Bewijs van deelname congres 2 november

Heb je deelgenomen aan het CS/HAN-congres Inzetbaarheid: de waarde van werk? Dan zul je nu PE-punten willen opvoeren. Hoe gaat dat in zijn werk?

Ben je geregistreerd bij het RSC, dan mag je 6 PE-punten opvoeren. Hiervoor is geen bewijs van deelname nodig. Je kunt de PE-punten opvoeren onder Mijn RSC. Steekproefgewijs zal het RSC bij ons informeren of degenen die punten opvoeren inderdaad op het congres aanwezig zijn geweest.

Ben je lid van een andere beroepsvereniging, dan kun je een bewijs van deelname aanvragen via secretariaat@cs-opleidingen.nl
Voor leden van de NVvA gelden 2 PE-punten.

 

 

 

 

Presentaties HAN/CS congres

Op 2 november vierden wij 20 jaar samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. We kijken terug op een bijzonder geslaagd evenement en danken de deelnemers, de sprekers en onze sponsors Rechtdoorzeecasemanagement, WGA Control, Icara , PeopleFix, Register Specialistisch CasemanagementAKC, Otherside at work en Bruis.

Presentaties sprekers ochtend

Marjol Nikkels – Alles draait om werk

Nathalie Scholtes- praktisch aan de slag met inzetbaarheid v2

Presentaties sprekers middag

Presentaties middag CS-HAN 2022

In deze pdf zijn de presentaties samengevoegd van:

  • dr. Shirley Oomens: Blijven werken met psychische klachten
  • dr. Etty Wielenga-Meijer: Duurzame inzetbaarheid ondanks kwetsbaarheid
  • Claudia Klarenbeek: Het Digitaal Skills Paspoort als wegwijzer in je eigen ontwikkeling
  • dr. Josephine Engels: De waarde van werk

Onderzoek: Voorkomen en de-escaleren van arbeidsconflicten

Conflicten op het werk komen regelmatig voor. Meningsverschillen en conflicten hoeven niet nadelig te zijn, en kunnen juist leiden tot nieuwe inzichten. Wanneer een conflict echter escaleert, kan er ziekteverzuim plaatsvinden en hoge kosten. Bedrijfsartsen kunnen gebruik maken van de STECR werkwijzer ‘Arbeidsconflicten’ en de NVAB-richtlijn ‘Conflicten in de werksituatie’. Echter ervaren bedrijfsartsen vaak moeilijkheden in de toepassing ervan. De afdeling Public and Occupational Health van het Amsterdam UMC ontwikkelt een toolbox die de bedrijfsarts en andere professionals kunnen gebruiken ter preventie en de-escalatie van arbeidsconflicten en ter bevordering van de implementatie van de richtlijn. Om duidelijk te krijgen welke informatie, hulpmiddelen, trainingen of tools er precies nodig zijn, willen ze bedrijfsartsen en andere professionals, werkgevers en werknemers interviewen in groepsinterviews. Als casemanager kun je deelnemen aan dit onderzoek.

Lees meer…

Parameters Werkhervattingskas (WHK) 2023 bekend

Het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2023 is gepubliceerd in de Staatscourant van 1 september 2022. Het gemiddeld premiepercentage is voor de WGA gestegen en voor de Ziektewet licht gedaald.

De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bestaat uit twee onderdelen, namelijk de gedifferentieerde premie WGA en de gedifferentieerde premie Ziektewet. Als een werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA, is de gedifferentieerde premie WGA niet van toepassing oftewel nihil. Is een bedrijf eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan geldt dat de gedifferentieerde premie ZW nihil is.

 

Lees meer…

Fundamenteel onderhoud is nodig voor toekomstbestendige arbeidsmarkt

Op 5 juli is de lang verwachte hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt verschenen. Minister van Gennip van Sociale Zaken wil de arbeidsmarkt evenwichtiger maken. Bij structureel werk hoort een vast contract, zo is het uitgangspunt. Basiscontracten gaan de oproepcontracten en min-max-contracten vervangen.

In de hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt beschrijft Van Gennip de koers die het kabinet heeft ingezet naar de hervorming van de arbeidsmarkt. Het rapport van de Commissie Regulering van Werk en het MLT-advies van de SER vormen daarbij een belangrijke leidraad.

Lees meer…

FAQ: Welke periode houdt UWV aan voor het bepalen van het gemiddelde loon?

Uitgelichte vraag op de FAQ van VeReFi

Een werknemer heeft wisselende verdiensten en wisselt van maand tot maand tussen de WGA-vervolguitkering (VVU) en Loonaanvullingsuitkering (LAU). Welke periode moet UWV aanhouden voor bepalen van het gemiddelde loon?
Oftewel kan een werknemer bijvoorbeeld per maand of andere korte periode wisselen (met regelmaat) tussen VVU of LAU of moet UWV over een X-periode (bijvoorbeeld kwartaal, half jaar of jaar) uitrekenen wat het gemiddelde loon is en dat dan aanhouden om te kunnen bepalen of er sprake is van VVU of LAU? Zodat werknemer in een wat meer stabiele situatie komt? Wat is hier de wettelijke regelgeving in?

