Parameters gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2020

Op 2 september 2019 zijn in de Staatscourant de gedifferentieerde premies verschenen voor de Werkhervattingskas voor het jaar 2020.

Een verandering is dat vanaf 1 januari 2020 het rekenpercentage is afgeschaft. Het gemiddelde percentage is nu het referentie premiepercentage, oftewel waar individuele middelgrote en grote werkgevers een korting of opslag over krijgen.

Voor de sectorale premies voor kleine bedrijven is ook een wijziging doorgevoerd. Deze premies zijn nu uitsluitend berekend op basis van de lasten en loonsommen van kleine werkgevers. Dit is eerlijker omdat het arbeidsongeschiktheidsrisico van kleine werkgevers kleiner is dan dat van grote werkgevers. In de bijlage bij de Staatscourant zijn de sectorale premies opgenomen.
Voor de berekening van de individuele premie voor de grote werkgever zijn de parameters Werkhervattingskas voor het jaar 2020 als volgt:

WGAZiektewet
Gemiddelde percentage0,76%0,52%
Maximumpremie werkgevers (= 4 * gemiddeld)3,04%2,08% (*)
Minimumpremie werkgevers (= 0,25 * gemiddeld)0,19%0,13%
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage0,48%0,32%
Correctiefactor werkgeversrisico1,181,21

(*) Voor de Ziektewet geldt voor sector 52 ‘Uitzendbedrijven’ een afwijkende premie van 10,02%

De maximumpremie is vier maal de gemiddelde premie en de minimumpremie is 0,25 van de gemiddelde premie. Het gemiddelde percentage voor de basis waarop de opslag of de korting berekend wordt is conform verwachting licht gestegen voor zowel de WGA (van 0,75% naar 0,76%).

Het gemiddelde werkgeversrisicopercentage voor de WGA is fors gestegen van 0,41% naar 0,48%, de correctiefactor werkgeversrisico is wel gedaald.

Voor de Ziektewet is het gemiddelde percentage fors gestegen van 0,47% naar 0,52%. De meeste bedrijven gaan dus meer betalen voor de Ziektewet. Het gemiddelde werkgeversrisicopercentage is ook gestegen van 0,26% naar 0,32%.

Op www.verefi.nl vindt u de rekentools WGA calculator en Ziektewet calculator; beide zijn aangepast met de premies van het jaar 2020.
Hieronder vindt u de VeReFi de Whitepaper Werkhervattingskas met allerlei voorbeeldberekeningen

thumbnail of whitepaper Parameters Werkhervattingskas 2020 en afweging WGA ZW ERD vs2

 

Zie ook: Staatscourant – Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2020
Zie ook: UWV: Gedifferentieerde premiesWGA en Ziektewet 2020

CS Opleidingen bij RTLZ Businesstips

De komende drie weken is CS Opleidingen te zien bij RTLZ Businesstips. De eerste week vertelt Marjol Nikkels over het belang van professioneel casemanagement. De tweede week komt Ruud de Leede aan het woord over inzetbaarheid en de derde week vertelt Hanneke Schinkel over het Kompasgesprek.
Het uitzendschema is als volgt:

Marjol over het belang van professioneel casemanagement
Ma 23 april: tussen 10.30 uur en 11.00 uur
Do 26 april: tussen 13.05 uur en 13.35 uur
Vr 27 april: tussen 7.30 uur en 8.00 uur
Zo 29 april: tussen 16.30 uur en 17.00 uur

Ruud over inzetbaarheid
Ma 30 april: tussen 10.30 uur en 11.00 uur
Do 03 mei: tussen 13.05 uur en 13.35 uur
Vr 04 mei: tussen 7.30 uur en 8.00 uur
Zo 06 mei: tussen 16.30 uur en 17.00 uur

Hanneke over Kompasgesprek
Ma 07 mei: tussen 10.30 uur en 11.00 uur
Do 10 mei: tussen 13.05 uur en 13.35 uur
Vr 11 mei: tussen 7.30 uur en 8.00 uur
Zo 13 mei: tussen 16.30 uur en 17.00 uur

In reactie op de uitzending van Radar van 26 februari jl. over arbo- en bedrijfsartsen

Als het grootste officiële opleidingsinstituut voor register casemanagers in Nederland wil CS Opleidingen graag reageren op de uitzending van Radar en de beweringen die in dit programma zijn gedaan ten aanzien van casemanagers.

