ex btw of € 1.995 vrij van btw. Meer informatie: www.cs-opleidingen.nl/taakdelegatie

Wat is uw visie op re-integratie?

Vul de vragenlijst in en ontvang gratis het boek ‘Geld besparen met sociale zekerheid’

Sinds de ingang van de Wet verbetering poortwachter zijn werkgever en werknemer verplicht alles in het werk te stellen voor een snelle terugkeer van de zieke werknemer op de werkvloer. De re-integratiemarkt is sinds 2001 geprivatiseerd en veel partijen zijn op deze markt ingestapt.
Bij verzuim in het eerste jaar houdt de werknemer lang vast aan terugkeer in eigen werk of terugkeer in eigen bedrijf en als dat onverhoopt niet lukt, is het lastig om een succesvolle re-integratie tweede spoor te bewerkstelligen. In het komende nummer van CS Verbindt besteden we aandacht aan dit onderwerp.
Daarbij zijn we ook erg benieuwd naar uw mening en ervaring. We zouden het daarom erg op prijs stellen als u vijf minuten wilt besteden aan het invullen van onze vragenlijst. Uiteraard worden uw antwoorden alleen voor het onderzoek gebruikt en zullen de resultaten worden geanonimiseerd. Als tegenprestatie ontvangt u gratis het nieuwe boek ‘Geld besparen met sociale zekerheid’ dat dit najaar uitkomt en de nieuwe VeReFi whitepaper ‘Parameters Werkhervattingskas 2016 en vooruitblik 2017′. Wilt u de vragenlijst invullen voor vrijdag 11 september?