Dit is een oud nieuwsbericht. De inhoud kan inmiddels achterhaald zijn door recentere ontwikkelingen.

Indirect verzuim

Wel eens van de term indirect verzuim gehoord? Vast wel, het zal me echt niet verbazen wanneer het de meesten van ons bekend en vertrouwd in de oren klinkt, want indirect verzuim is een logische vorm van verzuim, toch? Maar natuurlijk, dus laten we samen eens gaan kijken wat er achter deze zo vanzelfsprekende benoeming eigenlijk schuil gaat, wat het nu precies is. Hup naar Google, “indirect verzuim” intypen en ‘enter’ en daar komen de onderwerpen in beeld: Wat is verzuim? Ziekteverzuimkosten worden uitgedrukt in direct en indirecte verzuimkosten. Verzuim- direct verzekerd van minder kosten, Verzuim en ingebrekestelling. En nog pagina’s vol met dit soort titels met uitleg.


Maar wat is dan eigenlijk indirect verzuim? Geen uitleg, geen definitie, geen verhelderende teksten. Hmmm eens een poging wagen:

  • direct verzuim is het type verzuim waarbij de werknemer zelf de oorzaak voor het verzuim is;
  • indirect verzuim betreft het verzuim waarbij de werknemer zelf niet de oorzaak voor het verzuim is.

Een voorbeeld van indirect verzuim is dus bijvoorbeeld een ziek kind. De werknemer zelf is niet ziek en/of arbeidsongeschikt maar meldt zich ziek omdat er een hulpvraag is waarbij er voor de oplossing blijkbaar geen andere keuze mogelijk is dan zelf in de bres te springen en zich ziek te melden.

Wat maakt het nu helemaal uit van welk type verzuim er sprake is? Is het nu echt belangrijk of dat er sprake is van direct verzuim of indirect verzuim? Dat hangt ervan af of je het probleem wilt oplossen of dat je het verzuim wilt begeleiden. Uiteindelijk komen we dan uit bij de claimbeoordeling van de verzuimmelding. En in die melding hoeft de werknemer zich alleen maar ziek te melden voor het werk en niet voor de bedongen arbeid zoals in het niet door de AP ondertekende document van het ministerie van SZW (28 juli) wordt gesuggereerd. En die werknemer hoeft ook niet ongevraagd een gezellig artikel BW611-praatje over de mogelijkheden te beginnen, en ik heb goed nieuws: dat doet een gemiddelde werknemer niet en gaat die ook echt niet doen. En die werknemer hoeft ook niet uit zichzelf te bepalen wat al dan niet het passend werk zou kunnen zijn en geheel spontaan met de leidinggevende te delen; hoeft allemaal niet en gaat ook allemaal niet gebeuren.

Terug naar de claimbeoordeling

Wie doet dat nu eigenlijk, die claimbeoordeling? De AP is daar bij het kopje Ziekteverzuimbegeleiding/re-integratie heel duidelijk over:

De bedrijfsarts/arbodienst adviseert de werkgever over beperkingen en mogelijkheden van een zieke werknemer en wat deze betekenen voor het soort werk dat de werknemer nog kan doen.”

Daar staat dus niet dat er een goed gesprek door een leidinggevende kan worden gevoerd. Ook geen ‘medewerkerscoach’ (waarover later meer) of een organisatiecoach die een werknemer door het ‘ontwikkelen van persoonlijk leiderschap’ op een prachtige zomerdag bij 30 graden over het water van de Bonkevaart kan laten lopen en zo de goede verzuimgesprekken kan laten voeren. Ik krijg bijna tranen in m’n ogen van ontroering.

Nu kan een bedrijfsarts op basis van artikel 14 van de Arbowet besluiten om een deel van de werkzaamheden in taakdelegatie te laten uitvoeren. Hoe dat dan in zijn werk moet gaan legt de AP op pagina 25 en 26 van haar richtlijn kristalhelder uit. Onderstaand heb ik het stukje van de tekst opgenomen:

Delegatie van taken door de bedrijfsarts
Zoals eerder aangegeven, vinden de taken van de bedrijfsarts hun basis in artikel 14 van de Arbowet. De bedrijfsarts heeft de eindverantwoordelijkheid voor de arbeidsgeneeskundige advisering. Taken die door de wet aan de bedrijfsarts zijn toegekend, kunnen alleen door anderen worden uitgeoefend als zij hiertoe van de bedrijfsarts een opdracht hebben gekregen. De bedrijfsarts kan er zo voor kiezen zijn medische taken bij de verzuimbegeleiding/re-integratie die liggen op het eigen deskundigheidsgebied over te dragen aan anderen, bijvoorbeeld een medewerker van een arbodienst. Deze overdracht wordt delegatie genoemd.

  1.  De gedelegeerde is voldoende opgeleid voor en aantoonbaar bekwaam in de uitoefening van de taak.
  2.  De bedrijfsarts heeft zich in de praktijk overtuigd van de kennis en vaardigheden van de gedelegeerde.
  3.  Er zijn functiegerichte protocollen die duidelijk maken welke taken de gedelegeerde wel en niet kan uitvoeren, waarbij er altijd een mogelijkheid moet zijn om de bedrijfsarts te consulteren.
  4. In individuele gevallen kunnen de grenzen van delegatie worden vastgelegd in nadere werkafspraken tussen betrokkenen of in een werkplan voor de behandeling van een individueel geval.
  5. Er is structureel persoonlijk overleg tussen gedelegeerde en bedrijfsarts.
  6. Overleg, toetsing en overname van de gevalsbehandeling door de bedrijfsarts zijn altijd mogelijk.
  7. De werknemer is in begrijpelijke termen ingelicht over het delegeren van elementen van de begeleiding, de eindverantwoordelijkheid van de bedrijfsarts en de mogelijkheid om de bedrijfsarts te consulteren.

