Sfeerimpressie Zomermarkt 27 en 28 juni

Het was met recht een Zomermarkt: wat hebben we geboft met het prachtige weer. Twee dagen met een ruime keuze uit verschillende workshops, waarbij de eerste dag het accent lag op schadelastbeheersing en de tweede dag op inzetbaarheid. Wij danken onze sprekers: Joost Ahsmann, Jeroen Breen, Paul Lammerts, Peter Kuijper, Michèle Sonneveld, Marja Florax, Linne van Straten, Albert-Jan Vink, René de Bie, Guido Welter, Nico van Hemmen, Simon Troost, Marc van Lokven, Berdy de Bie, Maaike Thijssen en Sybrand Hoekstra. En natuurlijk iedereen die aan de workshops deelgenomen heeft. Heel veel dank voor ieders enthousiasme en graag tot de volgende keer!

Geslaagd voor drie audits!

We zijn blij te kunnen melden dat we in korte tijd drie succesvolle audits hebben doorlopen:

  • Hobéon SKO voor accreditatie van de opleiding Post Bachelor Register Arbeidsdeskundige
  • Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs (CRKBO): we zijn opnieuw erkend en kunnen daardoor onze opleidingen ook btw-vrij aanbieden
  • ISO 9001 certificering

Daarnaast zijn we bezig met de NVAO-accreditatie. De NVAO-accreditatie is het hoogst haalbare kwaliteitskeurmerk voor hoger onderwijs en dé garantie dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, perfect aansluit op de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. De NVAO is een onafhankelijke overheidsorganisatie die de kwaliteit van het hoger onderwijs bewaakt.

 

Ruud de Leede vertelt over inzetbaarheid bij RTLZ

Dag 2 van de VeReFi Zomermarkt heeft als thema ‘Inzetbaarheid’. Iemand die daar alles van weet is onze docent Ruud de Leede. Hij vertelde hierover in een interview voor RTLZ.

Bij inzetbaarheid draait het om gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers. We worden met zijn allen ouder en moeten langer doorwerken. De vraag is: hoe houden we werknemers behouden voor de arbeidsmarkt en zorgen we ervoor dat ze gezond de pensioenleeftijd halen? Dit is een uitdaging en daarvoor is beleid nodig en goede professionals om coaching te geven en te activeren.

Lees meer…

CS Opleidingen houdt vast aan opleidingslijn met de HAN als toezichthouder

Al ruim 15 jaar borgt de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) als toezichthouder de opleidingen voor het register casemanagement conform de eindtermen die binnen de Cylin/Mercer organisatie zijn opgesteld. Onder hun toezicht zijn in deze tijd meer dan 3.500 studenten middels een onafhankelijk tentamen, assessment of examen afgestudeerd. We zijn er trots op dat het vakgebied van register casemanagement zijn waarde heeft bewezen in de schadelastbeperking voor organisaties op de geldstromen sociale zekerheid, binnen de wettelijke kaders. En dat het gezamenlijke diploma van CS Opleidingen en de HAN herkenbaar is op de arbeidsmarkt.

Door de RNVC is aan CS gevraagd of we mee willen doen aan de accreditatie door Hobeon SKO. We hebben aangegeven dat we reeds geaccrediteerd zijn en de HAN als toezichthouder blijven erkennen.

Op principieel niveau hebben we een ander inzicht op de ontwikkelingen in de markt, wat de laatste jaren de samenwerking met de RNVC onder druk heeft gezet. Na 5 moeizame jaren hebben we besloten om niet langer de verschillen van inzicht leidend te laten zijn. We wensen iedereen veel succes en kiezen ervoor om zelf vast te houden aan onze lijn met de HAN als onafhankelijk toezichthouder.

Alles bij elkaar overziende hebben we de RNVC geantwoord dat we op dit moment niet verder in gesprek gaan met Hobeon SKO, omdat we reeds geaccrediteerd zijn en ons vasthouden aan de lijn met de HAN als toezichthouder.

In de ontwikkeling van gespecialiseerde programma’s en bijscholingen volgen we de ingezette lijn van regie op inzetbaarheid binnen de wettelijke kaders en grip op geldstromen sociale zekerheid.  Een ieder is welkom bij ons aanbod, ongeacht welke keuze ze maken voor beroepsvereniging of beroepsstichting.

We wensen ieder veel succes toe.

Kwaliteit casemanagement voor de toekomst geborgd

Het beëindigen van de samenwerking van CS Opleidingen als kennispartner van de RNVC heeft veel losgemaakt. Wij zijn dankbaar voor alle loyale reacties die we per mail, telefoon, sms etc. hebben mogen ontvangen. Natuurlijk waren er ook mensen teleurgesteld. Daarvoor hebben we alle begrip; we hadden het zelf immers ook graag anders gezien. Onze reactie is echter een logisch en van te voren aangekondigd gevolg van de keuzes en opstelling van het RNVC-bestuur.

Daarnaast blijven wij van mening dat de titels Crov en Rccm aan kracht inboeten als andere opleidingen dezelfde titels mogen hanteren. Dat zou alleen logisch zijn als het curriculum van de opleidingen overeenkomt en voor alle studenten dezelfde toetredings- en exameneisen gelden. Het feit dat een opleiding van CPION het predicaat Post-HBO krijgt, zegt iets over het algemene niveau en niet over de specifieke inhoud en zwaarte van de opleiding. Dit leidt er toe dat de Crov- en Rccm-titels nu gekoppeld worden aan een volkomen ander curriculum. Dat geeft onduidelijkheid in de markt, daar zijn de huidige RNVC-leden niet bij gebaat.

Op het VeReFi Congres van 11 april is door verschillende marktpartijen het belang van herkenbaarheid en controleerbaarheid van de diversiteit binnen het vakgebied casemanagement onderstreept. O.a. door Jurriaan Penders, voorzitter van de NVAB, is benoemd dat het helder moet zijn met welk soort casemanager iemand te maken heeft: is het bijvoorbeeld iemand die acteert vanuit de arbodienst, vanuit de werkgever, in verlengde arm van de bedrijfsarts of vanuit een onafhankelijke rol? Juist om deze specifieke inhoudelijke kwaliteit te waarborgen is het RSC opgericht met meerdere specialisaties.

CS Opleidingen zal voortdurend in een constructieve samenwerking met de onafhankelijke partner, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, werken aan doorontwikkeling van de leerlijnen. Waarbij we blijven kijken naar wat er nu in de markt speelt en nodig is. Hierbij staan we open voor een samenwerking met andere partijen.

VeReFi Zomermarkt in teken van Psyche en Verzuim

Verzuim heeft in verreweg de meeste gevallen niet een lichamelijke maar een psychische oorzaak. Denk aan overspannenheid, burn-out, depressie, een stoornis, verslaving, pestgedag of conflict op de werkvloer. En als verzuim wel een lichamelijke oorzaak heeft, komen daar toch ook psychische factoren bij kijken.
Hoe ga je als leidinggevende, hr-professional, casemanager of arbeidsdeskundige om met een werknemer met psychische problematiek? Of met werknemers die minder presteren dan dat er van ze verwacht wordt? Of met iemand met die na een chemokuur weer aan de slag wil? Of met iemand die bij een andere werkgever zal moeten re-integreren? Op de VeReFi Zomermarkt op 28 en 29 juni geven verschillende deskundigen uit de praktijk handvatten en tips.

Lees meer…