Uitgelichte opleidingen:
1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Abonnement: Een overeenkomst tussen CS Opleidingen en Wederpartij krachtens welke CS Opleidingen aan Wederpartij middels een persoonlijke inlogcode elektronisch toegang verleent tot een Online product.

1.2. CS Opleidingen: CS Opleidingen B.V., Horapark 2 te Ede.

1.3. Deelnemer: Een persoon die aan een opleiding, een cursus, een training, een congres of een evenement deelneemt.

1.4. Diensten: Werkzaamheden die CS Opleidingen in opdracht en/of ten behoeve van Wederpartij verricht, zoals het geven van opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, het organiseren van congressen en evenementen. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

1.5. Digitaal product: Een product dat of dienst die bestaat uit het door CS Opleidingen online ter beschikkingstellen van software en/of van informatie dan wel het door CS Opleiding leveren van gegevensdragers, zoals een cd-rom of usb-stick, met software en/of informatie, inclusief eventueel updates daarvan.

1.6. Examen: Een door of vanwege CS Opleidingen of door een derde af te nemen examen of toets ter afsluiting van een opleiding, cursus of training.

1.7. Gebruiker: een natuurlijk persoon verbonden aan de organisatie van Wederpartij die op grond van de Overeenkomst het recht heeft een Digitaal product te gebruiken.

1.8. Overeenkomst: Een (schriftelijke) afspraak tussen CS Opleidingen en Wederpartij waarbij CS Opleidingen zich verbindt aan Wederpartij een of meer Publicaties, Diensten of Digitale producten te leveren of ter beschikking te stellen tegen betaling van de overeengekomen prijs.

1.9. Schriftelijk: Berichtgeving door middel van de post of op elektronische wijze (e-mail).

1.10. Software: Een computerprogramma door CS Opleidingen geleverd of ter beschikking gesteld aan Wederpartij.

1.11. Publicatie: Een hoeveelheid samenhangende tekst in gedrukte vorm, zoals boeken, geschriften en dergelijke, niet zijnde software, uitgegeven door CS Opleidingen.

1.12. Wederpartij: De partij, waaronder afnemers, opdrachtgevers of abonnees, waarmede CS Opleidingen een Overeenkomst heeft afgesloten.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, zowel schriftelijk als mondeling, van CS Opleidingen. Derden die bij de uitvoering van de Werkzaamheden worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

2.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn uitsluitend van toepassing indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. Indien een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. CS Opleidingen en Wederpartij zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

2.4. Algemene voorwaarden van Wederpartij worden door CS Opleidingen niet aanvaard, tenzij de aanvaarding daarvan door CS Opleidingen schriftelijk is bevestigd.

3. Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van CS Opleidingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 45 (vijfenveertig) dagen, tenzij CS Opleidingen en Wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. De inhoud van folders, brochures, advertenties en ander reclamemateriaal, al dan niet elektronisch, bindt CS Opleidingen niet.

3.2. Een Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen of doen van een Schriftelijke of mondelinge, waaronder begrepen een telefonische bestelling, inschrijving of opdracht bij CS Opleidingen en de aanvaarding daarvan door CS Opleidingen. Wederpartij aanvaardt door zijn bestelling, inschrijving of opdracht deze algemene voorwaarden. De aanvaarding door CS Opleidingen van de bestelling, inschrijving of opdracht geschiedt Schriftelijk. CS Opleidingen is gerechtigd een inschrijving voor een opleiding, cursus, training, congres of evenement zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3.3. De inhoud van de bestelling, inschrijving of opdracht geldt zoals deze door CS Opleidingen is ontvangen. Invoerfouten en andere bij de bestelling, inschrijving of opdracht gemaakte fouten zijn geheel voor risico van Wederpartij. In geval een dergelijke fout, al dan niet op verzoek van Wederpartij, leidt tot het opnieuw opmaken van een aan Wederpartij reeds toegezonden document of factuur zal aan Wederpartij € 75,00 kosten in rekening worden gebracht.

3.4. Abonnementen worden aangegaan voor de duur van minimaal een (1) jaar met als ingangsdatum de datum van de terbeschikkingstelling van de inlogcode aan (de Gebruiker van de) Wederpartij. Abonnementen worden na afloop van de abonnementsperiode steeds, voor de eerste keer per de eerste van de maand volgend op de maand waarin het eerste abonnement eindigt, stilzwijgend verlengd voor de duur van een (1) jaar, tenzij Wederpartij het Abonnement tenminste twee (2) maanden voor het einde van de lopende abonnementsperiode Schriftelijk opzegt.