CS Opleidingen betreurt de uiterst eenzijdige en negatieve beeldvorming rondom casemanagers en herkent zich niet in het geschetste beeld. Onder onafhankelijk toezicht van de Hogeschool Arnhem Nijmegen leiden wij onze studenten al sinds 2003 op tot integere en accurate professionals die kennis hebben van het wettelijk kader. De rode draad binnen de opleidingen is dat er altijd binnen de wettelijke kaders gezocht wordt naar de beste oplossing voor werknemer én werkgever. De door ons opgeleide register casemanagers zijn geen ‘cowboys’ die alle privacyregels aan hun laars lappen en zieke werknemers onder druk zetten zoals Radar wil doen geloven.

Lees meer…

AP: zonder tussenkomst bedrijfsarts geen mogelijke taken uitvragen

Een student van CS (registeropleiding Taakdelegatie) raakte tussen twee vuren omdat haar werkgever, een grote Zorginstelling met 5.000+ FTE, recent heeft gekozen voor het Eigen Regie Model. Daarbij heeft een gerenommeerd opleidingsinstituut het uitvragen naar de mogelijkheden als een afzonderlijk opleidingsprogramma voor de leidinggevenden opgenomen. CS zegt dat het vragen naar mogelijkheden niet mag, het andere opleidingsinstituut zegt van wel.  De student heeft daarop een brief geschreven aan de Autoriteit Persoonsgegevens om duidelijkheid te vragen.

Lees meer…

Loonkostenvoordeel (LKV) en lage inkomensvoordeel (LIV) vanaf 2018

In de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) is geregeld dat het huidige stelsel van premiekortingen (mobiliteitsbonus) in de loonaangifte op 1 januari 2018 eindigt. Dan wordt het nieuwe systeem van loonkostenvoordelen (LKV) van kracht. Dit loonkostenvoordeel houdt in dat de organisatie na afloop van het kalenderjaar een tegemoetkoming krijgt. Deze bedraagt per werknemer drie jaar lang maximaal € 6.000 per jaar.

Naast het LKV is in de Wet tegemoetkoming loondomein (WTL) het zogenoemde lage-inkomensvoordeel (LIV) geregeld. Dit is een loonkostenvoordeel wanneer een werkgever werknemers in dienst heeft met een relatief laag loon (tot 125% van het minimumloon). De werkgever houdt daarmee zijn loonkosten lager zonder dat de werknemer loon inlevert.

Onlangs heeft de Belastingdienst een nieuwsbrief uitgebracht met meer informatie over het LKV. Ook wordt hierin een jeugd-LIV geïntroduceerd.

Lees meer…

Positionering casemanagement: kwaliteitsborging en scheiding rollen belangrijker dan ooit

Begin 2016 presenteerde de Autoriteit Persoonsgegevens haar vereenvoudigde beleidsregels op basis van het document ‘Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers’ om de bestaande spelregels voor een breder publiek meer toegankelijk te maken. Naast het realiseren van meer inzicht in de spelregels is de sanctiemogelijkheid van de AP toegenomen tot ruim € 800.000,-.

Sinds die tijd zijn er tal van reacties en stromingen de revue gepasseerd die zich vooral bezighouden met het ontkennen of ombuigen van de beleidsregels. Aangezien CS Opleidingen en VeReFi BV steeds vaker vragen van werkgevers en casemanagers krijgen wat er nu wel en niet is toegestaan, informeren wij u graag met deze ‘position paper’. Daarbij is het van belang verschil te maken in de verschillende soorten en combinaties van casemanagement en de spelregels die daarbij van belang zijn.

Gratis download: Privacy-wijzer ‘De zieke werknemer’

CS Opleidingen en VeReFi hebben een handige privacy-wijzer ontwikkeld op basis van de beleidsregels ‘de zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens. In een oogopslag ziet u welke gegevens werkgevers, casemanagers, bedrijfsartsen en re-integratiebedrijven over de gezondheid van (zieke) werknemers mogen verwerken. Deze normen zijn het uitgangspunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bij het toepassen van handhavende maatregelen, dus belangrijk om te weten.

Vraag hier uw gratis download aan