Lees meer…

Wat houdt de no-riskpolis in?

De meest bekeken vraag op de VeReFi FAQ is: Wat houdt de no-riskpolis in? In dit artikel geven we antwoord op deze vraag.

Werkgevers twijfelen vaak om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Onder meer omdat ze bang zijn voor meer uitval door ziekte en daarmee voor extra kosten: 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte en maximaal 10 jaar doorbelasting van een WGA-uitkering.

Om deze twijfel weg te nemen, heeft de overheid de no-riskpolis geïntroduceerd. Als de werknemer met een no-riskpolis uitvalt wegens ziekte, heeft hij recht op een Ziektewetuitkering van het UWV. Zo wordt de werkgever financieel gecompenseerd voor het loon dat hij aan zijn werknemer moet doorbetalen tijdens ziekte.

Lees meer…

De WIA-aanvraag en de vertragingen bij het UWV

Je zult het vast wel herkennen uit de dagelijkse praktijk. Het UWV kampt met grote achterstanden bij de claimbeoordeling van de WIA-aanvragen. Het tekort aan verzekeringsartsen is groot en mede door Covid zijn de achterstanden nog groter geworden. Normaliter geldt dat het UWV 8 weken de tijd nodig heeft voor de WIA claimbeoordeling. Als de aanvraag op tijd is gedaan door de werknemer, dat is uiterlijk in week 93, kan het UWV voor einde van de 104 weken wachttijd tot een uitspraak komen over wel of geen recht op een WIA-uitkering. Helaas wordt deze periode vrijwel niet meer gehaald. Het gevolg is dat  na 104 weken arbeidsongeschiktheid nog steeds onduidelijk is of de werknemer wel of niet een WIA-uitkering krijgt. Vervelend voor werkgever én werknemer.
In dit artikel gaan we in op de veel gestelde vragen. Hoe zit het met de loondoorbetalingsplicht bij ziekte? Is het mogelijk om het dienstverband te beëindigen zolang de WIA-beschikking er nog niet is?  Gelukkig kunnen werknemers een voorschot op de uitkering krijgen. Maar, de werkgever moet dan wel goed controleren dat die voorschotten niet oneigenlijk bij hem in rekening worden gebracht. En hoe zit het met het niet tijdig opleggen van een loonsanctie en wat kan de werknemer dan doen? In dit artikel geven we aandachtspunten mee en beantwoorden we veel gestelde vragen.

Lees meer…

Welke plannen heeft Rutte-IV voor arbeidsmarkt en inkomen?

Het regeerakkoord Rutte-IV biedt weinig verrassingen voor ons vakgebied. De basis van het toekomstig beleid ligt in lijn met adviezen van de commissie Borstlap en het ook mede daarop gebaseerde SER-advies.

Het Sociaal Cultureel Planbureau stelt dat 28% van de Nederlandse bevolking (financieel) kwetsbaar is. Daarnaast verandert de aard van ons werk door digitalisering, robotisering en globalisering. Dit maakt de toekomst onvoorspelbaar, maar biedt tegelijkertijd ook kansen. De inzet van het kabinetsbeleid is de bestaanszekerheid van lage- en middeninkomens te versterken en de lasten te verlagen. Het vrijwel gratis aanbieden van kinderopvang moet ertoe gaan leiden dat personeelstekorten in vitale sectoren opgevangen kunnen worden en het aantrekkelijker wordt voor ouders om werk en zorg te combineren. Ook zal uitkeringspercentage van het betaald ouderschapsverlof dat ingaat per 2 augustus 2022 worden opgehoogd van 50% naar 70%.

Lees meer…

CS Winter Webinar terugkijken

Op 1 december was het tijd voor ons Winter Webinar. Wij danken alle kijkers en de sprekers Nathalie Scholtes, Marjol Nikkels en Ruud de Leede voor hun enthousiaste bijdrage.

Heb je het gemist of wil je nog eens terugkijken? Dat kan hier: CS Winter Webinar – CS Opleidingen (cs-opleidingen.nl)

Klik voor de presentaties van de sprekers op het plaatje hiernaast. We zullen zo snel mogelijk alle vragen beantwoorden.thumbnail of CS WinterWebinar presentaties

RSC’ers die hebben deelgenomen aan het webinar kunnen 2 PE-punten uploaden op hun persoonlijke pagina op www.register-rsc.nl

 

 

 

Vragen en antwoorden bij sessie Marjol Nikkels: antwoorden op vragen sessie actualiteiten sociale zekerheid

Vagen en antwoorden bij sessies Nathalie Scholtes: antwoorden op vragen sessies Nathalie Scholtes