FAQ: Welke periode houdt UWV aan voor het bepalen van het gemiddelde loon?

Uitgelichte vraag op de FAQ van VeReFi

Een werknemer heeft wisselende verdiensten en wisselt van maand tot maand tussen de WGA-vervolguitkering (VVU) en Loonaanvullingsuitkering (LAU). Welke periode moet UWV aanhouden voor bepalen van het gemiddelde loon?
Oftewel kan een werknemer bijvoorbeeld per maand of andere korte periode wisselen (met regelmaat) tussen VVU of LAU of moet UWV over een X-periode (bijvoorbeeld kwartaal, half jaar of jaar) uitrekenen wat het gemiddelde loon is en dat dan aanhouden om te kunnen bepalen of er sprake is van VVU of LAU? Zodat werknemer in een wat meer stabiele situatie komt? Wat is hier de wettelijke regelgeving in?

De vaststelling voldoende inkomsten wordt per maand beoordeeld conform de wetgeving. Bij onze docent die werkzaam is bij het UWV is nagevraagd hoe dit praktisch door UWV wordt ingeregeld. Dit is zijn antwoord:

In zijn algemeenheid, aangezien elk dossier zijn eigen vraagstukken kent en ook diverse factoren een rol kunnen spelen, geldt: betreft inkomen verrekenen met de WIA. Dit proces heeft als doel om de inkomsten van de klant periodiek met zijn uitkering te verrekenen. Hij krijgt dan over een bepaalde termijn een (geraamde) uitkering op voorschotbasis. Na afloop van de termijn volgt een afrekening (nabetaling, nihil vaststelling of terugvordering). Zolang de klant inkomsten en recht op uitkering heeft, wordt de cyclus van voorschotbetaling en afrekening steeds doorlopen. Dit wordt afgestemd met de klant.

Door deze methodiek van verrekenen, waarbij UWV (zoveel mogelijk) de polisgegevens gebruikt, hoeft de klant UWV niet maandelijks een loonstrook te sturen. Daarbij komt het gebruik van de polisgegevens de rechtmatigheid ten goede.

Bij reguliere inkomsten rekent UWV eens in de 6 maanden af. Als dat door de aard van de inkomsten niet wenselijk is, kan UWV om de 3 maanden afrekenen. Slechts in zeer uitzonderlijke situaties wordt op basis van andere kortdurende cycli afgerekend. Bij een vast loon kan UWV ook eens per jaar afrekenen. Bij beëindiging van de inkomsten of uitkering rekent UWV direct af.

Als UWV de polisgegevens niet kan gebruiken (bijvoorbeeld bij werkgeversbetaling), rekenen ze wél periodiek af (zoals hiervoor beschreven). Bij die gevallen vraagt UWV looninformatie bij de klant of werkgever op. Daarmee rekenen ze dan af.

De wet zegt dus ‘per maand bekijken’ maar ook in de uitvoering wordt inkomensgrens per maand beoordeeld. Dit is ooit nader onderzocht n.a.v. een Wob-verzoek; zie informatie hieronder:

Naar aanleiding van een Wob-verzoek heeft UWV onderliggende informatie (ook) gedeeld: https://www.uwv.nl/overuwv/pers/wob-publicaties/2021/besluit-wob-verzoek-inzake-uniform-loonbegrip-in-relatie-tot-uitkeringen-uwv.aspx

Hierin staat onder andere op blz. 9 van de ‘Bijlage 1 bij besluit Wob-verzoek inzake Uniform Loonbegrip in relatie tot uitkeringen UWV’:

Periode waarover de inkomsten worden beoordeeld
De periode waarover we de inkomsten beoordelen is in principe 6 maanden. Voor bepaalde situaties is een periode van 3 maanden beter.

Inkomsten per maand berekenen
De inkomsten worden per maand vastgesteld, dus ook bij per maand wisselende inkomsten. In de ontwikkelfase is gebleken dat middeling van inkomsten over een aantal maanden voor UWV nauwelijks tot geen voordeel oplevert. Middeling van inkomsten maakt de beslissing voor de klant juist minder inzichtelijk. Daarom worden de inkomsten niet gemiddeld, maar worden ze achteraf per maand vastgesteld.