Een zieke werknemer kan tijdens de periode van ziekteverzuim te maken krijgen met medewerkers die bepaalde taken uitvoeren voor verzuimbegeleiding/re-integratie. Dit kunnen medewerkers zijn van bijvoorbeeld een gecertificeerde arbodienst of van een verzuimbedrijf. Als een medewerker als taak heeft om in opdracht van de bedrijfsarts actieve ziekteverzuimbegeleiding uit te voeren, betekent dit dat de bedrijfsarts zijn medische taken voor de verzuimbegeleiding die liggen op het eigen deskundigheidsgebied overdraagt aan de medewerker. Bij het overdragen van een deel van de taken van de bedrijfsarts aan de medewerker krijgt deze echter geen volledige zelfstandige bevoegdheid. De medewerker voert een deel van de taken van de bedrijfsarts uit, maar werkt onder instructie, begeleiding én verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts.

Als een medewerker in opdracht van de bedrijfsarts actieve ziekteverzuimbegeleiding als taak heeft, mag de medewerker alleen beschikken over die gegevens over de gezondheid van de zieke werknemers die voor de uitoefening van zijn taken strikt noodzakelijk zijn. Tot welke delen van het medisch dossier de medewerker toegang heeft, hangt dus af van de taken die de medewerker vervult en van de bijbehorende competenties. De medewerker valt onder het afgeleide beroepsgeheim van de bedrijfsarts. Dit betekent dat ook de medewerker met de werkgever uitsluitend die informatie mag uitwisselen die de bedrijfsarts met de werkgever mag uitwisselen.

Wanneer de taak van een medewerker alleen bestaat uit faciliterende en coördinerende werkzaamheden tijdens het ziekteverzuimproces, is de medewerker aan te merken als procesbewaker voor de werkgever. De medewerker mag alleen beschikken over de informatie die noodzakelijk is voor de vervulling van deze taken. Dit betekent dat de medewerker niet meer gegevens mag verwerken dan de gegevens die voor de werkgever noodzakelijk zijn bij de vaststelling van de loondoorbetalingsverplichting en de re-integratie/ begeleiding van werknemers vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.

De werknemerscoach

Gisteren las ik over de nieuwe kijk op taakdelegatie. Iets in de zin van dat Taakdelegatie best een leuk instrument is, maar dat de echte oplossing bij verzuim toch wel het goede gesprek door de werknemerscoach binnen het Eigen Regie Model is. Die coach helpt de medewerker ook om het goede gesprek aan te gaan met de leidinggevende en de bedrijfsarts indien nodig. Indien nodig……..het staat er echt! Een buitengewoon herkenbaar vleugje casemanagement met Kompasgesprekken vanuit het Eigen Regie Model als alternatief voor Taakdelegatie. Als bronnen worden ter motivatie eigen kennis en de leidraad van de NVAB aangehaald. En laat dat nu nietszeggend zijn, omdat de dienstverlener in kwestie noch de NVAB in deze de handhaver zijn. De handhaver is de AP en die is in de eigen richtlijn helder.

Wijzen op de risico’s

Hoe verleidelijk het verdienmodel van Eigen Regie ook is, ik raad alle meer dan 5.000 door CS opgeleide register casemanagers (alleen dit jaar al richting de 750) aan om bijzonder zorgvuldig te zijn en te volharden in de wettelijke kaders zoals wij die in de opleiding meegeven. Op www.verefi.nl zullen Marjol en ik binnenkort documenten laten opnemen waarmee jullie werkgevers en opdrachtgevers kunnen wijzen op de risico’s van het model. Dit mede naar aanleiding van het toenemende aantal meldingen van professionele register casemanagers (ROV, RCM en RCMC) die vanuit het Register Specialistisch Casemanagement aangeven dat ze opdrachtgevers hebben laten tekenen dat er geen aansprakelijkheid kan worden verlegd. Dergelijke documenten zijn bijzonder handig wanneer er bij het management straks sprake is van diepgaand en massaal geheugenverlies wanneer de AP gezellig voor een bakkie langs komt.

Arbo 2.0

Op 19 september was ik in het Friese Grou voor een masterclass over arbodienstverlening nieuwe stijl waarbij er wel volledig binnen de vakjes wordt gekleurd. Tijdens deze sessie heb ik aangegeven dat ik mijn geld op de Politie zet als een van de eerste organisaties waar de AP even lekker zachtjes de tandjes in zal gaan zetten. En ja hoor, daar issie dan 😊

Nationale Politie moet politiegegevens beter beschermen
Nieuwsbericht/20 september 2018

De Nationale Politie moet beter controleren wie bepaalde gegevens gebruikt of inziet. Onbevoegden mogen niet aan de haal kunnen met bepaalde informatie. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Nationale Politie een last onder dwangsom opgelegd om de controle op dit punt binnen zes maanden in te voeren. De Nationale Politie heeft de beveiliging op dit punt niet binnen de termijn aangescherpt. Daarom heeft de AP een dwangsom van 40.000 euro ingevorderd. Op dit moment beoordeelt de AP opnieuw of de Nationale Politie voldoet aan de controle-eisen. Als de beveiliging op dit punt nog steeds niet voldoet, kan de AP de Nationale Politie met een last opnieuw dwingen de procedures aan te passen.

Redelijk onschuldig en nog op basis van het oude regime en de muntjes zijn helemaal peanuts, dus het is vooral nog show. Nu nog wel.

Bedankt voor het lezen van mijn blog en doe er je voordeel mee,

Vriendelijke groet,
Herwin Schrijver

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *