Behoud de WIA werken-loont-prikkel

Het regeerakkoord van Rutte IV heeft het over het oplossen van de ‘hardheden in de WIA’ zonder te benoemen wat deze hardheden zijn.  De vakbewegingsorganisaties CNV, VCP en FNV hebben een witboek opgesteld wat volgens hen de hardheden zijn die aangepakt moeten worden. Ook doen ze daarbij een aantal voorstellen. Met verbazing heb ik dit witboek gelezen, omdat we dan weer terug zijn bij de oude WAO. In deze blog wil ik nog weer even terughalen waarom we de WIA als opvolger van de WAO hebben gekregen. Namelijk werken lonend maken. De WIA kent bewust een werken-loont-prikkel, beter gezegd: een wit-werken-loont-prikkel. Bij de oplossingen zoals de vakbeweging deze schetst, wordt deze prikkel los gelaten.
Voor ieders beeldvorming geef ik eerst een terugblik op de komst van de WAO en waarom deze is aangepast. Vervolgens leg ik uit dat wat de vakbeweging nu voorstelt weer neerkomt op de oude WAO-regeling.

Lees meer…

De hoogste tijd voor het verbeteren van de re-integratie tweede spoor

Als we terugkijken op 20 jaar sociale zekerheid dan wijzen diverse onderzoeken uit dat de invoering van de Wet verbetering poortwachter en de loondoorbetalingsplicht goed gewerkt hebben. Het lukt beter om zieke werknemers binnen het eigen bedrijf weer aan de slag te krijgen. Re-integratie van de zieke werknemer buiten het eigen bedrijf (re-integratie tweede spoor) lukt echter minder goed. Daarom heeft minister Koolmees van SZW eind 2018 met werkgevers en werknemers afgesproken  experimenten uit te voeren om de kans op succesvolle re-integratie tweede spoor te verbeteren.

ZonMW-programma ‘Verbetering re-integratie tweede spoor’

ZonMw ontwikkelt hiertoe het programma ‘Verbetering re-integratie tweede spoor’. Hiervoor is eerst door de beleidsonderzoekers een uitgebreide kennissynthese opgesteld met onderzoek naar de werkzame elementen van, en ervaringen met re-integratie tweede spoor. Ze schatten dat het percentage werknemers dat vanuit het tweede spoor werk hervat ongeveer 30-40 procent bedraagt. Dit vind ik persoonlijk een erg hoge schatting, als er tenminste een plaatsing in betaalde arbeid wordt bedoeld. Ik ben onder de indruk hoe de beleidsonderzoekers de kennissynthese hebben opgesteld. Het geeft aanknopingspunten waar er verbeteringen mogelijk zijn.

Namens de casemanagers maar ook zeker namens de re-integratiecoaches, heeft het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) gereageerd op de internetconsultatie met aanbevelingen vanuit de praktijk. Hoe leuk is het om als bestuurslid van het RSC op vrijdagmiddag van ZonMw een enthousiaste reactie terug te krijgen. Ze hebben de aanbevelingen met veel belangstelling doorgenomen en hebben ze doorgezet naar het ministerie van SZW. En ze roepen ons op mee te werken aan de verbeteringen van het tweede spoor.

Lees meer…

Duurzaamheidstoets bij twijfel over de hersteldmelding

Geregeld ontvang ik vragen op de FAQ van VeReFi. Onlangs weer een casus van iemand die voor de derde keer bijna 104 weken ziek is geweest, maar altijd voor einde wachttijd weer volledig hersteld is. De bedrijfsarts heeft aangegeven dat ze volledig hersteld is voor de bedongen arbeid. Hij kan niet met zekerheid aangeven of het herstel duurzaam is, maar gaat niet akkoord met een duurzaamheidstoets. Daar zou volgens hem geen wettelijke grond voor zijn. Overigens werkt deze werknemer bij een zeer grote organisatie dus ontslag vanwege veelvuldig verzuim gaat niet lukken. De werknemer wil niet meewerken aan een vaststellingsovereenkomst. De vraag die via de FAQ werd gesteld is of er een wettelijke grondslag is voor de duurzaamheidstoets om het volledig herstel in de praktijk te toetsen.