3.5. Op Overeenkomsten betreffende opleidingen, cursussen, trainingen, congressen en evenementen kan Wederpartij tot vier (4) weken voor de aanvangsdatum van een opleiding, cursus, training, congres of evenement Schriftelijk annuleren. Beslissend voor het tijdstip van annulering is de datum van het poststempel of de datum van ontvangst van het elektronische bericht. In geval van annulering is Wederpartij annuleringskosten verschuldigd ter grootte van € 100,- exclusief BTW. In geval van annulering binnen vier (4) weken vóór de aanvangsdatum van, dan wel in geval van verhindering of niet deelnemen zonder (tijdige) annulering aan een opleiding, cursus, training, congres of evenement is Wederpartij de volledige overeengekomen vergoeding verschuldigd. Het is Wederpartij, op vertoon van het deelnemersbewijs, toegestaan om voor de ingeschreven doch verhinderde persoon een plaatsvervanger te laten deelnemen aan een opleiding, cursus, training, congres of evenement.

3.6. CS Opleidingen verleent aan Wederpartij een niet overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor het Digitaal product en de Software. Dat gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die bij deze voorwaarden aan Wederpartij zijn toegekend. Het is Wederpartij daarbuiten uitdrukkelijk verboden de software geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of te veranderen. Het gebruiksrecht omvat uitsluitend het middels een computer of soortgelijke gegevensverwerkende apparatuur in beeld brengen, raadplegen en laten functioneren van het Digitaal product of de Software conform de verstrekte specificaties en instructies, alsmede het opslaan of printen van niet-substantieel gedeelten van de inhoud uit het product. In geval van levering door middel van een gegevensdrager, zoals een cd-rom of usb-stick, omvat het gebruiksrecht uitsluitend het downloaden van de software teneinde de software beschikbaar te maken voor gebruik door gebruikers die daartoe gerechtigd zijn. Het is Wederpartij verboden om zonder schriftelijke toestemming van CS Opleidingen een reservekopie te maken. De gegevensdragers blijven eigendom van CS Opleidingen; daarvan vindt derhalve geen eigendomsoverdracht aan Wederpartij plaats.

3.7. Het gebruiksrecht voor de Software mag alleen worden uitgeoefend door een natuurlijk persoon of personen, verbonden aan de organisatie van Wederpartij aan wie in de Overeenkomst uitdrukkelijk het recht is verleend de software te gebruiken. Indien in de Overeenkomst niet aan een bij name genoemde persoon het gebruiksrecht is verleend mag de Software slechts door één natuurlijk persoon op maximaal twee computers worden gebruikt. In het geval de software door meer of andere personen of op meer af andere apparatuur is of wordt gebruikt is Wederpartij verplicht de vergoeding te betalen die CS Opleidingen voor dat meerdere c.q. andere gebruik normaliter in rekening brengt, onverminderd alle andere rechten van CS Opleiding zoals het recht van ontbinding en/of het recht op schadevergoeding.

3.8. Op Software ontwikkeld door derden en door CS Opleidingen aan Wederpartij ter beschikking gesteld, al dan niet als onderdeel van een Digitaal product, zijn de voorwaarden van die derden van toepassing zonder dat vorenbedoelde voorwaarden afbreuk doen aan de rechten van CS Opleidingen op grond van deze algemene voorwaarden of zonder dat die voorwaarden verdergaande verplichtingen voor CS Opleidingen scheppen dan uit deze algemene voorwaarden voor CS Opleidingen voortvloeien. Wederpartij aanvaardt door zijn bestelling, inschrijving of opdracht tevens de voorwaarden van bedoelde derden. Op verzoek van Wederpartij worden de voorwaarden van derden kosteloos aan haar toegezonden.

3.9.  Voor alle overeenkomsten, als ook uitgebrachte offertes, geldt een bedenktermijn van 14 dagen.

4. Facturering en prijzen

4.1. Diensten worden bij de aanvang van de Diensten gefactureerd. Publicaties en Digitale producten worden voorafgaand aan de levering of de online terbeschikkingstelling gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen CS Opleidingen en Wederpartij is overeengekomen. Abonnementen worden voor de volledige abonnementsperiode vooraf gefactureerd en na verlenging in de maand voorafgaand aan de oorspronkelijk maand waarin het abonnement is ingegaan.

