Dit is een oud nieuwsbericht. De inhoud kan inmiddels achterhaald zijn door recentere ontwikkelingen.

Forse stijging gemiddelde premiepercentage voor de parameters Werkhervattingskas 2022

Op 1 september 2021 zijn in de Staatscourant de gedifferentieerde premies verschenen voor de Werkhervattingskas voor het jaar 2022. Er is sprake van een forse stijging.

Het gemiddelde dat alle werkgevers betalen voor de WGA stijgt van 0,78% naar 0,84%. Voor de Ziektewet is er sprake van een zeer forse stijging van 0,58% naar 0,68%. Voor de berekening van de individuele premie voor de grote werkgever zijn de parameters Werkhervattingskas voor het jaar 2022 in vergelijking met 2021 als volgt:

Parameters 2022 in vergelijking met 2021

 WGA 2022WGA 2021 ZW 2022ZW 2021
Gemiddelde percentage0,84%0,78%0,68%0,58%
Maximumpremie 3,36%3,12%2,72%2,32%
Minimumpremie0,21%0,19%0,17%0,14%
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage0,56%0,52%0,39%0,35%
Correctiefactor1,121,121,301,24

Voor de Ziektewet geldt voor de werkgevers in sector 52 (uitzendbedrijven) een afwijkende maximumpremie van 9,31% voor 2021 en 10,39% voor 2022.

De maximumpremie is vier maal het gemiddelde percentage en de minimumpremie is 0,25 van het gemiddelde percentage.

Indeling groot, midden en klein is veranderd

De grens tussen klein en middelgroot is gestegen van 10 maal het gemiddelde premieplichtige loon naar 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon. Het gemiddelde premieplichtige loon is voor de parameters van 2022 gesteld op € 35.300 (terugkijkend naar het jaar 2020). Dit maakt dat de grens tussen een kleine en middelgrote werkgever komt te liggen bij € 882.500. En de grens tussen een middelgrote/grote werkgever ligt bij 100 maal het premieplichte loon oftewel € 3.530.000.

Grote bedrijven betalen ten minste een minimumpremie die gebaseerd is op ten minste een kwart van het gemiddelde premiepercentage. Dit wordt de minimumpremie genoemd. Voor de WGA dus 0,21% en voor de Ziektewet 0,17% over de premieplichtige loonsom. Dus als een groot bedrijf in het geheel nooit schade heeft gehad, dan betalen ze een gedifferentieerde premie WGA van 0,21% en voor de Ziektewet betalen ze 0,17%.

Kleine bedrijven betalen ongeacht hun eigen instroom altijd de sectorale percentages, die gebaseerd zijn op de schaderesultaten van de sector. Dus de opslag of de korting bovenop de gemiddelde premie wordt vastgesteld aan de hand van de sectorinstroom. De sectorale percentages vindt u in bijlage 1 van het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2022 uit de Staatscourant van 1 september 2021.

Berekening gedifferentieerde premie WHK

Bij de berekening van het individuele werkgeversrisico geldt het T-2 principe. Het jaar T is het jaar waarvoor de premie wordt vastgesteld. Om voor de werkgever het individuele risico vast te stellen, gaat het UWV uit van de instromers in de Ziektewet of de WGA van het jaar T-2 (oftewel twee kalenderjaren eerder). Bij de vaststelling van de premiedifferentiatie voor het jaar 2022, wordt er dus gekeken naar de gedane uitkeringen in 2020.

Berekening individuele premie grote bedrijven

Voor grote bedrijven geldt de volgende formule:

Individuele premie = gemiddelde percentage + individuele opslag/korting

Berekening individuele opslag of korting => correctiefactor werkgeversrisico  * (individuele werkgeversrisico minus gemiddeld risico)

Het individuele werkgeversrisico wordt voor het premiejaar 2022 berekend door de totaal uitbetaalde uitkeringslasten (*) van de WGA of de Ziektewet in het jaar 2020 te delen door de gemiddelde premieplichtige loonsom van de periode 2016-2020.

De uitkomst van de gedifferentieerde premie wordt vervolgens vergeleken met de minimum- en maximum bandbreedte van de premies.

(*)  Bij de totaal berekende uitkeringslasten WGA tellen mee alle WGA-uitkeringen aan (ex-) werknemers van het bedrijf die in het jaar 2020 een WGA-uitkering kregen, die vanuit een vast dienstverband sinds 2010 in de regeling WGA zijn gekomen. Echter is de werkgever eerst eigenrisicodrager WGA geweest maar voor 1 juli 2015 teruggekeerd naar het UWV, dan tellen alleen de uitkeringen van vaste dienstverbanders mee wanneer zij ziek zijn geworden na de terugkeer in het publieke bestel. Voor de flex-dienstverbanden die na 1 januari 2012 een uitkering hebben gekregen. Voor de Ziektewet gaat het om de totaal uitbetaalde uitkeringslasten van de ZW-uitkeringen die in 2020 zijn uitbetaald aan personen die in 2018, 2019 of 2020 in de Ziektewet zijn gekomen.

Uit de parameters kunnen we voor 2022 de volgende berekening herleiden.

WGA            : 0,84% (gemiddelde percentage) + 1,12 * (? – 0,56%)

ZW                : 0,68% (gemiddelde percentage) + 1,30 * (? – 0,39%)

Het vraagteken is het individuele werkgeversrisicopercentage. Deze wordt berekend door de uitkeringslasten van de toegerekende uitkeringen in het jaar 2020 te delen door de (gemiddelde loonsom van de periode 2016-2020) en te vermenigvuldigen met 100%.

Er verschijnt nog een nieuwe whitepaper met rekenvoorbeelden op VeReFi. Ook worden de WGA calculator en de Ziektewet Calculator deze week nog aangepast voor de parameters van 2022.