FAQ: Welke periode houdt UWV aan voor het bepalen van het gemiddelde loon?

Uitgelichte vraag op de FAQ van VeReFi

Een werknemer heeft wisselende verdiensten en wisselt van maand tot maand tussen de WGA-vervolguitkering (VVU) en Loonaanvullingsuitkering (LAU). Welke periode moet UWV aanhouden voor bepalen van het gemiddelde loon?
Oftewel kan een werknemer bijvoorbeeld per maand of andere korte periode wisselen (met regelmaat) tussen VVU of LAU of moet UWV over een X-periode (bijvoorbeeld kwartaal, half jaar of jaar) uitrekenen wat het gemiddelde loon is en dat dan aanhouden om te kunnen bepalen of er sprake is van VVU of LAU? Zodat werknemer in een wat meer stabiele situatie komt? Wat is hier de wettelijke regelgeving in?

De vaststelling voldoende inkomsten wordt per maand beoordeeld conform de wetgeving. Bij onze docent die werkzaam is bij het UWV is nagevraagd hoe dit praktisch door UWV wordt ingeregeld. Dit is zijn antwoord:

In zijn algemeenheid, aangezien elk dossier zijn eigen vraagstukken kent en ook diverse factoren een rol kunnen spelen, geldt: betreft inkomen verrekenen met de WIA. Dit proces heeft als doel om de inkomsten van de klant periodiek met zijn uitkering te verrekenen. Hij krijgt dan over een bepaalde termijn een (geraamde) uitkering op voorschotbasis. Na afloop van de termijn volgt een afrekening (nabetaling, nihil vaststelling of terugvordering). Zolang de klant inkomsten en recht op uitkering heeft, wordt de cyclus van voorschotbetaling en afrekening steeds doorlopen. Dit wordt afgestemd met de klant.

Door deze methodiek van verrekenen, waarbij UWV (zoveel mogelijk) de polisgegevens gebruikt, hoeft de klant UWV niet maandelijks een loonstrook te sturen. Daarbij komt het gebruik van de polisgegevens de rechtmatigheid ten goede.

Bij reguliere inkomsten rekent UWV eens in de 6 maanden af. Als dat door de aard van de inkomsten niet wenselijk is, kan UWV om de 3 maanden afrekenen. Slechts in zeer uitzonderlijke situaties wordt op basis van andere kortdurende cycli afgerekend. Bij een vast loon kan UWV ook eens per jaar afrekenen. Bij beëindiging van de inkomsten of uitkering rekent UWV direct af.

Als UWV de polisgegevens niet kan gebruiken (bijvoorbeeld bij werkgeversbetaling), rekenen ze wél periodiek af (zoals hiervoor beschreven). Bij die gevallen vraagt UWV looninformatie bij de klant of werkgever op. Daarmee rekenen ze dan af.

De wet zegt dus ‘per maand bekijken’ maar ook in de uitvoering wordt inkomensgrens per maand beoordeeld. Dit is ooit nader onderzocht n.a.v. een Wob-verzoek; zie informatie hieronder:

Naar aanleiding van een Wob-verzoek heeft UWV onderliggende informatie (ook) gedeeld: https://www.uwv.nl/overuwv/pers/wob-publicaties/2021/besluit-wob-verzoek-inzake-uniform-loonbegrip-in-relatie-tot-uitkeringen-uwv.aspx

Hierin staat onder andere op blz. 9 van de ‘Bijlage 1 bij besluit Wob-verzoek inzake Uniform Loonbegrip in relatie tot uitkeringen UWV’:

Periode waarover de inkomsten worden beoordeeld
De periode waarover we de inkomsten beoordelen is in principe 6 maanden. Voor bepaalde situaties is een periode van 3 maanden beter.

Inkomsten per maand berekenen
De inkomsten worden per maand vastgesteld, dus ook bij per maand wisselende inkomsten. In de ontwikkelfase is gebleken dat middeling van inkomsten over een aantal maanden voor UWV nauwelijks tot geen voordeel oplevert. Middeling van inkomsten maakt de beslissing voor de klant juist minder inzichtelijk. Daarom worden de inkomsten niet gemiddeld, maar worden ze achteraf per maand vastgesteld.

 

 

 

 

 

Wat houdt de no-riskpolis in?

De meest bekeken vraag op de VeReFi FAQ is: Wat houdt de no-riskpolis in? In dit artikel geven we antwoord op deze vraag.

Werkgevers twijfelen vaak om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Onder meer omdat ze bang zijn voor meer uitval door ziekte en daarmee voor extra kosten: 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte en maximaal 10 jaar doorbelasting van een WGA-uitkering.

Om deze twijfel weg te nemen, heeft de overheid de no-riskpolis geïntroduceerd. Als de werknemer met een no-riskpolis uitvalt wegens ziekte, heeft hij recht op een Ziektewetuitkering van het UWV. Zo wordt de werkgever financieel gecompenseerd voor het loon dat hij aan zijn werknemer moet doorbetalen tijdens ziekte.