4.2. Levering van Diensten, Digitale producten en Publicaties geschieden tegen de door CS Opleidingen gehanteerde prijzen ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

4.3. Alle prijzen die door CS Opleidingen worden gehanteerd zijn exclusief omzetbelasting, eventueel andere heffingen van overheidswege opgelegd en administratie- en verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen.

4.4. Indien na het tot stand komen van een Overeenkomst in de prijzen begrepen factoren, zoals lonen, inkoopprijzen en dergelijke een wijziging ondergaan, is CS Opleidingen gerechtigd de prijzen aan te passen. De gewijzigde prijzen gelden, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, vanaf het moment dat deze door CS Opleidingen zijn ingevoerd.

5. Betaling

5.1. Betaling van facturen dient door Wederpartij op de door CS Opleidingen in de factuur aangegeven wijze en in de daarin aangegeven valuta te geschieden binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening uit welke hoofde dan ook.

5.2. Door Wederpartij gedane betalingen strekken in de allereerste plaats steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande en reeds vervallen factuurbedragen, ook indien Wederpartij bij betaling een andere factuur of facturen vermeldt.

5.3. Indien de Wederpartij niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn, heeft betaald is hij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Wederpartij is, onverminderd haar overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van het factuurbedrag tot aan de dag van algehele voldoening over het (de) openstaande bedrag(en) de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd.

5.4. Onverminderd alle andere rechten die CS Opleidingen in geval van verzuim van de Wederpartij heeft op grond van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, zijn alle in redelijkheid door CS Opleidingen ter gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van een vordering gemaakte kosten, voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 75,00.

5.5. Ingeval twee of meer (rechts-)personen een bestelling, inschrijving of opdracht hebben geplaatst of gedaan, zijn ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de aan CS Opleidingen verschuldigde bedragen, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

5.6. CS Opleidingen is steeds gerechtigd om vooruitbetaling of zekerheid voor een betaling te verlangen. Bij gebreke van een verlangde vooruitbetaling dan wel het stellen van de verlangde zekerheid is CS Opleidingen bevoegd, tot het moment van betaling of van (voldoende) zekerheidsstelling door Wederpartij, haar verplichtingen op te schorten dan wel te staken, waaronder tevens te verstaan de weigering om een deelnemer tot een examen toe te laten.

5.7. Geleverde zaken blijven eigendom van CS Opleidingen tot volledige betaling, inclusief de in dit artikel bedoelde kosten, heeft plaats gevonden.

6. Uitvoering van de bestelling, inschrijving of opdracht. Examen. Overmacht

Uitvoering van de bestelling, inschrijving of opdracht
6.1. CS Opleidingen zal zo spoedig mogelijk nadat de overeenkomst tot stand is gekomen de door Wederpartij bestelde Publicatie of het Digitale product leveren, mits het product voorradig is en de vereiste voorafbetaling heeft plaats gevonden alsmede de Diensten leveren mits de aanvang van Diensten mogelijk is. Wederpartij is zelf aan de hand van de door CS Opleidingen verstrekte instructies verantwoordelijk voor de installatie en implementatie van het geleverde Digitaal product alsmede voor de keuze, en het functioneren van de apparatuur en elektronische communicatie netwerken waarmede Wederpartij het Digitaal product gebruikt.

6.2. CS Opleidingen verricht de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. CS Opleidingen geeft geen garantie met betrekking tot het bereiken van enig beoogd resultaat van de verrichte Diensten. CS Opleidingen heeft uitsluitend een inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. CS Opleidingen bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Diensten wordt uitgevoerd.

6.3. CS Opleidingen kan de samenstelling van het docententeam wijzigen, dan wel de persoon die met de uitvoering van de Diensten is belast door een ander vervangen indien dit naar het oordeel van CS Opleidingen voor de uitvoering van de Diensten noodzakelijk is. Deze wijziging mag de deskundigheid van het docententeam of van de in te zetten persoon niet verminderen, noch de continuïteit van de uitvoering van de Diensten ongunstig beïnvloeden.

6.4. CS Opleidingen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door (een) derde(n), aan te wijzen door CS Opleidingen, indien zulks naar oordeel van CS Opleidingen wenselijk is met het oog op een voor Wederpartij optimale uitvoering van de Diensten. Indien deze derde(n) zijn/hun aansprakelijkheid in verband daarmede wens(t)(en) te beperken is CS Opleidingen van oordeel, en bedingt zo nodig bij deze, dat de aan haar gegeven Opdrachten de bevoegdheid insluiten een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens Wederpartij te aanvaarden.