Lees meer…

WIA: Teleurstellend StAr rapport over verbetering activering in de WIA

We hebben lang gewacht op de WIA-adviezen van de sociale partners. Al op 20 december 2018 kondigde minister Koolmees aan dat de meeste maatregelen uit het regeerakkoord Rutte 3 niet door zouden gaan. Denk aan de wijziging van het Schattingsbesluit en de verandering van de groep 35-80 WGA naar 35-99. Afgesproken werd dat de sociale partners nadere plannen zouden uitwerken wat er dan wel met de WIA moet gebeuren.

Lees meer…

Werkgever, beëindig nog voor 31 december 2019 de slapende dienstverbanden!

Ik had nooit gedacht dat ik dit eens zou schrijven. Maar nu ik de brief van minister Koolmees van 13 december heb gelezen, is mijn advies om nog in 2019 alle slapende dienstverbanden te beëindigen. Dat is de enige manier om in aanmerking te komen voor de hogere compensatie van de transitievergoeding.

Waar gaat het om? Eindelijk heeft minister Koolmees in de brief van 13 december 2019 duidelijkheid gegeven over de slapende dienstverbanden en de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Lange tijd was er onduidelijkheid over de maximering van de compensatie, de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad over slapende dienstverbanden en de beslistermijn van het UWV.Lees meer…

Een paar ideeën voor de Werkgroep WIA en de Commissie Regulering van werk

Register casemanagers hebben in hun werk dagelijks te maken met de gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid en zien als geen ander waar het systeem soms piept en kraakt. Daarom hebben we als bestuur van het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) een Position Paper opgesteld met 13 aanbevelingen voor de commissie Regulering van werk. In deze blog licht ik drie aanbevelingen toe.

Lees meer…

Keuzes sociale zekerheid: houdt de zzp’er nog een vrije keus?

Het is haast ontroerend om te zien hoeveel zorg de politieke partijen hebben om het welzijn van de zzp’er. Het gaat niet alleen om de zzp’er, maar ook om de ondernemers of directeur-grootaandeelhouders (dga) met personeel. Het is immers een grote zorg wat er gaat gebeuren indien de ondernemer of dga arbeidsongeschikt raakt en geen inkomensvoorziening heeft. Elke week zien we wel een media-uitzending met een zzp’er die niet verzekerd was en in de bijstand is gekomen.  Deze media-uitzendingen zijn schrijnend. Succesvolle, soms ook nog hele jonge mensen die van de ene op de andere dag geen toekomst meer hebben en dan ook nog financieel in grote problemen komen.

Lees meer…

Is er draagvlak voor het Sociaal akkoord 2017?

De formatie regeringspartijen wachten al lange tijd op input uit de polder. Wat willen de werkgevers- en werknemersorganisaties met de arbeidsmarkt en sociale zekerheid? Bekend is dat de werkgeversorganisaties de loondoorbetaling bij ziekte terug willen hebben naar 1 jaar voor alle werkgevers en niet alleen voor het kleinbedrijf. Ook benoemen ze dat met name het starre ontslagrecht een probleem is. Uit een andere hoek dan verwacht, verschijnt er een sociaal akkoord met de naam Sociaal Akkoord 2017. Niet VNO-NCW, MKB-Nederland, de FNV of de CNV, maar twee partijen namelijk Ondernemend Nederland (ONL) en het AVV (Alternatief Voor Vakbond) boden op 18 juli jl. het sociaal akkoord 2017 aan de onderhandelaars van de formatie aan. Kenden jullie het Alternatief Voor Vakbond al? Ze noemen zichzelf een moderne vakbond met een frisse aanpak, die zich o.a. inzet voor de flexwerkers (zoals payrolling, uitzendsector) en zzp’ers. In hoeverre dit akkoord impact heeft op de formatie is maar de vraag. Ondernemend Nederland en AVV vertegenwoordigen maar een klein deel van de achterban. In de uitzending van Nieuwsuur van 18 juli jl. verdedigden ze zich wel een grote achterban te hebben en ze benoemden dat dit akkoord een weergave is van de wensen van werkgevers en werknemers. Het kleinbedrijf heeft namelijk grote hinder van de Wet werk en zekerheid. Grote bedrijven zijn minder geld kwijt aan vertrekregelingen maar voor MKB- bedrijven tot ca. 50 werknemers is de Wet werk en zekerheid juist te star en te duur. Ook willen ze voor kleine bedrijven een verkorting van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Verder willen ze meer zekerheid voor de flexwerker.

Lees meer…