Lees meer…

De WIA-aanvraag en de vertragingen bij het UWV

Je zult het vast wel herkennen uit de dagelijkse praktijk. Het UWV kampt met grote achterstanden bij de claimbeoordeling van de WIA-aanvragen. Het tekort aan verzekeringsartsen is groot en mede door Covid zijn de achterstanden nog groter geworden. Normaliter geldt dat het UWV 8 weken de tijd nodig heeft voor de WIA claimbeoordeling. Als de aanvraag op tijd is gedaan door de werknemer, dat is uiterlijk in week 93, kan het UWV voor einde van de 104 weken wachttijd tot een uitspraak komen over wel of geen recht op een WIA-uitkering. Helaas wordt deze periode vrijwel niet meer gehaald. Het gevolg is dat  na 104 weken arbeidsongeschiktheid nog steeds onduidelijk is of de werknemer wel of niet een WIA-uitkering krijgt. Vervelend voor werkgever én werknemer.
In dit artikel gaan we in op de veel gestelde vragen. Hoe zit het met de loondoorbetalingsplicht bij ziekte? Is het mogelijk om het dienstverband te beëindigen zolang de WIA-beschikking er nog niet is?  Gelukkig kunnen werknemers een voorschot op de uitkering krijgen. Maar, de werkgever moet dan wel goed controleren dat die voorschotten niet oneigenlijk bij hem in rekening worden gebracht. En hoe zit het met het niet tijdig opleggen van een loonsanctie en wat kan de werknemer dan doen? In dit artikel geven we aandachtspunten mee en beantwoorden we veel gestelde vragen.

Lees meer…

Welke plannen heeft Rutte-IV voor arbeidsmarkt en inkomen?

Het regeerakkoord Rutte-IV biedt weinig verrassingen voor ons vakgebied. De basis van het toekomstig beleid ligt in lijn met adviezen van de commissie Borstlap en het ook mede daarop gebaseerde SER-advies.

Het Sociaal Cultureel Planbureau stelt dat 28% van de Nederlandse bevolking (financieel) kwetsbaar is. Daarnaast verandert de aard van ons werk door digitalisering, robotisering en globalisering. Dit maakt de toekomst onvoorspelbaar, maar biedt tegelijkertijd ook kansen. De inzet van het kabinetsbeleid is de bestaanszekerheid van lage- en middeninkomens te versterken en de lasten te verlagen. Het vrijwel gratis aanbieden van kinderopvang moet ertoe gaan leiden dat personeelstekorten in vitale sectoren opgevangen kunnen worden en het aantrekkelijker wordt voor ouders om werk en zorg te combineren. Ook zal uitkeringspercentage van het betaald ouderschapsverlof dat ingaat per 2 augustus 2022 worden opgehoogd van 50% naar 70%.

Lees meer…

CS Winter Webinar terugkijken

Op 1 december was het tijd voor ons Winter Webinar. Wij danken alle kijkers en de sprekers Nathalie Scholtes, Marjol Nikkels en Ruud de Leede voor hun enthousiaste bijdrage.

Heb je het gemist of wil je nog eens terugkijken? Dat kan hier: CS Winter Webinar – CS Opleidingen (cs-opleidingen.nl)

Klik voor de presentaties van de sprekers op het plaatje hiernaast. We zullen zo snel mogelijk alle vragen beantwoorden.thumbnail of CS WinterWebinar presentaties

RSC’ers die hebben deelgenomen aan het webinar kunnen 2 PE-punten uploaden op hun persoonlijke pagina op www.register-rsc.nl

 

 

 

Vragen en antwoorden bij sessie Marjol Nikkels: antwoorden op vragen sessie actualiteiten sociale zekerheid

Vagen en antwoorden bij sessies Nathalie Scholtes: antwoorden op vragen sessies Nathalie Scholtes

Forse stijging gemiddelde premiepercentage voor de parameters Werkhervattingskas 2022

Op 1 september 2021 zijn in de Staatscourant de gedifferentieerde premies verschenen voor de Werkhervattingskas voor het jaar 2022. Er is sprake van een forse stijging.

Het gemiddelde dat alle werkgevers betalen voor de WGA stijgt van 0,78% naar 0,84%. Voor de Ziektewet is er sprake van een zeer forse stijging van 0,58% naar 0,68%. Voor de berekening van de individuele premie voor de grote werkgever zijn de parameters Werkhervattingskas voor het jaar 2022 in vergelijking met 2021 als volgt:

Lees meer…

Verzamelwet SZW 2022: fictief ziekengeldrecht achteraf kan niet meer

De Verzamelwet SZW 2022 wijzigt een aantal onderdelen in de Wet financiering sociale verzekeringen en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De voorgestelde aanpassingen zijn erop gericht de voordelen van een fictieve claim op ziekengeld weg te nemen.

Momenteel geldt nog dat bij een achteraf vastgestelde fictieve ziekengeldclaim de werkgever geen WGA-toerekening krijgt. Oftewel een WGA-eigenrisicodrager hoeft dan niet de 10-jarige WGA te betalen. Dit gaat veranderen vanaf 2022. Als er geen feitelijke Ziektewetuitkering is uitbetaald vanuit de no-risk, komt er wel een WGA-toerekening. Het UWV gaat vanaf 2022 niet meer achteraf fictieve ziekengeldrechten toekennen zodat werkgever alsnog no-riskpolis WGA kan benutten.

Lees meer…