Examen
6.5. Op door CS Opleidingen verzorgde examens is een examenreglement van toepassing dat aan de deelnemers van een opleiding, cursus of training ter inzage zal worden verstrekt. Met betrekking tot examens die vanwege derden worden afgenomen zullen de exameneisen Schriftelijk aan de deelnemers van een opleiding worden verstrekt. Deelnemers aan een examen zijn verplicht zich op verzoek van een examinator of een medewerker van CS Opleidingen te legitimeren middels een geldig identificatiebewijs.

6.6. CS Opleidingen is gerechtigd in geval van onvoldoende inschrijvingen voor een opleiding, cursus, training, congres of evenement een bijeenkomst te verplaatsen naar een latere datum, dan wel deze af te gelasten.

6.7. De inhoud van een opleiding, cursus, training, congres of evenement van CS Opleidingen is opgenomen in de meest recente brochure en/of vermeld op een internetpagina van haar website www.cs-opleidingen.nl CS Opleidingen heeft het recht wijzigingen in de inhoud van een opleiding aan te brengen alsmede tijdstip en locatie van een bijeenkomst te wijzigen waarvan CS Opleidingen Wederpartij tijdig op de hoogte zal brengen.

6.8. Alle door CS Opleidingen opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen, tenzij zulks uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen. Is de Wederpartij een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking te stellen dan is CS Opleidingen gerechtigd zijn leveringsverplichtingen jegens Wederpartij op te schorten tot het moment dat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie ter beschikking is gesteld.

Overmacht
6.9. Overmacht is iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die CS Opleidingen niet kan worden toegerekend omdat deze niet te wijten is aan haar schuld, dan wel niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor rekening van CS Opleidingen komt.

6.10. In geval van tijdelijke overmacht aan de kant van CS Opleidingen, waaronder te begrijpen het geval dat er onvoldoende inschrijvingen door CS Opleidingen zijn ontvangen voor een geplande opleiding, cursus, trainingen, congres of evenement, dan wel in het geval een Publicatie of een Digitaal product niet (meer) voorradig is, heeft CS Opleidingen het recht de leveringstermijn te verlengen met de periode gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.

6.11. In geval van blijvende overmacht, welke een levering van Publicaties, Digitale producten en aanvang van Diensten onmogelijk maakt waaronder tevens te begrijpen de situatie dat een Publicatie is uitverkocht en daarvan geen herdruk plaats zal vinden, dan wel in geval na een eerste opschuiving van de aanvangsdatum van een opleiding, cursus, training, congres of evenement alsnog onvoldoende inschrijvingen door CS Opleidingen daarvoor zijn ontvangen, heeft zowel CS Opleidingen als de Wederpartij het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat de Wederpartij schadevergoeding kan vorderen.

6.12. In geval van tijdelijke overmacht aan de kant van CS Opleidingen, waaronder te begrijpen dat er geen docent beschikbaar is voor een geplande lesdag heeft CS Opleidingen het recht de lesdag te annuleren. CS opleidingen heeft wel de verplichting om al het mogelijke te doen om te voorkomen dat er geen docent beschikbaar is. De betreffende geannuleerde lesdag zal zo spoedig mogelijk opnieuw worden ingepland en de wederpartij zal hierover tijdig worden geïnformeerd.

7. Reclames

7.1. Reclames met betrekking tot Publicaties, Digitale producten, Diensten of het factuurbedrag dienen Schriftelijk binnen veertien(14) dagen na de verzenddatum of het moment van de terbeschikkingstelling van de Digitale producten dan wel gedurende of binnen veertien (14) na afloop van de Dienst waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Wederpartij aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan CS Opleidingen te worden kenbaar gemaakt.

7.2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

7.3. In geval van een, naar oordeel van CS Opleidingen, terecht uitgebrachte reclame heeft CS Opleidingen de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Wederpartij reeds betaald bedrag.

8. Intellectuele eigendom

8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom en soortgelijke rechten, waaronder mede begrepen auteursrechten, merkenrechten en databankrechten, ter zake van de door CS Opleidingen uitgegeven Publicaties, geleverde Diensten of geleverde dan wel ter beschikking gestelde Digitale producten, berusten bij CS Opleidingen en haar licentiegevers. De met Wederpartij gesloten Overeenkomst houdt op geen enkele wijze de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten in, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald. Wederpartij zal zich onthouden van iedere vorm van inbreuk op deze rechten op straffe van het verbeuren van een boete van € 5.000 voor elke overtreding en voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd alle andere rechten van CS Opleidingen, waaronder die tot het recht op nakoming of het recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

8.2. Het is Wederpartij, voor zover niet uitdrukkelijk bij wet of door CS Opleidingen toegestaan, uitdrukkelijk verboden, al dan niet met inschakeling van derden, de door CS uitgegeven Publicaties, geleverde Diensten of geleverde dan wel ter beschikking gestelde Digitale producten, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

8.3. Het is Wederpartij zonder uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van CS Opleidingen, niet toegestaan de door CS Opleidingen uitgegeven Publicaties, geleverde of ter beschikking gestelde Digitale producten en print outs daarvan, aan derden ter hand te stellen.

9. Beëindiging en Opzegging

9.1. In geval een Overeenkomst voor de duur van een bepaalde opdracht of voor een bepaalde tijd is aangegaan eindigt de overeenkomst, zonder dat enige opzegging noodzakelijk is, van rechtswege wanneer het project is geëindigd c.q. de duur is verstreken. Een voor onbepaalde tijd aangegane Overeenkomst kan, met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) weken, middels een aangetekend schrijven worden beëindigd.

9.2. In het geval Wederpartij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens CS Opleidingen, een Digitaal product gebruikt of heeft gebruikt in strijd met haar gebruiksrechten, niet in staat is haar schulden te voldoen, haar faillissement of surseance van betaling aanvraagt of haar bedrijfsvoering staakt, dan wel indien ten laste van Wederpartij beslag wordt gelegd op haar goederen vanwege aanmerkelijke schulden, heeft CS Opleidingen het recht de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en/of zonder inachtneming van een opzegtermijn te ontbinden. Een ontbinding van een Overeenkomst sluit tevens de beëindiging van gebruiksrechten met betrekking tot een Digitaal product in.

9.3. CS Opleidingen is vanwege vorenbedoelde beëindiging van een overeenkomst nimmer gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding, onverminderd haar recht op schadevergoeding en overige rechten wegens schending door Wederpartij van haar verplichtingen zoals hiervoor bedoeld.

9.4. In geval van beëindiging van de Overeenkomst zijn alle door Wederpartij aan CS Opleidingen verschuldigde bedragen ineens en in hun geheel opeisbaar.

Tussentijdse beëindiging
9.5. Wanneer Wederpartij de overeenkomst tussentijds wil beëindigen zal het resterende bedrag voor de duur van de opleiding niet worden teruggestort. De deelnemer kan binnen redelijke termijn weer hervatten met de opleiding.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Door CS Opleidingen wordt aan de inhoud van de geleverde en ter beschikking gestelde Publicaties, Digitale producten en Diensten de uiterste zorg besteed. Voor afwezigheid daarin van fouten, onjuistheden, onrechtmatigheden of onvolledigheden of achterstanden in de actualiteit of in het doorgeven daarvan wordt door CS Opleidingen niet ingestaan. CS Opleidingen, auteurs en andere personen die de producten maken of Diensten verlenen zijn voor dergelijke fouten, onjuistheden, onrechtmatigheden of onvolledigheden of achterstanden in de actualiteit op geen enkele wijze aansprakelijk.

10.2. De aansprakelijkheid van CS Opleidingen voor directe schade die Wederpartij lijdt doordat CS Opleidingen anderszins dan in 10.1 bedoeld tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, met uitzondering van schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van CS Opleiding of haar bestuurders, is beperkt tot maximaal het bedrag gelijk aan de aan Wederpartij in rekening gebrachte of in rekening te brengen prijs, exclusief BTW, voor de betrokken Publicatie, het Digitaal product of de Dienst. In geval van een Overeenkomst voor een duur van tenminste een (1) jaar dan wel in geval van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd is het hiervoor bedoelde bedrag beperkt tot maximaal de vergoedingen, exclusief BTW, die over de laatste zes (6) maanden voorafgaand aan het schadevoorval aan Wederpartij in rekening zijn gebracht. CS Opleidingen is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.

10.3. Wederpartij vrijwaart CS Opleidingen tegen alle aanspraken van derden wegens schade verband houdende met door CS Opleidingen gesloten Overeenkomsten Deze vrijwaring omvat tevens alle schade en kosten die CS Opleidingen op grond van een dergelijke aanspraak lijdt, respectievelijk maakt.

10.4. CS Opleidingen is niet aansprakelijk voor schade die Wederpartij lijdt ten gevolge van gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder, maar niet beperkt tot, schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging in de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voorzover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van CS Opleidingen. Data-uittreksels uit de computersystemen van CS Opleidingen leveren dwingend bewijs op van de inhoud van de door CS Opleidingen verstuurde elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de Wederpartij.

10.5. CS Opleidingen is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Wederpartij, CS Opleidingen of derden.

10.6. CS Opleidingen heeft te allen tijde het recht, indien en voorzover mogelijk, de schade van Wederpartij ongedaan te maken.

10.7. De totale aansprakelijkheid van CS Opleidingen voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële schade aan goederen zal beperkt zijn tot het (de) bedrag(en) dat onder de door CS Opleidingen afgesloten verzekering zal worden uitgekeerd, inclusief het eigen risico dat CS Opleidingen in verband met die verzekering draagt.

11. Bijzondere bepalingen ten aanzien van de opleidingsovereenkomst

11.1. Indien een student zich als deelnemer inschrijft voor een cursus, opleiding, bijscholing, training of workshop van CS Opleidingen, dan zijn op al deze overeenkomsten de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Conform de algemene voorwaarden kan een deelnemer vier (4) weken voor aanvangsdatum van de cursus, opleiding, bijscholing, training of workshop schriftelijk annuleren.

11.2. Wettelijke bedenktijd voor natuurlijke personen is 14 dagen, bij aankoop van diensten begint de termijn te lopen vanaf het moment van bestelling.

11.3. Indien een student zich aanmeldt voor een opleiding namens het bedrijf waar de student werkzaam is, dan is de wettelijke bedenktijd zoals onder 6.2 weergegeven zijn in dat geval niet van toepassing.

11.4. Indien een deelnemer de opleiding voortijdig tussentijds beëindigd en niet per module heeft betaald dan zal de student geen geld gerestitueerd krijgen. De deelnemer kan in dat geval (mits dit qua planning en bezetting mogelijk is) apart binnen twee studiejaren de resterende modules inhalen. Examenkosten en de kosten voor nieuw lesmateriaal komen voor rekening van de deelnemer.

11.5. Indien per module is betaald, zal student zich afzonderlijk (mits dit qua planning en bezetting mogelijk is) apart binnen twee studiejaren voor de resterende modules moeten aanmelden. Examenkosten en kosten voor eventueel nieuw lesmateriaal komt volledig voor rekening van de student.

11.6. Tussentijdse beëindiging heeft tot gevolg dat de deelnemer het risico aanvaardt dat er mogelijk binnen twee studiejaren geen plaatsen beschikbaar zijn binnen de modules welke de deelnemer nog dient te volgen.

11.7. Tussentijdse beëindiging geeft in beginsel geen recht op restitutie van opleidingskosten, behoudens situaties van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan hetgeen hierover in de jurisprudentie is bepaald.

11.8. Binnen CS opleidingen werken we volgens de richtlijnen van de AVG. Al onze medewerkers en de partijen met wie de samenwerken zijn op de hoogte van de geldende richtlijnen. Alle informatie die wordt verstrekt tijdens de lessen of in ingeleverde opdrachten wordt vertrouwelijk behandeld. Om de privacy te waarborgen gaat de voorkeur uit naar het anonimiseren van in te leveren opdrachten.

11.9. Om de privacy van alle deelnemers en de vertrouwelijkheid van hetgeen er tijdens de lessen gedeeld wordt te waarborgen, is het niet toegestaan tijdens de lessen foto-, video- of geluidsopnamen te maken.

11.10. Met betrekking tot het afleggen van examens en regelingen betreffende inhoud van de opleidingen aangeboden door CS Opleidingen is het ‘examenreglement’ van toepassing.

12. Vervaltermijn

Tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten en overige bevoegdheden van Wederpartij jegens CS Opleidingen door het verloop van één jaar na het moment waarop Wederpartij bekend was of bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten en bevoegdheden.

13. Wijziging Algemene voorwaarden

CS Opleidingen is gerechtigd deze Algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op lopende overeenkomsten. Wijzigingen zullen door CS Opleidingen bekend gemaakt worden op haar website www.cs-opleidingen.nl en zijn veertien (14) dagen na bekendmaking van kracht dan wel zoveel later als in de bekendmaking zal zijn bepaald.

14. Toepasselijk recht en forumkeuze

13.1. Op alle Overeenkomsten tussen Wederpartij en CS Opleidingen, waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Alle geschillen die verband houden met het tot stand komen, de uitleg en/of de uitvoering van een Overeenkomst tussen Wederpartij en CS Opleidingen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.